DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ing. Boris Zlatarić (Zagreb)
EFEKTI PROMJENE FOTOPERIODIZMA KOD BIJELOG DUDA,


BAGREMA I PROVENIJENCIJE CRNOG BORA


, Uvod


Vrste drveća umjerenog pojasa odEkuju se periodioitetoim rasta. Taj se izražava
u provalnom izmjenjivanju doba rasta i doba mirovanja, zatim u izmjenjivanju dana


noći. Za prvi bez sumnje valja najveću ulogu pripisati toplini, dok je druigii uslovljen
izmjenom svijetla i tmine. No to ipak ne znači da se dužina sezonskog razvpltka
određuje samo toplinom (u tropima, gdje je temperatura vrlo povoljna za rast i
razvoj mnogog bilja tokom čitave godine, ima niz vrsta koje pokazuju određena fotopefiodicitet).
Po mišljenju mnogih autora i na tamelju brojnih eksperimenata ovdje
je odlučujući faktor dužina svijetlog dana (Krame r 1936). Ona varira i može
(na pr. kod nas) iznositi i preko 5 sati.
Nakon prvih detaljnih pokusa, što su ih proveli Garner i Allard (1920 i dalje)
sa zeljastim biljkama, postalo je općepoznato da dužina dana ili fotoperiod bitno
utječe na dobu cvatnje, te da ima biljaka dugog, odn. kratkog dana. To znači da
za razvoj neke biljke od sjemena do cvatnje treba uvijek određena količina svijetla.


Ali ne radi se toliko o količino svijetla, koliko o intenzitetu i vremenskom
rasporedu njegovu. Zbog toga nije izraz, u kome se prikazuje ukupna suma svijetla
(kako je to htio Warming, 1951), mogao´ biti adekvatan za ekologiju svjetlosne klime
(Lundegaard, 1925). Mnogi pokusi potvrdili su činjenilcu, da duži ili kraći´ dan može
stimulirati rast tek kod odgovarajućeg povoljnog broja svjetlih sati i to kod određene
dužine trajanja tretiranja. Upravo zbog toga (kako to dobro kaže Šćepotjev,
1947) nije nužno produžavatii tretiranje skraćenim fotoperiođom preko neke određene
granice (neki su išli i do 100 dana).


Za šumarstvo su te pojave bez sumnje od značaja. Pokusi sa drvolikim biljkama,
s kojima se već početkom ovog stoljeća nadalje vrše brojni pokusi, potvrdili su
pojavu da izmijenjeni ifotoperiođizam može izazvati znatnu energiju rasta, kao i
razne poremetnje u razvoju stabla. Prenesen u tropsku klimu hrast lužnjak ne odbacuje
u jesen Ušće, neke vrste ne dozrijevaju i si. Razlog tim pojavama leži u
činjenici, da se drveće prilagodilo na režim i ritam svijetla u svojoji klimi. U toj
klimi ono je nastalo i nagla promjena izazvala je fiziološke poTemetnje. Takve pojave
od značaja su za pokušaje aklimatizacije biljaka.


Pokusi podvrgavanja drvolikih biljaka raznim trajanjima dnevnog svjetlog perioda
jasno su pokezali da se vrste posve individualno1 ponašaju. Tako je- Moškov
(1932—35) mogao ustanoviti da je bagrem na sjeveru (u Lenjingradu, igdje su dani
dugi do 20 sati) nastavio svoji rast i dalje od konca ljeta. On nije odrvenio i uslijed
toga je stradao od prvih mrazova. S umjetno skraćenim fotoperibdoim do toga mije
došlo. Pri toime se našlo, da su takve pojave praćene i morfološkim promjenama
biljke. S druge strane produženje fotoperioda pomoću umjetnog svijetla kod Acer
saoharum ostalo je bez ikakvog efekta (Adams, 1925).


Pored mogućnosti produženja ili skraćivanja vegetacionog perioda zanima nas
utjecaj na intenzitet rasta. U tom pogledu interesantni su pokusi Buehlera (od
1904 g.) u šumi Grosshol z kraj Tiibinigena. PodmLađaik raznih vrsta šumskog
drveća, rastao na slobodi (s punim svijetlom), imao je doi 6, godin e najjače visinske
priraste. Uživanjem sve manje količine svijetla u drugim grupama pomlatka, ovaj
je bio sve niži i produkcija drvne supstance u zasjeni spala je prema prvima na
10—20%. Ali u nekim drugim pokusima (Cieslar, 1909), biljke su reagirale pojačanim
rastom kod manje količine dobivenog svijetla. Tako su jednogodišnje biljke
smrče slabo, ali bora i ansa znatno porasle,, dok je djelovanje smanjenog svijetla
na jelu ostalo bez utjecaja. S druge strane je težina biljaka prema kontrolnim biljkama
iskazala upravo obratan odnos. Ovi primjeri govore da se fotoperiodska reakcija
najjasnije ispoljuje prvih godina rasta.


Brojni primjeri pokazuju đa promijenjeni fotoiperiođiizam izaziva produženje
internođija ili etioliramje. Ono se objašnjava obilnijim priticanjeim sokova donjim
intemodijima, u kojima se stanice longitudinalno produžuju. Kod toga se često dešava


229
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 26     <-- 26 -->        PDF

I


da najgornji internodiji dobiju premalo brane uslijed toga zakržljajui U tom slučaju
može totalna visina biljaka biti i manja od noirrnalinih (Aberg 1943). Suštinia ovog
fenomena nije još dovoljno objašnjena i u novije doba se ističe da -pojam etioliranja
obuhvaća samo jedan dio- fotomorfotsklih fenomena. Uslijed toga damas isu zastarjela
neddjalektička tumačenja klaisačne fiziologije (na pr. Jost, 1913), po kojima produženje
internodija predstavlja neku vrstu prilagođivanja1, pokušaj biljke da poibjegne
iz tame. t


Pokusi, međutim, o (kojima smo govoiriü, vršeni su kroz kratki vremenski period
(najviše kroz 3 godine). To je izvanredno kratak rok, kad se znade da drveće prolazi
faze svog razvitka kreuz dugi niz, godina. Vrlo se lako može pretpostaviti, da
će se utjecaj skraćenog uli produženog fotoperioda prije ili kasnije izgubiti. Budući
da nema o tome pouzdanog iskustva ostaje da se istakne, da će povećani rast tretiranih
biljaka u određenoj mjeri pružati Ovima prednost u borbi za životne potrebe
s ostalim biljkama u ßtocemozS. O direktnoj primjeni takvih metoda u praksi ostaje
još da se kaiže posljednja riječ.


Svrha pokusa


Pokusi, koje smo 1950. g. proveli u šumiskom rasadniku Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta, Zagreb , imali su za cilj da pokažu u
koliko se u našim ustavima mogu očekivati razlike u visinama biljaka,
koje su neposredno nalkon proklijavanja dobile smanjenu količinu dnevnog
svijetla. Htjeli snio ustanoviti kako se to- odrazuje na različitim
provenijencijama iste vrste. Konačno, interesiralo nas je ukoliko´ su takvi
efekti od praktičnog interesa za šumarstvo,


Budući da je za očekivati, da će tretiranje utjecati i na daljni tok
rasta treltiranih biljaka, promatranje pokusnih biljaka kroz drugu veget.
sezonu (1951 g.) ´trebalo je da pokaže u ikoliko se odnosi visina i dalje
zadržavaju ili se već javljaju neka izravnanja. Nema sumnje da je rok od
dvije godine u stvari prekratak za neke definitivne zaključke. Uslijed
toga će naknadna mjerenja daljniih godina biti svakako od koristi.


\ Od vrsftla izabrali smo dvije provenijencije crno g bor a (Pinus
nigra Aim.), bagre m (Robinia pseudacacia L.) i bijel i du d (Morus
alba L.). Izbor je bio ulovljen željom, da se eksperimentira s vrstama
koje pokazuju velik, odnosno manji zahtjev na svijetlo.


Pokuse smo izvoli na otvorenim gredicama kalko bi rezultati bili
izvedeni na temelju prirodnih uslova rasta biljaka. To je korisno i zbog
toga, da se promatranje daljnjeg rasta i razvoja može obavljati u istim
okolnostima.*


Materijal


Kod izbora materijala dobiveni su tek najnužniji podaci.** Tako je sjeme
bijelog duda nabavljeno sa područja So nabora, a sjeme bagrema
ubrali smo iz fakultetskih šuma u Maksimiru . Nažalost se za obje
provenijencije crnog bora ne može ustanoviti točniji lokalitet. Sigurno
je tek da je jedna potjecala iz područja Vis eg rada u Bosni, iz pri


* Dužnost mi je izraziti zahvalnost drugu Samardžiji Andriji, st, šum. tehničaru,
na pomoći oko postavljanja S provađanja pokusa.
** Izbjegavali smo točnije sistematsko određivanje vrste Pinus nigra Arn., te
nas nije interesiralo -da´li je mediteranska provenijencija eventualno var. dalmatitoa,
niti smo kod kontinentalne istakli var. austriaca. To ´uostalom samo po sjemenunepreciznom nalazištu i nije moguće odrediti,.


230
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 27     <-- 27 -->        PDF

rodnog nalazišta crnog bora u Bosni, a druga da potječe iz Dalmacije
dobiveno iz Splita). Za naše potrebe u ovom pokusu ta činjenica nije
od odlučujuće važnosti. Rezultati uspijevanja kroz ove dvije vegetaclone
sezone pokazuju da te dvije provenijencije nisu istovjetne, jer se u najranijoj
mladosti u nečemu znatno razlikuju. Mi ćemo ih prema tome i
razlikovati kao dvije različite populacije, čiji roditelji su živjeli u veoma
različitim klimatskim u slovima i za ko´ie je ovdje dovoljno znati da je
jedna mediteranska a druga kontinentalna. Pokazalo se da je klijavost
dalmaftinske provenijencije 64,2%, a kontinentalne 25,4%. Takva razlika
mogla je doći uslijed event, razlike u starosti, zrelosti, zdravlju sjemena
i si., prije nego zbog nekih unutrašnjih nasljednih razlika u obje provenijencije.
Vaganjem 1000 znna, kontinentalna provenijencija bila je prosječno
teža oid dalmatinske. No ta je razlika mala (0,003 g) po zrnu i nije
vjerojatno da bi ona mogla znatnije utjecati na razlike u rastu.


Što se tiče bijelog duda te bagrema — njihove nam provenijencije
nisu toliko važne, budući da se nisu vršile komparacije s drugim provenijencijama
tih vrsta.


Metodika


Pokus je proveden koncem proljeća 1950 g., a tokom 1951 g. biljke su ostavljene
da slobodno dalje rastu. Dne 2*7. IV. obavljena je sjetva crnog bora dalmeitinske
provenijencije, dne 29. IV. sjetva crnog bora bosanske provenijencije, te bijelog
duda i bagrema. i


Pet i dan nakon što´ su se na gredici crnog bora javile prve biljke (t. j . 15. V.,
/old.r». 18. V-), počelo se sa skraćivanjem svjetlosnog dana. 1st; potupak kod bagrema
i duda započet je sedmi dan, (t. j. 19. V, odn. 21. V.).


U pokusu vrste su Me raspoređene ovako:
Svaka je vrsta odn. provenijencija imala svoju gredicu, koja je razdijeljena
na tri grupe. Da bi se odgovorilo na pitanje u kom trajanju fotoperiodizma nasitaju
najveće promjene u visinskom rastu, iste količine svijetla podržavane su u tri grupe
sa različitim trajanjem tretiranja: u A grupi tretiranje se provodilo kroz 4 dana,
u iB (grupi 9 dama, a u C grupi kroz 14 dana. Svaka grupa dijelila se ´dalje na šest
jedinijca (izuzetno su kod dalmat. provenijencije crnog bora dvije grupe imale po
5 jedinica). Svaku jedinicu sačinjavalo je 2—3 reda biljaka,. Jedinice su se raizfliiikovale
međusobno nejednakim vremenom fotoperđoda, te su uživale 10, 9, 8, 7, 6
odn. 5 sati dnevnog svijetla.
Mehainizaim zasfiiiranja, odn. skraćivanja dnevnog svijetla bio je jednostavan:
gredice su obijene daščanom oplatom, koja je poprečnim daskama pregrađena na
odgovarajuće jedinice. Odozgo na oplatu razastrla se krovna Ijepenka. Pomicanjem
Ijepemke od pregrade do pregrade sukcesivno se otkrivale odgovarajuće jedinice i
na taj način reguliralo željeno vrijeme svjetljenja.
Uslijed fuzairioize, koja se javila već osmi dan nakon proklijavanja (isprva doduše
u malom stepenu), primijenilo se zalijevanje 1%-tnom otopinom kali´jeva hypermatnganata.
Zalijevanje je ponovljeno nakon 16 dana.
Za vrijeme veget, perioda gredice su bile zas.tdr.ane rešetkastim pokrivalima.
Uslijed velike žege i suše ljeta 1950 bilo je potrebno češće zalijevanje. Izmjera visina
obavljena) je u jesen 1950 i 1951 g. Visina se mjerila do baze najgoirnjeg pupa.
Kontrolne biljke za sve tri1 vrste uzgajane su u većem broju redova (od 4—ft.)


— Tok rasta i razvoja biljaka
Iako su oba hora bila posijana gredica do gredice, na istom tlu i
podvrgnuta identičnom postupku i njezi, ipak se već od prvih tjedana
javljaju značajne razlike medu njima.


231
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Kao prvo — razlika u bojama. Od svježe i pune zelene boje kontinentalnog
ornog bora oštro se razlikovala mediteranska provenijencija
izrazito žutozelenom, sklerotičnom bojom. Ta boja iglica ostala je sve do
jeseni, dok se kod kontinentalne provenijencije nije uopće pojavljivala.
Značajno je ipak, da se ni u 1951. g. mije posve izgubila, to je u drugoj
veget. sezoni u boji obih provenijencija postojala i nadalje laka nijansa
u zelenoj boji. Napominje se, da se navedeno žutilo u istoj mjeri javilo
i na kontrolnim biljkama. Iz toga se vidi da treltiranje nije utjecalo na
pojavljivanje ili nestajanje boje. Najvjerojatnije je da se u tome ogleda
različita fiziološka reakcija određene ponulacije na vanjsku okolinu, u
ovom slučaju na hraniva u tlu, pH i si. Nije isključeno da se ovdlje radi
i o ´različitim sp os ob nositi ma primanja hraniva iz tla, čime se kadkada
može razlikovati potomstvo različitih provenijencija (Youngsberg, 1950).


1 Foto. — Razlika u razvijenosti najjačih biljaka oibje provenijencije. — The difference
between the strongest seedlings of tihe both proveniences.


Koncem prvog, a naročito drugog vegetacionog perioda mogli smo
konstat:raiti nadalje upadljivu razliku u veličinama i razvijenosti borovih
biljaka. Kontinentalna provenijencija izrasla je prosječno u jače biljke,
većih kirošnjica i čvršće stabljike. To pokazuju fotografije i tabele. To
vrijedi jednako za kontrolne kao i tretirane biljke bez razlike. Nasuprot
mediteranisikoj provenijenciji naročito se ističu mtnogo duže, vijugave i
mnogo jače otklonjene -iglice kontinentalne provenijencije (foto 1 i 2).


Jak napad fuzarioze veoma je smanjio broj biljaka. On se međutim
mogao konstatirati jednomjerno po svim redovima i prskanjem na K-hy


232
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

peirmanganatom u dobroj mjeri je obustavljen. Polijeganje biljaka nije
moglo mnoigo utjecati na tok rasta jer se smanjivanje broja biljaka po
redu u kasnijoj dobi ima pripisalti drugim uzrocima. Kako je poznato iz
prakse, polijeganje se rano javlja, ali s prvim odrvenjavanjem hipokoiila
ono prestaje. Prema tome se naknadno smanjivanje broja biljaka u prvom
redu mora pripisati izmijenjenom fotoperiodizmu, te nadalje znatnoj
žegi, koja je pod pokrivačem od krovne ljepenke stvarala povećanu
temperalturu (naročito kod^redova s najmanjim fotoperiodom).


Utjecaj gustoće bi1jaka na rast u visinu i razvoj mladih biljaka ne
može se po>sve zanemariti. On je ovisan o broju proklijalih biljaka, o
intenzivnosti opadanja i propadanja biljaka. Budući da su miševi prvih
dana sjetve smanjili broj borovih sjemenki u nekim redovima, to su
uslijed toga stvoreni nešto povoljniji uslovi za razvoj preostalih individua.


maj ff^M ´ . s


"M Ä WMA


2 Foto. — Razlika borovih provenijencija po obliku a veličini iglica. — The difference
between the shape and size oi needles of the both proveniences.


iNo sve to ipak ne bi moglo prevagnuti nad uočenom činjenicom, da
je kontinentalna provenijencija u svim grupama i jedinicama našeg pokusa
pokazala jače, više i čvršće potomstvo usprkos navedenih razloga.
To se vidi; i po tome što u njoj ima redova, koji imaju jednak ili znatno
veći broj biljaka po redu od odgovarajućih redova dalmatinske provenijencije,
pa uza sve to pokazuju više i jače biljke (islučaj u grupi A, jedinice
sa 7 i 5 sati fotoperiođa). Najviše i najjače billke kontinentalne provenijencije
veoma se razlikuju po razvijenosti od takvih biljaka mediteranske
provenijencije. Ali i prosječne visine svih grupa koinitinenlalne
provenijencije, pa i kontrolne biljke, uvijek su veće od biljaka mediteranske
populacije.


233
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Rezultati


Tretiranje biljaka izazvalo je pozitivne rezultate i visine biljaka u
većini slučajeva bile su veće od normalnih, kontrolnih biljaka. To je
vidljivo iz grafikona 1—3. (odgovarajuće tabele su uslijed štednje na prostoru
ispuštene).


Grafikorc ^


Prosječne visine biljaka u raznim foio periodima -PtrjU5 Oiqrp raadi+eran6Ka(- -


Kontinentalne ( ) provenijencije


Höntr
konrr
*ati svijetlo ´0 9 8
Gra f i Kor? 2
Prosisčr?« visino biljaka u razn\rv fotOr3erioc*ireq-ftobinia p^cudococia
» 0 Q- 9đona J - iA «kana
450
(W

« 0

m
«0
»o
TO
60
SO .
*v .


234
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i


G^cafiKor? 3>
Proj|CĆ.^e visine bih aznirQ roTOperioai r ^loru j alba;
C - lAoana


Rezultati druge sezone vide se na tabeli:


Pregled rezultata promjene fotoperiodizma koncem druge vegetacione
sezone 1951. god.


TABELA 1


V r s t a


Optiimadno
vrijeme
tretiranja


a o
03 ´E Optimalni


g g.


fotO´period


li
li
u grupama


Najnetpovoljmije
vrijeme
tretiranja


Nfajnepovoij


nijii fotoperiod


u grupama


Crni bor (medit.) . 9 dana 9 h 7h 9h 8h 14 dana 5h 5 h 5h
Grmi bor (fcontin,) 4 dana 7 h 7h 7h 10 h 14 dana 10 h 5 h 5h
9 dana 5 h 6 h 5 h 9 h 14 dana 8 h 8h 6h
Dud bijeli . . . 14 dana 7 h 8 h 5 h 7h 4 dana 9h 6h 5h


Maksimalne razlike prema kontrolnim biljkama tokom obje vegetacione
sezone iznosile su.


Najveće razlike u rastu tretiranih i kontrolnih biljaka


TABELA 2


Vrst a
Kontrolne biljke
prosječne visine
1950 g1
1951 g.
cm
Najveća povećanja prosječnih visina
tretiranih biljaka orema .kontrolnima
1950 g.
cm %
1951 g.
cm %
CrniCrni
bor
bor
(dalm.)
(kont.)
.
.
.
.
.
.
3,2
3,8
61,6
25,8
5,9
7,5
122,1
47,2
1,0
1,1
18,1
4,1
31,3
29,0
30,4
15,9
0,9
2,4
32,944,615,3
32,0
27,0
94,5


235
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Vidljivo je da je promjena fo to p eriodizma (do nekih
granica) općenito stimulirala rast u visinu. S druge strane
krajnje skraćivanje svjetlosnog dana izazvalo je obratnu reakciju, te su
prosječne visine takvih jedinica ispod kontrolne.


Iz gornjih podataka može se uočiti, da je prve godine promijenjeni
fotoperiodizam izazvao najveća relativna povećanja kod bor a i b agrema
, a veoma slaba kod duda . Tokom druge vegetacione sezone
slika jie bila obratna. Zaključujemo da bor i bagrem u pogledu zahtjeva
za svjetlom stoje veoma blizu, dok se dud ponašao posve drugačije.


Uporedivanje tabele 1 i grafikona 1—3 treba da nam pruži odgovor
na pitanje: koji je fotoperiod i u kom trajanju (primijenjen neposredno
nakon pro klija van ja biljaka) na koncu druge vegetacione sezone najpovoljniji
u pogledu stimulacije rasta.


U tom pravcu od koristi je promotriti vrijednost visinskog prirasta
tokom 1951 g.


Ove apsolutne vrijednosti pokazuju da su razne vrste tokom 1951 g.
nejednako rasle. Tu se vidi da su borove biljke dalmatinske provenijencije
najslabije uspijevale baš u onim jedinicama, gdje su tokom 1950 g.
ispoljavaile najveću energiju rasta, U nešto manjoj mjeri to vrijedi i za
kontinentalnu provenijenciju. Kod duda je najveća energija rasta i dalje
ostala u C grupi, gdje se nalazila i prve godine.


Vidimo nadalje, da su tokom druge sezone kontrolne borove biljke
u dosta skičajeva jače porasle od tretiranih. To u prvom .redu vrijedi za
dalmatinsku provenijenciju.


Kod bagrema su tokom 1951 g, najintenzivniji visinorasti upravo u
onim jedinicama, koje su prve godine zaostale, ali najjači visinorasti
ostali su u istoj: grupi u kojoj su se nalazili i prve godine. U tom se ponašanju
bagrem nešto približio bijelom dudu.


U intenzitetu rasta crnog bora, bijelog duda i bagrema očituju se
dakle neke razlike. To vrijedi ne samo za vrste kao takove nego i za
obje borove provenijencije, što je za nas od posebnog interesa. Prebacivanje
najveće energije visinskog rasta na one jedinice koje su u prvoj
sezoni ostale najniže pokazuje da se kod bora već u drugoj sezoni može
govoriti o izjednačavanju visina. Bor je na smanjeni fotoperiodizam
odmah reagirao, a slijedeće godine su se ostale jedinice oporiavile i dovele
do znatnog izjednačenja visina u grupama. Taj slučaj ne postoji kod
bijelog duda, a bagrem stoji između obje krajnosti.


Ima dosta razloga da se kod mediteranske provenijencije u najranijoj
mladosti utvrdi veća potreba za svijetlom od kontinentalne. U prilog
tome govori pojava da su se optimalni fotoperiodi u 1951 g. našli u prve
dvije grupe (A i B) kod dužeg dnevnog svijetla i da su kontrolne biljke
1951 brže pristizale visine tretiranih biljaka nego kod kontinentalne provenijencije.


Iz grafikona se vidi da do potpunog izjednačenja ipak nije došlo, a
daljnja promatranja pokazat će, kada će to biti i da li treba uopće doći
do toga.


Za sada se nakon dvije godine rasta može utvrditi da je za mediteransku
provenijenciju crnog bora najefikasnija
promjena fo top eriodizma od 9 sati kroz 9 dana, za
kontinentalnu provenijenciju od 7 sati kroz 4´dana,


236
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

za bagrem od 5 sati kroz 9 dana i za bijeli dud od 7
sati kroz 14 dana.
Mogu li se izvesti kakvi zaključci za praktično uzgajanje mladih
biljaka u rasadnicima?


Kad se osvrnemo na najveća apsolutna povećanja visina, proizvedena
promjenom fotoperiodizma, vidimo da ona iznose kod bora do 0,9
cm, odnosno 2,4 cm, kod duda 44,6 cm i kod bagrema 32,9 cm, Potrebno
je naglasiti, .da su ta povećanja tolika, da ih se može smatrati od izvjesnog
značaja za uzgajanje i daljnji razvoj biljaka. Činjenica je da jače i
više biljke lakše odolijevaju opasnostima od korova u rasadniku kao i ra
terenu. Njihove veće visine povoljna su okolnost u borbi za svijetlo i
prostor, te su biljke na taj način manje izvrgnute zastiranju ili potiskivanju
od drugih vrsta, korova i si. Ti su momenti od naročitog interesa
kod bora, čije su biljke uslijed malog uzrasta u najvećoj mjeri u naved nim
opasnostima. Ovdje će prema tome i najmanja povećanja biljaka
biti poželjna i korisna.


Nažalost dobivena apsolutna povećanja tretiranih borovih biljaka
još su premalena da bi predstavljala praktičnu prednost pred netretiranim
biljkama. Drugačije stoji stvar sa dudom i bagremom, gdje je efekt
promijene fotoperiodizma znatan, iako je bagrem i bez toga brzorastuća
vrsta. Odgovarajuća metoda na ostalim važnijim vrstama šum. drveća
mogla bi pružiti korisne rezultate,


Da bismo međutim bili sigurni u to, do koje dobi se može računati da
traje dobivena prednost u rastu tretiranih biljaka prema normalnim,
nužno je vršiti opažanja na terenu barem kroz daljnje 2—3 godine.


Zaključci


1. Fotoperiodska reakcija uslijed smanjenja dnevnog svijetla javila
se gotovo kod svih tretiranih grupa biljaka. Ona je u prvo j vegetacionoj
sezoni (1950. g.) kod heliofilnih vrsta općenito stimulirala veći rast
u visinu nego kod skiofilnih. Najveća povećanja visina prema kontrolnim
biljkama u prvoj sezoni iznose: dailmatimiska provenijencija crnog bora
29,0°!o bagrem 30,4% a bjeli dud 15,9%.
2. Posljedice nenormalnog fotoperiodizma zabilježene su i drug e
sezon e (1951 g.), gdje su tretirane biljke dobrim dijelom veoma intenzivno
nastavile svoj rast. Najveći iznosi zabilježeni su međutim kod
skiofilne vrste (bijeli dud), a najmanji kod heliofilne (crni bor), U svakom
slučaju tretirane biljke pokazale su veću energiju rasta od kontrolnih.
Najveća povećanja visina prema kontrolnim biljkama u drugoj sezoni
iznose: dalmatinska provenijencija clrnog bora 15,3%, bagrem 27,0%, a
bijeli dud 94,5%.
3. U najranijoj mladosti (1. i 2. godina) vrste su pokazale uglavnom
isti odnos potreba za svijetlom, kakav je utvrđen i za odrasle biljke.
Heliofilne vrste (bor i bagrem) u prvoj godini su na promijenjeni f otope
riodiizam mnogo intenzivnije reagirale od bijelog duda, ali je druge
godine intenzitet rasta dudovih biljaka daleko premašio ostale vrste.
Tokom druge vegetacione sezone došlo je na taj način do priličnog
izjednačavanja visina kod bora, a u posve maloj mjeri kod bagrema. Kod


237
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

bijelog duda ono ne samo da se nije javilo, nego su tretirane biljke ispoljile
još veću energiju rasta nego prve sezone. Heliofilne vrste brzo su
i intenzivno reagirale na smanjeni fotoperiod ali i brzo popustile, te se
efekti tretiranja ubrzo gube.


Najkraći fotoperiodi (5 i 6 sati) smanjili su intenzitet rasta biljaka;
oni su ponajviše proizveli i njihovo propadanje.


Nakon dvije godine rasta može se uzeti da je za mediteransku provenijenciju
crnog bora najefikasnija promjena fotoperiodizma od 9 sati
kroz 9 dana, za kontinentalnu provenijenciju od 7 sati kroz 4 dana, za
bagrem 5 sati kroz 9 dana i za bijeli dud od 7 sati kroz 14 dana.


4. Osobita pažnja obraćena je razvoju i rastu borovih provenijencija.
One su ispoljile jasne razlike: tokom prve vegetacione sezone mediteranska
provenijencija (to vrijedi i za kontrolne biljke) obojila se žutozeleno,
dok je kontinentalna ostala svježe zelena, Intenzitet rasta bio
je kod ove posljednje u obje sezone znatno veći. Biljke kontinentalne
provenijencije bile su razvijenije, čvršće i veće. One su razvile dulje,
otklonjenije i savijenije iglice. Nadalje — isti fotoperiodi nisu izazvali
jednaku reakciju te se može govoriti o različitoj osjetljivosti na svijetlo,
U tom pravcu je mediteranska provenijencija pokazala nešto veću potrebu
za svijetlom. Ove razlike pružaju dokaz da kontinentalna i mediteranska
provenijencija predstavljaju različite populacije crnog bora. U
tom pogledu se promijenjeni fotoperioidizam pokazao dobrom metodom
utvrđivanja razlika obih provenijencija.
5. Budući da su apsolutna povećanja visina kao i razvijenost tretiranih
biljaka znatna, ona će vjerojatno biti i od praktične vrijednosti
kod podizanja biljaka u rasadniku, budući da im povećana visina tokom
nekoliko godina može dobro pomoći u prirodnom izlučivanju, kao i u
borbi s vanjskim nepogodama. Nažalost je praktična korist efekta fotoperiodizma
kod borovih biljaka za razliku od duda i bagrema za sada
posve neznatna, O tome će se u toku daljneg promatranja izreći definitivan
sud.
PHOTOPERIODISM AND GROWTH OF THE WHITE MULLBERRY, BLACK
LOCUST AND TWO PROVENIENCES OF THE AUSTRIAN PINE


In this article the author discusses the results of the shortening of daylight
on seedlings of the black locust, white miullberry and Austr. pine. The trial was
done at the. nursery of the College of Agriculture and Forestry at Zagreb.. The
author´s aim was to show the effects of the shortening of the daily photoperiods,
to see whether in the second vegetative season an equalization between the heights
of the treated and untreated plants would take place. It was also of particular
interest to show the behaviour of he ´two> different proveniences of the Austrian
pine — the one from the Mediterranean (Split), the other from the interior of the
country (Viišegrad, Bosna).


The shortening of the quantity of daylight was of 10, 9, 8, 7, 6 and 5 hours,
treated in three groups of 4, 9 and 14 days duration for each. The treatment started
on the first and on the seventh day after the. germiination of seedlings.


The shortening of daylight stimulated an increased helight growth of all species.
In the first season, however, the intolerant species reacted stranger than the tolerant
one;, ibut in the second year the mullberry showed a much imon-e vigorous growth
than the pine and locust. At the end of the second season the ibest height effect
was reached throught the photoperaodism of the 9 hours during 9 days and of 7 days


23%
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 35     <-- 35 -->        PDF

during 14 hours. Tihe greatest relative increase after two years growth was 15%
(Austr. pine, Split) 32,0%> (Austr. pine, Višegrad´), 27,0%. (black locust) and 94,5°/o
(white mulberry).


During the second season ´the author noticed an appreciable equalization in a
high degree between the treated and untreated plants of the pine and much less
of the locust, but in no case the miullberry. This latter showed even a more vigorous
growth in the second summer. The intolerant species then reacted very quickly and
powerfully but very soon left off.


The author discusses the development of two pine proveniences and he points
out that there was a great difference between them. The inside provenience developed
stronger and higher seedlings. They differed in their lenghth and curved
needles very much from the mediiiteirrainean provenience. Besides that the latter was
chlorose-yeMow during the first year, hut it gave some indications to ´be more in.toleriant.
The absolute height increase amid growth vigour of the treated plants aire
likewise useful in the pfiant competition! in the field where the seedlings are to´ be
planted, IBu´t to confirm thiis practical significanse the author states that further
observations ought to he made.


LITERATURA:


1.
A berg: B-, Physiologische und ökologische Studien über die pflanzliche Photomorphase,
UpsialLa 1943/18.
2. Bühle r A., Waldbau^ 1918 (I.) 94—114.
3.
Den gl er A., Waldbau, 1930/45.
4. Jos t L., Pflanzenphysiologie, IL Aufl. 1913.
5.
Krame r P. J., Effect of Variation ih length of day on growth and dormancy
of trees,, Plllaunt Physiology, 11 : 127—137, 1936.
6. Lunidegärd H., Klima und Boden in ihrer Wirkung auf das Pflainzenleben, 1925/57.
7.
Söegilova O. A. i Ermeiaev a E. J., Značenje odnosa perioda svijetla
i tmine u fotoperiodskoj reakciji biljaka (ruski) Sovj. botanika, 1947, No 3/125.
8. Ščepotje v
F. L., Novi podaci o direktnom utjecaju1 kratkog dama na rest
drveća (ruski), Dokladi A. N. SSSR-a, 1947, Tom LVIII, No 9/2101.
9. Youngis h er g
C. T», Effect of origin and growth condition of Norway spruce
(Picea excefea) on the Ghemiical composition of seed and Physiological characteristics
of nursery stock. Soil science Society of America., Procediing 1950, Vol.
15 (376—379).239