DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Rabarbara se može održati i preko 10 godina ako je dobro obrađivana. Međutim
radi boljeg proizvoda obnavlja se poslije 5—6 godina pilodored i eventualno mijenja
položaj.


Korijenje (podancd) se sabire U septembru, očisti od zemlje, reže na komade
od 8—10 cm j. suši kod tempenature od cea 30 stepeni u sušio nicairna. Oimjer između
svježe i suhe droge kreće se oko 25%. Sabrati se može po hektaru 300—400 q svježi
podanaka odnosno 75—80 q suhe droge.


Uzgajanje rabarbara pruža seljacima udaljenih brdskih krajeva primjerenu
zaradu. R


(Dt^ttlf&ette oifesti


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


24. veljače 1952. god. održana je u prostorijama Šumarskog doma godišnja
skupština Šumarskog društva NR Hrvatske. Otvarajući skupštinu predsjednik društva
ing. Radošević pozdravio je prisutne uzvanike: direktora Glavne uprave za
šumarstvo ing. Branka Matica, dakana Poljoprivredno šumarskog fakulteta dr. Milana
Anića, te predstavnike sarajevskog Poljopiivređno-šumrskog fakulteta dr. Pavla
Fukaraka. Poslije otvorenja stigli su na skupštinu drug Slav.ko iKomar, predsjednik
Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo i drug Junica Draušnik direktor generalne direkcije
drvne industije. Pored velikog broja članstva skupštini su prisustvovali i
predstavnici studenata šumarskog fakulteta.
Skupština je odala počast umrlim članovima: ing. Milanu Ma´inovtaui, ing.
Oskaru Agiću, ing. Milairuu Šolaji, tag. Smiiljki Sokol i MAp Marušilću.


Predsjednik je istakao da je ova skupština u stvarj, 106. godišnjica osnivanja
Šumarskog društva. Nakon što je predložio dnevni red, izabrano je radno predsjod
ništvo u koje su ušli: ling. Cvitovac Vjiekosiav, Saviić Duiro, direktor šumskog gospodarstva
Bjelovar, Ajdukovtić Dušan dir. Šum. gosp. Gospić, tag. Ferić Antunl direktor
DIP-a SI. Brod i ing. Raidosavljević Predrag, (upravitelj šumarije Lekenik.


U tajničkom izvještaju tajnik ing. Antoljak iznio je neke činjenice iz historije
društva, koje je osnovano još 1846. god. kao ogranak Gosp. društva, a zatim se
osvrnuo na najvažnije događaje, koji su se zibili u struci od vremena kada je poček
djelovati novo iizabrana uprva društva. U travnju 1951. god. dokinuto je Ministarstvo
šumarstva i Ministarstvo drvne industrije, a poslovi tili resora prešli su ne Savjet
za poljoprivredu i šumarstvo1, odnosno na Glavnu upravu za šumarstvo i Glavnu direkciju
drvne (industrije. U srpnju iste godine donio je Privredni savjet NR Hrvatske
rješenje po kome se sve šume i sva šumska zemljišta na području NR Hrvatske
objedinjuju bez obzira na značaj i vlasništvo i u načelu stavljaju pod jedinstvenu
upravu. Provedbe ovoga rješenja povjerena je Glavnoj upravi za šumarstvo. U studenom
1951. god. dokinuta je šumska milicija, koja je bila fonmiraina 1948. god. Izvršene
su znatne izmjene općeg i republičkog zakona o šumama; donesen je 10 godišnji
plan njege šuma u našoj Republici na temelju obavljene inventarizacije šuma;
donesen je Piravirniik o strjmulac´ijairna kod konstignacije i eksploatacije šuma. Na
temelju novog društvenog plana šumska gospodarstva su poput DIP-ova prešla na
autoftaanisiiriainje. Pred kratko vrijeme osnovan je kod Glavne direkcije drvne industrije
Tehnički savjet koga sačinjavaju kao i kod Stručnog savjeta za šumarstvo, .priznati
stručnjaci nauke i prakse.


Početkom studenog prošle godine našu republiku posjetili su dva ´istaknuta
stručnjaka OUN-a: Le Loup, direktor Odjela za šumarstvo pri FAO-u i Cameron,
šef tehničke pomoći, pri OUNiii


Upravi odbor, od kada je izabran, doživio je manje izmjene. Umjesto premještenog
Rudolfa Habečiča kooptiran je za prvog ipodpredsjedniika ing. Adolf šerbetić,
a. na mjesto ing. Josipa Šafara, koji se je pod konac 1951. zahvallio na dužnosti,
kooptiran je za urednika šumarskog lista ing. Juraj Krpan. Od važnijih t«9p;>eha


129
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

šumarskog društva spominje se osnivanje šumarskih klubova u Osijeku, Đurđevcu.
Gospiću, N". Gradiški, Novoseku, Ogulinu, Rijeci, Vinkovciima i Splitsiu Osigurano
je izlaženje svečanog broja Šuimairskog lista prilikom njegove 75 godišnjice. Za
šumsko pomoćno osoblje štampaju se »Šumarske novine«. Društvo je izdalo tablice za
kiuibic.i´ianje trupaca i »križaljke za računanje drvnih zaliha u sastojinama (ing. M.
Fftschera).


Takoan godine Uprava je organizirala 10 predavanja i stručnih kino-predstava.
Društvo- je sarađLvafo s fafcultetoim po pitanju revizije nastavnih planova i dalo sugestij
« kakav moira biti. lik šumarskog stručnjaka, Diuštvo j također u tijesnoj vezi
sa Društvom inženjera i tehničara šumarstva i drv. industrije NR Slovenije, sa šumarskim
klubovima na terenu kaoi i sa studentskom omladinom šumarskog fakulteta.


Broj članova društva iznaša 462., no skorašnjim stupanjem lugairskog i mani
pulantekog osoblja taj će se broj povećati na preko 2000.


Pored svega toga rad Društva nije biio onakav kakav bi trebao biti. Kao glavni
nedostatak spominje se slaba povezanost sa stručnim resorima, zbog čega nije bilo
raradnje ,u pogledu pretresanja stručne problematike.


Iz (izvještaja blagajnika ing. Andrije Kcpr.ića vidjelo se da su prihodi u 1951.
god. podbacili za 3,103.046 Din ili 67,3°/o od predviđenih, a sveukupni izdaci podbacili
su za 3,071.884 Din, lili za 65,5°/o. Ovome je traizlog nefelaženje predviđenih publikacija,
prelaz na novi privredni sistem, povišenje cijena materijalu i uslugama, te teškoće
okto izdataka za Šum. list. Stanje blagajne pokazuje saldo od 400.333 Din. Znatnu
pomoć Šum. lista dobilo društvo od šum. gospodarstva, DIP-ova i nekiih kot. šum.
poduzeća. Ta pomoć iznašala j!e u 1951. god. 286.000 Din., što je donekle omogućilo
redovno izlaženje Šumarskog lista, Mnogi pretplatnici ne udovoljavaju svojim obavezama
pa so tako svota dulgov^amja popela na 101.942 Din. Troškovi i izdavanja Šum.
lie-ta iznose 711.494 Din. Ako se odbije ubrana pretplata sa dugovanjima iz prošlih
godina 277.792´., pokazuje se pasiva od 433.702 Din.


Urednik Šumarskog lista img. šafar prikazao je rad redakcije šumarskog lista-
Osnovni zadatak lista trebao je biti objavljivanje aktuelnih rasprava i članaka, saopćavanje
nov´.ih iskustava i tekovina nauke kod nas i u inostranstvu. No list nije bio
uvijek na liniji navedenih smjernica upravo zato što stručnjaci praktičari nisu dovoljno
surađivali. Ali i stručnjaci sa naučnih ustanova nisu se dovoljno uživili u osnovu
problematike operative j] nisu ovu obrađivali u svojini radovima. Drvno industrijski
stručnjaci naročito su malo surađivali u Šum. listu. Od stručnjaka najviše su sarađivali
oni iz Hrvatske, zatim Srbije, Bosne i Hercegovine, te Makedonije i Crne Gore, l
prošloj godini izašlo je 12 brojeva Šum, lista na 426 stranaca sa tiražom od 1800 primjeraka
po svakom broju. U svrhu unapređenja lista trebalo bi nastojati:


1. povećati broj saradnika ´iz operative, naročito- u .rubrici »Iz prakse za praksu«,
(.Saopćenja),
2. proširiti saradnju na području ekonomike, drvne industrije i pošuml javan ja, i
3. list više približiti stvarnim potrebama, operative. —
Poslije izvještaja fin. kontrole koju je podnio ing. Smilaj prešlo se na diskusiju.
Diskusija koja se poslije toga razvila bila je veoma plodna i konstruktivna. Mnogi
članovi društva iz Glavne uprave za šumarstvo, sa terena i sa fakulteta sudjelovali
su u diskusiji. Oni su iznijeli svoje misli o svim aktuelnim problemima šumarstva,


o njegovoj arganizaoionoj formi, o uiozii šumarstva u društvenom planu o odgoju
visokokvalificiranog šumarskog kadra o nastavi il nastavnom osoblju fakulteta.
.S obzirom na važnost tretirane problematike vrijedno je spomenuti diskusiju
ing. Novakovića. U diskusiji ing. Novaiković je iznio problematiku današnje organizacije
šumarstva. On je iznio sve nedostatke prijašnje organizacije kada su šume bile
podjeljene prema vrsti vlasništva na republičke, lokalne i privatne. Postojao je velik
nerazmjer između površina i drvne zalihe po pojedinim vrstama vlasništva. Gospodarenje
u šumama lokalnog karaktera nije bilo na visini, a stručno osoblje, ni po polirAckoimi
ni po stručnom sastavu nije bilo garant za vođenje pravilne šumarske politike.


Siječe u ovilm šumama vršene su često bez osiguranja pomlađivanja i bez obzira na
proizvodnu snagu tla. Obnovi šuma nije se pridavala pažnja. Izvršenje plana nije bilo
zagarantirano;. Svi ti momenti bili su ozbiljan razlog da se provede unifikacija; šuma
t, j . da se sve šume dadu pod stručnu upravu šumarija kojima je AOR šumsko gospodarstvo
illi u krajnjoj liniji Glavna uprava za šumarstvo. Novom organizacijom
ostvarene su na području Zagrebačkog gospodarstva tri tipa šumarija:
1. ekonomski jake, koje imaju zrele drvne mase u tolikoj količini, da po podmirenju
svojih potreba imaju mogućnosti ´izvoza,
130
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

2. šumarije, koje uglavnom podmiruju svoje potrebe i
3. pasivne šumarije, koje nemaju nil približno dovoljno mase za podmirenje svojih
potreba.
Ovaiko´vom se podjelom osigurava pravilno financiranje osnovnih organizacionih
jediirfea, jer šumsko gospodarstvo kao nosioc financiranja šumarija može izvršiti
pravilnu raspodjelu kredita i iz prihoda aktivnih šumarija namirivati pasivne brzim i
kratkim postupkom. Takva politika financiranja postoji kod Glavne uprave za šumarstva,
koja na taj način izravnava pasivu i aktivu pojedinih šumskih gospodarstava. Unifikacija
šumarstva sa stručnog gledišta je poželjna i nužna, jer je time omogućeno
održati šume na šumskom tlu i za zajednicu proizvesti što više dobara. Na čelu
šumarije moraju postojati takvi stručni rukovodioci, koji će biti dorasli stručno,
politički i ekonomski zadacima koje će trebati izvršiti. Osamostaljenje šumarija bit
će moguće siaimo onda kad upravitelji šumarija shvate da je nužna i potrebna najuža
»aradnjia sa područnim narodnim vlastima i političkim organima. Ta saradnja mora
biti kod opskrbe kućanstva ogrjevom, pošuimljivanja, izgradnje komunikacija, eksplo
atacije kao i kod svih ostalih gospodarskih mjera koje zadi.ru u opće narodne .interese.
Novom organizacijom omogućeno je:


1. najbolja pravilna raspodjela ogrjeva i građe između suifiiicitairnih i deficitarnih
područja,
2. finansiranje šumarija na brz i pravilan način,
3. gradnja komunikacija s obzirom na cjelovitost šumskih kompleksa; usmjeravanje
gospodarenja bez obzira na granice šumarija i kotara*
4. osiguranje najpravilnijeg uređivanja šuma, eksploatacije i raspodjele produkata,
5. osiguranje maksimalnih prihoda i svađamje proizvodnih troškova ma m-nimum.
Osiguranje maksimalne akumulacije,
6. osiguranje po trajnosti prihoda i očuvanje proizvodne snage šumskog zemljišta.
Ovakvu organizaciju odobrili su i ostali članovi PrimjećenO´ je (ing, Dragišić),
da će makar i u daljnjoj budućnosti morati doći do izvjesne preorijentacije u tom
pogledu, ali prije je potrebno da se osposobi, kadar, koji će u šumarijama biti u stanju
potpuno preuzeti proces proizvodnje. Na njih će se moći prenjeti velik dio zadataka,
a neće biti potrebna tolika kontrola i instruktaža.


Šumarsko društvo nije dosada posvetilo pitanju organizacija dovoljno pažnje,
a upravo ono ujedinjuje u sebi sve one koji uzgajaju šumu, isfcorišćuju ii prerađuju
drvo, pa prema tome ima najviše prava i mogućnosti da to pitanje prouči da donese
najkompetentnije zaključke.


U diskusiji o fakultetu (Žunko, Lovitić) dotaknuto* je pitanje kvaliteta svršenih
studenata. Mladi šumarski inženjeri, koji napuštaju fakultet ne zadovoljavaju potpuno
u praksi. Smatra se da je još za vrijeme studija potrebno studente uvađati u što
svestranijc praktične radove. Razlog slabog kvaliteta svršenih studenata treba tražiti
pored ostalog i u samoj nastavi na fakultetu. Nastavnici, koji dolaze na fakultet
moraju imati višegodišnju praksu i ne smiju se mi svojoj´ naučno straživalačkoj problematicji
udaljavati; od problematike prakse, Sairadnja između fakulteta i prakse
mora biti tješnja, a na fakultetskim šumskim gospodarstvima mora se voditi gospodarenja
.po1- istim principima kao i ostalim šum. gospodarstvima, u protivnom studenti
u teoriji uče drugo nego što poslije život od njih traži.


Pitanje nastavnog plana i programa je važno pitanje, koje do sada nije potpuno
riješeno´. Istina, šumarski fakultet i profesorsko vijeće pokrenulo je pitanje nastavnog
plana i ovaj je bio dostavljen Društvu. Na zajedničkoj konferenciji pokazala se razlika
u shvaćanju u nekim principijelnim pitanjima. Plan je sporazumno izrađen, ali
se po njemu studij može završiti za 4 i pol odnosno za pet godina, pa on ne predstavlja
zadovoljavajuće rješenje. Kod izrade programa trebaju sarađivati stručnjaci
iz prakse sa fakultetom putem Društva. Društvo bi također trebalo voditi računa o
upisu studenata, o prijamnim ispitima i t. d. Praksu naročito´ interesira studentska
praksa. Osim prakse, koja se vrši za vrijeme studija u fakultetskim šumama potrebno
bi bilo da svršeni studenti provedu bar dvije godine na uzornim šumarijama, koje će
kreirati Glavna uprava za šumarstvo. Nakon tako provedene prakse mladi stručnjaci
predstavljali´ bi kadar sposoban za izvršavanje svih stručnih zadataka.


Dekan fakulteta prof. Anić izrazio je dobru volju fakulteta da po svim ovim
pitanjima sarađuje sa praksom, iznijevši također teškoće koje fakultet ima u svom


131
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

radu. On j-e iznio imišljenje, da se nastava stalno poboljšava, naročito od vremena
kada je fakultet dobio svoje šume.


U daljnjoj diskusiji: obuhvaćeno je pitanje stimulacije za što kvalitetniji rad,
zatim pitanje rada eksperimentalnih stanica i instituta, radničkih savjeta u šumarstvUr
polifićko ideološki rad šumarskog kadra, povezanost šumarstva sa Narodnim Frontom
i Tnasovnim organizacijama, propagande šumarstva, pitanje asistenata i docenata i dr\
Kako vidimo, razmotreno je niz veoma važnih problema, koje radi ograničenog prostora
nije moguće ovdje opširnije raspraviti.


Glavni direktor Glavne uprave za šumarstvo ing. Matić istakao je u svojoj diskusiji
da siu šume i šumarstvo izvor ogromnog narodnog bogatstva. To je privredna
grana za koju je tako živo zainteresiran cijeli naš narod, a mi tim narodnim bogatstvom
stručno upravljamo´. Između ostaloga naglasio je da je opravo Šumarsko društvo
onaj´ forum koji ima ovlaštenje da diskutira o osnovnoj stručnoj i privrednoj liniji
u šumarstvu i ono je najmjerodavnije da donese sugestije za riješavanje tih pitanja.
No naša društvena organizacija je propustila da raspravlja o nekim fundamentalnim
pitanjima u šumarstvu kao što je na pr. organizacija. U ´daljnjem izlaganju on je
iiznio mišljenje kakovu ulogu treba da ima Društvo u odnosu prema Glavnoj upravi
za šumarstvo odnosno Glavnoj direkciji drvne industrije. Istaka© je također put
kojim Društvo treba da pode u brizi za ljude. Na koncu on je rekao: — »U današnjoj
društvenoj stvarnosti mi moramo naći sebe, moramo naći mjesto koje nam pripada
u našem društvenom i političkom životu. Kad to uspijemo mi ćemo omogućit; napredak:
ii pravilan razvitak šumarstva.


Nakon toga poslani su slijedeći pozdravni brzojavi:


PREDSJEDNIKU VLADE FNRJ MARŠALU TITU


BEOGRAD


Pozdravljajući Vas jednodušno, druže Maršale, sa 73. godišnje skupštine


članstva Šumarskog društva NR Hrvatske, obavještavamo Vas da smo na skupštini


riješili, da rad našeg društva u dubuće usmjerimo tako, da naš kadar bude spo


soban i uvijek pripravan da od sebe dade sve, kako bi šumarstvo i drvna industrija


ostvarili d,odijeljeni im udio u zajedničkom naporu naših naroda u izgradnji soci


jalističke domovine i istodobnom jačanju obrambene moći naše zemlje.


Šumarsko društvo NR Hrvatske


CENTRALNOM KOMITETU KPH


i Dr. VLADIMIRU BAKARIČU
ZAGREB


Sa 73. godišnje skupštine Šumarskog društva NR Hrvatske na kojoj su ucrtane
nove smjernice rada, po kojima će se glavna snaga društva usmjeriti u izgradnjisocijalizma na polju šumarstva i drvne industrije, primite druže predsjedničejednodušne pozdrave cjelokupnog članstva.


Šumarsko društvo NR Hrvatske


Na koncu je skupština ovlastila upravni odbor da ´izradi prijedlog novih društvenih
pravila. Zatim je izabran novi Odbor u koji su ušli: ing. Šurić Stjepan, predsjednik,
ing. Ivo Horvat podpredsjednik I., ing. Nikola Goger, podpredsjedniik II., ing.
Ante Lovrić, tajnik I., ing. Vlado Supek tajnik: II., ing. Ivo Dekančić, blagajnik, ing.
Milan Androić, urednik Šumi. lista, ing. Cvitovac Vjekoslav urednik Šumarskih novina,
ing. Josip Petenel ekonom, ing. Đuro Knežević knjižničar, ing. Zvonko Potočić predsjednik
radnih odbora, ing. Josip Šafar, ing. Petar Dragišić, ing. Mladen Novaković,
ing. Ivan Smilaj, i ing. Josip Radošević odbornici. Zamjenici odbornika: ing. Predrag
Dobrosavljević, ing. Mate Butković, ing. Stjepan Brixi, ing. Franjo Štajduihar i ´ing.
Đuro Zmijanac. Nadzorni odbor: ing. Petar Ostojić, ing. Žarko Hajdin, ing. Mustafa
Kapić. Sud časti: ing, Mihajlo Mujdrica, ing. Zvonimir Pere i ing. Dušan Đukić. U
odboru se nalazi 17 članova iz šumarstva, 6 iz drvne industrije i 4 sa fakulteta.


132