DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Tehnologija drveta kao posefana nauka o građi, kemizmu, svojstvima i greškamadrveta
Tazvila se je u posljednjih trlil decenija gotovo munjevitom birzinom. Istraživanje
u vrijeme lizmeđu dva svjetska rata, za vrijeme rata i nakon njega doprinijela su
tome da se je na osnovu rezultata ovih istraživanja razvila posebna nauka o drvetu.
Ova istraživanja obuhvatila siu sva područja tehnologije drveta: građu drveta, greške
drveta, Štete od mikroorganizama (bakterija i gljiva), insekata i štetnika koji žive
u maru, fizička svojstva drveta, mehanička svojstva drveta, sušenje, konzerviranje,
preradu, Obradu i oplemenjivanje drveta´. Istraživačku! djelatnost iz područja tehnologije
drveta irazvio je oio niz instituta u okviru visokih, škola i fakulteta te cio niz
saimistalniiih naučnih instituta.


O ovom živom razvoju dovoljno govore brojna izdanja udžbenika iz područja
tehnologije drveta nakon 1945. godine. To su druga izdanja već poznatih standardnih
djela iz tehnologije drveta (Tiemann, Desch, Vanin, Pereligcn, Ugrenović, Kollmann),
ili posve nova izdanja (Bflown-Panshm-Forsaitb, Wengaard, Vorreiter, Giordano).


Prof. Dr. log. Kollmann izdao je prvo izdanje svoje Tehnologije drveta 1936.
godine* dakle prije 15 godina. U tom izdanju on je obuhvatio cijelo područje Tehnologije
drveta u jednom svesku sa 764 stranice. Negdje oko 1940 godine najavio je F. KoMmann
drugo izdanje svoje Tehnologije drveta. Međutim ratne poteškoće onemogućile
su izlaženje planiranog drugog izdanja. Potreba za ovom knjt´lgom, ikoja je bila
rasprodana u prvim godinama drugog svjetskog rata, bila je toliko velika, da je
Vojna komanda Ujedinjenih nacija na osnovu ratnog prava izdala dvije kopije prvog
izdanja. Ove su kopije izdane u U. S. A. 1944. il 1946. god. Početkom 1951. godine


F.
KoMmann izdaje drugo izdanje svoje Tehnologije drveta.
Ovo je izdanje tek I. svezak koji obuhvata 4 poglavlja: 1. Anatomija i patologija
drveta, 2. Kemija1. drveta, 3. F.i´iziika drveta i 4. Elaistüciitet i čvrstoća drveta.
Drugi svezak trebao bi da obuhvati prikaz sušenja, konzerviranja, prerade, obrade
i oplemenjivnje drveta te konačno prikaz ilskrišćavamja drvnih otpadakai.
U prvom poglavlju autor je prikazao makroskopskiu i mikroskopsku građu
drveta, greške drveta, «upliv sječe na svojstva drveta, štete od ´mikroorganizama
(bakterija, gljiva), insekata i štetnika u moru. Ovo poglavlje biuhvaća 190 stranica.
U drugom poglavlju autor je prikazao subrnikroskopsku građu drveta (micelarnü
teoriju C. v. Nagelia, rentgenografeka istraživanja vlakanaea celuloze i drveta,
teoriju individualnih micela, teoriju ;resaistih micela, građu stijenke stanice, sistem
kristalizacije), kemijski sastav drveta, elementarni sastav drveta, holoceliulozu
(celuloza i hemliceluloza), celulozu, hemiceluloze (pentozani, heksozani, polyuronide,
pektin), lignSn i akcesorne sastojke (smola, teirpeni, masti, vosak, proteini, treslovine,
bojila, pepeo). Nakon toga prikazan je proces proizvodnje drvenjače (trljanice)
i celuloze, proces proizvodnje šećera, alkohola i; kvalsca iz drveta (hidroliza drveta),
proces gorenja drveta (općenito, svojstva drveta kao goriva, statika il dinamika procesa
gorenja, peći, centralno grijanje, generatori), proces poiugljavanja drveta i
to kemijski procesi kod pcugljavainja, tehniku pougljavanja drveta (žežnice, pokretne
peći, dobivanje katrana, suha destilacija) i svojstva dtvnog ugljena; proces
ga&ifikacije drveta i drvenog ugljena (procesi u generatonu, komparacija plina iz
drveta i drvnog ugljena, tipovi generatora, pogon sa gcneratorsfcim plinom, svojstva,
priprema, sušenje generatarskog drveta. Konačno u ovoim poglavlju prikazana
su koroziona svojstva drveta t. j . djelovanje uzduha, svjetla i vode na drvo, djelovanje
alkalija kiselina, soli, solnih otopina I «ostalih kemijskih tvari na drvo te
korodivno djelovanje drveta na druge tvari. Ovo poglavlje obuhvaća 217 stranica.
U trećem poglavlju prikazana su volumna i specifična težina drveta, vlaga,,
sorpoija, bubrenje i kapilarna kondenzacija, kretanje vlage u kapilarama, difuzija
i osmoza, termička svojstva drveta, električna svojstva* akustična svojstva drveta
i trenje drveta. U odsjeku o volumnoj težini autor je prikazao utvrđivanje volumne
težine (stereometrijsko mjerenje, volume´trirainje u vodi i živi te optičko« «utvrđivanje
volumne težine), specifična težina drveta, ovisnost volumne težine drveta o ste
penu vlage drveta, nominalnu težinu, voluumu težinu sirovog i provelog drveta, variabilitet
volumne i nominalne ´težine, težinu prostome jedinice različitih sortimeata
drveta i odnos prostorno«g i «kubeog metra. U odsjeku vlaga, sorpcija, bubrenje i kaprilarna
kondenzacija autor je prikazao pojam i utvrđivanje vlage drveta, sorpciju
drveta (adsorpcija, desorpcija, kapilarna kondenzacija, maksimalna količina vlage,
točka zasićenosti vlage, histereza), zatim so´rpciju udoforenog drveta (lameliranog
drveta, Hgnofola, ploča vlaknatica, ploča iz drvene vune itd.), (bubrenje i ute


78