DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Iz ovih se podatak« vidi:
Prvo, da su S. Amerika sa preko 2/a i Evropa sa nešto ispod Va svetske proizvodnje,
može se reći, jedini proizvađači celuloznog drveta u svetu.


Drugo, da su SAD i Kanada gotovo isključivi proizvađači ove sirovine u S.
Americi, dok u evropskoj proizvodnji skandinavske zemlje učestvuju sa 2/s a ostale
sa V3


Ujedno treba istaći da proizvodena količina od 96,5 mil. ms učestvuje u ukupno
proizvedenoj količini drvnih sortimenata sa oko 23°/o tj. približno V< ukupne proizvodnje
četinarskog drveta.


Proizvodnj a u FNRJ. Proizvodnja celuloznog drveta vidi se iz sledećeg


pregleda:
u 000 m3


N. R.
Ukupna posečena
masa
četinara
1947—50


Isporučenog celuloznog drveta


1947—50


1947 1948 1949 1950


Pro


Svega


šek


Ukupno eksport
cei. dr.
1947—50


%> učešća


u 0)


u a j
a. «
0 3 >o


Sloven. 13.592 149 212 206 144 177 711 285 5,2 51 40
B.iH . 14.225 83 132 127 169 128 511 320 3,6 36 63
Hrvatska 5.503 39 66 28 39 44 172 109 3,1 12 64
C. Gora
Srbija2
Makedonija
1.419
2.040
113
4
2
7
3 2
3
2
11
7
11
7
0,9
0,3
1
X
100
100
FNRJ
Eksport
Dom. potr.
36.892
8.160
28.732
271
131
140
415
257
159
371
175
196
354
169
185
354
184
170
1.412
732
680
732 3,8
8,9
2,4
100
52
48


Iz podataka ove tabele možemo izvesti sledeće najvažnije zaključke.


Prvo, da je u periodu 1947/50 više od polovine celuloznog drveta
izvezeno, dok je manja količina ostala za domaću potrošnju. Količine
izvezenog celuloznog drveta su nam ili omogućile nabavku novinske
hartije, natron vreća i drugih proizvoda, koji se na drugi način nisu mogli
dobiti, ili su, pored ostalih proizvoda drvne industrije, omogućile izvršenje
ukupnog plana eksporta, koji je bio postavljen pred drvnu industriju.


Drugo, da su glavni proizvođači celuloznog drveta bili NR Slovenija
i B. i H. sa 87% ukupno proizvedenog celuloznog drveta, ili sa 4,4°/o u
ukupno posečenoj masi četinara. Naročito visoki udeo NR Slovenije kako
u proizvodnji celuloznog drveta za domaću potrošnju tako i za eksport
proizlazi iz lokacije fabrika za proizvodnju celuloze i drvenjače, koje su
se u glavnom u ovom periodu nalazile u ovoj republici, zatim iz položaja
ove republike prema importnim zemljama, i najzad iz potrebe za određenim
količinama oblog celuloznog drveta, koje se nisu mogle dobiti u
drugim republikama.


-u cifri od 2,040.000 m3 obuhvaćena je i ona masa koju je iMR Srbija sekla u
NR ´Crnoj Gori.
102