DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

šumarskog društva spominje se osnivanje šumarskih klubova u Osijeku, Đurđevcu.
Gospiću, N". Gradiški, Novoseku, Ogulinu, Rijeci, Vinkovciima i Splitsiu Osigurano
je izlaženje svečanog broja Šuimairskog lista prilikom njegove 75 godišnjice. Za
šumsko pomoćno osoblje štampaju se »Šumarske novine«. Društvo je izdalo tablice za
kiuibic.i´ianje trupaca i »križaljke za računanje drvnih zaliha u sastojinama (ing. M.
Fftschera).


Takoan godine Uprava je organizirala 10 predavanja i stručnih kino-predstava.
Društvo- je sarađLvafo s fafcultetoim po pitanju revizije nastavnih planova i dalo sugestij
« kakav moira biti. lik šumarskog stručnjaka, Diuštvo j također u tijesnoj vezi
sa Društvom inženjera i tehničara šumarstva i drv. industrije NR Slovenije, sa šumarskim
klubovima na terenu kaoi i sa studentskom omladinom šumarskog fakulteta.


Broj članova društva iznaša 462., no skorašnjim stupanjem lugairskog i mani
pulantekog osoblja taj će se broj povećati na preko 2000.


Pored svega toga rad Društva nije biio onakav kakav bi trebao biti. Kao glavni
nedostatak spominje se slaba povezanost sa stručnim resorima, zbog čega nije bilo
raradnje ,u pogledu pretresanja stručne problematike.


Iz (izvještaja blagajnika ing. Andrije Kcpr.ića vidjelo se da su prihodi u 1951.
god. podbacili za 3,103.046 Din ili 67,3°/o od predviđenih, a sveukupni izdaci podbacili
su za 3,071.884 Din, lili za 65,5°/o. Ovome je traizlog nefelaženje predviđenih publikacija,
prelaz na novi privredni sistem, povišenje cijena materijalu i uslugama, te teškoće
okto izdataka za Šum. list. Stanje blagajne pokazuje saldo od 400.333 Din. Znatnu
pomoć Šum. lista dobilo društvo od šum. gospodarstva, DIP-ova i nekiih kot. šum.
poduzeća. Ta pomoć iznašala j!e u 1951. god. 286.000 Din., što je donekle omogućilo
redovno izlaženje Šumarskog lista, Mnogi pretplatnici ne udovoljavaju svojim obavezama
pa so tako svota dulgov^amja popela na 101.942 Din. Troškovi i izdavanja Šum.
lie-ta iznose 711.494 Din. Ako se odbije ubrana pretplata sa dugovanjima iz prošlih
godina 277.792´., pokazuje se pasiva od 433.702 Din.


Urednik Šumarskog lista img. šafar prikazao je rad redakcije šumarskog lista-
Osnovni zadatak lista trebao je biti objavljivanje aktuelnih rasprava i članaka, saopćavanje
nov´.ih iskustava i tekovina nauke kod nas i u inostranstvu. No list nije bio
uvijek na liniji navedenih smjernica upravo zato što stručnjaci praktičari nisu dovoljno
surađivali. Ali i stručnjaci sa naučnih ustanova nisu se dovoljno uživili u osnovu
problematike operative j] nisu ovu obrađivali u svojini radovima. Drvno industrijski
stručnjaci naročito su malo surađivali u Šum. listu. Od stručnjaka najviše su sarađivali
oni iz Hrvatske, zatim Srbije, Bosne i Hercegovine, te Makedonije i Crne Gore, l
prošloj godini izašlo je 12 brojeva Šum, lista na 426 stranaca sa tiražom od 1800 primjeraka
po svakom broju. U svrhu unapređenja lista trebalo bi nastojati:


1. povećati broj saradnika ´iz operative, naročito- u .rubrici »Iz prakse za praksu«,
(.Saopćenja),
2. proširiti saradnju na području ekonomike, drvne industrije i pošuml javan ja, i
3. list više približiti stvarnim potrebama, operative. —
Poslije izvještaja fin. kontrole koju je podnio ing. Smilaj prešlo se na diskusiju.
Diskusija koja se poslije toga razvila bila je veoma plodna i konstruktivna. Mnogi
članovi društva iz Glavne uprave za šumarstvo, sa terena i sa fakulteta sudjelovali
su u diskusiji. Oni su iznijeli svoje misli o svim aktuelnim problemima šumarstva,


o njegovoj arganizaoionoj formi, o uiozii šumarstva u društvenom planu o odgoju
visokokvalificiranog šumarskog kadra o nastavi il nastavnom osoblju fakulteta.
.S obzirom na važnost tretirane problematike vrijedno je spomenuti diskusiju
ing. Novakovića. U diskusiji ing. Novaiković je iznio problematiku današnje organizacije
šumarstva. On je iznio sve nedostatke prijašnje organizacije kada su šume bile
podjeljene prema vrsti vlasništva na republičke, lokalne i privatne. Postojao je velik
nerazmjer između površina i drvne zalihe po pojedinim vrstama vlasništva. Gospodarenje
u šumama lokalnog karaktera nije bilo na visini, a stručno osoblje, ni po polirAckoimi
ni po stručnom sastavu nije bilo garant za vođenje pravilne šumarske politike.


Siječe u ovilm šumama vršene su često bez osiguranja pomlađivanja i bez obzira na
proizvodnu snagu tla. Obnovi šuma nije se pridavala pažnja. Izvršenje plana nije bilo
zagarantirano;. Svi ti momenti bili su ozbiljan razlog da se provede unifikacija; šuma
t, j . da se sve šume dadu pod stručnu upravu šumarija kojima je AOR šumsko gospodarstvo
illi u krajnjoj liniji Glavna uprava za šumarstvo. Novom organizacijom
ostvarene su na području Zagrebačkog gospodarstva tri tipa šumarija:
1. ekonomski jake, koje imaju zrele drvne mase u tolikoj količini, da po podmirenju
svojih potreba imaju mogućnosti ´izvoza,
130