DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

000 m»
°/o učešća


N. R. RudnScd
Rudnici
Ostaili


Ostali Ukup,


uglja metal, svega potr. , uglja ´metal, svega potr. 1
Srbija
Hrvatska
115
85
27
X
142
85
16
1
158
86
73
99
17
X
90
99
10
1
Slovenija
B i H
133
90
6
6
139
96
4
18
143
114
94
79
4
5
98
84
2
16
Makedonija
Crna Gora
2
X
7
X
9
X
2
1
11
1
18
X
64
X
82
X
18
100
FNRJ 425 46 471 42 513 83 9 92 8


Iz gornjih podataka vidi se da su glavni potrošači jamskog drveta
rudnici uglja, koji učestvuju sa preko 4/5 u ukupno utrošenoj količini
toga drveta u 1950 godini, U ostalim granama rudarstva glavnu stavku
čine rudnici obojenih metala Srbije. Najveće količine jamskog drveta
kod »ostalih potrošača« odnose se na radove u ostalim granama rudarstva
(nemetali), zatim u izgradnji željezničkih pruga (tuneli) i na radove u
hidrogradnji (podzemne arterije i dr. radovi), S toga se kod NR Srbije, a
naročito NR BiH-a pojavljuju znatne količine jamskog drveta u potrošnji
ostalih potrošača prema ovoj potrošnji u ostalim republikama.


c) Potrošnja jamskog drveta u rudnicima uglja.
S obzirom da rudnici uglja pretstavljaju glavne potrošače jamskog drveta,
potrebno je da se detaljnije upoznamo sa strukturom potrošnje jamskog
drveta po vrstama. Iz sledeće tabele vidi se koje republike u kom odnosu
troše pojedine vrste jamskog drveta.


s *


1.000 m
°/o učešća
N. R.
hrast ostali hrast ostali
četki. bukva svega četin. bukva


bagr. lišćari bagr. lišćari


Srbija 27 35 39 14 115 23 30 34 13
Hrvatska 38 28 13 6 85 45 33 15 7
Slovenš ja 128 4 ! x 1 133 96 3 X 1
B i H 81 6 l 1 2 90 90 7 1 2


X
XX X


Makedonija
2 XX — 2 100 —
X X X


Crna Gora — — — — —´ >—*
FNRJ 279 73 53 23 425 65 17 12 6


Iz ovih podataka se vidi:


1. da dve narodne republike, Srbija i Hrvatska, troše u rudnicima
uglja znatne količine jamskog drveta bukve i ostalih lišćara, t. j . približno
onoliko koliko ove dve republike troše u ukupnoj svojoj potrošnji, dok
ostale dve narodne republike, Slovenija i BiH, gotovo i ne troše ovu
vrstu jamskog drveta.
* Ostali potrošači: rudnici nametala, cementa, graiđ. materijala, željeznice, hiđrogradnja,
produkcija nafte, grad. djelatnost i dr.
224