DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 81     <-- 81 -->        PDF

žanje drveta i udobrenog drveta, bubrenje drveta u kiselinama, bazama, otopinama
soli i otiganskAm tekućim tvarima. U odsjeku kretanje vlage kapilarama, difuzija i
osmoza prikazani su fizikalni proces kod sušenja i pojenjai drveta, t. j . kretanjevlage
u drveta iznaid i ispod točke zasićenosti, kapilarno kretanje vlaige u drveta,
difuzija, sušenje, teorija pojenja drveta, difuzija soli i osmoza, u drveta. U odsjeku
termačka svojstva autor je ´prikazao dilatactiju, vodljivost topline, specifičnu toplomu
i idr. U odsjeku električna svojstva prikazan je otpor i vodljivost elektriciteta,
diielektniična svojstva drveta, magnetska svojstva drveta. U odsjeku akustična svojstva
autor je prikazao širenje zvuka u drvetu, građevna akustika i drvo. U odsjeku
trenj« drveta prikazana su svojstva trenja drveta. Ovo poglavlje obuhvata 248
stranaca.


U četvrtom poglavlju prikazana su elastična svojstva, čvrstoća na vlak, čvrstoća
na tlak i izvijanje, čvrstoća na savijanje, čvrstoća na torziju i smicanje, tvrdoća
i otpor protiv haban ja te utvrđivanje kvaliteta građevnog drveta I dozvoljeno naprezanje
za drvo. U odsjeku o elastčnrim svojstvima prikazani, su elasticitet an5zotropnih
tijela, elastične konstante, ovisnost elaeticieta o volumnoj težini, učešću
kasnog drveta, kvrgavosti?., vlazi drveta, temperaturi, elastična svojstva udobrenog
drvéta. U odsjeku čvrstoća na vlak prikazana je čvrstoća na vlaik drveta, utvrđivanje
čvrstoće na vlaik, zavisnost čvrstoće na vlak idrveta od volumne težine, učešća kasnog
drveta, kvrgavosti, vlazi drveta. temperaturi, kuta između smjera sile i vlakanaca,
čvrstoća na vlaik okomito na vlakanca cjepljivost, čvrstoća na cijepanje, čvrstoća na
vlak udobrenog drveta. U odsjeku čvrstoće na tlak i izvijanja autor je prikazao
čvrstoću na tlak u smjeru vlakanaca´, čvrstoću na tlak i okomito na vlakanca, zavisnost
čvrstoće na tlak o volumnoj težini, učešću kasnog drveta, kvrgavosti, sadržaju lignina
i smole, sadržaju vlage drveta, temperaturi, kutu između smjera sile i vlakanaca,
čvrstoću na ´tlak udobrenog drveta, čvrstoću na izvijanje. U odsjeku čvrstoće na savir
janje prikazana je čvrstoća na savijanje, ovisnost čvrstoće na savijanje o volumnoj
težini, učešću kasnog drveta, pukotinama, kvrgavosti, greškama građe, sadržaju vlage
drveta, temperaturi, kuta između smjera djelovanja sile i vlakanaca; čvrstoća na
savijanje udobrenog drveta čvrstoća na udarac. U odsjeku o čvrstoći torzije i smicanja
prikazana je čvrstoća na torziju i zavisnost ove čvrstoće od volumne težine i vlage
drveta, čvrstoća na smicanje i zavisnost ove čvrstoće od volumne težine i vlage drveta
te kutu između smjera djelovanja sile i vlakanaca. U odsjeiku O´ tvrdoći i otporu protiv
habanja prikazana je tvrdoća drveta1, metode ispitivanja (Janka, Br´nell, Möraith,.
Klippel, Chalais-Meuđon, Hoeffgen), dinamička! tvrdoća, zavisnost tvrdoće o volumnoj
težini i vilazi drveta, tvrdoća udobrenog drveta; otpor protiv halbanja, metoda
ispitivanja ovog otpora, zavisnost otpora protiv habanja o volumnoj težini, kamizmu i"
vlazi drveta» U odsjaku o> utvrđivanju kvaliteta građevnog drveta J dozvoljenog naprezanja
na drvo prikazan j*e propis za kvalitet građevnog drveta i dozvoljenog naprezanja
za drvo prikazan je propis za kvaPtet građevnog drveta (DIN 4074), dozvoljena
naprezanja i deformacije građevnog drveta (DIN 1052 i DIN 1074), dozvoljeno
naprezanje drvenih stupova za vodove (DIN 57210). Ovo poglavlje obuhvata 374
stranica.


U dodatku dan je na 100 straniica indeks imena autora, imena vrsta drveta
(njemački i latinski) i stvarni Sndeks.


Prilog sadrži 6 tabela. U tabeli I\ dan je grafički prikaz relativne vlage
uzduha t´lznad 10 do 70"/o sumporne kiseline kod temperatura od 0* do 150°C;
Tabela II sadrži numeričke podatke o koeficijenta vodljivosti topline i izolaciji


topline za različite građevne materijale (kamen, cigla, gips, beton, žbuka, azbest,,
asfalt, bitumen, krovna ljepemka, staklo, linoleum, čelik, usitnjeno pluto, blanjevina,
pijesak, balsia-đrvo>, smreka, bor, jela, bukva, hrast, ploče od pluta, pleče vkknatnce,
herakliit-iploče i t. d.). U tabeli III dani su podaci o dimenzijama proba za ispitivanje
mehaničkih svojstava drveta prema normama različitih zemalja (Njemačka, Engleska,
Francuska, Poljska, Švicarska, Čehosfovačlka, U.S.A.). Tabela IV. sadrži podatke o
dozvoljenim naprezanjima i deformacijama za vlak, tlak, savijanje i posmik propisane
u različitim zemljama (Austrija, Bugarska, Danska, Njemačka, Francuska, Holandi´a,
Kanada, Norveška, Poljska, Švicarska, Čehoslovačka, Mađjarska i U.S.A.).
Tabela V. u 4 dijela sadrži podatke o osnovnim tehničkim svojstvima 70 vrsta četinjača,
listača i egzota. Tabela VI. sadrži osnovne poidatke o tehničkim svojstvima
udobrenog drveta (lignoston, staypak, savijeno impregnirano drvo, lameliirano drvo»


lignofol, compreg, šperovano drvo, ploče vlaknatice 5 t. d.)


79