DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 28     <-- 28 -->        PDF

U nizinskim slavonskim šumama treba obratiti ovog proljeća pažnju na pojavu
gusjenica dudovc a (Hyphantrk cunea)T čija je pojava prošle godine zabilježena
u sjevernim krajevima naše države. Ovaj štetnik je poliiagan, ima 2 generacije, no
još uvijek n-e znamo da li on predstavlja za naše šume takovog neprijatelja kao što


je gubar. Dosadašnja iskustva kod nas govore da je počinio neznatne štete na rubovima
šuma, pa se smatra opasnijim za polj. Ikuiturno bilje. No opreznost nije nikad
suvišna!


Giibar, možemo kazati, opet prijeti! Dosada se ipak nalazi u ktenci. No dok
prošle godine gotovo nije Ä moguće naći gubarevih legla, ove .godine su veoma jaika
legla nađena u okolici Vinkovaca-, u ŠaŠinovačkoim Lugu, u fipovljanskim šuimairna.


Treba -dakle, u ovoj godini na odlaganje legaAa pripaziti i sva pronađena uništiti


I zl a to k raj a možemo mjestimično očekivati s obzirom, na broj zapredaka
u kojima je prezimio ove godine. Njemu i kukavičjem suzniku također treba obratiti
pažnju.


U nizinskim šumama Šumarije-Lipovljani, već se dvije godine masovno pojavljuje
jasenov a pip a (Ckmus fraxini). S obzirom na prošlogodišnju pojavu možemo
ga očekivati i ove godine, ukoliko mu kukuljice nasu uništene duljim popla/vocm. Ne
poznajemo dovoljno njegovu biologiju i uticaj ekoloških faktora (klima) na njegov
razvoj i razmnažanje. Kod nas ^o svoj prilici ima 2 generacije. Uzrokuje golobrst
na jasenovim staMima, ili ova u proljeće uopće ne prolistaju (knago ždere pupove,
ličinka i lišće). Aiko bi se ove godine pojavio u većoj množini treba ,ga suzbijati kemijskim
srdestvima već u prvoj generaciji.


Na borovima Đurđevačkih pijesaka, ukoliko prošlogodišnje suzbijanje nije bilo
potpuno, može doći do ponovne pojave borove pilatke (Điprion pini)v I ovaj štetnik
ima 2 generacije. Ukoliko bi se pojavio, mišljenja smo da bi šurmiu trebalo zamagliti
pantakanom (najbolje iz aviona). a


U Primorju će se borov Četnjak pojaviti i ove .godine. Izgleda nam da je u
´ progradaciji. ^ Na mladim kulturama sigurno ćemo i ove godine primjetiti napadaj
borovog savijača (Evetria buoliana). Spominjemo uz-gred da i u Primorju već 2
godine primjećujemo pojavu borove pilatke iako u manjem opsegu. ]


U preboTnim šumama Gorskog Kotara i Like treba postavljati lovna stabla nadi
ustanovljenja intenziteta pojave jelovog i smrekovog pisara. No. i jelova pipa
(Pissođes piaceae) uzrokovala je profŠlilh godina sušenje jelovih stabala u Gorskom
Kotaru. U slučaju jače pojave ovih štetnika treba poduzeti potrebne mjere zaštite
(lovna stabla, lovni jarci i t. cL).


Iako smo nabrojili najvažnije štetnike, nije isiključena pojava i drugih štetnika,
koji u prošloj godini nisu počinili znatnije štete, a o čijoj pojavi moramo voditi
Taćuna (borovi potkornjaci, hrastov savijač i t. d-). log. Milan Androić


tu