DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

loze i drvenjače, odnosno sa razvojem proizvodnje hartije, eksploziva,
tekstilnih drvnih vlakanaca, i t. d., koji se iz ovog poluprodukta dobivaju,
kao i razvojem proizvodnje ostalih proizvoda četinarskog drveta.


Pre nepunih stotinu godina (1.880 god.) za proizvodnju hartije upotrebljavane
su stare krpe, slama i stara hartija, dok je drvo kao sirovina učestvovalo samo sa
oko 10%. 1927 godine ovaj se procenat penje na 63%. Pored toga, proizvodnja
celuloze i drvenjače je u stalnom porastu:


đrv. cei. svega %
1913 god. mil. tona 3,9 4,5 8,4 100
1948 god. „ 9,5 19,1 28,6 340


Isto se tako penje i proizvodnja i potrošnja hartije, naročito u razvijenim
zemljama Na primer, u Americi je potrošnja hartije iznosila:


1929 god. 10 mil. tona 100%
1949 god. 17 mil. tona 173%


Međutim, proizvodnja rezane građe je ispod predratnog nivoa (97% u 1948. :
1937 god.) sa tendencijom i daljeg smanjivanja.


Napred izneti podaci pokazuju nam da će stalni razvitak društva,
koga prate određene kulturne i privredne potrebe, iziskivati sve nove i
nove količine hartije. U isto vreme svetska trka u naoružanju zahtevaće
određene količine eksploziva, a nedovoljne količine sirovina za proizvodnju
tekstila nalaze zamenu u drugim proizvodima (u ovom slučaju
u drvnim vlakancima za proizvodnju tekstila). Ovo pokazuje da su potrebe
za gotovim proizvodima, odnosno, cene gotovih proizvoda od bitnog
utecaja na učešće kako celuloznog drveta tako i drugih proizvoda, koji
se dobijaju iz ove drvne mase.


Proizvodnja celuloznog drveta


a) proizvodnja celuloznog drveta četinara.
Svetsk a proizvodnja . Prema podacima međunarodne organizacije FAO1
proizvedeno je celuloznog drveta u 1948 godini:


a) po kontinentima b) po zemljama


Mil. m»
96,5


100 -96,5


90 - 1,2 ost, kontinenti . 1% 8,3 ost. zemlje . . . 8%
80 -29,2
70 -Evropa . . . . 30% 22,1 Skand. zemlje . 23%


60 5040 28,4 Kanada . . . . 30%


-
30 -66,1 S. Amerika . . . 69%
20 1037,7 SAD .... . 39%
0


1 U evidenciji FAO nije oibuhvaćena proizvodnja SSSR i nekoliko zemalja, čija
je proizvodnja drveta u odnosu na svetsku proizvodnju neznatna. Ova primedba
važiće i za ostale podatke FAO.


101