DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

uz*.

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 76. JULI GODINA 1952


Ing. Šurić Stjepan (Zagreb)


PODIZANJE ŠUMSKE PROIZVODNJE


Notorna je činjenica, da smo u prošlosti sjekli znatno više od prirasta,
i da to još i danas činimo. Isto je tako notorna činjenica da je kao
posljedica pretjerame sječe, šumski fond niži od normalnog. Uslijed toga
još oštrije se nameće potreba povećanja proizvodnje do maksimalno
moguće granice. Povećanjem proizvodnje imaju se postići dva
cilja: u prvom redu ima se podići stvarni šumski
fond do normalnog stanja, a zaitim omogućiti etat
u toj visini, da se što potpunije mogu zadovoljiti
sve narodne potrebe u drvu.


Za povećanje proizvodnje, što zapravo znači povećanje prirasta,
treba da se upotrebe sve poznate mjere zai povećanje prirasta po kvantitetu
i kvalitetu. Prirast se može povećati ovim mjerama:


1) proširenjem obrasle površine putem pošumljavanja neobraslih
šumskih površina i goleti;
2) melioracijom degeneriranih f~ zapuštenih šuma;
3) intenzivnijim njegovanjem šuma, provadanjem čišćenja i proreda
na svim površinama;


4) u prezrelim šumama, kao i u šumama tipa prašume, u kojima
praktički nema nikakvog prirasta, zavesiti takav režim sječa, da se prirast
što prije uspostavi;


5) u visokim jedhodobnim šumama zavesti ophodnju, uz koju će se
polučiti najveća vrijednost prirasta;
6) u prebornim šumama uvoditi najniže ophodnjice, koje su ekonomski
i praktički podnošljive i
7) proširenjem postojećih i uvođenjem novih vrsta drveća sa visokim
prirastom, t. zv. brzo rastućih vrsrta drveća.
Sa takovim mjerama prirast bi se mogao podići u narodnoj republici
Hrvatskoj prema našoj ocjeni na okruglo 8,000.000 m3. Sadašnji prirast


207
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ocijenjen je sa 4,200.000 ni", pa bi se prema tome prirast mogao gotovo


podvostručiti.


iSadašnja potrošnja drveta iznosi oko 5.000,000 m3. Sa povećanim


prirastom ne samo da bismo lako pokrili sve potrebe, nego bismo imali


i znatan suvišak za izvoz u ostale narodne republike kao i izvoz u ino


stranstvo.


Za izvođenje svih naprijed pomeiiutih mjera potrebno je da pro.de


dug o vrijeme . Uz majintezivniiji rad, kojeg možemo zamisliti, vri


jeme u koje bi mogli poslići maksimalni prirast, iznosi najmanje 40—50


godina. No u isto vrijeme ne\ bismo magli iskorišćavati «lav taj prirast, jer


one šume, koje bi nastale pošumljavanjem novih površina, ne bi još bile


zrele za sječu, kao i najveći dio melioriranih površina. Cijenim, da bi za


potpunu realizaciju povišenog prirasta trebalo da prođe 80—90 godina.


No nas u prvom redu interesira, što se može polučiti u jednom


kraćem razdoblju, recimo u jednom razdoblju od 20 godina. Pri


tom nas još više interesira, što se od toga povećanog prirasta može


stvarno realizirati; drugim riječima da li, i koliko bi se mogao povisiti


fond sječivih masa, a da se time ne ošteti osnovni šumski fond.


Od mianje važnosti je i provođenje svih onih mjera, koje su potrebne,


da se posječene mase što bolje iskoriste, t. j. da se što više smanji ot


padak kod sječe, izrade i izvoza, i da se izradi takav asortiman, koji


odgovara kvaliteti posječenog drveta.


Povećanje proizvodnje može se izvršiti za kraće vrijeme ovim mje


rama.


1) Prorede. Prorede, zatim čišćenja koje prethode proredama, jesu
jedine uzgojne mjere, koje možemo provesti u jednodobnim sastojinama.
Sa uzgojnog gledišta proredu je potrebno provoditi, da bi se uzgojila što
otpornija sastojiina i proizvela što kvalitetnija stabla. Tome doprinosi
najviše visoka proreda, jer se pri tom oslobađaju i unapređuju najljepše
razvijena stabla, a uklanjaju sva stabla koja su loše razvijena: kriva,
rašljasta, jako^ granata, ozlijeđena, te stabla sa bilo kojim drugim greškama,
koje umanjuju njihovu tehničku vrijednost i ugrožavaju njihovo
zdravstveno stanje. Time se ujedno podiže zdravstveno stanje sastojina,
tako da one postaju otpornije od svih napadaja, a naročito od vjetra i
snijega. Jedino proredom možemo regulirati omjer smjese u postojećim
sastojinama, i to tako da favoriziramo onu vrstu drveća, koju želimo
proširiti. To je od posebne važnosti za mješovite sastojine bukve i hrasta
u ikojima možemo popraviti smjesu u korist hrasta.


Proredu i čišćenje moramo provoditi na svim mjestima, u svim šumama,
da bi odgojili što vrednije sastojine. No ono, što nas za sada najviše
interesira je to, da p r or e đi v an j em. znatno možemo
podignuti šumske prinose. Poznato je, da od osnivanja sastojina
pa do sječe broj stabala´padne od 5—6 hiljada (kod prirodnog
pomlađivanja i desetke hiljada) na svega 300—500 stabala, pa i manje.
Bez proređivanja sva ta masa odumrlih stabala propadne. Ta je masa
znatna, i za različite vrste drveća različita. U grubom prosjeku, a za naš
stvarni omjer smjese možemo uzeti da ona iznosi 50°lo—1100% od glavnog
prihoda. Prema tome prinos šuma u drvnoj masi u šumama u kojima se
redovno izvršuju prorede, veći je za najmanje 50°/o od prinosa šuma, u
kojima se ne vrše prorede. Vrijednost drvne mase prorede po 1 m*


208
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

, znatno je manja, nego vrijednost drvne mase glavnej sječe, ali se p r o r edivanjem
ipak znatno podiže ukupan prihod. Pri tom
ne smijemo zaboraviti da su sastojine zrele za sječu, a u kojima je redovno
vršena proreda, kvalitativno mnogo vrednije od onih, koje nisu
nikako pr ore divane.


Prinosi prorede važni su još i radi toga, što se time p o prav i j a


asortiman šumske proizvodnje. Kada bi se vršila samo


sječa zrelih šuma, nastao bi veliki manjak u sortimenitima slabijih di


menzija, a koji su od velike važnosti za narodnu privredu. Proredama


popravljamo asortiman naročito u rudnom i celuloznom drvetu, telefon


skim, elektrovodinim stupovima i željezničkim pragovima. Posebno mo


ramo istaknuti, da proizvodnja rudnog drveta postaje sve kritičnija, i da


se problem njegove proizvodnje može riješiti jedino iimtezivnim proiređi


vanjem. Pod intezivnim proređivanjem ne mislimo toliko na jako prore


divanje sastojina, tkoliko na proširenje proredivanja u svim šumama u


kojima se dosada nisu vršile prorede, kao i na što niži turnus proredi


vanja.


Prorede se kod nas izvode sa uspjehom i dovoljno intenzivno gotovo
u svim šumama, koje leže u ravnici i pribrežju. No u brdskim šumama
ostale su znatne površine mladih i srednjođobnih šuma, koje se nikako
ne proređuju. Te se šume nalaze najviše u Psunju, te na Kordunu
i Baniji, ali ih ima i u Zagorju, zatim u Lici u najnižim dijelovima
Velebita između Gospića i Lovine a.


Kod uvođenja proredivanja na površine, odnosno na krajeve u ko


jima se do sada nisu vršile, treba savladati otpor, ikoji se javlja kod uvo


đenja svake novine. Taj otpor ima svoje objektivne razloge i to:


a) Sječa, izrada i privlačenje prorednog materijala znatno je skuplje


nego kod sječe zrelih sastojina.


Prema Tschermaku * troškovi sječe, izrade i privlačenja kod
prorede veći su za 20—60% prema troškovima u čistoj sječi. Radi većih
troškova proizvodnje kao i manje vrijednosti prorednog materijala, može
nastupiti slučaj, da su troškovi proizvodnje veći od prodajne vrijednosti
izrađenog materijala; dragim riječima, prorede u nekim slučajevima nisu
rentabilne. Zato se mnogi šumski kompleksi ne proređuju. No u tom
računu rentabliliteta redovno se ne uzima u račun povećanje vrijednosti
preostale glavne sastojine u doba sječne zrelosti. Kada bi se i ta uzela
u račun, trebalo bi izvoditi proređivanje i u takovim šumama, gdje su
troškovi proizvodnje veći od vrijednosti izrađenog materijala, ako je taj
višak toškova manji od povećanja vrijednosti preostale sastojine. Takav
račun rentabiliteta nije tako jednostavan, a ovdje je navedeni samo
osnovni princip.


Cijene drveta neprestano rastu, a naročito u posljednjoj godini na


stupio je jaki skok cijena, Isto tako napredovala je tehnika i mehaniza


cija u izradi i privlačenju drveta. Zato u posljednje vrijeme proređivanje


postaje rentabilno, odnosno ekonomski moguće i u onim šumama, gdje


su raniji troškovi proizvodnje bili znatno veći od troškova proizvedenog


materijala.


* Prof. dr. Leo Tschermak: Die Durehforstung als Mittel! der Produktiomssteigerung.
— Članaik u Iintemiatiionialer Hoilzmarikt podaci, ikoji se odnose na_Austrijiu, Švicarsku i Baden.
209
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Većina šumarskih praktičara još nije dovoljno svijesna o promijenjenim
odnosima između cijena drveta i troškova proizvodnje, te za
mnoge šumske površine a priori smatraju da se ne mogu proređivati
radi visokih troškova. Oni će se ubrzo uvjeriti, a i potreba drveta će ih
na to prisiliti, da drugačije posimatraju te odnose, te da prošire površine,
na kojima se može vršiti proređivanje.


b) Nedovoljna mreža izvo.znih puteva je glavma
zapreka za proširenje površina za proređivanje.
Prostrane šumiske površine mladih i srednjodoibmih šuma su potpuno ili
bar djelomično zatvorene. To je u pravilu svugdje, gdje su te mlade
šume nastale poslije sječe većih šumskih kompleksa, a gdje je gjavmio
izvozno sredstvo bila šumska željeznica. Takove šume i čine najveći dio
površina zrelih za proredu, u ikojima sa do sada nisu mogle izvršavati
nikakove uzgojne radnje, pa ni proređivanja.


Novom organizacijom šumarske službe stvorene su široke mogućnosti
za izgradnju šumiskih puteva. Ovdje moramo istaknuti dvije glavne
odredbe, koje to omogućuju. To je u prvom, redu »Rešenje o obaveznoj
kalkulaciji i obračunu troškova šumske proizvodnje (proizvodnje drveta
na panju) kod šumskih .gospodarstava« (Službeni list br. 511952.) prema
kojemu troškovi izgradnje puteva padaju na teret cijena drveta na panju,
odnosno oni su sastavni dio strukture cijena drveta na panju. Druga je
odredba o samostalnom financiranju u šumarstvu. Prema tim odredbama
šumarstvu stoji na raspolaganju za izgradnju šumskih puteva i zgrada
blizu jedna milijarda dinara godišnje.


Potrebno je još savladati organizacione teškoće, pa će se moći pristupu
izvršenju širokog programa izrade šumskih puteva. Prema raspoloživim
financijskim sredstvima moglo bi se godišnje izraditi oko 120
kim cesta i 180 kim zemljanih puteva, svega 300 km. I ako je to znatno
više, nego što se do sada gradilo, još uvijek ne će tako brzo popuniti sve
praznine, i ne će se izgraditi dovoljno gusta mreža.


Za prilike u Švicarskoj, a za brežuljkasti teren, Knuche l ocjenjuje
potrebu, puteva sa 80-—100 m po 1 ha. Stvarno stanje izgrađenih
pUteva u najnaprednijim gospodarstvima u Švicarskoj iznosi 57 do 118
m po 1 ha.


U državnim šumama u Bademu dolazi na 1 ha 24 m ceste i 22 m
zemljanih puteva, svega 46 m. Uprava državnih šuma u Badenu mišljenja
je, da bi stvarne potrebe iznosile 40 m ceste i 20 m puteva, svega 60 m
po 1 ha.


. Nažalost, nismo mogli doći do podataka kolika je gustoća puteva
kod nas. Ona je sigurno znatno manja od one u Badenu, a pogotovo kod
one u Švicarskoj, Sadašnja gustoća puteva u Badenu odgovara prosječnom
međusobnom razmaku puteva od nekih 250 im a želi se postići
razmak ispod 200 m. Znademo iz iskustva, da su kod nas prosječni razmaci
znatno veći, što više, da ima prostranih šumskih kompleksa bez
ikakovih puteva. Zato program izgradnje puteva od 300 km godišnjie
možemo prije označiti kao skroman, i ako bi on značio znatan napredak
prema sadanijem stanju izgradnje


Pitanje izgradnje šumiskih puteva trebalo bi.detaljnije proučiti. Zato
bi trebalo u prvom redu izraditi dovoljno točnu statistiku i pregled po


210
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stojećih puteva, te na osnovu toga izraditi plan izgradnje šumskih komunia-
kcija. Ovaj je posao u radru, te ćemo uskoro imati i rezultate. Za
vođenje intenzivnog gospodare nj a, u kojima se sve mlade i srednjodobne
šume njeguju i proređuju, bitan preduvjet je gusta mreža puteva. Izgradnja
puteva se prema tome pokazuje kao jedan
od primarnih zadataka u cilju unapređenja
proizyodnje,


c) Za izvođenje prorede na svim površinama, uz već pomenute
uvjete, potrebno je zavesti intenzivno gospodarenje. Organizacija
naših šumarija i stafflje stručnih kadrova nije takovo, da je
svugdje moguće intenzivno gospodarenje, Kođ onih šumarija, koje imaju
veliku površinu šuma, a od toga znatan dio površina za proređivanje, i u
kojima nisu izvođene prorede, ili samo u manjoj mjeri, uvođenje ili proširenje
površina za proređivanje naići će na veće organizacl´one poteškoće.
Uslijed nedostataka stručnih kadrova, prve teškoće javit će se kod d oznak
e stabala . Doznaka stabala u proredama zahtijeva mnogo
više vremena za istu količinu drvne mase, nego kod doznake glavnog
prihoda. Osim toga potrebno je specifično iskustvo, koje manjka osoblju
u šumarijama sa ekstenzivnim gospodarenjem.


Ozbiljno povećanje stručnih kadrova ne može se postići u kraće
vrijeme. Stoga treba u prvom redu osposobiti -postojeće i manje kvalifikovane
kadrove (lugare) da budu sposobni za doznake u proredama.
Održavanje kurseva i seminara ne bi bilo najuspješnije. Mišljenja smo,
da bi bolje bilo. da se kadrovi, koji nemaju iskustva u proredama, na
kraće vrijeme dodijele takvim šumarijama, gdje se proređivanje prakticira
već odavna, i gdje ima dobrih rezultata. Osim toga, šumska gospodarstva
treba da zaostalim šumarijama neposredno pružaju pomoć. One
mogu za doznaku i nadzor nad izvršenjem proreda osnovati posebne
ekipe, bilo iz vlastitih kadrova bilo iz onih šumarija, koje bez štete mogu
delegirati dio svog osoblja na kraće vrijeme u druge šumarije.


Prorede u pravilu treba izvoditi u vlastitoj režiji.
Držimo, da to ne treba posebno obrazlagati, jer zato postoji mnogo
jakih razloga, koji su svakom šumaru poznati. Kako se iz proreda najčešće
snabdijevaju seljaci, ne će se odmah, na svim površinama moći
tako brzo zavesti vlastita režija, već će prorede izvršavati sami kupciseljaci.
U krajevima, gdje su prorede već odavno udomaćene (na pr. u
bjelovarskom kraju) seljaci to rade vrlo dobro, i ako je i tamo potreban
intenzivan nadzor. No u krajevima, gdje treba zavesti proređivanje, javit
će se otpor kod samih seljaka, jer nisiu naučeni na upotrebu i potrošnju
ororednog materijala. Tipičan primjer zato su šume na području V e 1 e-
b i t a, južno od Gospića . Tamo postoje svi uslovi za vršenje prorede,
seljaci bi na taj način mnogo lakše došli do ogrevmog drveta, jer su te
šume blizu sela. Ipak seljaci više vole da prođu i po desetak kilometara
dalje, pa da sijeku deblja sabla, tako da zavođenje prorede još nije
uspjelo, iako je bilo pokušaja, No šumarije i gospodarstva treba da budu
upornija, da počnu najprije sa manjim površinama ma kojima mogu osigurati
intenzivan nadzor.


Daljnja je poteškoća, što prorede treba da vrše šumski radnici, koji
u tome imaju prakse i iskustva. Za proređivanje više nego za sječu zrelih
šuma treba nastojati stvoriti kadrove stalnih šumskih radnika. Svaka


211
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

šumatrija treba to da nastoji, stvarajući im što pogodnije uvjete za rad.
Prorede treba da se vrše u kraćim turnusima, ;pa na relativno maloj površini
bit će stalna potreba rada. Zato se ti šumski radnici mogu stalno
naseliti, pa im treba osigurati stalne kuće sa nešto poljoprivrednog zemljišta,
ukoliko se ti radnici ne mogu regrutovati od okolišnih seljaka,
koji imaju svoje kuće.


Sve nabrojane poteškoće oko organiziranja proređivanjja nisu takove,
da se ne bi mogle savladati za kraće vrijeme. Svijest o t om e, d a
u prvom redu p r ore divan j e m možemo znatno povisiti
prihode, i doći do dovoljne količine rudnog
i cei uložnog drveta kao i željezničkih pragova,
bit će najveći pods trek da se savladaju sve poteškoće.


U susjednoj Australiji može se konstatirati, da je u posljednje vrijeme
uznapredovalo proredivanje. Tako na pr. u Wienerwa l du u godini
1944. prihodi proreda iznosili su svega 20% od glavnog prihoda, ali se je
u 1948—1950. ovaj procenat gotovo udvostručio, te je iznosio 36%.


U državnim šumama Austrije prihodi prorede iznose prosječno 19,4%
^glavnog prihoda. Ovaj se procenat kreće od 1,4 do 76,2% za pojedine
šumarije. Ovako velika razlika u procentima nastaje u prvom redu radi
manje ili veće mogućnosti intenzivnog gospodarenja a zatim i radi različitel
strukture dobnih razreda, te konačno radi udjela prebornih šuma, kojima nema proiređivanja.


U našim jednodobnim šumama površina sastojina između 20 i 100
godina, u kojima se može i treba vršiti proredivanje iznosi oko 450 hiljada
ha. Prema tablicama prihoda i prirasta sa 1 ha može se godišnje
prosječno izraditi 2,4 m3 kod slabe prorede a kod jake prorede 3,8 m3; u
prosjeku 3,1 m3. Prema tome u najpovoljnijem slučaju tj. kod potpunog
obrasta svih šumia i kod praktične mogućnosti provođenja proreda na
svim površinama, moglo bi se proredom dobiti 450.000 X 3,1 = 1,395.000


3


m
.
Uzevši prosječni obrast sa 0,75, a da se prorede u narednom deset»
godištu mogu vršiti samo na 90% površine, to dobiveni maksimalni rezultat
treba reducirati sa 0,75 X 0,90 = 0,675. Stvarni etat proreda iznosi
1,395.000 X 0,675 = 941.625 m3. Povećanjem intenziteta prorede ti.
da se na svim površinama vrše jake prorede, sa vađenjem 3,8 m3 po 1 ha,
gedišnji iznos proreda bio bi 450.000 X 3,8 X 0,675 = 1,154.120 m3, što
možemo smatrati kao maksimalni iznos proreda. U prosjeku moramo


računati sa okruglo 1 milijun m\


U razdoblju 1945—1950. godine stvarno se je proredama godišnje
vadilo 1,491.000 m3, što je više od maksimalno izračunate količine. Prorede
su se izvodile na površini od okruglo 380.000 ha dakle za 70.000 ha
manje, nego što je to teoretski moguće. To znači, da se je prosječno po
1 ha putem proreda godišnje vadifo 3,92 m3 dakle još više nego bi to
odgovaralo potpunom obrastu za jaku proredu. Ovakova intenzivna proreda
posljedica je dijelom katastrofalnog sušenja bresta, kao i djelomičnog
sušenja hrasta i jasena u srednjedobnim sastojinama, zatim šumskh
šteta. Uslijed toga ;´e naročito u nizinskim šumama obrast pao na
0,6—0,7, U tim šumama prihodi prorede znatno će pasti, te cijenimo, da


212
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se na površinama, na kojima je dosada vršena proreda, ne bi u narednom
desetgodištu moglo više sjeći od okruglo 800.000 m3. Kako se prema našem
računu može sjeći okruglo 1,000,000 m3, to se 200.000 m3 ima dobiti
iz onih površina, koje do sada nisu proiređivane. Cijenimo, da takovih
površina ima oko 60,000 ha. Te su površine dobro obrasle i moglo bi se
sjeći po 3,3 m3 po 1 ha, odnosno okruglo 200.000 m3,


P ri e p o r u č i 1 i bismo vođenje j la k li h prore d^a. Prema
Gerh a rdtovi m tablicama za bukove šume kod provađanija jakih
proreda povećava se ukupni prirast za oko 10%>. No ovo ne možemo
smatrati dokazanim, jer ovaj podatak nalazimo samo kod pomenutog
autora, I pod pretpostavkom da jake prorede nemaju nikakovog utjecaja
na visinu ukupnog prirasta, ipak one imaju ove prednosti:


a) Povećava se promjer srednjeg stabla. To povećanje iznosi za
bukvu


Srednji promjer u cm povećanje u


Bon.
starost


slaba proreda — jaka proreda cm


II. 80 god. 24,5 27,6 3,1
IL 100 „ 30,5 35,8 5,3
II. 120 „ 35,7 43,6 7,9
III.
80 „ 20,9 23,3 2,4
100 „ 26,3 30,6 4,3
m.
III.
120 „ 30,9 37,5 6,4
b) Intenzivne prorede treba provoditi i u sastojinama starijim od
60—80 god. Time se sastojina postepeno priprema za naplođenje, te će
kod provođenja oplodne sječe otpasti potrebe pripremnog sijeka.


c) prihodi prorede povećavaju se u apsolutnom, iznosu.
Ove su prednosti od neobične važnosti za sadašnji nepovoljni razmjer
dobnih razreda. Manjak u najstarijem dobnom razredu nužno vodi
do toga, da će doći ;na sječu i nepotpuno zrele sasfojinie. Baš za te sa


stojim« ipotrebno je, da se sa njima postupa na taj način, da preostala
stabla budu što jača, i da se sastojina što prije pripravi za oplodinu sječu,
ilako će se morati isjeći i nepotpuno zrele sastojine ipak će etat biti


manji od noirmailnog. Da bi se taj manjak bar djelomice podmirio, korisno
je provoditi jake prorede.


2) Određivanje ophodnjice u prebornim šumama. Preborno gospodarenje
u svoj^bj biti treba da je intenzivno. Oino
mora biti isto tako intenzivno, kao gospodarenje u jednođobnim šumama;
gdje se njeguju i praređuju sve mlade i srednje dobne sastojine. Zato i
gustoća mreže puteva treba da bude isto kao kod intenzivnog gospoda


renja u jeidnođiobnim šumama.
Sadanje stanje komunikacione mreže u prebornim šumama nije
takovo, da je svugdje moguće intenzivno gospodarenje. Imamo predjele,
kao što je najveći dio Gorskog Kotara, gdje je stanje još daleko
od idealnog, ali ipak omogućuje intenzivnije gospodarenje. Zahvaljujući


213
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

novoizrađenim cestama u posljednjih 5 godina stanje se svugdje popravilo,
i produžili su se još u bržem tempu, u najvećem; dijelu prebomih
šuma u narednih 10 godina, gospodarenje će se moći znatno intenzivirati.


Intenzivte goispodarenjie intenzivnije, to su ophodnjice kraće. Kratke ophodmjice
su glavno sredstvo za podizanje prirasta. Što je kraća ophodnjica to se
prigodom sječe vadi manja drvna masa po 1 ha, intenzitet sječa je silabra.
Uslijed toga se mogu pažljivije odabirati stabla za sječu i vršiti bolji
nadzor nad sječom. Slabiji intenzitet sječe djeluje na povišenje prirasta
na ovaj način:


Neposredno poslije svake sjieee porast opada, jer se smanjuje drvna
masa, ali ne u toj mjeri, u kojoj je opala drvna masa. Ako je na pr.
drvna niaisa opala za 30°/» (intenzitet sječe 30%] prirast će kod dobro
provedene siječe opasti daleko manje od 30%. Kod loše provedenih
sječa, gdje su se pogrešno za sječu odredila stabla sa dobro razvijenom
krošnjom, prirast može opasti i za više od 30%. Takove loše doznake
za sječu, nažalost se stvarno i događaju, iako samo izuzetno. To biva
naročito u slučaju šablonske doznake, a po principu da su stabla zrela
za sječu, kada dosegnu izvjesnu debljinu, na pr. 40 ili 50 cm. Tada se
doznačuju i takva stabla, koja su u mapomlu prirašćivanja,


Sstojfinski prirast gomila se na pojedinim stablima vrlo nejednolično.
Na srednje debelim dobro razvijenim stablima 30—40 cm prsnog promjera,
prirast od 5—6% ne će biti rijetkost. No ako su ta stabla potištena,
sa slabo razviirenlotm krošnjom, prirast će biti malo veći od nule.
Postoje vaniski znaci, po kojima možemo neposredno i brzo odrediti,
i ako u grubim razmjerima, koja su stabla slabog prirasta. Tu je odlučan
položaj stabla prema drugim stablima i oblik i veličina krošnje. Zato
možemo dosta lako provesti dobru doznaku, ako se doznačuiu za sieč«
uglavnom ona stabla, koja malo prirašćuju. Razumije se, da ni tu ne
smije biti šablone. Ostavit ćemo na panju i stabla sa slabim prirastom,
ako su potrebna radi zaštite tla i pomlatka i popravka forme susjednih
stabala, ili ako pripadam vrsti koju favoriziramo. Naprotiv, odredit ćemo
za sječu i stabla sa velikim prirastom;, ako je taj prirast kvalitativno
slab, t.j. ako se gomila na loše foirmimim stablima (kriva, granata,
ozleđena stabla, rašlje, rak i si), a time uiedno oslobađamo preostala
ljepše formirana stabla iako ona imaju slabiju krošnju, pa prema tome
i slabiji prirast.


Kod kratke ophodnjice. dakle uz nizak intenzitet sječe, povadit će
se uglavnom samo ona stabla, koja imaju prirast malo veći od nule. Tako
na pr. kod 6-godišnje ophodnjice intenzitet će se kretati oko 10 do najviše
15°/o. Kod toga intenziteta lako je odabrati stabla sa niskim prirastom,
tako da ukupni sastojinski prirast neposredno poslije sječe ne će
gotovo ništa opasti. No kod dugih ophcr-niioa. ra pr. 20-godlš/njih, intenzitet
se kreće od 30—40%. 1 kod »aiipažljivije doznake, uz tako jak
intenzitet nužno se mora´u sjeći i stabla sa dobrim prirastom, pa će
prirast poslije sječe znatno opasti. Osim toga u takovim sječinama bit
će prirast i prije sječe manji od maksimalno mogućeg, jer će u tako
dugom periodu od 20 godina bez ikakove njege i sječe mnoga stabla
doći u potisnuti položaj, gdje gotovo ništa ne prirašćuju. Nedostaju neposredna
opažanja u tom pogledu, da bi se porast prirasta uz manje


214
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ophodnje mogao brojčano prikazati. No ipak meki uvid u taj porast dat
će nam ovo razmatranje: neka prirast neposrednio prije sječe iznosi kod
6-gođišnije ophodnjice i intenziteta od 15%, Pi%, a kod 20-godišnje
ophodnijice i intenziteta od 40%, p2%; dalje ćemo pretpostaviti da se
prirast neposredno poslije sječe smanjio u istoj mjeri, kao i drvna masa,


t. j. za 15°/o odnosno 40%. Prosječni prirast u sredini ophodnjice iznosit
, „ . p]X0,85+´p,


ce u prvom slučaju = 0,925 p1f a u drugom slučafu:


p., x 0,60 +´ p.,
T = 0,80 p2.


Uz pretpostavku da je pi — p2, kraćom ophodnjicom diže se
prirast za 0,125 p1f odnosno za 15,6%. Sve su pretpostavke učinjene na
štetu kraće ophodnjice: prirast se manje srnianjnje nego što iznosi sječa,
i to kod slabijih intenziteta relativno manije, nego kod jačih intenziteta.
Nadalje p, bit će veći nego p2, jer kod dugih ophodnjica neposredno prije
sječe ima razmjerno više potištenih stabala bez prirasta. Kod dug´h
ophodnjica, bit će i kvalitativni prirast slabiji radi zanemarene njege u
toku od 20 godina, a osim toga što će opasti i plodnost tla radi prejake
insOlacije poslije intenzivne sječe.


Podizanjie prirasta u prebornim šumama u toliko je preči zadatak,
što je to glavna rezerva drvnih masa, gdje prosječna masa po 1 ha nije
toliko opala, koliko u jednodobnim šumama. Ako bi skraćenjem ophodnjice
postigli povećanje prirasta samo od 10%, to bi već značilo povećanje
etata za nekih 100.000—120.000 m3. Mišljenja smio, da nigdje ne bi
trebalo ići ispod 10-gođišn|je ophodnjice i da je ona praktički provediva
u svim prebornim šumama u N. R. Hrvatskoj, a da kao ideal treba
postaviti 6-godišniju ophodnjicu. U većem dijelu Gorskog
Kotara , prema našoj ocjeni na površini od oko 30.000 ha već bi se
sada moglo preći na 6-godišmju ophodnjicu.


Prigovor kratkim lophodnjatma je poskupljenje troškova izrade i
izvoza, a naročito povećanje režijskih troškova. Ovi su prigovori obično
pretjerani. Jedna detaljnija analiza pokazala bi da je moguće naći takove
organizacione forme iskorišćavanja šuma, da se režijski troškovi uopće
ne bi povećali, a kod dobro razvijene mreže puteva veći troškovi izrade
i izvoza daleko će biti manji od povećane vrijeđnooti prirasta. Ovo govorimo
na osnovu iskustva, a ovdje nije mjesto, da se o tom dade temeljita
analiza.


3) Ophodnja. Ophodnja se određuje prema sječnoj zrelosti, Sječna
zrelost može se vrlo različito poismatrati, i postoje različita mišljenja,
različite škole i različiti pravci gledanja. No o najnižoj dobi sječne
zrelosti jedva da ima razmiimoilaženja, u tom se gotovo svi načini gledanja
silažu: najniža zrelost nastaje u doba maksimalnog
prosječnog prirasta. Ispod doba najjvećeg prosječnog
prirasta ne bi se smjela sjeći nijedna normalno uizrasla sastojina. No ni
to doba nije tako lako odrediti. Ono zavisi o klimatskim prilikama i
postupku sa šumama. Jake prorede produžuju to doba, Razni autori


215
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

imaju dosta različito doba maksimalnog prirasta.. Za naše prilike to
uopće nije istraženo, i služimo se stranim podacima.


Pitanje sječne zrelosti komplicira se time, što osim kvantitativnog
postoji i kvalitativni prirast. Uz određeni omjer cijena raznih sortimenata,
taj kvalitativni prirast može se dosta pouzdano ustanoviti, a prema tome
i sječna zrelost, koja bi odgovarala najvećem prihodu po vrijednosti.
Uzevši stvarni omjer vrijednosti sortimenata ma svjetsikom tržištu, račun
pokazuijle, da sječnu zr eil ost treba zinlatno prođu žita
iznad zrelosti najvećeg prosječnog prirasta, ako se
želi dobiti nafvlilši prihod po vrijednosti. Veća vrijednost
debelih stabala nastaje dijelom radi veće upotrebne vrijednosti
jačih sortimenata, odnosno boljeg korišćemja tih sortimenata, a dijelom
po zakonu ponude i potražnje. Aiko u nekoj zemlji najveći dio šume imia
nisku ophodnju, a samo manji dio šuma visoku ophodnju, nedostajat će
jačih sortimenata i oni će imati razmjerno veću cijenu, nego što to odgovara
stvarnoj upotrebnoj vrijednosti. Tipični primjer za to je Francuska,
gdje najveći dio šume čine privatne i općinske šume. To su najvećim
dijelom miške i srednje šume, a ukoliko su visoke u njima se gospodari
sa niskom ophodnjom. Razumljivo je, zato, da se je za državne šume
uzela vrlo visoko ophodnja (hrast 150—200 godina, bukva 120—150 godina),
jer su to jedino šume, koje daju jake Sortimente. Kako u Francuskoj
ima malo državnih šuma, svega 14%>, to i tih jakih sortimenata ima
razmjerno malo, pa se zato za njih i postižu neobično visoke cijene. Kada
bi se sve šume uzgajale u taiko visokoj ophodnji, nastao bi suficit jakih
sortimenata, i nedostatak tanjih soirtimenata, pa bi se omjer cijena
osjetno promjenio. Zato se do izračunavanja visokih ophodnja dolazi
samo, kad se pojedine šume ili kategorije šuma izolovano posmatraju.
No ako bi htjeli izračunati prosječnu ophodnju za sve šume u cijeloj
zemlji, došli bismo do drugih rezultata.


Iskustvo u našoj još mladoj plao&koj privredi pokazalo je, da sječom
starih hrastovih i bukovih šuma dobivamo nerazmjerno mnogo jakih
sortimenata i da su postali upravo kritični tanji sortimenti kao što su
rudno drvo, razne vrste stupova i celulozno drvo. Ovu kritičnost ne
mogu da ublaže ni prihodi proreda, koje su se vrlo intenzivno provodile.
Prema tome čini se, da visoke ophodnje, kao prosječne ophodnje za sve
šume u jednoj zemlji, ne bi mogle pružiti nairjovor´ijniiji asortiman, Iznalaženje
jedne prosječne ophodnje za cijelu zemlju je poseban problem, koji
zahtjeva dulji studij i dublju analizu. Ovaj problem načeo je dr, ing. M.
Plavši ć u članku »O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i o
njegovoj realizaciji« (Šumarski list br. 1—3, 1952.). Nalazim, da je autor
u pravo vrijeme načeo jednu vrlo korisnu i potrebnu temu, i sa njegovim
izlagar"ma i zaključcima se potpuno slažemo.


Praksa nas sili, da utvrdimo najpogodnije srednje ophodnje za glavne
vrsti drveća i prije nego je to pitanje teoretski dovoljno rasvijetljeno.
U Jugoslaviji prije rata bile su za državne šume uobičajene ophodnje za
hrast 140 godina, za bukvu 120 godina. Mišljenja amo, da je za tu kategoriju
šuma ophodnja bila pravilno odabrana. No kao prosjek za sve
šume, za konkretni razmjer dobnih razreda i konkretno stanje šuma
mišljenja smo da su te ophodnje pevisoke.


216
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kao prosječnu ophodnju predložili bismo za ove glavne vrsti drveta:


hrast 120 godina
bukva 100 godina
ostale tvr. listače 80 godina
meke listače 60 godina


I ako je ova ophodnja niža od ome, koja ij,e bila uobičajena u državnim
šumama, ne može se govoriti o smanjenju stvarne ophodnje. U prošlosti
pa sve do danas šume su se sjekle mnogo bržim tempom, nego što
bi to odgovaralo propisanim ophodnjama, pa i ophodnjama predloženim
po nama. Koja je stvarna ophodnja bila. primijenjena može se približno
odrediti, ako se uzme dvostruka srednja starost. Ona iznosi za hrast
102 godine, za bukvu 92 god. za ostale tvrde listače 84 godina i za meke
listače 56 godina´. Stvarna je ophodnja bila još nešto kraća, jer prosječnu
starost podižu ostaci prezrelih šuma. Iz ovoga se vidi, da predložena
visina ophodnje zapravo znači povišenje dosada praiktikovane ophodnje,
a ne sniženje. Sniženje ophodnje, postoji samo prema idealnom
propisu za državne šume, a koje se ´ophodnje nije držao nitko ni na
jednom mjestu.


Uzet ćemo u posebno razmatranje dvije najvažnije vrste, hrast i
bukvu. Kod hrasta razmjer dobnih razreda je: I. 17,2%, II. 22,3%, HI.
24,6%, IV. 18,1%, V. 9,´2%, VI. 7,3%, VII. 1,3%, Uz 140-godišnju ophodnju
na svaki dobni razred trebalo bi da otpadne 14,3%. Manjak je vrlo
ozbiljan u VII, VI i V-tom dobnom razredu. Kod takovog stanja i kod
ophodnje od 140 godina morale bi u I. periodu doći do sječe sastojine
znatno mlade od 140 godina, ako se želi postići bar neka ravnomjernost
u prihodima, odnosno izbjeći ogromno povišenje prihoda nakon 50—60
godina. Uz predloženu srednju ophodnju od 120 godina, ne će se sve
šume sjeći u dobi od l/G^ooina. Pretežno okite hrastike sa lijepo uzraslim
stablima, i na boljim bonitetima trebat će sjeći tek između 140—160 godina,
naprotiv tamo, gdje su ©tabla slabog uzrasta i kvalitete, gdje su
sastojine dosadanjim sušenjima znatno proređene, zatim tamo, gdje je
jaka primjesa jasena ili bukve, sjeći će se u dobi od 80—-120 godina.


Razmjer dobnih razreda kod bukve je I. 20,8%, II. 24,1% III. 22,8%,


IV. 12,9%. V. 8,1% i VI. 11,3%. Uz ophodnju od 120 godina normalna
površina dobnog razreda iznosi 16,7%. Manjak je znatan u IV—VI, razredu
pa bi i tu analogno kao kod hrasta i uz ophodnju od 120 godina
morale doći do sječe mnoge sastojine mlađe od 120 godina. Uz ophodnju
od 100 godina saistojina dobrog uzrasta i na boljim bonitetima sjeći će se
u dobi od 120 godina i više, no takove sastojine, koje nemaju nimalo ili
vrlo malo tehničkog drveta, ili su slabog uzrasta, sjeći će se u dobi od
80—100 godina.
Predložene ophodnje više su nego što iznosi doba maksimalnog prirasta,
pa je time osigurana produkcija najveće mase. Pitanje, da li je
time osigurana produkcija najvrednije mase, odnosno takovog asortimana,
koji odgovara stvarnim potrebama, moglo bi se još dublje analizirati.
No i ta analiza bila bi u ´dobroj mjeri subjektivna, jer nam mnogi
Jementi nisu dovoljno poznati. No sve kada bi ta analiza pokazala, da su
predložene ophodnje preniske, ne bi mogli odmah prijeći na te povišene
ophodnje. I sa predloženim ophodnjama izračuna se etat, koji je niži od


217
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

do sada izvršenih godišnjih sječa. Prema tome predložene ophodnje svakako
znače napredale i popravku sadašnjeg stanja, to više, što su te
ophodnje više od stvarnih ophodnja.


Daljnje povišenje ophodnje odnosno određivanja još nižeg etata,
dakle jedan intenzivniji popravak stanja ne bismo mogli preporučiti. Time
bismo došli do etata, koju bi bio ispod polovine dosadašnjih sječa. Ovakovo
naglo kidanje kontinuiteta proizvodnje ozbiljno bi ugrozilo snabdijevanje
drvetom, poremetilo bi opće privredne odnose, a što je glavno, praktično
se uopće ne bi moglo provesti. To bi bilo čisto idealističko gledanje, bez
ikakovog obzira na stvarnost. Za naredni period od 20 godina možemo
biti zadovoljni, da zaustavimo nagli pad postojećeg šumskog fonda. U
daljnjih 20 godina moći će se pristupiti mjerama za intenzivniji popravak
šum´slkog fonda, pa onda provesti reviziju predloženih ophodnja.


d) Iskorišćenje posječenih drvnih masa. U podizanju proizvodnje
može se mnogo učiniti, ako se smanji otpadak. On je vrlo velik u onim
šumama, gdje je izvoz težak, te može biti i viši od 50°/o. U Lici, pa djelomice
u Baniji i Kordunu ima taJkovih šumskih predjela, gdje se izvoz
zbog nedostatka puteva ne može vršiti kolima, nego samo vlačenjem
po zemlji. U takovim slučajevima granjevina ostaje neiskorištena, a izvlači
se samo jedan dio debla. U seljačkim sječama vrlo jaka stabla često
ostanu neiskorištena, te se osuše ili inače propadnu, jer seljaci nemaju
odgovarajući alat za izradu ni kola za izvoz po lošim putevima. Traženje
specijalnih dimenzija ili specijalnih sortimena.ta (na pr, krovne daščice)
obično dovodi do toga. da se pri tom iskoristi samo tehničko drvo, a
ogrev ostane neiskorišten. U seljačkim sječama otpadak se kreće između
10 i 50%, u prosjeku 20°/o.


U industrijskim sječinama na području Visoko g Krš a (Gorski
Kotar, Kapela, Velebit) prije rata bukovina se vrlo rasipnički iskorištavala.
Od bukovine izrađivali su se samo pilansiki trupci, a ogrevno
drvo redovno je ostalo neizrađeno, osim u bližim sječinama. Prosječni
otpadak iznosio je oko 60°/o. Sada se stanje znatno popravilo, pa se
ogrevno drvo izrađuje u svim sječinama, i ako se u udaljenim sječinama
ne izrađuje ogrevno drvo slabije kvalitete. Otpadak je manji, ali je još
uvijek prevelik. Veliki otpadak nastaje uslijed više razloga, kao što su
griješke u sječi i izradi (visoki panjevi, lomljenje stabala pri rušenju i"sl.)
no najveći dio otpadaka nastaje zato, što se na
vrijeme ne izveze posječeno drvo. Takovo drvo djelomice
ili potpuno propadne, naročito ako se radi o bukovini, te ostane
da trune u šumi. Izvoz zakašnjava najčešće zbog toga, što izvozni putevi
ne budu na vrijeme izgrađeni. Mnogo* se drveta potroši u pretjeranoj
upotrebi talpanih puteva, što znatno pojačava otpadalk. Prosječno se otpadak
kreće između 20 i 25%.


Uzevši zajedno sve sječe, seljačke i industrijske, prosječni otpadak
iznosi 22°/o, Boljom organizacijom izrade, izgradnjom
što gušće mreže izvoznih puteva otpadalk bi semogao
smanjiti na 15°/o, što znači uštedu od 7%j. U
apsolutnom iznosu, uzevši da ćemo ubuduće sjeći oko 4,500,000 m3, to
bi značilo uštedu od 315.000 m3.


Iskorišćenje drvnih masa prema kvalitativnim svojstvima drveta
isto tako ne zadovoljava, U seljačkim sječinama najveći dio drveta izradi


218
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

se u ogrev, kako to odgovara i stvarnim potrebama seljaka, Na »taj način


mnogo drveta, iz kojeg bi se moglo izraditi rudno drvo, željeznički pra


govi, katkada i trupci za pilanu, zatim celulozno drvo, izradi se u ogrev.


U industrijskim sječinama stanje je mnoigo boi!.;«, iako potpuno ne


zadovoljava. Prema našim opažanjima ne izrađuje se dovoljno trupaca


za lijiuštenje, rudnog i celuloznotg dirveta. Postojale su još mnogobrojne


sječine raznih lokalnih poduzeća, i raznih neovlaštenih proizvođača. Tu


je redovno nedostajalo stručno rukovođenje posla, i tu je bilo najviše


griješaka u izradi posječenog drveta.


Za što bolje iskorišćenje posječenog drveta predlažemo ove mjere:


1) za svaiku sječu osigurati stručno rukovodstvo. Seljačke
sječine treba izvoditi u pravilu u režiji šumske uprave, pri čemu bi se
izdvojili sortimemti, potrebni za opće-narodnu privredu (trupci za želj.
. pragove, rudno drvo i t. d.) Gdje nije moguće odmah zavesti režijsko
poslovanje, ipak se može bar jedan dio drveta bolje iskoristiti, ako se


primijene shodrie organizacione anjere;


2) odobrenja za sječu i izradu treba da se iz da ju samo takovim po


duzećima ili organizacijama, za koje imamo garanciju za stručn o ru


k ovođeaje,


3) izraditi što gušću mrežu stalnih šumskih komunika


cija. Time se osigurava pravovremeni izvoz u svako doba, kao i izvoz


svih, pa i najmanje vrijednih sortimenata. Kod eksploatacije većih šum


skih kompleksa ne bi trebalo gledati samo na što veću štednju u inve


sticijama, da bi same eksploatacije bile što rentabilnije. Eksploatacija


šuma je samo jedna karika u nizu svih uzgojnih mjera, pa kod računa


rentabiliteta treba gledati mnogo šire. Sa privremenim komunikacijama


polučit ćemo doduše najjeftiniju eksploataciju, ali ne i najrentabilnije


šumsko gospodarenje. Time znatno povećavamo troškove za uzgoj novih


sastojina, a na većini mjesta mlade sastojine ostavljamo bez ikakove


mogućnosti njegovanja i zaštite,


U praksi se rješenje može naći samo podizanjem intenziteta gospo


darenja. Intenzitet gospodarenja ogleda se u s t r u č


n o m provađanju svih radova u šumarstvu, zatim


u osnivanju što gušće mreže stabilnih komunikacija.


Intenzivno gospodarenje isto tako ne podnosi velikih, koncentriranih


sječina.


Smatrajući sječu jedinom od glavnih radnji za unapreeđnje proiz


vodnje, mišljenja smo, da cjelokupnu sječu ima da izvodi


uprav a šuma. Eksploatacija šuma po organizacijama izvan šumarstva


zaostatak je onog stanja, kada je uzgoj šuma bio u svom početnom sta


diju, kad je bilo vrlo mnogo šuma prašumskojg tipa: i kada se eksploata


cija mogla shvatiti kao posebna radnja, Nadalje, to je naslijeđe iz kapi


talizma, jer je kapital nalazio profita *šamo u sječi šuma, ali ne uzga


janju šuma. Smatramo da je vrijeme, da izađemo iz stanja primitivizma,


da se otresemo kapitalističkog naslijeđa.


Ukratko smo naveli glavne mjere za podizanje proizvodnje i za


bolje korišćemje posječenih masa. Svaka od nabačenih tema je vrlo op


širna i treba poseban studij i analizu. Ovdje su problemi samo postav


ljeni, dane su glavne smjernice za njihovo rješavanje i u grubim crtama


dane su konture rješenja.


21$
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

IMPROVEMENT IN FOREST PRODUKTION


This article deals with measure´s for the improvement of forest production which


may be realized in a short tiime; for instance within 20 years.


These measures include:


1) Thinning and clearing. These measures wi!M not only increase the quality of
the principail crop but the whole return as well.


All lowland and hillside forests in ´Croatia are being thinned very intersirvely. It
is necessary to extend the thinning on areas that have not been thinned yet. These
are usually youlng and middleaged stands which, grew after the virgin-forests were
intensely harvested and where the forest railways were allmost the only means of
transport. At present these forests are closed and for that reason were left without
any siMcuIturail-tendiing. By enlarging the thinning-area n´t would! be possible to
produce a surplus of 200.000 m3 and the ´thinnings are estimated to approximately one
million cuib. met. a year.


Heavy thinning is recoromented. This is useful principally because of unfavorable
proportions of the age-elasses-the yield of the final felling Will comsideraibly decrease
but nevertheless it shall! be necessary to cut immature crops.


By -means oif heavy thinning we shall attain a more rapid dfametar growth of the
trees and a favorable preparation for felling according to the shelterwood method.
The principal means to develop forest production is to build a better network
of communications system and introduce various organisational measures.
2) In selection forests we should apply the lowest possible short felling-cycle in
order to increase the increment and improve the quality of the stands.
By applying the felling-cycle of 6-years ´the increment is at least lOVo greater
than that achieved by applying the felling-cycle of 20 years.


3) In high even-aged forests of principal species an average rotation ahould be
prescribed in order to insure the largest increment and the most favorable asortment,
while on the other hand in the same time the real proportion of the age-classes should
be taken into consideration as well as a certain continuity in harvesting of woods.
For oak a rotation of 120 is recommended; for beech 100, for the rest of the broad-
leaved species (ash, elm, hornbeam etc) 80 years, for soft-woods 60 years. According
to already executed fellings it has been estimated that the real overage rotation for
oak is 102, beech 92, for the rest of the biroadleaved species 84, and for softwood 56
years.


Therefore it is recommended to prolong the real rotation but to reduce it in
relation to former regulations for state forests (oaik 140, beech 120 years). With average
oak rotation of 120 years it is best to fell! the stands that are 140—160 years of
age until the weaker stocked stands of poor quality with a large antermiixture of ash
and elm trees should be felled at an age of 80—120 years. The same proiceedure should
be camied out with beech-stands as well.


4) Waste-reduce. The waste of wood is about 22°/o. By improving the labor
methods and increasing the network of solid communications the waste reduced to
15c/o which would mean an increase in production to albout 350.000 m3 a year.


AW the measures foi the improvement of forest production can be executed «n
the greatest degree only when the forest exploataifcton is managed1 by the forestry.


220