DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Treće, da je udeo celuloznog drveta u ukupnoj drvnoj masi u iznosu
od 3,8% vrlo nizak u odnosu na svetski prošek od 23°/o. Ovo nam ujedno
pokazuje, naročito kad isključimo eksportovane količine, na nerazvijenost
naše proizvodnje celuloze i drvenjače prema svetskoj proizvodnji.


b) Proizvodnja celuloznog drveta liščara.


Svetsk a proizvodnja . Prema podacima Međunarodne organizacije FAO
ti 1948 godini proizvedeno je celuloznog drveta


a) po kontinentima b) po zemljama


Mil. m>
9,6


-9,6 10
9 -0,3 Ost. kontinenti . 4% 1,0 Ost. zemlje . . 11%
-1,2
Evropa . . . . 12°/o 0,5 Nemačka . . . 5%


Kanada ´. . . 15%)


-8,1 1,5
Amerika S. . . . 84°/o


6,6 SAD 63%.


Slično kao u proizvodnji celuloznog drveta četinara tato i u ovoj proizvodnji


S. Amerika sa svojim isključivim proizvođačima SAD i Kanadom nalazi se na čelu
svetske proizvodnje sa preko 4/s.
Proizvedena količina od 9,6 mil. m3 učestvuje u ukupno proizvedenoj količini
sortimenata sa 3,8 procenata, a odnos ove proizvodnje prema proizvodnji celuloznog
drveta četinara iznosi samo 10%, što pokazuje da je primena celuloznog drveta
liščara tek u razvoju. Za sada se ovo celulozno drvo upotrebljava u glavnom za
proizvodnju tekstilnih drvnih vlakanaca i nitro celuloze, dok se u manjem obimu
kod zemalja sa slabije razvijenom sirovinsfcom bazom četinara upotrebljava u proizvodnji
sulfitne celuloze, odnosno za izradu lošije vrste hartije (naročito Nemačka),


Proizvodnj a u FNRJ. Proizvodnja celuloznog drveta liščara, koja u stvari
pretštavlja bukovo celulozno drvo, bila je:
u 000 m3


Isp oručeno (eksport.) cei. drveta % učešća


Ukupno


*
N. R. posečena
masa
1947—50
1947 1948 1949 1950
1947Piros.
—59
svega iL S SO 3 g
NR iproiz.
c. dr.
Hrvatska 18.454 56 64 116 98 84 334 1,8 40
B.iH .
Slovenija
Srbija
C. Gora
Makedonija
13.287
11.612
23.330
2.836
1.016
´
59
24
3

38
22
11

55
54
44
3
58
49
61
3
52
37
30
2
210
149
119
6
1,6
1,3
0,5
0,2
27
18
14
1
FNR J 70.535 142 135 272 269 205 818 1,2 100


Iz odnosa proizvedenog celuloznog drveta prema ukupno posečenoj masi liščara
u iznosu od 1,2% viđamo da smo u proizvodnji ovog sortimenta daleko od svetskog
prošeka (3,8%). Pored toga, ukupna proizvodnja ovog drveta eksportovana je u


103