DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 28     <-- 28 -->        PDF

mom sa vidljivim verfenskim škriljevciima, vapnenim konglomeratima,
brečama i dolomitima na lijevoj obali korita.


Srednja starost bukve je 20 godina. Između 1930. i 1933. godine izvršena
je sječa na panj u više mahova. Zabrana koja je uslijedila nakon sječe
uslovila je razvoj lijepe panjače bukve i graba koja je dosegla srednju
visinu od 8 metara, prsni promjer od 20 cm i sklop 0,7 mjestimično 0,8.
Grab je brojno zastupan na mnogim mjestima jednako kao i bukva ali je u
poredbi sa bukvom zaostao u dimenzijama.


Osim bukve i graba smjesu tvori crni jasen (Fraxinus ornus) u omjeru:
Fagus silvatica 0.4, carpinus oirientalis 0.4 i Fraxinus ornus 0.1. Osim
toga pridolaze i drugi elementi (0.1) kao što su ma pir. Quercus lanuginosa,
Ostrya carpiniioilia, Sorbus torminalis, Cornus mas, Juniperus oxycedrus,
Crataegus monogvna, Viburnum lantana i t. d.


Opisana površina se nalazi prema citiranoj karti dr. I. Horvata u području
hrasta medunca i bjeiograba koje zaprema veliko prostranstvo
između mora na jugu i Dinara na sjeveru.


Na prvi pogled mogla bi se ova šuma odvojiti kao posebna varianta
primorske bukove šume (Fagetum seslerietosum autumnalis). Međutim
Dr. Stjepan. Horvatić u analizi fitocemoiloške snimke koju je izvršio u
maju 1950. godine dokazuje da ova šuma predstavlja naročitu varijantu
fitocenoze hrasta rmedunca i bjeiograba u kojoj dominira bukva.


Fiitocenološka snimka je pokazala slijedeći floristički sastav: Sloj drveća i
grmlja: Fagus silvatiica 3.2, Canpšmue orijentailis 3.2, Fraxinus oirnuis 1.1, Quercus
lanuginosa +1, Juniperus oxycedrus +1, Sorbus torminialis +1, Corrnus mas +1,
Viburnum iamtana +1, Crataegus mionegyna +1, Coromilia emeiroides +1, Ostrya
carpinifelia +1, Acer ciarpestre (+1), ´Coryilius avellania1 (+1), Prunus rmaheleb ( + 1),
Pirus amygdalifarinlis ( + 1), Pinus nigra ( + 1),


Penjačice: Hedera helix +1.


Sloj zeleni: Brachypodium silvaticum 1.2, Sesleria autumnalis 1.1, Fastuca
-vallesiaca 1.1, Helleboiruis multifodus 1.1, Thymus loinigicauliis +1, Galium vernum


+ t, Astragalus fillyrieus +1, Potentilla erccta +1, Cephalanthcra alfoa +1, Asperuila
cynanchica +1, Hedera helix +1, Viburnum kwitana (klice) +1, Hieraciium sp. (fol)
+ 1, Plantago media 1.1, Tcucrium chamaedrys +1, Fagus silvatica (klice) +1,
Fraxinus ornus (klice) +1, Pteridium aqui&num +1, Primula vulgaris +1, Phyteuma
sp. (fol.) +1, Lotus comiiicuilatus +1, Carcx Halleriana +1, Bromus erectus +1,
Eryngium emethystinum +1, Teucrium montanuim +1, Campanula trachelium +1.
Aremonia aigrimomio ides +1, Veronica aiustriaea ssp. orbicuilata var. hercegovinica
+ 1, Seseli sp. (foil.) +1, Satureiia montana +1, Plantago holosteuim +1, Mahovine 1,2.
Kako se iz snimke Vidi, u šumji postoji čitav niz biljaka, koje se smatraju
tipičnim za šumu medunca i bjeiograba. To su: Carpinus oriemitalis,
Viburnum lanitana, Fraxinus ornus, Crataegus mionoigyna, Quercus lanuginosa,
Cotronffia emeroides, Juniperus oxycedrus, Ostrya carpinifolia,
Sorbus toirminalis, Prunus mahaleb, Cornus mas i dr. U sloju zeleni: Sesleria
autumnalis, Teucrium chamaedrys, Helleborus multifidus, Carex
Halleriana, Astragalus illyricus i dr.


S druge strane, znatan udio bukve i većeg broja biljaka iz bukovih
šuma kao na primjer Galium vernum, Viola silvestris, Aremonia agiriimonioides
i dr. govori u prilog tvrđenju Dr. Horvatića za odvajanje ove
šume u posebnu varijantu šume medunca i bjeiograba.


162