DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. B. Stamenković (Beograd)


PROBLEMI JÄMSKOG DRVETA


1. Opšte napomene
Neprekidni razvitak rudarstva, s jedne strane, i smanjenje proizvodnih
mogućnosti šuma, a naročito četinarskih, iz kojih se uglavnom podmiruju
potrebe sa jamskim drveitom, s druge strane, daju problemu jam
skog drveta, koji je aktuelan već duže vreme, sve veću oštrinu.


Kod analize problema jamskog drveta treba posebno razmotriti, kako
ona pitanja koja proističu iz stanja šumskog fonda, odnosno mogućnosti
proizvodnje ovog sortimenta, tako i ona pitanja koja su vezana za njegovu
potrošnju.


2. Proizvodnja jamskog drveta
(u periodu 1947—50 god.)


a) P o količini , U periodu 1947-50 god, proizvedeno je jamskog
drveta po osnovnom državnom planu:


" u 1.000 m3
N R 1947 1948 1949 1950 1947 —50
ukupno pros.
Srbija 54 93 80 36 263 66
Hrvatska 51 95 104 138 388 97
Slovenija 183 235 350 256 1.024 256
B i H 111 223 172 183 689 172
Makedonija 1 2 2 3 8 2
Orna Goma — 6 U 6 23 6
FNR J 400 654 719 622 2.395 599
Od toga:
za eksport 16 115 203 114 448 112
dom. ipotroš. 384 6SS 516 508 1.947 487


Iz gornjeg se pregleda vidi:


prvo, da je NR Slovenija, sa nešto ispod polovine ukupne proizvodnja
jamskog drveta u FNRJ, bila u ovom periodu glavni proizvođač ovo*
sortimenta;


drugo, da je u periodu 1947-50 god. eksportovano 448.000 m3 jamskog
drveta (četinara). Međutim, pre rata su izvožene neznatne količine
ovog sortimenta ili je postojala zabrana izvoza, a u isto vreme je godišnja
potrošnja bila znatno manja. Na pr, u periodu 1926—38 prosečno
je godišnje izvoženo oblog četinarskog drveta oko 12,700 tona, u kojoj


221
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

je količini jamsko drvo činilo neznatnu stavku, a poitirošnja u domaćim
rudnicima uglja iznosila je: 1936. god. 178,557 ms, a, 1937. god. 198,552 m3;
treće, da su posle 1948 god. iz proizvodnje po osnovnom državnom
planu ostajale za domaću potrošnju sve manje količine jamskog drveta.


Pored proizvodnje jamskog drveta po osnovnom državnom planu, u
NR Srbiji su otkupljene u 1947 godini izvesne količine na bazi obaveznog
otkupa. Pored toga, u godinama 1947150 proizvedene su manje količine
jamskog drveta od strane samih rudnika (Majdanpek, Senjski rudnicidr.) ili otkupljene putem slobodne trgovine. Uzevši i ite količine u obračun,
ukupna proizvodnja jaiaskog drveta u FNRJ, iznosila je:


1947—50
Naimenovanja 1947 1948 1949 1950 u 1.000 m5


ukupno pros.


Proizvodnja 440 675 738 638 2.491 623


Od toga:


za eksport 16 115 203 114 440 112


dom. potroš. 424 560 535 524 2.043 511


b) po vrstama drveća. Ukupna proizvodnja jamskog drveta
po vrstama drveća kretala se ovako:


1947—50


Vrst drveta 1947 19481949
1950
ukupno pros.
Četinari
Hrast iBukva i
Ukupno:
bagrem
ost. liš.
334
41
65
440
531
54
90
675
587
61
90
738
489
69
80
638
1.941
225
325
2.491
486
56
81
623


Po narodnim republikama proizvedeno je:


000 m3 °/o učešća


N. republika
hrast i bukva i hrast i


četin. ukupno četin. bukva


bagrem 08- Mš. bagremi


Srbija 90 80 170 340 27 23 50
Hrvatska 126 131 144 401 31 33 36
Slovenija 1.021 X 3 1.024 100 . X
B i H 673 10 6 689 98 1 1
Makedonija 6 2 8 100 25
Crna Gora 23 23 75
Savez, proizv. 4 6 33 67


2
FNRJ 1.941 225 325 2.491 78 9 13


Iz gornjih podataka vidi se:


prvo, da je proizvodnja jamskog drveta lišćara u periodu 1948/50
god. bila po godinama pretežno jednaka. (Neravnomernost proizvodnje
jamskog drveta četinara uglavnom je rezultati izvoza ovog sortimenta);


222
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

drugo, da jamsko drvo četinara zauzima 4/5, a zajedno sa jamskim
drvetom hrasta i bagrema 9/10 ukupne proizvodnje ovog Sortiment a.
Jamsko drvo bukve i ostalih lišćara, koje je ustvari jamsko drvo iz nužde,
učestvuje u ukupnoj proizvodnji sa nešto iznad 1/10;


treće, da samo dva veća proizvođača jamskog drveta, u odnosu na
njihovu ukupnu proizvodnju, proizvode znatne količine jamskog drveta
bukve i ostalih liščara, i to Srbija 50% i Hrvatska 36%.


3. Potrošnja jamskog drveta u periodu 1947-50 god.
a) Po narodnim republikama i vrstama drveta.
Radi detaljnije analize potrošnje jamskog drveta, poslužićemo se podacima
za 1950 god. Prema ovim podacima potrošnja jamskog drveta po
NR bila je:


000 m3 % učešća


N. R.
četin. hr. bg. bukva ost. 1. ulkuip. četin. hr. bg. bukva ost. 1.
Srbija
Hrvatska
42
39
48 49 19
6
158
86
26
45
30
32
31
15
13
8
Slovenija
B i H
Makedonija
Crna Gora
136
100
9
1
5
9
1
2
1
2
3
X
143
114
11
1
96
88
82
100
3
8
9
X
2
9
1
2
X
FNRJ 340 82 58 - 37 513 66 16 11 7


Prema tome, učešće pojedinih republika u potrošnji jamskog drveta
u 1950 godini bilo je:


Srbija 158,000 m3 — 31°/e
Slovenije 143.000 » 27°/o
B i H 114.000 » 22%
Hrvatska 86.000 » 18°/o
Makedonija 11.000 » 2°/«
Crna Gora 1.000 » x


FNRJ 513.000 m3 — 100°/o


Podaci o potrošnji jamskog drveta po republikama pokazuju:


prvo, da je u FNRJ utrošeno jamskog drveta četinara, hrasta i bagrema
82%, a bukve i ostalih lišćara 18%,


drugo, da samo dve velike republike troše znatne količine jamskog
drveta bukve i ostalih lišćara (Srbija 44%, Hrvatska 23%), dok ostale
dve velike republike (Slovenija i BiH) ovu vrsiftu jamskog drveta gotovo
i ne troše,


b) Po vrstama potrošača. Potrošnja jamskog drveta prema
vrstama potrošača bila je:


223


\
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

000 m»
°/o učešća


N. R. RudnScd
Rudnici
Ostaili


Ostali Ukup,


uglja metal, svega potr. , uglja ´metal, svega potr. 1
Srbija
Hrvatska
115
85
27
X
142
85
16
1
158
86
73
99
17
X
90
99
10
1
Slovenija
B i H
133
90
6
6
139
96
4
18
143
114
94
79
4
5
98
84
2
16
Makedonija
Crna Gora
2
X
7
X
9
X
2
1
11
1
18
X
64
X
82
X
18
100
FNRJ 425 46 471 42 513 83 9 92 8


Iz gornjih podataka vidi se da su glavni potrošači jamskog drveta
rudnici uglja, koji učestvuju sa preko 4/5 u ukupno utrošenoj količini
toga drveta u 1950 godini, U ostalim granama rudarstva glavnu stavku
čine rudnici obojenih metala Srbije. Najveće količine jamskog drveta
kod »ostalih potrošača« odnose se na radove u ostalim granama rudarstva
(nemetali), zatim u izgradnji željezničkih pruga (tuneli) i na radove u
hidrogradnji (podzemne arterije i dr. radovi), S toga se kod NR Srbije, a
naročito NR BiH-a pojavljuju znatne količine jamskog drveta u potrošnji
ostalih potrošača prema ovoj potrošnji u ostalim republikama.


c) Potrošnja jamskog drveta u rudnicima uglja.
S obzirom da rudnici uglja pretstavljaju glavne potrošače jamskog drveta,
potrebno je da se detaljnije upoznamo sa strukturom potrošnje jamskog
drveta po vrstama. Iz sledeće tabele vidi se koje republike u kom odnosu
troše pojedine vrste jamskog drveta.


s *


1.000 m
°/o učešća
N. R.
hrast ostali hrast ostali
četki. bukva svega četin. bukva


bagr. lišćari bagr. lišćari


Srbija 27 35 39 14 115 23 30 34 13
Hrvatska 38 28 13 6 85 45 33 15 7
Slovenš ja 128 4 ! x 1 133 96 3 X 1
B i H 81 6 l 1 2 90 90 7 1 2


X
XX X


Makedonija
2 XX — 2 100 —
X X X


Crna Gora — — — — —´ >—*
FNRJ 279 73 53 23 425 65 17 12 6


Iz ovih podataka se vidi:


1. da dve narodne republike, Srbija i Hrvatska, troše u rudnicima
uglja znatne količine jamskog drveta bukve i ostalih lišćara, t. j . približno
onoliko koliko ove dve republike troše u ukupnoj svojoj potrošnji, dok
ostale dve narodne republike, Slovenija i BiH, gotovo i ne troše ovu
vrstu jamskog drveta.
* Ostali potrošači: rudnici nametala, cementa, graiđ. materijala, željeznice, hiđrogradnja,
produkcija nafte, grad. djelatnost i dr.
224
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ukupno u 1.000 m5 %
N. R. 1000
m5 čet.hrasti bagrem
bukva i
ost. liš.
čethrast
i bagrem
bukva j
ost. liš.
Slovenija , . . .
Srbija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska ... .
31
27
21
21
133
115
90
85
132
62
87
66
1
53
3
19
99
53
97
78
1
47
3
22
MakedonijaCrna Gora
. . .
. .
2 2 — 100
F, N. R. Jugoslavija 100 425 349 76
-!» <
82 18


2. da je NR Slovenija najveći potrošač u FNRJ sa 1/3 ukupno utrošene
količine jamskog drveta, a da ostale tri velike republike, uzete zajedno,
učestvuju sa preostale 2/3 u ukupnoj potrošnji ovog sortimenta.
d) Odnos utrošene jamske grade i proizvedene
količin e uglja . — Utrošene količine jamskog drveta ne daju sliku
veličine proizvodnje uglja po pojedinim republikama. Ona je bila u 1950
godini sledeća:


Proizvedeno tona uglja


N. R. %
kameni mrka lignit ukupno


Bosna i Hercegovina . . 3,155.678 1,372.896 4,528.574 35


363.284 1,172436 1,865.493 3,401.213 26
Slovenija 7.130 2,313.380 505.690 2,826.200 22
784.000 641.234 2,031.313 15
21.649 21.649 1
Crna Gora 1.580 16.161 17.742 1
F. N. R. Jugoslavija . . 1,154.414 7,239.154 4,423.123 12,816.691 100
Pre nego sto bismo dali neke detaljnije podatke o utrošku jamskog -drveta prema
količinama proizvedenog uglja u našoj zemlji, potrebno je da se iznesu neka upoređemja.
Na p-r, SAD su u 1948. god. na 651 mil. tona uglja utrošile oko 3,900.000 ms
jaimskog drveta, što bi iznosilo- oko 6 m3 jamskog drveta na 1.000 t uglja. Jugoslavija
je u 1950 god. na 12,816.691 proizvedenih tona uglja, utrošila 425.000´ m3 jamskog
drveta. što čini oko´ 33 m´na 1.000 t uglja, t. j . više nego pet puta od SAD. Ali, i
uslovi za proizvodnju uglja u ovim dvema zemljama su potpuno različiti: SAD je
zemlja sa najjednostavnijim i najpovoljnijim uslovima u rudarstvu. Slojeva uglja u
ovoj zemlj´i, koji potiču iz kartonske ere, uglavnom su horizontalni, sa čvrstom
krovimo-m, malim pritiskom, i onih debljina koje omogućuju najpovoljnija! eksploataciju.
Pored toga, ova zemlja sa ogroimnilm količimama uglja u mogućnosti je. da
kod eksploatacije ostavlja zaštitne stuibove od samog uglja, koji posle eksploatacije
otaju u .zemlji neisko-rišćeni. Pored toga, upotreba gvozdenLlh podgraida u iskopima,
impregnacija jamskog drveta, brzina radova upotrebom majsavršenije mehanizacije
i dr. omogućuju, pored povoljnih geoloških uslova, ovako -malu potrošnju jamskog
drveta-. Ostali velik3 -proizvođači uglja u svetu: Engleska, Ne-maička, Francuska i t. ,d
imaju nepovoljnije uslove od SAD, radi čega je potrošnja jamskog drveta u ovim
zemiljaima (po jedinici težin-e uglja) veća nego u SAD, ali uvek manja no u Jugoslaviji.


225
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Velika potrošnja jamskog drveta u rudnicima naše zemlje je posledica,
kako geoloških uslova i uslova rada, itako i samog načina upotrebe
jamskog drveta. Naša zemlja spada u onaj mali broj zemalja u svetu
koje imaju najnepovoljnije, mlade geološke formacije sa velikim tektonskim
poremećajima ili mekim stemama, vertikalnim slojevima, jakim pritiskom
i ograničenim bogatstvom rude, što uslovljava veliku potrošnju
drveta.


Prema podacima o proizvedmim količinama uglja i potrošenim količinama
jamskog drveta u posleratnom periodu, imali smo sledeće prosečne
utroške jamskog drveta:


Za 1000 t uglja utroštmo je jamskog drveta m3


N. R.
kameni mrki lignit prose čno


63 73 14 38
36 50 37 40
47 16 40
Bosna i Hercegovina . 25 20 24
Makedomija ... . 20 20
Crna Gora .... 50 20 25


F. N. R. Jugoslavija . 44 43 20 33 j
Velika potrošnja jamskog drevta u rudnicima lignita NR Hrvatske
i u rudnicima mrkog i kamenog uglja u rudnicima NR Srbije, u odnosu
na potrošnju u drugim narodnim republikama, je uglavnom posljedica toga
što su u NR Hrvatskoj slojevi lignita tanki, a u NR Srbiji postoje veliki
pritisci.


Uipoređenjem troškova jamskog drveta u našoj zemlji sa onim u
drugim zemljama, nemoguće je dobiti realnu sliku o pravilnom koirišćenju
jamskog drveta. Po ovom pitanijiu mogli bismo donekle izvesti neke zaključke
na osnovu predratne i sadašnje proizvodnje uglja i potrošnje
jamskog drveta.


Proizveden o u g j a Utrošeno drveta
Godina
kamenii mrki lignit svega ukupno na 1000 t
uglja
193619371950t 428,602
427.375
1,154.414
3,008.885
3,544.325
7,239.154
909.878
1,030.717
4,423.123
4,424.365
5,002.417
12,816.995
178.557
198.552
425000
40,0
39,6
33,2
1936 — % 9 69 22 100
1937 — 9 71 20 100
1950 — 9 57 34 100


S obzirom da je struktura proizvodnje uglja u 1950 godini nešto
drukčija od strukture predratne proizvodnje (1936—37), to bi, s obzirom
na normative utroška jamskog drveta prema vrstama uglja, poitrošnja


226
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

jamskog drveta na 1000 t trebala da bude u 1950 godini nešto manja no
pre rata. Međutim, količine jamskog drveta utrošene u 1950 godini pokazuju
nam da su ugljenokopi u našoj zemlji u pogledu snabdevemosti, pa
prema tome i potrošnji posle rata, bili u fflepovoljnijem položaju no pre
rata. Naročito nepovoljno stanje je bilo u NR Srbiji i NR BiH, i to ne
samo po količini, već i po dimenzijama i kvalitetu jamskog drveta.


Metodi koji omogućavaju smanjenje potrošnje jamskog drveta


a) Konzerviranje jamskog drveta. Pre rata je u pojedinim
-rudnicima uglja Jugoslavije vršeno zakrečavanje jamskog drveta
običnim krečom, da bi se suzbio štetan uticaj gljiva, i itime povećala
trajnost jamskog drveta. Posle rata zakrečavanje nije vršeno.


Impregnacija jamislkog drveta u Jugoslaviji nije vršena ni pre, ini
posle rata. Vršeni su jedino opiti. Tako je, na primer Šumarski institut u
Beogradu izvršio dva opita, Hladnim natapanjem u bazenu tesanog jamskog
drveta, prvi put sa rastvorom natriumisilikolluoirita, a drugi put,
dinitrokrezolom, i njegovom upotrebom u Senjskom rudniku ustanovljeno
je da je rastvor ušao sa čeone strane oko 15 sm, a sa bočne 2—3 sm, što
znači da se-hladnim natapanjem bukovo drvo samo delimično impregniše.


Postrojenja za impregnaciju obično se nalaze u rudnicima ili kod
drvno-mđustriskih preduzeća (pokretne impregnacije, na pr. Švedska).
Što se pak tiče rastvora za impregnaciju, u SAD je najrasprostranjenija
upotreba pentahloridfenola rastvorenog u raznim uljima, dok Nemačka
najviše upotrebljava Volmaini-soli (kombinovani rastvori). Ovi kao i sličnii
rastvori koji se upotrebljavaju u Engleskoj Francuskoj i drugim zemljama,
imaju vrlo povoljno dejstvo u odnosu na isparavanje. Vek trajanja ovako
impregnisanog drveta je nekoliko puta duži no nieimpregnisanog.


b) Dimenzije jamskog d r v e ft a. Ma koliko na prvi pogled
izgledalo da dimenzije jamskog drveta ne igraju neku značajnu ulogu u
potrošnji jamskog drveta, iz sledećih primera videće se da je ovaj faktor
vrlo značajan. Ako se umesto potrebnog jamskog drveta prečnika 14 sm
isporuči jamisko drvo za 1 sm deblje, gubitak je 11%. Sličan je slučaj i sa
dužinama. Ako su za neki rudnik najpovoljnije dimenzije od 2,´2, 2,8 3,2
3,6 i td, a isporučuje se jamsko drvo dužine 2,0 2,5 3,0 i td. pojavljuje se
nov gubitak od 5—10%.


Rudnici u bivšoj Jugoslaviji nabavljali su jamsko drvo i po dužinskom
metru, plaćajući različite cene prema promeru jamskog drveta.
Ugovorima su bili precizirani debljinslki odnosi i fiksirane dužine. Na taj
način, rudnici nisu plaćali onu količinu drvne mase koja, ne samo što im
nije bila potrebna, već im je stvarala teškoće u radu. Kroz ovu prizmu
treba gledati i ugovore koje je naša zemlja zaključivala za isporuku jamh
skog drveta inostranstvu. Prodavci jamskog drveta imali su ustaljene
privredne veze, što im je omogućavalo da drvo Masiraju prema potrebama
pojedinih rudnika, s obzirom da su veličine i´odnosi dimenzija
različiti za različite rudnike. Rudnici su, pak, vršili pravilno sortiranje i
prekrajanje na svojim stovarištima. Sadašnji način kupoprodaje: po ml
i uz distribuciju, uglavnom onemogućava onakav način rada koji može
obezbediti određene potrebe rudarstva.


227
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

U vezi sa isporukama jamskog drveta, mogli bismo konstatovati: prvo,
da je isporuka jamskog drveta zbog isporuke neodgovarajućih dimenzija
bila znatno veća od potrebne potrošnje, i drugo, da proizvađači, s obzirom
na strukturu naših šuma, način eksploatacije i trgovine, nisu mogli u
potpunosti odgovoriti zahtevima potrošača. Ali u svakom slučajiu moglo
se po ovome više učiniti nego što je do sada urađeno.


c) Upotreba bukovog jamskog drveta. — Rentabilnost
i praktičnost upotrebe jamskog drveta, pa prema tome i tražnja
za pojedinim vrstama ovog sortimienita, zavisi od vrste radova u eksploataciji
rude. S obzirom na stepen trajnosti, prvenstveno bagrem, a zaitim
hrast, najradije su upotrebljavane vrste drveta u podgradama podzemnih
saobraćajmica (okna, hodnici, uskopi i niskopi). Ukoliko je vek trajanja
ovih arterija duži a pritisak veći, utoliko se ove vrste više traže. Četinari
se radije upotrebljavaju od svih drugih vrsta u otkopima, s obzirom na
njihovu malu dežiniu i laku manipulaciju s njima. Bukovo jamsko drvc^,
kao i jamsko drvo ostalih lišćara (cer, brest, jasen i td.) nerado se upotrebljavaju;
smatraju se jamiskim drvetom iz nužde, Ovo iz razloga što u
podgradama podzemnih arterija imaju kratak vek trajanja, što se troše
u znatno većoj količini no druge vrste drveta i što slabije podnose pritisak,
U otkopima -se nerado upotrebljavaju radi teškoće manipulacije. No
u svakom slučaju njihova se upotreba može znatno povisiti, bilo većom
upotrebom u arterijama kraćeg veka i manjeg pritiska (mešano sa ostalim
vrstama), bilo u otkopima. Utrošena količina od 87.000 m3 bukovog
jamskog drveta i jamskog drveta ostalih lišćara (18°/o od ukupno utrošenog
jamskog drveta u 1950 godini) u NR Srbiji i NR Hrvatskoj, ukazuju
nam na ovu mogućnost.


Ukoliko bi se, pak, bukovo jamsko drvo impregnisalo, ništa ne stoji
na putu da zameni znatne količine jamskog drveta hrasta, bagrema i četinara
koje se troše u podgradama podzemnih saobraćajnica,


d) Zamena jamskog drveta drugim materijalom.
Pored mera koje su napred iznete, na smanjenje potrošnje jamskog drveta
može već sada Uticati zarnena ovog drveta drugim materijalom, i to:
u saobraćajnicama, betonskim podgrađivaojem, a u otkopima, gvozdenim
strojnicama. Pored toga, izvlačenje jamskog drveta iz napuštenih rovova
je tako isto ijedan od načina na koji se može smanjiti potrošnja ovog
sortimenjta. )


228