DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 27     <-- 27 -->        PDF

koje se nalazi uz cesitu između Sinja i Mluća u području bujice »Sutima«
tim više što šuma sličnog sastava nije primjećena u Dalmaciji, (prilog 1}


Na tom mjestu proteže se u duljini od 2.3 km pojas mješovite panjače
bukve (Fagus silvatica) i bjelograba (Carpinus orientalis) između 460740 m nadmorsk evisine, površine oko 55 hektara ma sjeverozapad, obroncima
Visočnice inklihacije između 35—55°.


PRiLoc i


NALAIlSTt BUKVE. U iUTINi k.O-MN)


Izvan ovog područja pojedini primjerci bukve nalaze se tu i tamo
sjeverno i sjeverozapadno od Sutine. Međutim prva, najbliža (čista) bukova
sastojina nalazi se u bujici »Duboka draga« koja je udaljena od
Sutine 6 km u pravcu Svilaje (. 1509). Ta sastoijina se proteže u pojasu
između 760 i 900 m. nadmorske visine ma sjevernoj ekspoziciji.


Donja granična linija pridolaska bukve ide uporedo tokom bujice
>~Sutina« i ne prelazi drugu sltranu korita koje je maštalo tektonskim lo~


161