DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

jamskog drveta na 1000 t trebala da bude u 1950 godini nešto manja no
pre rata. Međutim, količine jamskog drveta utrošene u 1950 godini pokazuju
nam da su ugljenokopi u našoj zemlji u pogledu snabdevemosti, pa
prema tome i potrošnji posle rata, bili u fflepovoljnijem položaju no pre
rata. Naročito nepovoljno stanje je bilo u NR Srbiji i NR BiH, i to ne
samo po količini, već i po dimenzijama i kvalitetu jamskog drveta.


Metodi koji omogućavaju smanjenje potrošnje jamskog drveta


a) Konzerviranje jamskog drveta. Pre rata je u pojedinim
-rudnicima uglja Jugoslavije vršeno zakrečavanje jamskog drveta
običnim krečom, da bi se suzbio štetan uticaj gljiva, i itime povećala
trajnost jamskog drveta. Posle rata zakrečavanje nije vršeno.


Impregnacija jamislkog drveta u Jugoslaviji nije vršena ni pre, ini
posle rata. Vršeni su jedino opiti. Tako je, na primer Šumarski institut u
Beogradu izvršio dva opita, Hladnim natapanjem u bazenu tesanog jamskog
drveta, prvi put sa rastvorom natriumisilikolluoirita, a drugi put,
dinitrokrezolom, i njegovom upotrebom u Senjskom rudniku ustanovljeno
je da je rastvor ušao sa čeone strane oko 15 sm, a sa bočne 2—3 sm, što
znači da se-hladnim natapanjem bukovo drvo samo delimično impregniše.


Postrojenja za impregnaciju obično se nalaze u rudnicima ili kod
drvno-mđustriskih preduzeća (pokretne impregnacije, na pr. Švedska).
Što se pak tiče rastvora za impregnaciju, u SAD je najrasprostranjenija
upotreba pentahloridfenola rastvorenog u raznim uljima, dok Nemačka
najviše upotrebljava Volmaini-soli (kombinovani rastvori). Ovi kao i sličnii
rastvori koji se upotrebljavaju u Engleskoj Francuskoj i drugim zemljama,
imaju vrlo povoljno dejstvo u odnosu na isparavanje. Vek trajanja ovako
impregnisanog drveta je nekoliko puta duži no nieimpregnisanog.


b) Dimenzije jamskog d r v e ft a. Ma koliko na prvi pogled
izgledalo da dimenzije jamskog drveta ne igraju neku značajnu ulogu u
potrošnji jamskog drveta, iz sledećih primera videće se da je ovaj faktor
vrlo značajan. Ako se umesto potrebnog jamskog drveta prečnika 14 sm
isporuči jamisko drvo za 1 sm deblje, gubitak je 11%. Sličan je slučaj i sa
dužinama. Ako su za neki rudnik najpovoljnije dimenzije od 2,´2, 2,8 3,2
3,6 i td, a isporučuje se jamsko drvo dužine 2,0 2,5 3,0 i td. pojavljuje se
nov gubitak od 5—10%.


Rudnici u bivšoj Jugoslaviji nabavljali su jamsko drvo i po dužinskom
metru, plaćajući različite cene prema promeru jamskog drveta.
Ugovorima su bili precizirani debljinslki odnosi i fiksirane dužine. Na taj
način, rudnici nisu plaćali onu količinu drvne mase koja, ne samo što im
nije bila potrebna, već im je stvarala teškoće u radu. Kroz ovu prizmu
treba gledati i ugovore koje je naša zemlja zaključivala za isporuku jamh
skog drveta inostranstvu. Prodavci jamskog drveta imali su ustaljene
privredne veze, što im je omogućavalo da drvo Masiraju prema potrebama
pojedinih rudnika, s obzirom da su veličine i´odnosi dimenzija
različiti za različite rudnike. Rudnici su, pak, vršili pravilno sortiranje i
prekrajanje na svojim stovarištima. Sadašnji način kupoprodaje: po ml
i uz distribuciju, uglavnom onemogućava onakav način rada koji može
obezbediti određene potrebe rudarstva.


227