DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ORIJENTACIJA ŠUMSKE PRIVREDE U SVIJETU I KOD NAS´


Veoma velika različitost u stanju šumarstva pojedinih zemalja svijeta
jest posljedica ekonomsko-historijskih uslova njihova razvitka. Negdje je
čovjek isjekao šume radi dobivanja potrebne građe ili ogrijeva, negdje
ih je iskrčio radi dobivanja oraničkih površina, negdje ih je pretvarao u
pašnjake.


Pojava krša jest također posljedica uništavanja šuma u uslovima specifične
klime i vapnenog tla. Čovjek, upravljan privrednom stihijom, često
je na velikim površinama uništavao supstrat na kojem je trebao živjeti.


Prije 200 godina je kritičnu situaciju u opskrbi drvetom spasio kameni
ugalj, željezo i beton. Iza toga i željeznički saobraćaj uklanja takvu
krizu na mnogim lokalitetima i omogućava znatno širu bazu iskorišćivanja
šuma. Ipak još postoje veoma znatne površine t. zv. nepristupačnih šuma
nesamo u tropskom i arktičkom, nego i u umjerenom pojasu. Takve šume
postoje ne samo u privredno zaostalim (Albanija i t. d.), nego i u privredno
veoma razvitim zemljama (Amerika).


Zanimljivo je, da su gotovo sve zemlje, koje su se privredno jače
razvile, istodobno veoma smanjile šumske površine, a i drvne zalihe na
preostalim površinama. Današnja Francuska ima svega 20% šuma koje je
imala stara Galija. Engleska je spala na svega 5,5% šumske površine,
Nizozemska 7,8%, Dnska 8,1%.


Međutim, koristeći napredak nauke i tehnike, na šumarstvu kao sirovMiskoj
bazi su se razvile posebne privredne grane, mehanička i kemijska
prerada drveta. Ove se privredne grane nisu razvile samo u onim zemljama,
gdje je postojala znatna širo vinska baza (Švedska, Finska, Kanada),
nego čak i u onim zemljama, gdje te baze takoreći i nema (Engleska,
Holandija, Danska, dok su se u nekim zemljama razvile i znatno iznad
kapaciteta te baze (Amerika, Francuska, Njemačka i Norveška).


Po količini potrošnje drveta osobito je značajna kemijska prerada
drveta u celulozu. Sa 34 mil. m3 celuloznog drveta, koliko se preradilo
1913 g. poskočila je potrošnja danas na oko 130 miliona m3, te na 5 mil.
ms celuloznog drveta za izradu tekstilija.


U pristupačnim šumama gotovo su nestale prvoltne šume sa sltablima
jakih dimenzija. Nove šume iskorišćuju se u sve kraćoj ophodnji. Opada
pilanska proizvodnja, a raste kemijska. U tom je pogledu slična situacija
u Finskoj, Švedskoj pa i Njemačkoj. U Finskoj je na pr. do 1913. g. samo
18% etata bilo prerađeno u papirnatoj industriji, dok je u 1934. g. tb
učešće iznosi već 43°/o.


Pa i kod nas u dobrom dijelu Slovenije srednji ttrupac pada ispod
30 cm promjera.


1 Predavanje, održano u. Šumarskom društvu NR Hrvatske, iznijeto je ovdje u
sažetom ob´iku. Pod šumskom privredom se ovdje smatra ne samo šumarstvo u užem
smisilu, nego i drvna industrija, ´kako mehanička tako i kemijska. Kompleks ovih
privrednih grana je u tolikoj međusobnoj organskoj vezi, s tolikim međusobnim
snamitm utjecajem, da se ne mogu povući opće postavke, a da se taj´ kompleks ne
promatra u cjelini.


139
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U svjetskoj trgovini od 1925. god. pa na 1937. god. jače raste učešće
celuloze i papira nego što opada učešće piljene grade. Ne raste samo količina
proizvodnje pojedinih artikala na bazi celuloze, nego se stalno
povećava i broj artikala. Ovo je sasvim u skladu s općom pojavom u
kapitalističkom načinu proizvodnje, da se ne povećava samo obim proizvodnje
nego i asortiman upravo zbog održanja funkcioniranja kapitalističkog
privrednog mehanizma. Dr. W. Brondbeck računa, da potrošnja
drveta u Evropi godišnje raste za oko 3%.


Dok je is jedne sitrane gotovo pravilo, da su industrijski razvite zemlje


u jakoj mjeri uništavale svoje šume, koristeći ih ujedno i za jaču akumu


laciju kapitala, dotle je s druge strane gotovo isto takvo pravilo, da su


privredno zaostale zemlje pojačano iiskorišćivale šumski fond za uravno


teženje svog budžeta i svoje platne bilanse s inosltiranstvom. Tako se,


osinu u Švedskoj i donekle Finskoj, u svim ostalim zemljama siječe više


nego što prirašćuje. Svakako, da i ovoj pojavi ima granica, što se raza


bke i iz toga, da sve veći broj prije izrazitih zemalja izvoznica već od


1921. god. stalno smanjuju svoje izvozne količine drveta ((Čehoslovačka,


Poljska, Austrija, Rumunjska, U. S. A. itd.).


Drvna indusltrija razvija se kvantitativno i kvalitativno po osnovnom


ekonomskom zakonu razvoja proizvodnih snaga ljudskog društva. U kapi


talizmu se ona razvija stihijski na svojoj sirovinskoij bazi — šumarstvu —<,


uništavajući njegove proizvodne snage, kao njegova suprotnost i istovre


meno organsko jedinstvo. Kroz drvnu industriju izražava ljudsko društvo


sve veći dio svojih zahtjeva na šumarsitlvo. Drvna´ industrija je neposredno


vezana za društvene potrebe, ^.. svojoj orjentaciji dinamična, dok je na


protiv šumarstvo sve više vezano za te potrebe tek posredno, kroz drvnu


industriju. Ako k ovome dodamo specifičnost šumarstva, da se radi svog


veoma dugog procesa proizvodnje ne može praktički brzo preorjentirati,


to nam može biti razumljivo, da se ono nalazi u stalnom sukobu s drvnom


industrijom. Upravo ovako teška orientaciija šumarstva zahtijeva od šu


marskih stručnjaka da vladaju ekonomskim znanjima i da budno prate


iendence razvoja drvne industrije.


Veoma je poučno promatrati! svjetsku potroSnju drveta po asortimentiima (namjeni)
i vrstama drveća. Po Grottianu, 1938 god. utrošeno je oko 1,6 milijaTdi m´
drveta na panju. Najveći dio toiga je utrošen u ogrjevne svrhe, t. j . oko 900 miliona
m*. U toj je količini najviše zastupljeno drvo Mčćaira. Ostalih 700 ...... m8 industrijskog
drveta utrošeno je: u građevinarstvu 64°/o (!), zatim 16% u industriji papira,
umjetne svile i vune, u rudarsvu i željezničkom saobraćaju preko 8%, a 12*/» u ostae
svrhe. Građevinarstvo, kemijska industrija i rudarstvo troše 84% industrijskog drveta
i to uglavnoim četimjara, te Grottiam zaključuje, dg 80% svjetske potrošnje industrijskog
drveta otpada na četinjare.


Zanimljiva je činjenica, da celulozno drvo -učestvuje na svjetskom drvnom


tržištu sa 47% po količini, iako je u svjetskoj1 noitrošnji zastupamo sa 16%. To dokazuje
kako je važan ovaj soirtiment za ekonomiku upravo privredno raizvitih zemalja
te su razvile kemijsku industrijiu oslanjajući se na uvoz ove sirovine. Ovome se opet
sve više suprostavljaju zemlje iizvoznice ovog sirtimenta, koje, razvijaju industriju
celuloze i smamjuj izvoz celuloznog drveta. Nema sumnje, da su ove tendence pravilne
nesamo s gledišta ekonomike odnosnih zemalja, nego i iz principa ekonomičnosti
lokacija takvih poduzeća.


Sve ove neravnomjernosti; izazvale su stručne krugove mnogih zemalja, da se
pozabave tim problemima. Ova se problematika razlikuje iz zemlje u zemlju i po
sa/držaju i po žestini, kojom se postavlja. Njena´ različnost je uvjetovana ne samo


140
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

raznim posjedovnim odnosima u šumarstvu, nego je isprepletena i raznim prirodnim
uvjetima proizvodnje, ekonomskom snagom i strukturom privrede pa* čak ideološkopoliričkim
i strateškim motivima.


U Americi, čija je šumska površina sa 332 mEl. ha spala na 190 mil. ha t. j .
na 67% ima (oko 150 mil,) 78%> šumske površine u privatnim rukama. O racionalnom
šumarstvu ondje nema ni govora. Glavna je briga vlasti da se spriječe ogromni
požari, napadi insekata i da se zaštiti poljoprivrede. Istočniii dio, gdje je šumska
površina sa 187 mil. ha spala na 88 mil. ha, dakle nai 47%», prijašnje površine, već
kupuje drvne sirovine, naročito celulozno drvo u susjednoj Kanadi Šumsko- istraživački
rad sa: svojim institutima nema praktički uspjeh ekvivalentan brzini kojom
se Amerika približuje nestašici drveta. Glavna smetnja napretku šumarstva leži. u
posjedovnim odnosima.


Engleska je karakteristična u svojoj orijentaciji šumarstva na proizvodnju rudnog
drveta s određenim programom za održavanje privrede u slučaju rata. Već krajem
prvog svjetskog rata, kad su se pojavile njemačke podmornice, morala se osloniti
na erudno drvo iz vlastitih šuma. Odmah nakon rata su poduzete mjere, da se pošume
što veće površine četinjastim vrstama drveća. Ove mjere su u mnogome spasile
ratno gospodarstvo Engleske u prošlom ratu. Njihova orijentacija u šumarstvu jest


1. sadnja brzorastulć´ilh četinjača . 2. povećanje površina pod šumom na račun
ekstenzivniih pašnjaka. Za ovu drugu mjeiru su izrađeni usporedni ekonomski obračuni
prinosa takvih pašnjaka u vuno il mesu nasuprot prinosa u drvetu, i na osnovu
toga je određeno za pošuimljavanje oko 160.000 ha takvih pašnjaka, od čega je već
polovica pošumljeno^.
Holandija, Belgija, Francuska i Italija forsiraju uzgoji brzorastućih lišćara (topola)
za podmirenje svojih potreba na drvetu zai šperploče, šibice i celulozu. Iz
drvarskih krugova u Fran.uskoj se sve više dižu protesti zbog tromosti) šumarskih krugova
u lorijentinamiju na osnivanje speaijalnlih sastojina za dobivane celuloznoig i
rudniičkoig drveta, kako bi se izbjegao uvoz skupih stranih sirovina.


U nacist,čkoj Njemačkoj činjeni su mnogobrojni napori*, da se šumarstvo i
drva industrija planski organiziraju. Njemačka je bila poznata sa svojim veoma
brižno i pedantno uređenim šumarstvom, koje je davalo gotovo najviši prosječan
prirast po ha . Evropi i to u državnim šumama sa 5,1 m3, u komunalnim sa 3,2, a
u privatnim šumama sa 2,4 m3. Uza sav tako visok prirast i razmjerno visok °/e
pošumljenosti, razvijena njemačka industrija je ipak uvozila nekoliko mil.onia m´
ćetinjarskog drveta, od kojega oko 4 mil. m3 četiniasikoig celuloznog drveta.


Za Njemačku je karakteristično, da je više obraćala pažnju na povećanje
ukupnog prirasta u šumama, budući da su tamo četinjari zastupljeni sa 71°/o, iako
eu se postavljali zahtjevi da se stanovite šumske površine rezerviraju za proizvodnju
furnirsfcih trupaca (hrastove sastojine u Spessartu). Kao podsticaj´ za1 većui proizvodnju
na komunalnim i privatnim šumskim posjedima smatrali su potrebnim, da se u unutrašnjem
prometu povisi cijena drvetu.


U Rusiji su određeni posebni šumski baseni za proizvadnju rudničkog drveta
u neposrednoj blizine Donbasa, zatim za proizvadnju celuoznog drveta, vrbovih šiba
za pletarstvo i t. d. U njihovim naučnim institutima se mnogo radi na pitanju selekcije
i ubrzanja rasa drveća.


Prema istraživaču« tropskih šuma, Heskeu, cima1 u tropima preko 20°/o nekih lišćara
koji daju odličnu sirovinu za celulozu, sanduke, šperploče, te za sve moguće
drvne proizvode. Za vrijeme prošlog rata izgrađene su u Braiziliji 92 tvornt´ce šperploča,
Argentina pokriva već 50°/o svojih potreba šperploča iz vlastite proizvodnje,
u Australiji je izgrađeno 20 tvornica^ a prema nacrtu. Icoii su napravili Francuzi za
evoju ekvatorijalnu Afriku, za narednih 10 godiina izvozilo bi se 50.000 tona ploča
od dirvniih vlakanaca i 130.000 toma celuloze.


Uza sve to, što se pokušaji ozdravljenja šumarstva i njegove pravilne orijentacije
čine nia sve strane, uspjesi nLsu onih razmjera, koji bi opravdali nadu koja
se u te akcije polaže. Dok je drvna industrija, naročito kemijska, otišla vrlo daleko,
dotle šumarstvo vrlo teško i polagano traži svoj put %i takvim novrim uslovima.


Uzroci tomu nalaze se dijelom u objektivnim, a dijelom u subjektivnim uslovima.
Objektivni uslov leži, u samoni društvenom sistemu proizvodnje zapadnih
zemalja Dok razvoju drvne industrije pogoduje takav sistem, jer se odatle crpu
visoki profiti, dotle on ne pogoduje šumarstvu, gdje je sam pTOces proizvodnje
veoma dug, obrt kapitala spor i nisia profitna stopa. Budući da su u tim zemljama


141
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

veoma visoki procenti šumske površine u privatnim rukama, na pr. u Americi 78°/t
svih šuma:, u Njemačkoj 48%, Engleskoj 88°/o, Francuskoj! 62°/o, Italiji 53°/o, to nije
nikakvo čudo, da se šumarski stručnjaci lome izmišljanjem svih mogućih načina, kako
da pojačaju svoju proizvodnju. Međutim ni u državnim šumskim posjedima nije
stanje u pogledu ove orijentacije mnOigo povoljnije. Dok su uglavnom državne šume
ušeuvanije, bolje uređivane, urednije eksploatirane i iskorištavane, oslanjajući se na
zakonske propise, liipak su i te šume na udaru ekonomskih pa i političkih kretanja.
Osim uglavnom državnog šumarskog aparata,, pitanjima proizvodnje >u šumarstvu
još se donekle bave samo drvni industrijalci, doik se vlade muče pitanjima ravnoteže
budžeta, te šumarstvo ne dolazi gotovo nikad do dovoljnih financijskih sredstava.


Subjektivni uzroci leže u orijentaciji šumarskog djelovanja, dobrim dijetom
kao posljedica visokoškolske nastave.


Na fakultetima u teoretskoj nastavi usvojeni su principi o mormeflnoj´ šumi, i
potrajnosti prihoda. Stvarnost međutim uporno pobija ove principe. Zbog toga su
-svi uzročnici ovakovog djelovanja redom postojali i teoretski i praktički »neprijatelji
« šumarstva. Da se u suštini tog neprijateljstva antropogenog fakora prema šumarstvu
ustvari krije ekonomska stihija razvitka ljudskog društva, nastava o tome
mije vodila računa. Šuma nije .saimo biosooiološka pojava, ona je gospodarski objekat
u prvom redu, što dalje sve to više. Ekonomski postulati su osnov i cilj ljudskog
djelovanja, a biološka li tehnlička dostignuća treba da budu ´instrument za postizanje


ekonomskog cilja Proučavanje biosocioloških i ekoloških faktora, nosi stanovit prizvuk
takvih ideoloških koncepcija, koje vode u sferu konzervatizma, statičnosti, u
krajnjoj liniji u metafiziku.
U posljednje se vrijeme ipak Si ovđe zapaža .kretanje unapred. Uvidjelo se, da
se i u dosadašnjem okviru prirođnr´h uvjeta nisu ni izdaleka iskoristile sve mogućnosti,
i da se konkretno za sve šume dade postaviti ekonomski cilj koji je uravnotežen i
s prirodnim mogućnostima. Međutim, na zapadu ipaik glavnu smetnju tome čtine
društveni odnosi, odnosno kapitalistički sistem proizvodnje. Zbog toga se ni šumarstvo
ne može razviti, miti se može drvna industrija sa šumarstvom planski pretvoriti
u jedan jedinstveni privredni organski sistem.


|Iz ovog općeg kretanja u šumskoj privredi stranih, industrijski razvijenih
zemalja, mogu se povući one linije, kofje su opće, te prema tome
nose karakter neke zakonitosti razvitka šumske privrede.


Te opće linije jesu:


a) Drvna industrija:


1.
Snažan i nezadrživ razvoj kemijske prerade d´rveta
2.
Korištenje otpadaka u ploče drvnih vlakanaca
3.
Daljnji kvantitativni porast industrije šperploča
4. Opadanje pilanske prerade drveta
b) Šumarstvo:
1.
Pronalaženje šumslko-političkm mjera za povisivanje prirasta
2.
Sve veća orijentacija na drveće brzog rasta naročito na meke
lišćare
.
- 3. Napuštanje općeg oblika gospodarenje u dugim ophodnjama
za proizvodnju tehničkih pilanskih sortimenata, kao idealnog
oblika za sve šumske površine.


4.
Diferenciranje ekonomskih zadataka u obliku proizvodnje određenih
sortimemata i određivanja takvog ekonomskog c´lja
pojedinim šumskim rajonima, područjima, sasltlojinama, ili čaik
grupama uz takav oblik gospodarenja i takvu visinu ophodnje,
koja osigurava ekonomski cilj.
Iliz karaktera ovih općih linija lako razabiramo, da se u šumarstvu
kapitalističkog zapada nailaze sve više elementi zadovoljenja društvenih
potreba u konkretnom obliku, a ne samo u dotadašnjem, apstraktno po


142
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-stavljenom cilju zadovoljenja tih potreba putem financijskog odraza go


spodarenja-


Ovo je naročito važno za našu zemlju, gdje su uvjeti za takvo ne


ometano djelovanje poltpuno postignuti, i gdje se zadovoljenje društvenih


potreba stavlja kao centralni ekonomski zahtjev.


Polazna točka za razmatranje naše orijentacije se sastoji u ekonom


skoj analizi stanja našeg šumarstva. Po podacima iz Informativnog pri


ručnika br. 8 iz prošle godine,, pokazuje naše šumarsltvo u najkrupnijim


linijama, ovakovo stanje:


Površina šuma u FNRJ iznosi 28,6%, t. j. svega l,6°/o više nego pred


ratna Njemačka, koja je uvozila drvo. Ako od šumske površine odbijemo


šikare i niske šume, koje ne daju industrijsko drvo, to ćemo lako ra


zabrati, da smo u nepovoljnijeni položaiju od Njemačke. Osim toga, u


našim šumama su četinjari zastupani sa svega 20%, a u Njemačkoj sa


71%. Iz napred spomenutog podatka proizlazi, da četinjari u svjetskoj


potoršnji uzimaju učešće sa 80%, a lišćari sa svega 20%. U tom je pogledu


Njemačka priličnio uravnotežena, dok kod nas postoji upravo obratna


proporcija. Obzirom na to, da se Jugoslavija veoma brzo razvija u indu


strijsku zemlju, ova disproporcija će izazvati mnoge teške probleme.


Procjenjeni prirasli u našim šumama je veoma nizak. On iznosi po


1 ha svega 1,93 m3. Prirast po stanovniku iznosi godišnje 0,89 m3, a po


trošnja 1,14 m3. Njemačka je trošila 1,03 rn3 po stanovniku iako je trošila


za oigrijev znatne količine ugljena. Uza sve to, Jugoslavija predstavlja


izvoznu zemlju. Svakako se postavlja pitanje, da, li je to točno, i hoće li
-još dugo Jugoslavija biti izvozna zemlja.


iNa ovo nam može dati odgovor sasvim gruba analiza strukture etata
po sortimentima, upoređena sa strukturom potreba po sontiomentima. Podmirujući
naime potrebe na ogrjevnom drvetu, nailaze nam trupci za rezanje
u tolikim količinama, u kojima iz njih izrezanu gradu ne možemo
racionalno koristiti u zemlji, te je izvozimo´. Sječom hrastovine jedva pokrivamo
potrebe na taninskom drvetu i furnirskim trupcima, ali nam se
pilanski trupci javljaju sa znatnim viškom iznad potreba. Zbo´g toga nas
struktura etata bukovine i hrastovine, u količinama s kojima se ove dvije
vrste kod nas javljaju, upućuju na izvoz i to ne saimo rezane grade nego
i pragova. Izvoz, pak takvih drvnih proizvoda nije nikako toliko ekonomičan,
kao što je na pr» izvoz kemijski prerađenih proizvoda, jer se izvozi
i odviše malo koncentriranog živog rada.


Situacija će u tom pogledu ostati takva možda još dugo vremena.


Kod četinara je situacija obrnuta. Ta vrst drveta svojim redovnim
prirastom ne će moći pokrivati niti tuzemne potrebe, ako ove promatramo
razvojno. U toj smo vrsti drveta izvozna zemlja samo uslijed momentanih
privrednih potreba zemlje.


Ako promotrimo strukturu etata po sortimientima, nailaze nam slijedeće
značajnije grupe:


1. Fuirnirski i šel trupci, te trupci za šibice
2. Pilanski tirapci
3. Željeznički pragovi
4. Rudno drvo
5. ET i TT stupovi
143
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

6. Celulozno drvo
7. Ogrevno drvo
Hrastovi furnirski trupci za kartje furnire, su nam na izmaku. Osigurati
ih za budućnost možemo jedino tako, da izlučimo koju tisuću jutara
površine upravo u tu svrhu, uz odgovarajuću ophodnju.


Bukovih trupaca za proizvodnju šperploča imamo iznad kapaciteta
tvornica šperploča. Ovu proizodnju moramo razvijati, jer namj je unutrašnja
potrošnja i odviše niska, a postoje znatne mogućnosti i za izvoz.


Trupaca za šibice mekih lišćara nema dovoljno. Pokušaj nadomještavanja
trupcima četinjara može predstavljati samo privremeno riješenje.
Lokacija tvornice (Osijek) je ispravna, a pomanjkanje nekih lišćara je
takoder jedna od posljedica dosadašnje veoma skromne orijentacije šumarstva
za forsiranje tih vrsta. U ovakvoj orijentaciji dobijamo i šire
izvore šel trupaca i celuloznog drveta.


Pilanski trupci tvrdih lišćaira i željeznički pragovi ne predstavljaju
problem.


Međutim težak je problem rudno drvo. Rudno drvo treba da ima
stanovita svojstva pa da bude dobro rudno drvo. Ovdje su u pitanju
ljudski životi i stvar mora biti veoma ozbiljno promoti ema. Za rudno drvo
se zahtijeva da bude čvrsto, elastično, trajno i što laganije te da svojim
pucketanjem kod opterećenja naviješta, mjesta većeg pritiska. I u praksi,
a i po podacima istraživanja, tim, svojstvima najbolje odgovaraju četinjari,
iza njih hrast i bagrem, kesten već manije, jer je krhak, a bukovina najmanje.
Ona je vrlo kratkotrajna, naročito u uslovima rudnika, t. j . u toplini
i vlazi. Ona je osim toga nedovoljno elastična, slomi se bez prethodnog
upozorenja i teška je. Ona se može upotrebitli uglavnom samo u
prostranim hodnicima, gdje rad traje 4 do 5 mjeseci.


Naša skovinska baza upravo u tome soirtimentu trajno oskudijeva.
Struktura naših čet. šuma pokazuje premalo upravo ovog tankog sortimenta.
Gro naše hrastovine nalazi se u nlizini uz gusta naselja, gdje se
sretamo s teškoćama podmirenja ogrevnih potreba putem proreda upravo
još iz toga sortimenta. Bukovine, koje imade najviše, može se upotrebiti
do 18%. Kako osigurati rudnike kvalitetnim rudmim drvetom?


Ako opet pogledamo malo perspektivno, to razabiremo, da se naša
zemlja sve više industrijalizira, da se sve više ruje pod zeir^jinom korom,
te da će potrebe rudnlika iz godine u godinu rasti. Svaki milion tona
ugljena i ostalih ruda traži barem 30.000 m3 više rudnog drveta. Od potreba
od 200.000 ms u 1939 god. skaču potrebe na 500.000 m3 u 1951 god.


Šumarstvo je ovdje već pred konkretnim zadatkom hitne orjentacije
na pronalaženje odgovarajućih bazena za proizvodnju kvalitetnog rudnog,
drveta. U ovom zadatku svaki izgubljeni dan predstavlja za cijelu pri*
vredu težak gubitak.


Uostalom, šumarstvo stalno i ukazuje na potrebu štednje drveta i
što veću upotrebu ugljena, a ne brine se za odgovarajuću proizvodnju
rudnog drveta. Nasuprot tome, pojedinci često zauzimaju takav stav koji,
bi se mogao označiti kao da se i rudnici uglja već imaju smatrati neprijateljem
šumarstva. Zaista je ovdje najjednostavnije pronaći privrednopolitičku
mjeru koja je u interesu i šumarstva i ostale privrede, ako se


144
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

povede briga, da rudnici budu snabdjeveni punim količinama jeftinog i


kvalitetnog rudnoig drveta. Za ovu proizvodnju postoje prirodni uvjeti, a


i tereni na izbor.


Rastu također naše potrebe na elefktrovodnim stupovima. Naša siro-vinska
baza tih sortimenata nema dovoljno. Treba pažljivo odvojiti četinjaste
sastojine za ovu proizvodnju, da se ne upropasti struktoxra ostalih
naših čet. pribornih šuma.


Celulozno dtrvo se u svijetu proizvodi većinom iz četinjara radi odgovarajuće
dužine celul. vlakanaca. Osim četinjara dolaze u obzir topole,
a za proizvodnju tekstilnih vlakanaca (Zellwolle) i bukva.


U proizvodnji papira je FNRJ na jednom od zadnjih mjesta u Evropi.
Razvoj indusitrije i izgradnja socijalizma tiraži u prvom redu da se poveća
proizvodnja celuloze. Alko želimo da sa 3,5 kg papira dođemo kroz 10
godina barem na nivo od 20 kg po stanovniku (u Engleskoj se troši 37
kg. a u Americi 10 5kg po stanovniku!) moramo povisiti proizvodnju ceiuloznog
drveta na oko 1,400.000 m3. Ovu količinu godišnje ne mogu ni
izdaleka osigurati naši četinjari. Ovdje uopće ne preostaje ništa drugo,
nego da se hitno prede na svim mogućim terenima na uzgoj topola. Uzgof
topola u svim oblicima uzgoja, od sastojina, pa pojedinih grupa u sastojanama
do drvoreda uz potoke i rubove šuma. Ne moraju to biti svagdje
kanadske topole, može to biti i naša domaća crna ´topola, koja treba da
popuni sve praznine podizolatskih šumskih terenskih depresija. Ovim
putem istodobno rješavamo i pitanje šel trupaca i pitanje (trupaca za šibice.


Ostaje još ogrevno drvo. Te potrebe su znatne, ali one imaju donekle
perspektivu smanjenja uslijed razvijanja rudarske djelatnosti. Međutim
treba imati u vidu, da se u Njemačkoj, koja se dosta služi ugljenom ipak
troši po glavi 0,45 m3. Kod nas je sadašnja potrošnja oko 0,73 m3 po glavi.
Taj prelaz na ugalj ići će postepeno, uz razvoj cijiele privrede, u gradu
brže nego na selu. Svakako se s ovim sorjimentom još dugo mora računati.
Čim bude kod nas dovoljno ugljena šumsko-privredna politika morat


će djelovati povišenjem cijena ogrevnom drvetu, da se ubrza prelaz na
ugalj.


Orijentaciju za drvnu industriju, već u okviru rečenog, nije teško
odrediti. Ta orijentacija ima kod nas uglavnom tri aspekta. Prvo zadovoljiti
unutrašnje potrebe na raznim proizvodima. Ovdje manjie mislim na
potrebe koje se podmiruju većinom pilamskotm preradom, kao što su građevinarstvo,
možda brodogradnja pa proizvodnja vagona i si., nego više
na finalnu proizvodnju, gdje će rasti potrebe na pokućstvu, zatim drvnoj
ambalaži radi sve većeg unutrašnjeg, a i vanjskog robnog prometa, a na*
ročito na kemijsku preradu za proizvodnfu papira i tekstilija.


Drugi je aspekt orijentacije na racionalno korištenje drvnih otpadaka
koji kod nas iznose enormne količine.
Treći je aspekt razvijati kemijsku proizvodnju za inostrana tržišta,


specijalno tekstilnih vlakna (Zellwolle), gdje ćemo lakoćom konkurirati
onim zemljama koje su razvile takvu proizvodnju na bazi inostranih, pa
i naših sirovina. Ovaj aspekt je vezan uz činjenicu postojanja jake bukove
sirovinsice baze.


U užem šumarstvu, uz šumsko tlo i prirodne uvjete, pojavljuje se kao
osnovni i rukovodilac i proizvađač još šumarski stručnjak u određenim


145
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

dmšttveno-ekonomskim, uslovima. Napred smo razabrala, kako u kapita


lističkom sistemu ograničava djelovanje šumara sam društveni sistem


proizvodnje. U našoj zemlji su društveno-ekonomski uvjeti za pun razvoj


proizvodnih snaga u šumarstvu postignuti. Gotovo 800/o šumske površine


nalazi se u društvenom vlasništvu i to u vidu takvih kompleksa koji omo


gućavaju pravilno vođenje šumarstva. Osim toga, nediavmoim odlukom


Vlade, sve su šume koncentrirane u jednom rukovodstvu.


´Ova posljednja mjera znači pumo oslobođenje šumarstva od svih postranih
kočenja, znači koncentriranje snaga u ekonomskom cilju zadovoljenja
već tako znatno izdifereciranih potreba, šume su po svojem ekonomskom
značaju, osim na Kršu, već sasvim prerasle uske okvire lokalnostii
u općedruštveni značaj. K .ovom treba dodati još značaj šume za
režim voda, klimu, prinose u poljoprivredi i t. d. Karakteristična crta
proizvodnje u šumarstvu, koja proizvodnja mora teći unaprijed za više od
jedne generacije, sasvim isključuje nedovoljno promišljene poteze i traži
jedinstvo rukovođenja i jedinstvenu terensku organizaciju
. A upravo je i ta terenska organizacija nedavno dovršena.
Nema više nikakve kočnice, pa da se priđe postavljanju plana u šumarstvu,
da se izgrade osnovne Inije perspektivne proizvodnje, da se izgradi
cijela arhitektonska proizvodnje u šumarstvu sa osnovnim linijama i zadacima
i energično krene postavljenom cilju. Međutim, postoje smetnje u
nama samima. Suviše smo kritičari, suviše nepovjerljivi, suviše konzervativni
a premalo revolucionarni.


A upravo u proizvodnji u šumarstvu, a naročito u našim uslovima
i uz postojeće stanje šumarstva potrebni su revolucionarni zahvati. Iz
prednje kratke analize raizabiru se teške i osnovne disproporcije između
onoga što šumarstvo daje i onoga što ekonomika našeg društva treba.
Što je još gore, te disproporcije, ako se ovako nastavi, bivat će sve veće.
Sadašnja nepovoljna struktura naših šuma će se još više pogoršati. Privreda
će tražiti i rudno drvo i furnire i elektrovodne stupove i celulozu
bez obzira, da li je to u uzgojnom smislu korisno ili štetno. Razvoj ekonomike
ljudskog društva ima svoje zakone svog vlastitog kretanja. Na
nama je, da prelazni period usklađivanja disproporcija, a koji će trajati
kroz jednu čitavu generacijw šumara, što elastičnije obavimo s jasnom
perspektivom trajanja tih sukoba privrednih potreba i valjano vođenog
šumarstva.


U općem pregledu šumarstva Jugoslavije, nemamo slobodne ruke za
stavljanje ekonomskih zahtjeva na šume Slovenije, koje štite svoje vlastito
tlo i poljoprivredu Slovenije. Isto se tako mora oprezno postupati u
takvim zahvatima u Gorskom kotaru, da se ne stvori krš, zatim u gornjim
dijelovima planinskih masiva Bosne, Crne Gore, Srbije i Makedonije. To
su tereni koji imaju gotovo isključivo zaštitni karakter, i na tim terenima
treba da šumarstvo bude veoma oprezno rukovođeno, da bude čak konzervativno.
Ali zato svi ostali tereni mogu s lakoćom obavljati datu ekonomsku
funkciju u manje više slobodnim oblicima gospodarenja.


Sliedeća generacia šumara dat će sigurno ocjenu rada sadašnje generacije.
Isto je tako sigurno, da ne će biti jedini i glavni kriterij za tu
ocjenu količina pošumljene površine. Daleko važniji kriterij će biti kakav
je smjer dat šumskoj privredi uopće, a napose, da li je šumarstvo napu


146
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

slilo idejno i praktički svoj izokcionizaim, svoj apstraktni cilj »najveće
vrijednosti« liberalističkog kapitalizma; da li se uputilo pravcem socijalističke
proširene reprodukcije u šumarstvu, t. ji. da li je uopće postalo
socijalističko šumarstvo. Težište toga jest nesumnjivo u proizvodnji materijalnih
upotrebnih vrijednosti onakvih kvaliteta i kvalitelta koje će zado>voljavatii
društvene potrebe promatrane razvojno. Financijski rezultat
nije težište djelovanja šumara. Gn može biti u najboljem slučaju, i to još
-za sada, dok postoje robno-novčaini odnosi, samo prateća pojava, ali ni


kako ne i cilj djelovanja.


LITERATURA:


1. D .. M a r i n o v li ć : Ekonomika šumarstva, sikripta
"2. D r. Mariinović: Šum.-pmv. geografija
3. D r. M&rković : Ekon. polit, kapital, zemalja, predavanja
4. D r. Brodbeck: Das holz ijp Europa
5. Grottiani: Holz
6. D .. J. K . s 11 e . : Wilrtschaftslehre des Forstwesens
7. P. C h a n id e : A lai scandaleuse poltique economdque du bois (La Foret Francaise.
janvier 1952. No 165)
"8. Informativni priručnik br. 8.
´9. Report by H. M. Forestry Coimimissiioners: Post-wair Forest policy (poi jednom


prevedenom izvatku).


THE ORIENTATION OF FORESTRY IN WORLD AND IN FPR YUGOSLAVIA


The author* in this article points out the difficulties, and also the needs of the
-orientation, not only of timber industry towards forestry, but still more of forestry
towards the common tendency of modern timber industry development. The author


deduces the common tendencies frorni the structure of the world timber products


consumption! on one side, and from the measures in forestry policy of different


countries on the other". From the comparison of the structure of annual yield _ in
FPR Yugoslavia with the structure ol timber consumption in such a country which
goes to industrialization, the author draws the conclusions of what should be the
orientation of forestry iffl FPR Yugoslavia.


..... .. ..... (.......):


...... . ....... ......... ....... PE3EPBATA


..... ......... . ............ ......... .... .. ..... .... ..


..... ... ....... ........ ..... ...... .. ........, .. ...... .......,
. ...... foe . .... .... 1...., ........ je .. .. . ..... ........ .......
...., a ....... . ...... .... ........., ....... .. ....... ..... .............
.. ... ... foe .. .......1. ....... ........, Kioje foe .. ....... ...
....... ...... . ©a .... .. ... .......... .... .. .......... ...........
.. ....... ......, .... .. ......... .. ........... .............., ........
... ........ . ............ ..> ........ ........, ......... .. ....
. . . . ip . a . . . ... ..... ...... ......, ........, ........ . .........
.......
......... .. .. ............ ´...» .... ......... ....... .... ...
.... ......! ........, .... ..... ...... ...... . ...1.... ........, ... .
<.. ........ .. .. ....... ...... .... ......., ..®...... ......... ..


//7