DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 42     <-- 42 -->        PDF

. U praksi se primijeni ju ju dva načina dopreman ja materijala: izvlačenje trupaca
i iznošenj e egrjevnog drveta.


Jedan ili više trupaca vežu se lancem na prednjem kraju & zakvače za izvlakač
na koKoima, koja klize po užetu nosaču. Motor na gornjoj stanici pokreće valjak,
oko kojega se namotava vučno užt i tilme kolica sa teretom privlači na gornju
stanicu. Trupci se izvlače uskom, do 2 m širokom stazom, koju su si brzo utrli sami.
Jedina zapreka na stazii bilo bi koje jiače stablo. Svaka druga terenska prepreka, na
koju trupci ma stazi naiđu i o nju zapnu, ne prouzrokuje na motoru nikakav trzaj.
Jedino bude uže nosač uslijed toga privučeno teretu, raašto se prednji dio tereta
automatski podigmt i pređe preko prepreke. Ovakvu prepreku šofer osjeća slično,
kao usporavanje brziime kod kretanja automobila ina usponu, i može da miljenja brzinu
izvlačenja od 3. na 2. Brzina izvlačenja* iznosi do 6 km na sat a vrši se 3. i 2. brzanom.


Ako je materijal složen na samoj trasi žičaire, kapacitet izvlačenja trupaca
iznosi, kod osamsatnog radnog vremena, oko 40—50 m8. Ako je materijal rastresen
do 50 m daleko lijevo i desno od trase, kapacitet izvlačtnja je samo oko 22 m3.
U tom slučaju radnik mora još privlačiti vučno uže od trase do tereta i ponekad
još i usmjeravati privlačenje trupaca do seme trase, ako se rua tom putu nalaze kax>
smetnja stojeća stabla.


-´" .^/.


tv


´ /. /


|\.\


´´´ /7 /


1 .4


//
/ /
/ \/ 1 ^v


/ -A,


SI. br. 4. Teret od 1,87 tona stigao Je na gornju stanicu (Orig.).


Drva se iznlose u posebnoj košari po 2,2—2,5 prm (oko 2 t). Efekt iznošenj*.
drva za 8 sati je 50 prm, kada st nalaze složena na samoj trasi, a upotrebljava se
samo 1 košara. Kod jedne košaire nastaje gubitak vremena, jer radnica bez posla
čekaju na košaru od njezinog polaska do povratka, dok šofer i jedan radnik na
gornjoj stanici čekaju, da radnici utovare drva u košaru. Upotrebom još jedne košare
ovaj gubitak vremena otpao bi i kapacitet iznošenja povisćio bi se gotovo na dvostruko.


Kako se iznose drva, tako se mogu kolica udesitil i za iznošenje trupaca umjesto
izvlačenja. Nedavno je miahemiičar Julij Kovačać u Idriji, koji se već godinama bavi
prerađivanjem i usavršavanjem motornih iizvlakača, izradio kolica za iznašanje trupaca.
I ova kolica zaustavi ja ju se na povoljnom mjestu trase, bez posebnog zaustavljača,
kakav je prikazan na prvoij slicii U tome su ova kolica slična kolicima žičaree


176