DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 87     <-- 87 -->        PDF

i smreke. 8. Dvostruk o napajanj e po Wolmamn,, je kombinacija impregnacije
voilmanovim solima i katranslkim uljem.


B) Napajanje uronjavanjem. Priniijenjiuje se ma tri načina: 1. Kijaniiziranje
sa Q,66°/o-tnim HgOlg, priimijenjuje se za bor, ansiš i smreku. 2. Konzerviranje
sa UA-solima u koritu. Kod suhog drveta UA-soli ulaze kapilarno, a kod
mokrog difuzijom Za brzinu napajanja važna je koncentracija ii temperatura otopine.
Telegrafski stupova, obrađeni kroz deset dana sa 100/o-tmom otopinom UA-soli upili
su 4,5 kg/m8, zagrijavanjem otopine skraćeno je vrijiame za 50°/o. 3. Postupak isisavanja
iz koirita (patent »Atlasmaste« K. G.). Upotrabljavajiu ise soli arsena i kroma
kod smreke jele i bora u svježem stanju pod korom. Na jednom kraju stupovi se
priključe na vakuim, a na drugom kraju su uronjeni u otopinu soli za napajanje.


C. Nairočitii postupci. U propisima su označena tri postupka: 1. Postupak
protiskivanja Boucherie, sa bakarnim sulfatom a u novije vrijeme sa UAsolima,
jer bakarni sulfdt nije fungicidan za gljivice kao<: poliporus vaporius. 2.
Osmotski postupak^ sa smjesom fluornih so´Ii arsena i kroma, osimolita i triolita
u obliku paste, koja se nanaša na svježe drvo jele ii smreke, Ikojima je otesana kora
i bijel, dok su poprečni prerezi namazani sa smolom da se spriječi isparivanje. 3.
Postupak cijepljenjem, sa natrijum fhioridoim, arsenskm solima, dinitrofenolom, koji
se uriiskavaju u drvo pomoću tlaka kroz iglu. za cijepljenje, koja se ubode u drvo.
Iz uhođenih mjesta konzervirajuće sredstvo širi se u unutrašnjosti drveta i štiti ga
od trulenja i insekata.
D. ´Naknadna obrada drveta primijenjuje se za već postojeće stupove
u zemlji. Prihvaćena su tri načina konzerviranja. 1. Bandažiranje. Zaštitno
sredstvo je pasta volmanovih soli, koja. se nalaizi pod bandažonn u zoni drveta
zemlja—zrak. Opisan je postupak sa ovojnom bandažom, 2. Cijepljenje na licu
mjesta, je utiisikavanje zaštitnog sredstva kroz iglu za ciijepljenje. 3. Postupak zaštite
po Mayerlu. Zaštićuje se drvo do 50 cm ispod i iznad izamlje protiv truleži
i životinjskih štetočina. Prikazan je detaljno način pripreme i salmO´ konzerviranje sa
»Teerölsot« sredstvom u obliku paste, sastavljene uglavnom od katranskiih ulja sa
nekim sredstvima, koja pasti daju visoka fungicidna svojstva,
Knjiga je napisana na ´temelju iskustava, te opis rada i dijagrami vrlo dobro
odgovaraju praktičnoj primjeni. Sa tehnološkog gledišta izneseni su, svi važni momenti
za ocjenu vrijednosti svakog postupka. Nedostatak knjige bio bi taj da je uz
pojedine postupke, osobito´ kod cijepljenja i bandažiran ja, trebalo priložiti! skice
mli slike. Ing, I. Opačić


Forest Products Laboratory, Madison, Wise. U ovom kratkom prikazu iznećemo
organizaciju, ciljeve i pravce istraživanja drveta us ovom bez sumnje najvećem i
najbolje opremljenom institutu za (ispitivanje drveta i drvnih materijala, šumarska
istraživanja u U.S.A. izuzev onih koja se odnose na drvo i drvne proizvode a koja
su skoncentrisana u gore navedenoj lalboratorijî, obavljaju 11 opitnih stanica (Forest
Experiment Station) raspoređenih po celoj državi. Forest Products Laboratory osnovan
je 1909 godine, 1933 godine smestio se u jednoj velikoj pala ti specijalno
građenoj za ciljeve odnosnih ispitivanja. U laboratoriji danas je zaposleno oko 350
namešteniika od kojih su 120 sa univerzitetskom naobrazbom. Istražni i naučni radovi
se .odvijaju u 9 odelenja i to:


1. Odelenje za iskorištavanje šuma i pilansku preradu!. Osnovni zadatak ovog
odelenja je da radi sistematski na poboljšanju metoda iskorišćavanja šuma, upotrebe
i prerade drveta,. 2, Odelenje za fiziku drveta, koje se danas naroč´to bavi problemima
teorije sušenja drveta ka» i raznim metodama veštačkog sušenja drveta, 3.
Odelenje za zaštitu drveta sa osnovnim zadatkom proučavanja amtriseptičkih i drugih
sredstva zaštite drveta.. 4, Odelenje za (mehaniku drveta, gde pored ispitivanja mehaničkih
svojstava, naročito se radi na normalizaciji i standardizaciji proizvoda drveta.
5. Odelenje za sanduke i ambalažu. Ovo je jedno od najmlađih odelenja ove laboratorije,
formir´anog u početku ovoga rata, da bi neobično mnogo koristilo za vojne
potrebe, gde ambalaža od drveta i drvnih materija je morala pokazivati osobito
visoke kvalitete. 6. Odelenje za biologiju drveta, koje obuhvata oblast anatomije,
raspoiznavanja i greške drveta. Naročito se bavi problemima kako kulturne metode
primenjene u području šumarstva (naročito u oblasti pošumljavanja) utiču na svojstva
drveta. 7. Odelenje za celulozu i hartiju, Bavi se problemima sirovina za tri jamicu
85