DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Napominjemo «usto, da autor te publikacije nije šumar već biolog, koji je u razmjerno
kratkom razdoblju uspio, radeći u Gozdarskom institutu Slovenije da duboko
zahvati, otvara i rješava lokalne probleme šumarske privrede, što mu se pr´godooi
njegovih studija šumske vegetacije nameću, ikako to pokazuje i ovaj njegov radk


Osnovna tendencija ove publikacije jest, da ulkalže na specifične i vrlo raznolike
hiološko-ekološke okolnosti i uvjete uzgoja šuma u sjevertoistoičnoim području
Slovenije. Niaikon općeg opisa1 toga područja, a napose šumskog (23,000 ha) autor
ukratko iznosi klimatske i pedoloiške uslove za uspijevanje šuma j, zatim prelazi na
glavnu tematiku svoje rasprave: Kriza uzgajanja šuma u Prekoinurju i važniji tipovi
šuma: šume, hrasta1 lužnjaka, šume johe i vrbe, imješoviite šume hrasta kittnjaka
i graba, bukove šume, borove šume, problem bagrema, smrekove kulture, strane vrste.


Gotovo na svafcoij stranici ove rasprave autor je uspio usko povezati prirodne
i gospodarske faktore šumske proizvodnje, ukazujući na dobre i loše strane dosadašnjeg
gospodarenja te na budući cilji gospodarenja u pojedinim tipovima šuma.
Upravo sugestivno djeluje prikaz o problemu bagrema; ta vrsta prodire gotovo u
sve degradirane šume toliko snažno i toliko1 Štetno, da je autor smatra i šumskim
korovoim. Za svaku idamalću i stranu vrstu drveća dane su ukratko (i svakom razumljive)
osnovne biološke i ekološke karakteristike, pa time. ova, rasprava još
više dobiva .zaokruženu cjelinu.


Brošura k toime sadrži znatan broj dobrih fotosnimalka, popis upotrebljone literature
i opsežan rezime na francuskom jeziku.
Autor je u čitavoj raspravi dosljedno provodio temeljcu liniju, zacrtanu u naslovu,
i kad bi bila dodana skica šuma, djelo bi bilo poitpuno^ J, Šafar


Glasnik biološke sekcije HPD T. 2/3, Zagreb 19501 str. 183, sadrži 15 naučnih
radova iz raznih područja biologije, s dva prikaiza i bibliografijom naučnih bioloških
časopisa. Cijena iznosi 176 dinara, a može se naručiti kod Hrvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb, Ilica 16/111.


Glasnik sadrži ove radove: 1. Prof. dr. S. H o r vatić : Prilog poznavanju
vegetacije nižišta u Jelas-polju. 2. Prof. dr. I. H or vat: Florno genetiki odnosi cretova
u Hrvatskoj. 3. Prof. S. Čmeimelik: O nazočnosti saponina u razn´m stadijima
razvitka Aesculus hiippocastanuim L. 4. Ing. M. Pa n j a a i ing, V. Luš´in :
Ispitivanje diferencijalnih biljaka na A i Y — virus. 5. Dr ing J. Kišpatić : Pjegavost
cinije (Altenaria Zinniae). 6. Dr ing. Kišpatić : Prilog poznavanju parazitske
mikroflore Hrvatske. 7. Dr «ring J. Kovačević : Floristička lista sjemenki ili
plodova korova u mlinarskim otpacima pšenice jugoslavenske provenijence. 8. Dr


ing. J. Kovačević : Podaci k poznavanju povijesti reliiktne kulture broća (Rubia


tioctorum L.) na osnovu florističke literature za područje ENRJ, ai s osvrtom na


susjedne zemlje. 9. Prof. djr Z. Lorković : Nove nstočno-azijske vrste i rase


roda Leipitidca. 10. Prof. dr I. Ehrlich : Hcterotknomiosoimi A. oecitanica Vili.


(Neuroptera) u profaizi. 11. Z. Križan : Prvi stadija ontogenetskog razvitka mli


ječnih žlijezda s osabit´m obzirom na njihove izuzetne lokalizacije. 12. Prof. dr T.


Varićak : Intrabepatalni multipli prigušni uređaji u području jetrjnilh vena kod


nekih Arctoiideai. 13. Z. Talar : Visovačlka jezerska pastrva (Salmo viisovacensis


n. sp.). 14. R. MC´kšić: Bilješke o Scarabaeidama jugoslavenske faune. 15. R.
Mikši´ć : Bilješke o Soarabaeidama paleartičke faune. Prikazi od I, Matoničkog
o Hadžijevoji turbckrnoj teoriji i od prof. .dr. E. Kosama o> biljnim zajednicama
prof, dar I. Hoirvata.
Stzafta sttdäna Itamfia


Kollmann, F.: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, drugo prerađeno
i prošireno izdanje. Prvi svezak: Anatomija i patologija, kemija, ifizika, elastioitet
i čvrstoća drveta. Sa 870 slika i 191 tabela u tekstu te 6 velikih tabela u prilogu. XIX.
105Ö stranica vel. 8°, 1951, naklada Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelbeilg i
.1. F. Bergmann, München. Cijena knjige uvezane u platno DM 136.— (oca dev. Din
9710.—).


77