DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Napominjemo «usto, da autor te publikacije nije šumar već biolog, koji je u razmjerno
kratkom razdoblju uspio, radeći u Gozdarskom institutu Slovenije da duboko
zahvati, otvara i rješava lokalne probleme šumarske privrede, što mu se pr´godooi
njegovih studija šumske vegetacije nameću, ikako to pokazuje i ovaj njegov radk


Osnovna tendencija ove publikacije jest, da ulkalže na specifične i vrlo raznolike
hiološko-ekološke okolnosti i uvjete uzgoja šuma u sjevertoistoičnoim području
Slovenije. Niaikon općeg opisa1 toga područja, a napose šumskog (23,000 ha) autor
ukratko iznosi klimatske i pedoloiške uslove za uspijevanje šuma j, zatim prelazi na
glavnu tematiku svoje rasprave: Kriza uzgajanja šuma u Prekoinurju i važniji tipovi
šuma: šume, hrasta1 lužnjaka, šume johe i vrbe, imješoviite šume hrasta kittnjaka
i graba, bukove šume, borove šume, problem bagrema, smrekove kulture, strane vrste.


Gotovo na svafcoij stranici ove rasprave autor je uspio usko povezati prirodne
i gospodarske faktore šumske proizvodnje, ukazujući na dobre i loše strane dosadašnjeg
gospodarenja te na budući cilji gospodarenja u pojedinim tipovima šuma.
Upravo sugestivno djeluje prikaz o problemu bagrema; ta vrsta prodire gotovo u
sve degradirane šume toliko snažno i toliko1 Štetno, da je autor smatra i šumskim
korovoim. Za svaku idamalću i stranu vrstu drveća dane su ukratko (i svakom razumljive)
osnovne biološke i ekološke karakteristike, pa time. ova, rasprava još
više dobiva .zaokruženu cjelinu.


Brošura k toime sadrži znatan broj dobrih fotosnimalka, popis upotrebljone literature
i opsežan rezime na francuskom jeziku.
Autor je u čitavoj raspravi dosljedno provodio temeljcu liniju, zacrtanu u naslovu,
i kad bi bila dodana skica šuma, djelo bi bilo poitpuno^ J, Šafar


Glasnik biološke sekcije HPD T. 2/3, Zagreb 19501 str. 183, sadrži 15 naučnih
radova iz raznih područja biologije, s dva prikaiza i bibliografijom naučnih bioloških
časopisa. Cijena iznosi 176 dinara, a može se naručiti kod Hrvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb, Ilica 16/111.


Glasnik sadrži ove radove: 1. Prof. dr. S. H o r vatić : Prilog poznavanju
vegetacije nižišta u Jelas-polju. 2. Prof. dr. I. H or vat: Florno genetiki odnosi cretova
u Hrvatskoj. 3. Prof. S. Čmeimelik: O nazočnosti saponina u razn´m stadijima
razvitka Aesculus hiippocastanuim L. 4. Ing. M. Pa n j a a i ing, V. Luš´in :
Ispitivanje diferencijalnih biljaka na A i Y — virus. 5. Dr ing J. Kišpatić : Pjegavost
cinije (Altenaria Zinniae). 6. Dr ing. Kišpatić : Prilog poznavanju parazitske
mikroflore Hrvatske. 7. Dr «ring J. Kovačević : Floristička lista sjemenki ili
plodova korova u mlinarskim otpacima pšenice jugoslavenske provenijence. 8. Dr


ing. J. Kovačević : Podaci k poznavanju povijesti reliiktne kulture broća (Rubia


tioctorum L.) na osnovu florističke literature za područje ENRJ, ai s osvrtom na


susjedne zemlje. 9. Prof. djr Z. Lorković : Nove nstočno-azijske vrste i rase


roda Leipitidca. 10. Prof. dr I. Ehrlich : Hcterotknomiosoimi A. oecitanica Vili.


(Neuroptera) u profaizi. 11. Z. Križan : Prvi stadija ontogenetskog razvitka mli


ječnih žlijezda s osabit´m obzirom na njihove izuzetne lokalizacije. 12. Prof. dr T.


Varićak : Intrabepatalni multipli prigušni uređaji u području jetrjnilh vena kod


nekih Arctoiideai. 13. Z. Talar : Visovačlka jezerska pastrva (Salmo viisovacensis


n. sp.). 14. R. MC´kšić: Bilješke o Scarabaeidama jugoslavenske faune. 15. R.
Mikši´ć : Bilješke o Soarabaeidama paleartičke faune. Prikazi od I, Matoničkog
o Hadžijevoji turbckrnoj teoriji i od prof. .dr. E. Kosama o> biljnim zajednicama
prof, dar I. Hoirvata.
Stzafta sttdäna Itamfia


Kollmann, F.: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, drugo prerađeno
i prošireno izdanje. Prvi svezak: Anatomija i patologija, kemija, ifizika, elastioitet
i čvrstoća drveta. Sa 870 slika i 191 tabela u tekstu te 6 velikih tabela u prilogu. XIX.
105Ö stranica vel. 8°, 1951, naklada Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelbeilg i
.1. F. Bergmann, München. Cijena knjige uvezane u platno DM 136.— (oca dev. Din
9710.—).


77
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Tehnologija drveta kao posefana nauka o građi, kemizmu, svojstvima i greškamadrveta
Tazvila se je u posljednjih trlil decenija gotovo munjevitom birzinom. Istraživanje
u vrijeme lizmeđu dva svjetska rata, za vrijeme rata i nakon njega doprinijela su
tome da se je na osnovu rezultata ovih istraživanja razvila posebna nauka o drvetu.
Ova istraživanja obuhvatila siu sva područja tehnologije drveta: građu drveta, greške
drveta, Štete od mikroorganizama (bakterija i gljiva), insekata i štetnika koji žive
u maru, fizička svojstva drveta, mehanička svojstva drveta, sušenje, konzerviranje,
preradu, Obradu i oplemenjivanje drveta´. Istraživačku! djelatnost iz područja tehnologije
drveta irazvio je oio niz instituta u okviru visokih, škola i fakulteta te cio niz
saimistalniiih naučnih instituta.


O ovom živom razvoju dovoljno govore brojna izdanja udžbenika iz područja
tehnologije drveta nakon 1945. godine. To su druga izdanja već poznatih standardnih
djela iz tehnologije drveta (Tiemann, Desch, Vanin, Pereligcn, Ugrenović, Kollmann),
ili posve nova izdanja (Bflown-Panshm-Forsaitb, Wengaard, Vorreiter, Giordano).


Prof. Dr. log. Kollmann izdao je prvo izdanje svoje Tehnologije drveta 1936.
godine* dakle prije 15 godina. U tom izdanju on je obuhvatio cijelo područje Tehnologije
drveta u jednom svesku sa 764 stranice. Negdje oko 1940 godine najavio je F. KoMmann
drugo izdanje svoje Tehnologije drveta. Međutim ratne poteškoće onemogućile
su izlaženje planiranog drugog izdanja. Potreba za ovom knjt´lgom, ikoja je bila
rasprodana u prvim godinama drugog svjetskog rata, bila je toliko velika, da je
Vojna komanda Ujedinjenih nacija na osnovu ratnog prava izdala dvije kopije prvog
izdanja. Ove su kopije izdane u U. S. A. 1944. il 1946. god. Početkom 1951. godine


F.
KoMmann izdaje drugo izdanje svoje Tehnologije drveta.
Ovo je izdanje tek I. svezak koji obuhvata 4 poglavlja: 1. Anatomija i patologija
drveta, 2. Kemija1. drveta, 3. F.i´iziika drveta i 4. Elaistüciitet i čvrstoća drveta.
Drugi svezak trebao bi da obuhvati prikaz sušenja, konzerviranja, prerade, obrade
i oplemenjivnje drveta te konačno prikaz ilskrišćavamja drvnih otpadakai.
U prvom poglavlju autor je prikazao makroskopskiu i mikroskopsku građu
drveta, greške drveta, «upliv sječe na svojstva drveta, štete od ´mikroorganizama
(bakterija, gljiva), insekata i štetnika u moru. Ovo poglavlje biuhvaća 190 stranica.
U drugom poglavlju autor je prikazao subrnikroskopsku građu drveta (micelarnü
teoriju C. v. Nagelia, rentgenografeka istraživanja vlakanaea celuloze i drveta,
teoriju individualnih micela, teoriju ;resaistih micela, građu stijenke stanice, sistem
kristalizacije), kemijski sastav drveta, elementarni sastav drveta, holoceliulozu
(celuloza i hemliceluloza), celulozu, hemiceluloze (pentozani, heksozani, polyuronide,
pektin), lignSn i akcesorne sastojke (smola, teirpeni, masti, vosak, proteini, treslovine,
bojila, pepeo). Nakon toga prikazan je proces proizvodnje drvenjače (trljanice)
i celuloze, proces proizvodnje šećera, alkohola i; kvalsca iz drveta (hidroliza drveta),
proces gorenja drveta (općenito, svojstva drveta kao goriva, statika il dinamika procesa
gorenja, peći, centralno grijanje, generatori), proces poiugljavanja drveta i
to kemijski procesi kod pcugljavainja, tehniku pougljavanja drveta (žežnice, pokretne
peći, dobivanje katrana, suha destilacija) i svojstva dtvnog ugljena; proces
ga&ifikacije drveta i drvenog ugljena (procesi u generatonu, komparacija plina iz
drveta i drvnog ugljena, tipovi generatora, pogon sa gcneratorsfcim plinom, svojstva,
priprema, sušenje generatarskog drveta. Konačno u ovoim poglavlju prikazana
su koroziona svojstva drveta t. j . djelovanje uzduha, svjetla i vode na drvo, djelovanje
alkalija kiselina, soli, solnih otopina I «ostalih kemijskih tvari na drvo te
korodivno djelovanje drveta na druge tvari. Ovo poglavlje obuhvaća 217 stranica.
U trećem poglavlju prikazana su volumna i specifična težina drveta, vlaga,,
sorpoija, bubrenje i kapilarna kondenzacija, kretanje vlage u kapilarama, difuzija
i osmoza, termička svojstva drveta, električna svojstva* akustična svojstva drveta
i trenje drveta. U odsjeku o volumnoj težini autor je prikazao utvrđivanje volumne
težine (stereometrijsko mjerenje, volume´trirainje u vodi i živi te optičko« «utvrđivanje
volumne težine), specifična težina drveta, ovisnost volumne težine drveta o ste
penu vlage drveta, nominalnu težinu, voluumu težinu sirovog i provelog drveta, variabilitet
volumne i nominalne ´težine, težinu prostome jedinice različitih sortimeata
drveta i odnos prostorno«g i «kubeog metra. U odsjeku vlaga, sorpcija, bubrenje i kaprilarna
kondenzacija autor je prikazao pojam i utvrđivanje vlage drveta, sorpciju
drveta (adsorpcija, desorpcija, kapilarna kondenzacija, maksimalna količina vlage,
točka zasićenosti vlage, histereza), zatim so´rpciju udoforenog drveta (lameliranog
drveta, Hgnofola, ploča vlaknatica, ploča iz drvene vune itd.), (bubrenje i ute


78
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 81     <-- 81 -->        PDF

žanje drveta i udobrenog drveta, bubrenje drveta u kiselinama, bazama, otopinama
soli i otiganskAm tekućim tvarima. U odsjeku kretanje vlage kapilarama, difuzija i
osmoza prikazani su fizikalni proces kod sušenja i pojenjai drveta, t. j . kretanjevlage
u drveta iznaid i ispod točke zasićenosti, kapilarno kretanje vlaige u drveta,
difuzija, sušenje, teorija pojenja drveta, difuzija soli i osmoza, u drveta. U odsjeku
termačka svojstva autor je ´prikazao dilatactiju, vodljivost topline, specifičnu toplomu
i idr. U odsjeku električna svojstva prikazan je otpor i vodljivost elektriciteta,
diielektniična svojstva drveta, magnetska svojstva drveta. U odsjeku akustična svojstva
autor je prikazao širenje zvuka u drvetu, građevna akustika i drvo. U odsjeku
trenj« drveta prikazana su svojstva trenja drveta. Ovo poglavlje obuhvata 248
stranaca.


U četvrtom poglavlju prikazana su elastična svojstva, čvrstoća na vlak, čvrstoća
na tlak i izvijanje, čvrstoća na savijanje, čvrstoća na torziju i smicanje, tvrdoća
i otpor protiv haban ja te utvrđivanje kvaliteta građevnog drveta I dozvoljeno naprezanje
za drvo. U odsjeku o elastčnrim svojstvima prikazani, su elasticitet an5zotropnih
tijela, elastične konstante, ovisnost elaeticieta o volumnoj težini, učešću
kasnog drveta, kvrgavosti?., vlazi drveta, temperaturi, elastična svojstva udobrenog
drvéta. U odsjeku čvrstoća na vlak prikazana je čvrstoća na vlaik drveta, utvrđivanje
čvrstoće na vlaik, zavisnost čvrstoće na vlak idrveta od volumne težine, učešća kasnog
drveta, kvrgavosti, vlazi drveta. temperaturi, kuta između smjera sile i vlakanaca,
čvrstoća na vlaik okomito na vlakanca cjepljivost, čvrstoća na cijepanje, čvrstoća na
vlak udobrenog drveta. U odsjeku čvrstoće na tlak i izvijanja autor je prikazao
čvrstoću na tlak u smjeru vlakanaca´, čvrstoću na tlak i okomito na vlakanca, zavisnost
čvrstoće na tlak o volumnoj težini, učešću kasnog drveta, kvrgavosti, sadržaju lignina
i smole, sadržaju vlage drveta, temperaturi, kutu između smjera sile i vlakanaca,
čvrstoću na ´tlak udobrenog drveta, čvrstoću na izvijanje. U odsjeku čvrstoće na savir
janje prikazana je čvrstoća na savijanje, ovisnost čvrstoće na savijanje o volumnoj
težini, učešću kasnog drveta, pukotinama, kvrgavosti, greškama građe, sadržaju vlage
drveta, temperaturi, kuta između smjera djelovanja sile i vlakanaca; čvrstoća na
savijanje udobrenog drveta čvrstoća na udarac. U odsjeku o čvrstoći torzije i smicanja
prikazana je čvrstoća na torziju i zavisnost ove čvrstoće od volumne težine i vlage
drveta, čvrstoća na smicanje i zavisnost ove čvrstoće od volumne težine i vlage drveta
te kutu između smjera djelovanja sile i vlakanaca. U odsjeiku O´ tvrdoći i otporu protiv
habanja prikazana je tvrdoća drveta1, metode ispitivanja (Janka, Br´nell, Möraith,.
Klippel, Chalais-Meuđon, Hoeffgen), dinamička! tvrdoća, zavisnost tvrdoće o volumnoj
težini i vilazi drveta, tvrdoća udobrenog drveta; otpor protiv halbanja, metoda
ispitivanja ovog otpora, zavisnost otpora protiv habanja o volumnoj težini, kamizmu i"
vlazi drveta» U odsjaku o> utvrđivanju kvaliteta građevnog drveta J dozvoljenog naprezanja
na drvo prikazan j*e propis za kvalitet građevnog drveta i dozvoljenog naprezanja
za drvo prikazan je propis za kvaPtet građevnog drveta (DIN 4074), dozvoljena
naprezanja i deformacije građevnog drveta (DIN 1052 i DIN 1074), dozvoljeno
naprezanje drvenih stupova za vodove (DIN 57210). Ovo poglavlje obuhvata 374
stranica.


U dodatku dan je na 100 straniica indeks imena autora, imena vrsta drveta
(njemački i latinski) i stvarni Sndeks.


Prilog sadrži 6 tabela. U tabeli I\ dan je grafički prikaz relativne vlage
uzduha t´lznad 10 do 70"/o sumporne kiseline kod temperatura od 0* do 150°C;
Tabela II sadrži numeričke podatke o koeficijenta vodljivosti topline i izolaciji


topline za različite građevne materijale (kamen, cigla, gips, beton, žbuka, azbest,,
asfalt, bitumen, krovna ljepemka, staklo, linoleum, čelik, usitnjeno pluto, blanjevina,
pijesak, balsia-đrvo>, smreka, bor, jela, bukva, hrast, ploče od pluta, pleče vkknatnce,
herakliit-iploče i t. d.). U tabeli III dani su podaci o dimenzijama proba za ispitivanje
mehaničkih svojstava drveta prema normama različitih zemalja (Njemačka, Engleska,
Francuska, Poljska, Švicarska, Čehosfovačlka, U.S.A.). Tabela IV. sadrži podatke o
dozvoljenim naprezanjima i deformacijama za vlak, tlak, savijanje i posmik propisane
u različitim zemljama (Austrija, Bugarska, Danska, Njemačka, Francuska, Holandi´a,
Kanada, Norveška, Poljska, Švicarska, Čehoslovačka, Mađjarska i U.S.A.).
Tabela V. u 4 dijela sadrži podatke o osnovnim tehničkim svojstvima 70 vrsta četinjača,
listača i egzota. Tabela VI. sadrži osnovne poidatke o tehničkim svojstvima
udobrenog drveta (lignoston, staypak, savijeno impregnirano drvo, lameliirano drvo»


lignofol, compreg, šperovano drvo, ploče vlaknatice 5 t. d.)


79
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Komparacijom prvog izdanja i I sveska drugog izdanja KoMmann-ove Tehnologije
drveta dolazimo do zaključka da je F. Kolimann I. svezak drugog izdanja
temeljito preradio i nadopunio. U prvom izdanju materija I sveska drugog izdanja
bila je obrađena na cea -370 stranica, dok je u I svesku drugog izdanja ova ma


terija razrađena na cea 950 stranica:. Opseg pojedinih poglavlja prvog izdanja i


1. sveska drugog fedanja je slijedeći:
[. izdanje I svezak
II izdanja


1. Anatomija i patologija 87 109
2. Kemija drveta 74 217
3. Fizika drveta 111 248
4. Elasticitet i čvrstoća 98 374
370 948


Iz ovoga pregleda vidi se da su poglavlja: Kemija drveta, fizika drveta i elasticitet
´i čvrstoća znatno povećani prema opsegu istih poglavlja u I. .izdanju. U poglavlju
Kemija drveta posve je nov opis procesa proizvodnje trljanice i celuloze,
procesa proizvodnje šećera alkohola i kvasca, procesa gorenja drveta, pougljavanja
drveta I djelomično gazifikaoije drveta. U poglavlju Fizika drveta znatno je proširen
prikaz vlage, sonpoije, bubrenja kapilarne kondnezacije, kretanje vlage, difuzije i
osmoze .u drvetu. U ovom poglavlju posve je nov prikaz fizičkih svojstava udobrenog
drveta. U poglavlju elasticitet i čvrstoća drveta posve jie nov prikaz elasticiteta i
čvrstoće udobrenog drveta, a znatno je proširen prikaz elastičnih svojstava, čvrstoća
na vlak (uključen i prikaz čvrstoće na cijepanje):, čvrstoće na tlak i izvijanje, čvrstoće;
na savijanje i kvalliteta građevnog drveta i dozvoljenog naprezanja za drvo.


U I. svesku drugog izdanja svoje Tehnologije drveta F. Kolimann izvršio je cio
niz pregrupacija materije. Tako je 1. poglavlje zaokružio u jednu cjelinu dodavši
prikaz upliva sječe na svojstva drveta, prikaz šteta od mikroorganizama, insekata. i
štetnika u moru. U prvom izdanju nakon poglavlja građa drveta slijedilo je poglavlje
Fiziüka drveta, Elasticitet î čvrstoća drveta a tek onda poglavlje kemije drveta. U
I svesku drugog izdanja svoje Tehnologije drveta F. Kolimann pregrupirao je materiju
tako da iza poglavlja Anatomija i patologija drveta slijeđii poglavlje Kemija
drveta a tek onda poglavlje Fizika drveta i Elasticitet i čvrstoća drveta. U poglavlju
Kemija drveta dodan je na uvodnom mjestu prikaz subrnikroskopsike građe drveta,
a na mjesto prikaza upliva sječe na svojstva drvete, štete od mikroorganizama, insekata
i štetnika u moru, koje je svrstao u prvo poglavlje, F. Kolimann je znatno
proširilo prikaz kemdzma drveta i, kao što je već rečeno, inadopunio ga posve novim
poglavljima o proizvodnji celuloze, šećera, alkohola, kvasca, o gorenju, pougljavanju
i gazifiikacttji drveta.


F, Kolimann dao je u ovoj svojoj Tehnologiji drveta kritični prikaz današnjeg
znanja o građi, keimiizmiu, svojstvima i greškama drveta. F. Kiollmann napaisao je ovo
djelo na Oisnovu poznavanja gotovo cjelokupne literature iz područja tehnologije
drveta i rezultata vlastitih istraživanja. On citira u svojoj novoj Tehnologiji preko
3000 rasprava iz gotovo cijelog svijeta. On u uvodu kaže da je imogao napisati drugo
izdanje Tehnologije deveta ´zahvaljujuća velikoj i stalnoj pomoći mnogih .instituta
i kolega u svim zemljama. Na prvom mjestu navodi F. Kolimann: U. S. Forest Products
Laboratory, Mađilson, Wis., ikoji mu je stavio na raspolaganje sve svoje izvještaje
i publikacije, zatim Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough,
Engleska, Forest Products Laboratory, Ottawa, Kanada, Laboratoires des produits


forestieres, Quebec, Kanada, Forest Products Laboratory, Melbourne, Australija,
Forest Research Institute, Dehra Dun, Indija, Eidgenossische Materialprüfungsanstalt,
Zürich, Švicarska, Forest Products Research Society, Madison, Wis. U.S.A., Northeasterm
wood utilization council, New Haven, Coran,, U. S. A., Timber Development
Association Ltd, London, šumarske škole u Syracuse, N. Y., U,. S. A. i m Berkeley,
California U. S. A-, Biro FAO u Ženevi, Sveoska Träforslkningsinstitutet Stockholm
i Skogshogskola, Expemimentalfaltet, Švedska, koji su imu bilo omogućili rad bilo
stavili; ma raspolaganje cjelokupnu literaturu.


F. Kjollmainn donosi veći broj fotografija iz djela našeg akademilka i profesora
A. Ugrenovića, Tehnologija drveta. On citira na nekoliko mjesta studije Prof. A.
80