DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

do sada izvršenih godišnjih sječa. Prema tome predložene ophodnje svakako
znače napredale i popravku sadašnjeg stanja, to više, što su te
ophodnje više od stvarnih ophodnja.


Daljnje povišenje ophodnje odnosno određivanja još nižeg etata,
dakle jedan intenzivniji popravak stanja ne bismo mogli preporučiti. Time
bismo došli do etata, koju bi bio ispod polovine dosadašnjih sječa. Ovakovo
naglo kidanje kontinuiteta proizvodnje ozbiljno bi ugrozilo snabdijevanje
drvetom, poremetilo bi opće privredne odnose, a što je glavno, praktično
se uopće ne bi moglo provesti. To bi bilo čisto idealističko gledanje, bez
ikakovog obzira na stvarnost. Za naredni period od 20 godina možemo
biti zadovoljni, da zaustavimo nagli pad postojećeg šumskog fonda. U
daljnjih 20 godina moći će se pristupiti mjerama za intenzivniji popravak
šum´slkog fonda, pa onda provesti reviziju predloženih ophodnja.


d) Iskorišćenje posječenih drvnih masa. U podizanju proizvodnje
može se mnogo učiniti, ako se smanji otpadak. On je vrlo velik u onim
šumama, gdje je izvoz težak, te može biti i viši od 50°/o. U Lici, pa djelomice
u Baniji i Kordunu ima taJkovih šumskih predjela, gdje se izvoz
zbog nedostatka puteva ne može vršiti kolima, nego samo vlačenjem
po zemlji. U takovim slučajevima granjevina ostaje neiskorištena, a izvlači
se samo jedan dio debla. U seljačkim sječama vrlo jaka stabla često
ostanu neiskorištena, te se osuše ili inače propadnu, jer seljaci nemaju
odgovarajući alat za izradu ni kola za izvoz po lošim putevima. Traženje
specijalnih dimenzija ili specijalnih sortimena.ta (na pr, krovne daščice)
obično dovodi do toga. da se pri tom iskoristi samo tehničko drvo, a
ogrev ostane neiskorišten. U seljačkim sječama otpadak se kreće između
10 i 50%, u prosjeku 20°/o.


U industrijskim sječinama na području Visoko g Krš a (Gorski
Kotar, Kapela, Velebit) prije rata bukovina se vrlo rasipnički iskorištavala.
Od bukovine izrađivali su se samo pilansiki trupci, a ogrevno
drvo redovno je ostalo neizrađeno, osim u bližim sječinama. Prosječni
otpadak iznosio je oko 60°/o. Sada se stanje znatno popravilo, pa se
ogrevno drvo izrađuje u svim sječinama, i ako se u udaljenim sječinama
ne izrađuje ogrevno drvo slabije kvalitete. Otpadak je manji, ali je još
uvijek prevelik. Veliki otpadak nastaje uslijed više razloga, kao što su
griješke u sječi i izradi (visoki panjevi, lomljenje stabala pri rušenju i"sl.)
no najveći dio otpadaka nastaje zato, što se na
vrijeme ne izveze posječeno drvo. Takovo drvo djelomice
ili potpuno propadne, naročito ako se radi o bukovini, te ostane
da trune u šumi. Izvoz zakašnjava najčešće zbog toga, što izvozni putevi
ne budu na vrijeme izgrađeni. Mnogo* se drveta potroši u pretjeranoj
upotrebi talpanih puteva, što znatno pojačava otpadalk. Prosječno se otpadak
kreće između 20 i 25%.


Uzevši zajedno sve sječe, seljačke i industrijske, prosječni otpadak
iznosi 22°/o, Boljom organizacijom izrade, izgradnjom
što gušće mreže izvoznih puteva otpadalk bi semogao
smanjiti na 15°/o, što znači uštedu od 7%j. U
apsolutnom iznosu, uzevši da ćemo ubuduće sjeći oko 4,500,000 m3, to
bi značilo uštedu od 315.000 m3.


Iskorišćenje drvnih masa prema kvalitativnim svojstvima drveta
isto tako ne zadovoljava, U seljačkim sječinama najveći dio drveta izradi


218