DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-stavljenom cilju zadovoljenja tih potreba putem financijskog odraza go


spodarenja-


Ovo je naročito važno za našu zemlju, gdje su uvjeti za takvo ne


ometano djelovanje poltpuno postignuti, i gdje se zadovoljenje društvenih


potreba stavlja kao centralni ekonomski zahtjev.


Polazna točka za razmatranje naše orijentacije se sastoji u ekonom


skoj analizi stanja našeg šumarstva. Po podacima iz Informativnog pri


ručnika br. 8 iz prošle godine,, pokazuje naše šumarsltvo u najkrupnijim


linijama, ovakovo stanje:


Površina šuma u FNRJ iznosi 28,6%, t. j. svega l,6°/o više nego pred


ratna Njemačka, koja je uvozila drvo. Ako od šumske površine odbijemo


šikare i niske šume, koje ne daju industrijsko drvo, to ćemo lako ra


zabrati, da smo u nepovoljnijeni položaiju od Njemačke. Osim toga, u


našim šumama su četinjari zastupani sa svega 20%, a u Njemačkoj sa


71%. Iz napred spomenutog podatka proizlazi, da četinjari u svjetskoj


potoršnji uzimaju učešće sa 80%, a lišćari sa svega 20%. U tom je pogledu


Njemačka priličnio uravnotežena, dok kod nas postoji upravo obratna


proporcija. Obzirom na to, da se Jugoslavija veoma brzo razvija u indu


strijsku zemlju, ova disproporcija će izazvati mnoge teške probleme.


Procjenjeni prirasli u našim šumama je veoma nizak. On iznosi po


1 ha svega 1,93 m3. Prirast po stanovniku iznosi godišnje 0,89 m3, a po


trošnja 1,14 m3. Njemačka je trošila 1,03 rn3 po stanovniku iako je trošila


za oigrijev znatne količine ugljena. Uza sve to, Jugoslavija predstavlja


izvoznu zemlju. Svakako se postavlja pitanje, da, li je to točno, i hoće li
-još dugo Jugoslavija biti izvozna zemlja.


iNa ovo nam može dati odgovor sasvim gruba analiza strukture etata
po sortimentima, upoređena sa strukturom potreba po sontiomentima. Podmirujući
naime potrebe na ogrjevnom drvetu, nailaze nam trupci za rezanje
u tolikim količinama, u kojima iz njih izrezanu gradu ne možemo
racionalno koristiti u zemlji, te je izvozimo´. Sječom hrastovine jedva pokrivamo
potrebe na taninskom drvetu i furnirskim trupcima, ali nam se
pilanski trupci javljaju sa znatnim viškom iznad potreba. Zbo´g toga nas
struktura etata bukovine i hrastovine, u količinama s kojima se ove dvije
vrste kod nas javljaju, upućuju na izvoz i to ne saimo rezane grade nego
i pragova. Izvoz, pak takvih drvnih proizvoda nije nikako toliko ekonomičan,
kao što je na pr» izvoz kemijski prerađenih proizvoda, jer se izvozi
i odviše malo koncentriranog živog rada.


Situacija će u tom pogledu ostati takva možda još dugo vremena.


Kod četinara je situacija obrnuta. Ta vrst drveta svojim redovnim
prirastom ne će moći pokrivati niti tuzemne potrebe, ako ove promatramo
razvojno. U toj smo vrsti drveta izvozna zemlja samo uslijed momentanih
privrednih potreba zemlje.


Ako promotrimo strukturu etata po sortimientima, nailaze nam slijedeće
značajnije grupe:


1. Fuirnirski i šel trupci, te trupci za šibice
2. Pilanski tirapci
3. Željeznički pragovi
4. Rudno drvo
5. ET i TT stupovi
143