DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 42     <-- 42 -->        PDF

VoJ. LVl-n 3. 1949. D. Crivellari u bibliografiji »L´ltalia iorestale e montana«
br. 3/1950. izlažem je opažanja prof. Messed kao potvrdu svojih pokusa o smolarenju,
provađanih na alepskom boru u šumama na jonskoj obali provincije Taranto, od god,
ly47. Rezultati ov:h istraživanja bili su slijedeći:


Borovi smolareni po francuskoj metoidi (apšooim) ali su mnogo veći prinos
smole nego oni po njemačkoj metoda (žljebačem) prem je smlarenje ovom poslj.
dnjom metodom mnogo intenzivnije oibziro mna veličini ranjavanja. D. Crivellari:
Prvi pokusi smolarenja alepskog bora^Agricoltura Pugliese II—11, Prosječni prinos
smoile stabla prsnog promjera oid 30 om na visini 1,30 m ad zemlje iznašao je godišnje


razvoj kambija i drveta za nekoliko godišta na kontrolnim stablima kao j na samola


u sezoni 1947/48: ^
Al epski bor smolarenna živona mrtva
po francuskoj metodi
i 5 kg (apšo-om)
10 kg
njemačkoj metodi
3,- kg (žljebačem)
5,7 kg
u šumama Paternisvo-Gallio provincijeOva pojava nalazi objašnjenje u
Taranto.
opažanjima prof. Messeri, koja je pratila


reniim borovima po francuskoj i njemačkoj metodi »na živo i mrtvo« za vrijeme
i pod konac sezone smolarenja.


Dok se god. 1948. moglo na kontrolnom stablu ustanoviti formiranje dvostrukog
goda, dotle je na pofcuantim stblima smolaireniim po njemačkoj metodi »n a živo ila
na mrtvo« zapaženo osjetljivo ubrzanje evolucije »nepravog« goda kao i´ formiranje
još dvaju ostalih »napravih« godova, do konca sezone smolarenja (30. X.). Takove
promjene (alteracije) tkiva ustanovljene su sve do 20 cm od najniže rane", pa kako
kod njemačke metode ranjavanja odn. zairezivanja nastupa odozgo prema dolje, to
se dolazi do zaključka da je niže tikivo osjetilo posljedice prethodnog ramj-tvanja
gornjih dijelova. Smolni kanal:´, zadržavaju svoj norimalni položaj između proljetnog
i jesenjega tkiva, formirali su se u svima trim godovima, ali nešto sitniji j, sa manje
emoile u nekim sektorima.


Među.im na borovma smclai-enim po francuskoj metodi´, bilo na1 živo ili na
mrtvo, iako je ustanovljeno da ranjavanje koje nastupa odozdo prema gore, izaziva
ubrzavanje evolucije goda, nisu se mogli ustanoviti podražaji gornjeg tkiva uslij-d
sukcesivnog zarezivanja. I doista roii koncu smolarske sezone na zoni rane usuanovljen
je samo jedan »nepravi« god kao i na kontrolnom stablu.


Smolni kamali-rasmoređemi među oba goda — nešto širi i u većem broju formirani
zadržavali su više smole nego1 li omi kontio´nog stabla, a pogotovo od stabla
smolarcnih po njemačkoj metodi (za žljebačem).


Rezultati istraživanja uvedenih sa strane prof. Messeri dali1 siu porvodaljnjih pokusa zarezivanjem sa žljebačem (strugom) obratnim smjeram
nego što je to tada bio običaj po njemačkoj metodi, da bi se ustanovilo da li će
proizvodnja smole doseći ili preteći prihod po francuskoj metodi (apšoom). Rezultati
ovih pokusa M i su pozitivni.


Analogne pokuse trebalo bi provesti na alepskom boru i u našem Primorju, gdje
se šskoirišćavanje smole iz godine u godinu sve v´-še rasprostranjiuje. R.


LJEKOVITO BILJE RABARBARA (RHEUM OFFICINALE I R. PALMATUM)
TREBA UZGAJATI U BRDSKIM KRAJEVIMA


U mjesečniku: L´Italija forestale e montana — br. 4/50 dar. S. Camciulli pledira
za uzgajanje rabarbara u brdskim i planinskim predjelima u visinama od 1000—1500
m nad´ me.em (ona u svojoj domovini Kini "i Tibetu raste samonikla na visini cd
3000—4C00 m nad morem). Rabarbara spada među prvoklasno ljekovio bilje. Osim
primjene u teraipeutici upotrebljava se kao prehrambena i ornamenialna tirka.


Istraživanja su pokazala, da rabarbara u nizini na svježem dubokom tlu brzo
razvija pretežno nadzemne dijelove dok naprotiv u brdskim pred;elima raste_ sporije,
ali već u 6—7 godini ima kompaktnije korijenje (rizome) bogatije aktivnim
tvarima. Najbolje uspjeva na srednje dubokom svježem humoznoni tlu (lovaš oailikatna
zemljišta, koja treba s jesenil duboko preoirati i pođubriti s 350-^100 q
po ha stajskog ili 2—4 q po ha umjetnog dubrava, a s proljeća obraditi i zasaditi
reznicima ili rjeđe sadnicama u razmacima od 60 X 80 cm do 100 X 150 cm).


128