DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

se u ogrev, kako to odgovara i stvarnim potrebama seljaka, Na »taj način


mnogo drveta, iz kojeg bi se moglo izraditi rudno drvo, željeznički pra


govi, katkada i trupci za pilanu, zatim celulozno drvo, izradi se u ogrev.


U industrijskim sječinama stanje je mnoigo boi!.;«, iako potpuno ne


zadovoljava. Prema našim opažanjima ne izrađuje se dovoljno trupaca


za lijiuštenje, rudnog i celuloznotg dirveta. Postojale su još mnogobrojne


sječine raznih lokalnih poduzeća, i raznih neovlaštenih proizvođača. Tu


je redovno nedostajalo stručno rukovođenje posla, i tu je bilo najviše


griješaka u izradi posječenog drveta.


Za što bolje iskorišćenje posječenog drveta predlažemo ove mjere:


1) za svaiku sječu osigurati stručno rukovodstvo. Seljačke
sječine treba izvoditi u pravilu u režiji šumske uprave, pri čemu bi se
izdvojili sortimemti, potrebni za opće-narodnu privredu (trupci za želj.
. pragove, rudno drvo i t. d.) Gdje nije moguće odmah zavesti režijsko
poslovanje, ipak se može bar jedan dio drveta bolje iskoristiti, ako se


primijene shodrie organizacione anjere;


2) odobrenja za sječu i izradu treba da se iz da ju samo takovim po


duzećima ili organizacijama, za koje imamo garanciju za stručn o ru


k ovođeaje,


3) izraditi što gušću mrežu stalnih šumskih komunika


cija. Time se osigurava pravovremeni izvoz u svako doba, kao i izvoz


svih, pa i najmanje vrijednih sortimenata. Kod eksploatacije većih šum


skih kompleksa ne bi trebalo gledati samo na što veću štednju u inve


sticijama, da bi same eksploatacije bile što rentabilnije. Eksploatacija


šuma je samo jedna karika u nizu svih uzgojnih mjera, pa kod računa


rentabiliteta treba gledati mnogo šire. Sa privremenim komunikacijama


polučit ćemo doduše najjeftiniju eksploataciju, ali ne i najrentabilnije


šumsko gospodarenje. Time znatno povećavamo troškove za uzgoj novih


sastojina, a na većini mjesta mlade sastojine ostavljamo bez ikakove


mogućnosti njegovanja i zaštite,


U praksi se rješenje može naći samo podizanjem intenziteta gospo


darenja. Intenzitet gospodarenja ogleda se u s t r u č


n o m provađanju svih radova u šumarstvu, zatim


u osnivanju što gušće mreže stabilnih komunikacija.


Intenzivno gospodarenje isto tako ne podnosi velikih, koncentriranih


sječina.


Smatrajući sječu jedinom od glavnih radnji za unapreeđnje proiz


vodnje, mišljenja smo, da cjelokupnu sječu ima da izvodi


uprav a šuma. Eksploatacija šuma po organizacijama izvan šumarstva


zaostatak je onog stanja, kada je uzgoj šuma bio u svom početnom sta


diju, kad je bilo vrlo mnogo šuma prašumskojg tipa: i kada se eksploata


cija mogla shvatiti kao posebna radnja, Nadalje, to je naslijeđe iz kapi


talizma, jer je kapital nalazio profita *šamo u sječi šuma, ali ne uzga


janju šuma. Smatramo da je vrijeme, da izađemo iz stanja primitivizma,


da se otresemo kapitalističkog naslijeđa.


Ukratko smo naveli glavne mjere za podizanje proizvodnje i za


bolje korišćemje posječenih masa. Svaka od nabačenih tema je vrlo op


širna i treba poseban studij i analizu. Ovdje su problemi samo postav


ljeni, dane su glavne smjernice za njihovo rješavanje i u grubim crtama


dane su konture rješenja.


21$