DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Velika potrošnja jamskog drveta u rudnicima naše zemlje je posledica,
kako geoloških uslova i uslova rada, itako i samog načina upotrebe
jamskog drveta. Naša zemlja spada u onaj mali broj zemalja u svetu
koje imaju najnepovoljnije, mlade geološke formacije sa velikim tektonskim
poremećajima ili mekim stemama, vertikalnim slojevima, jakim pritiskom
i ograničenim bogatstvom rude, što uslovljava veliku potrošnju
drveta.


Prema podacima o proizvedmim količinama uglja i potrošenim količinama
jamskog drveta u posleratnom periodu, imali smo sledeće prosečne
utroške jamskog drveta:


Za 1000 t uglja utroštmo je jamskog drveta m3


N. R.
kameni mrki lignit prose čno


63 73 14 38
36 50 37 40
47 16 40
Bosna i Hercegovina . 25 20 24
Makedomija ... . 20 20
Crna Gora .... 50 20 25


F. N. R. Jugoslavija . 44 43 20 33 j
Velika potrošnja jamskog drevta u rudnicima lignita NR Hrvatske
i u rudnicima mrkog i kamenog uglja u rudnicima NR Srbije, u odnosu
na potrošnju u drugim narodnim republikama, je uglavnom posljedica toga
što su u NR Hrvatskoj slojevi lignita tanki, a u NR Srbiji postoje veliki
pritisci.


Uipoređenjem troškova jamskog drveta u našoj zemlji sa onim u
drugim zemljama, nemoguće je dobiti realnu sliku o pravilnom koirišćenju
jamskog drveta. Po ovom pitanijiu mogli bismo donekle izvesti neke zaključke
na osnovu predratne i sadašnje proizvodnje uglja i potrošnje
jamskog drveta.


Proizveden o u g j a Utrošeno drveta
Godina
kamenii mrki lignit svega ukupno na 1000 t
uglja
193619371950t 428,602
427.375
1,154.414
3,008.885
3,544.325
7,239.154
909.878
1,030.717
4,423.123
4,424.365
5,002.417
12,816.995
178.557
198.552
425000
40,0
39,6
33,2
1936 — % 9 69 22 100
1937 — 9 71 20 100
1950 — 9 57 34 100


S obzirom da je struktura proizvodnje uglja u 1950 godini nešto
drukčija od strukture predratne proizvodnje (1936—37), to bi, s obzirom
na normative utroška jamskog drveta prema vrstama uglja, poitrošnja


226