DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ložaj šumarske nastave. Za ostvarenje privrednih planova i zadataka u


oblasti šumarstva socijalističko uređenje države traži sposoban kadar
visokokvalifikovanih stručnjaka. Operativi treba priznati pravo da odredi
kakav tip šumarskog stručnjaka ona treba. Nastava je dužna da formira i


spremi stručnjaka, koji će zadovoljiti potrebe operative. Na drugoj strani,
šumarski fakulteti, koji izgrađuju šumarske stručnjake, organski su vezani


o univerzitete kao cjelinu. Po toj vezi šumarska nastava kao i nosioci te
nastave nedjeljivo su vezani o nauku. Na trećoj strani, nauka treba da
održava nastavu na savremenoj visini, da krči putove operativi, i da sa
pravom očekuje saradnju i pomoć operative. Ovo posljednje to više, što i
operativa ima svoje vlastite institute za šumarska istraživanja.
Prema tome, operativa, nastava i nauka čine zatvoren krug. Nije moguće
zamisliti postojanje toga kruga bez jednoga od rečenih dijelova. U
dosadašnja tri perioda, o kojima je bila riječ, krug, što ga čini šumarstvo,
bio je rastrgan: kapitalističkoj operativi bio je na umu samo jedan cilj —
eksploatacija šuma; nastava bez trajne i organske veze sa šumom tačnije
bez fakultetskih šuma ostala je posve akademska; nauka odsječena od operative
i bez materijalnih mogućnosti povukla se u sebe samu i ograničila
na rješavanje naučnih pitanja, za koje ne treba materijalnih uslova. Zasluga
je Narodne vlasti, da je socijalističko državno uređenje likvidiralo staro
nezdravo stanje u oblasti šumarske nastave i stvorilo nove široke mogućnosti
i perspektive.


Sa praga godine 1952 izražavamo želju, da bi bilans razvoja, rada i
napretka u oblasti šumarstva o stotoj godišnjici šumarske nastave u NRH
bio što plodniji i pozitivniji a na korist šume i budućih pokoljenja.


U grenović


Dr. Ing. Milenko Plavšić (Zagreb)


O CILJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U SOCIJALIZMU
I O NJEGOVOJ REALIZACIJI*


Tijekom gospodarskog i kulturnog razvitka čovječanstva šume i
njihovi proizvodi, a osobito drvo, imali su različit privredni značaj odnosno
različitu važnost za pokriće potreba. Potrebe su se mijenjale uporedo
s razvitkom proizvodnih snaga i produkcionih odnosa. Razumljivo
je, da su se zbog toga mijenjali i ciljevi šumskog gospodarstva, jer je
određivanje ekonomskih ciljeva vezano za određene , potrebe čovjeka i
ljudskog društva. Drugačiji je bio cilj šumskog gospodarstva, kada su
proizvodne snage, nauka i kultura bile nerazvijene, a drugačiji kada su
postigle visok stepen razvoja. i


Ekonomski ciljevi, koji odgovaraju određenim društvenim potrebama,
utvrđuju se na temelju iskustva, opažanja i ekonomske historije.


* Ova je radnja lizvadak iz opiširne rasprave, ikojoj je natpos »Ekonomski ciljevi u
šumskom gospodarstvu«. U toj1 soi raspravi obrađeni ciljevi šumskog gospodarstva,
koji su postojali za TneirlkantiCizma, kod fiziokrata, pod utjecajem industrijske revolucije
i klasične škole političke ekonomije te u socijalizmu.
5
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U ovoj radnji razmotrit ćemo s teoretskog stajališta, koji bi cilj odgovarao
šumskom gospodarstvu u socijalizmu i kako bi on mogao da se
realizira. Da bismo došli do potrebnih zaključaka, analizirat ćemo neke
važnije ekonomske ciljeve, koji su se do sada stavljali pred šumsko
gospodarstvo.


L


U socijalističkoj su privredi sve proizvodne grane međusobno planski
povezane i čine ekonomsku cjelinu. Za sve njih vrijedi cilj socijalističke
proizvodnje ili privrede, koji se očituje u što boljem podmirenju društvenih
potreba i u podizanju standarda života na temelju postojećih proizvodnih
snaga i prirodnih sila.


Dakle kod postavljanja ekonomskog cilja specifičnog za šumsko
gospodarstvo valja poći od toga osnovnog cilja socijalističke privrede,
iz njega proizlazi, da bi se opći cilj šumskog gospodarstva sastojao u
tome, da se ono na temelju danih proizvodnih snaga i prirodnih sila mora
voditi tako, kako bi potrebe društva ili socijalističke privrede bile
trajno što bolje podmirene (u sadašnjici i budućnosti) pogrebnim šumskim
proizvodima. U obzir treba osim toga da dođu i ostaia korisna svojstva
šume, kao što su svojstva vodozaštitna, klimatska, zdravstvena, estetska
i it ,d.


Ova definicija ekonomskog cilja ima opći karakter, a odnosi se na
šumsko gospodarstvo kao cjelinu. Njome nije potanko obuhvaćena proizvodnja
drveta, koje je glavni i najvredniji produkt šumske proizvodnje.
Zbog toga ćemo je pustiti iz analize i u daljnjim izlaganjima razmotriti i
definirati cilj šumskog gospodarstva u socijalizmu samo sa stajališta proizvodnje
drveta i pokrića potreba u tome smjeru, jer je to najvažnije kako
za šumsko gospodarstvo tako i za narodnu privredu.


U mnogim se radovima iz uređivanja šuma i šumarske ekonomike
[Biolley (1), Möller (18), Nenadić (11), Kordvahr (12 i 13)
i dr.] smatra, da šumskom gospodarstvu, a pogotovu državnom, najbolje
odgovara cilj — ikoji polazeći samo od proizvodnje drveta — glasi: na
danoj šumskoj površini, u što kraće vrijeme, sa što manje troškova proizvoditi
što vrijedniju i što veću drvnu masu«, jer da vodi računa o što
boljem pokriću potreba narodnog gospodarstva na drvetu. Zbog takvog
mišljenja i uvjerenja ispitat ćemo taj cilj, da utvrdimo, da li bi on odgovarao
šumskom gospodarstvu u socijalizmu.


Navedeni cilj potječe od G. L. H a r t i g a. On je, kako ističe Lem me
l (14), u istom ili u nešto izmijenjenu obliku dolazio u mnogim instrukcijama
za uređivanje šuma u Njemačkoj. Takva formulacija ekonomskog
cilja može se često čuti i u našoj šumarskoj praksi.


No prije nego prijeđemo na analizu ovoga cilja šumskog gospodarstva,
valja odmah istaknuti, kako držimo, da kod postavljanja takvog cilja
šumskom gospodarstvu nisu Hartig i njegovi sljedbenici prosudili, da li
je uopće moguća njegova realizacija i ne postoji li u toj formulaciji
suprotnost.


Prije svega sama formula »proizvoditi što vredniju drvnu masu uz
što manje troškove« predstavlja tautoiogiju. Formulacija bi valjala da
glasi: »uz dane troškove proizvoditi što vredniju drvnu masu ili određenu


6
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-vrijednost drvne mase proizvesti uz što manje troškove«. No za naše je
razmatranje daleko važnije, da li uopće postoji mogućnost ostvarenja
drugog dijela formule ili cilj: »proizvoditi što veću i što vredniju drvnu
masu na danoj šumskoj površini«.


Mogućnost ostvarenja ovog cilja u visokim regularnim šumama
ispitat ćemo pomoću podataka prihodnih i financijskih tabela, koje važe
za Njemačku. Mi nismo u položaju, da potrebne zaključke izvedemo na
osnovi podataka, koji vrijede za naše prilike, jer za sada još ne raspolažemo
njima. Međutim opći zaključci, do kojih ćemo doći na temelju tih
podataka — razmatrajući gore navedeni cilj kao i ostale ekonomske
ciljeve — mogu se primijeniti i na naše prilike. U općim zaključcima ne
će biti razlike zbog upotrebe tih stranih podataka. Ona može samo postojati
s obzirom na duljinu vremena, kada nastaju pojedine zrelosti, koje
ovdje ispitujemo, a koje odgovaraju promatranim ekonomskim ciljevima.
Vjerojatno je naime, da će kod nas za neke vrste drveća vrijeme razmatranih
zrelosti biti nešto kraće nego u Njemačkoj, jer su povoljniji stojbinski
faktori. Međutim za tu pretpostavku manjka nam za sada još
dokazni materijal. No ako bi baš i bilo izvjesnih razlika u duljini vremena,
kada nastaju iste zrelosti kod nas i u Njemačkoj, one ipak nisu od utjecaja
za ovu raspravu, kako će se to vidjeti u daljnjim izlaganjima.


Prijeđimo sada na analizu navedenog ekonomskog cilja šumskog
gospodarstva. Razmotrimo ponajprije, šta znači proizvoditi »što vredniju
drvnu masu na danoj šumskoj površini«.


Proizvoditi što vredniju drvnu masu znači u glavnom, proizvoditi
drvnu masu sa što većom cijenom, jer je cijena novčani oblik vrijednosti.
No s time u vezi nameće se odmah pitanja, kakovih dimenzija treba da su
stabla i koji sortimenti sačinjavaju drvnu masu sa što većom cijenom.
Odgovor na to pitanje daju nam naši cjenici drvnih sortimenata na panju1,
prema kojima je cijena po jedinici mjere to viša, što su drvni sortimenti
odnosno stabla jačih dimenzija. Te dokaze pruža i svjetsko drvno tržište.
Tako Knuche l (11) — držeći u vidu stanje svjetskog drvnog tržišta
za posljednjih nekoliko decenija — napominje, da snažna stabla postižu
dva i više puta veću cijenu po jedinici mjere nego tanja stabla iste vrste
drveća. Interesantna je u tom pogledu i konstatacija L. Schae f fer a
(25). Po njemu cijena stabala s povećanjem promjera raste često čak u
njegovu kubusu, dok volumen u uporedbi s rastenjem promjera raste
samo u njegovu kvadratu.


Cijena drvne mase odnosno stabala (sortimenata) po jedinici mjere
raste, dakle, s rastenjem njihovih dimenzija, a pogotovu promjera uz
pretpostavku, da se ne mijenjaju ostali uvjeti, koji utječu na cijenu (kvaliteta).
Prema tome će se na danoj površini kod zahtjeva za produkcijom
drvne mase sa što većom cijenom morati proizvoditi vrlo snažna Stabla,
koja će — već prema vrsti drveća — sadržavati ponajviše trupce za
polovnjake, za furnir, za ljuštenje i za rezonans-drvo kao i pilanske
trupce jakih dimenzija.


Duljinu vremena proizvodnje u pojedinoj sastojimi gospodarske jedinice
(dobnom stepenu) određuje zrelost dotično ophodnja, koja izražava


1 N. R. H. Ministarstvo šumarstva: A cjenik i B cjenik glavnih šumskih profe-
vcda za 1948. godinu.


7
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

cilj šumskog gospodarstva. Zrelost ili ophodnja, u kojoj se proizvodi drvna
masa s najvećom cijenom ili vrijednošću na određenoj šumskoj površini,
odgovara ophodnji najvrednijeg godišnjeg prihoda šumskog gospodarstva,
koju spominju Guttenberg (6) i Nenadić (19).


Tu zrelost određuje vrijeme kulminacije godišnjeg sirovog (bruto)
prihoda. Ona se podudara gotovo sasvim sa zrelošću najvećeg godišnjeg
čistog prihoda šumskog gospodarstva (ophodnjom najveće »šumske
rente«). Između tih dviju zrelosti mala je razlika. Ona nastupa tek onda,
kada se provodi umjetno pomlađivanje, jer je uzrokuju kulturni troškovi.
No ona je tako malena, da se može zabaciti s teoretskog, a pogotovu
s praktičkog stajališta.


Na temelju Schwappac h ovi h financijskih tabela i podataka
Spiegel a iz 1926. godine (27) izračunali smo zrelost (ophodnju) najvećeg
godišnjeg sirovog prihoda šumskog gospodarstva za različite vrste
drveća i dobre bonitete stojbine (od I. do III. razreda)2. Ona u prosjeku
za te bonitete iznosi: kod hrasta 175 god., kod bukve 155 god., kod jele
145 god., kod smreke 125 god. i kod bora 130 god.3


Za ove izračunane zrelosti može se reći, da vrijede u glavnom i danas,
makar su određene na temelju podataka iz 1926. godine. Ovu tvrdnju
potkrepljujemo narednim izlaganjem:


Činjenica je, da jednom utvrđena i usvojena zrelost ili ophodnja najvećeg
godišnjeg (sirovog ili čistog) prihoda nema trajnu vrijednost. Ona
se mijenja. No te promjene nisu tako nagle i nisu povezane s velikim
odstupanjima od prvotno utvrđene zrelosti, kao što se to napominje u
uređivanju šuma [J u d e i c h (9), Guttenberg (6), Š e n š i n (29) i t. d.i.


Promjene u vremenu nastupa zrelosti najvećeg godišnjeg sirovog prihoda
mogu nastati: a) zbog promjene boniteta stojbine; b) donekle radi
načina njegovanja odnosno proređivanja sastojina; c) od promjena u odnosima
ili omjerima (indeksima), u kojima međusobno stoje cijene drvnih
sortimenata za istu vrstu drveta.


Promjene u bonitetnom razredu utječu kod nekih vrsta drveća malo
ili nikako na duljinu vremena, kada nastupa zrelost najvećeg godišnjeg
sirovog prihoda, ako se radi o I., II. i III. bonitetnom razredu, koji za tu
zrelost jedino i. dolaze u obzir. Tako prema podacima Schwappacha i
Spiegela (27) nema uopće razlike u duljini vremena te zrelosti, kad se
radi o boru na I. i III. bonitetnom razredu. Ta razlika između I. i III.
bonitetnog razreda iznosi kod hrasta i bukve samo 10 godina, a kod
smreke 30 godina. Kod smreke je ona najveća. Na slabijim je bonitetnim
razredima vrijeme ove zrelosti dulje.


Kako se iz ovih podataka vidi, promjene u bonitetnim razredima
imaju malen utjecai na duljinu vremena, kada nastupa zrelost najvećeg godišnjeg
sirovog prihoda, ako se pusti iz vida smreka.


2 U ovim našim razmatranjiima uzimamo u obzir .podatke od pet bonitetnih
razreda stojbine, jer ih toliko- sadrže igoitovo> sve prihodne tabele. Pri tome L. U. i
HiL bon. razred smatramo dobrim, IV. slabim, en V. lošim razredom stojbine.


3 Napominjemo, da se u Francuskoj, u kojoj se gospodarenje osniva u glavnom
na oipthodnji (zrelosti) najvećeg godišnjeg čistog prihoda, ophodnja u državnim šumama
prema P err in u (20) kreće: kod hrasta kitnjalka od 180 do 200 god., kod"


hrasta lužnjaka 150 god., kod bukve 120 do 150 god., kod jele 120 do 150 god., kod´
smreke 150 god., kod bora 150 god,, kod ariša 150 do 200 ,god.
8
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Što se tiče proređivanja sastojina, i ono donekle utječe na duljinu
vremena, kada nastupa zrelost najvećeg godišnjeg sirovog prihoda. Uzr
povoljne stojbinske prilike i uz jaku proredu proizvest će se stabla jačih
dimenzija odnosno sortimenti s väsolum cijenama ranije.


Dokaz za to pružaju prihodne tabele od Wimmenauera (32) i
G e h r h a r d t a (4) kao i istraživanja Wiedemann a (31)".


Prema tome zbog ranije ili brže proizvodnje jačih i vrednijih stabala
trebala bi kulminacija godišnjeg sirovog prihoda da nastupi prije, a ophodnja
ili zrelost da bude kraća. Međutim kako je prirast vrijednosti kod
jake prorede znatan, to će prema J u d e i c h u (9) kulminacija godišnjeg
sirovog prihoda nastupiti ranije tek u slučaju, ako naglo pada prosječni
prirast drvne mase. Judeich i Guttenberg(6) ističu, da zrelost
najvećeg godišnjeg sirovog i čistog prihoda može znatno produžiti i vrlo
slabi prirast vrijednosti, ako naglo ne pada prosječni prirast drvne mase.


Pregledamo li prihodne tabele za jaku proredu od Wimmenauera Î
Gehrhardta, tada ćemo utvrditi, da padanje prosječnog prirasta drvne
mase nije naglo, tako da se i jakim proredama ne će moći znatno utjecati
na promjene u > duljini vremena zrelosti najvećeg godišnjeg sirovog
prihoda.


Na duljinu ophodnje (ili zrelosti najvećeg godišnjeg sirovog i čistog
prihoda) nemaju utjecaja visine cijena drveta, makar to ističu Judeich,
Guttenberg, Šenšim, i dr. One utječu samo na iznos, ali ne i ma vrijeme
kulminacije, ako su omjeri (indeksi) medu cijenama drvnih sortimenata
iste vrste drveća stalni. Prilikom proučavanja bilanciranja u šumskom gospodarstvu
(23) istakli smo, da su ti omjeri stalni, da se oni tokom vremena
zapravo slabo mijenjaju za razliku od samih cijena drveta u apsolutnom
iznosu. Prema tome će zrelost najvećeg godišnjeg sirovog i čistog
prihoda imati i u tom pogledu daleko veću stalnost, nego što joj se
pridaje u uređivanju šuma.


Ako nastupe znatne promjene između omjera, u kojem stoje cijene
drvnih sortimenata iste vrste drveća, tada će nastati i promjene u duljini
vremena ophodnje (ili zrelosti najvećeg godišnjeg sirovog prihoda). Porastu
li jedinične cijene tanjih (sitnijih) sortimenata relativno mnogo više
nego cijene jačih sortimenata, tada bi i kulminacija sirovog i čistog prihoda
imala nastupiti ranije, te bi ophodnja ili zrelost bila kraća, A ako
bi stanje bilo obratno, ophodnja ili zrelost bila bi dulja.


4 Prema istra živainjjma Wiedemanna sastojinsko srednje stablo postiže kod jatke
prorede prsni promjer, koji je u bukovim i stmirelkovim saistoj´mama jači za 5 cm-, a
u borovim sastojina.ma jači za 3 cm mego Ikad umjerene prorede u istim sastojinama.


Zbog toga svojstva jake proirede bila je ona osobito zagovarana i ´forsirana po
pristašama što većeg rentabiliteta šumskog gospodarstva (Borgmannu, Kiinanzur
Griblkowsikom i ,dft), jer je samo jaka proreda u mogućnosti povezati visoki rentaibiîitet
i dugačke ophodnje.


Međutim prema Wiedemann; « jedina; je slaba strana jafcib proreda, da
putem njih nestaju iz gospodarskih jedinica slobodno raspoloživi dijelovi drvne zalihe,
koji postoje kod umjerene prorede, a odlično dolaze prilikom izvanrednih potreba.
Kod jalke prorede moraju naime, ostati u sastojinama nakoin provedene prorede sva
preostala st.abla, aiko se produkcija po kvaliteti i ikvantiteti želi zadržati u naponu
i ako se gospodarstvo želi očuvati od osiromašenja u drvnoj zalihi, ddk to nije
slučaj s umjerenom praredoim.


9
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Međutim prema izlaganjima Knuchel a (11) može se zaključiti, da
takvih značajnih promjena u posljednjih nekoliko decenija nije bilo, ako
se imaju u vidu samo normalnije ekonomske prilike, ali da danas (zbog
znatnog iscrpljenja prašuma) postoji tendencija za relativno višim porastom
cijena jačih i kvalitetnijih sortimenata.


Na temelju svega izloženog dolazimo do zaključka, da se zrelost ili
ophodnja najvećeg godišnjeg sirovog prihoda ne mijenja naglo i s velikim
razlikama, pa bi prema tome naprijed izračunane zrelosti ili ophodnje
vrijedile u glavnom i danas za iste stojbinske prilike i za isti način njegovanja
sastojina.


U našim prilikama držimo, da bi vrijeme, kada nastupa zrelost najvećeg
godišnjeg sirovog prihoda, bilo kod nekih vrsta drveća vjerojatno
nešto kraće nego u Njemačkoj i to zbog mnogo boljih stojbina.


Izračunane zrelosti (ophodnje) pokazuju,´ da je proizvodnja što
-vrednije drvne mase unutar sastojina gospodarske jedinice uvjetovana (u
današnjim ekonomskim prilikama) vrlo dugačkim vremenom proizvodnje.


Razmotrimo sada, kakva je situacija s proizvodnjom što veće drvne
mase na danoj šumskoj površini. Proizvodnja najveće drvne mase određena
je kulminacijom prosječnog dobnog prirasta sveukupne drvne mase.
Vrijeme proizvodnje najveće drvne mase izraženo je ekonomskom zrelošću
(ophodnjom).


Na temelju prihodnih tabela (Schwappach a. Grundner a,
Wimmenauera, Gehrhardta, Eberhardta, Wiedemann a,
Wiemmera , E i c h o r n a) za umjereno´ proređivanje ustanovili smo,
da u prosjeku na boljim bonitetima (I. do III.) kulminacija prosječnog prirasta
sveukupne drvne mase nastupa: kod hrasta u 95. godini, kod bukve
u 110. godini5, kod jele u 100. godini, kod smreke u 90. godini i kod bora
u 60. godini.


Vjerojatno je, da bi u našim prilikama ti rezultati za neke vrste drveća
bili nešto drugačiji8.


Utvrđeno vrijeme kulminacije prosječnog dobnog prirasta za pojedinu
vrstu drveća daje zrelost (ophodnju), u kojoj se proizvodi najveća količina
drvne mase. Što se više udaljuje vrijeme proizvodnje od kulminacije


5 Prema Wiedemannovim prinudnim tabelama kulminacija prosječnog prirasta
kod bukve nastupa oko 140. godine, a prema švicarskim prihodnim tabelama oko 90.
godine (Kaiichel 11),


6 Mi nažallost još ni do danas ne raspolažemo u tom pogledu potrebnim podacima,
i alko se šumsko gospodarstvo vodi kod nas uredno već preko 100 godina. Naši
su se šumarski stručnjaci obično Služili s podacima njemačkih prihodnih .tabela. Neke
podatke imamo za šume hrasta ´lužnjaka, Sakupio ih je prof.- D,r. Pe trac i ć (21).
No ti podaci, kako (ističe prof. Petraoiić, nisu pouzdani. ,Na temelju podataka o količini
drvne mase po hektaru u različitim starostima izračunali srno ´ prosjeci dobni
prirast i utvrdili njegovu kulminaciju. Valja međutim napomenuti, da se za te podatke
drvni´h -masa ne zna, ma koju se irmaisu protežu: da li do 7 cm ili sveukupno. Prosječni
prirast dirvne mase po hektaru kulminirao je u hrastovim šumama bivše imovne općine
Đurđevačke u 40. gođin´ -sa 9-00 m3, imovne općine II. »Banske (po Pausi) u 50. godini
sa 5,22 m3, imovne općine Slunjake ´u 70. godini sa 4,87 ni3, imovne općine Križevačke
u 120. godini sa 6,35 m3 i imovne općine Brodske iu 140. godini s 6,04 nris. Dakle, kako


se liz tiiih podataka vidi, veffičine prosječnog dobnog prirasta kao i razlike u vromenu


kulminacije znatne su. Na najboljim bonitetima bivše Brodske imovne općine nastupa
.kulminacija prosječnog dobnog .prirasta čak u 140. godini.


10
y >
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

prosječnog sječivog prirasta, to i količina proizvedene drvne mase jače
pada.


Ovi podaci nemaju, razumije se, trajnu vrijednost, ma da se najvećim
dijelom baziraju na prilikama danim od prirode, dakle na prilikama
stabilnijim od ekonomskih. Oni se u izvjesnim manjim granicama mogu


mijenjati pod \utjecajem različitog načina proređivanja. Dokaze za to
pružaju podaci G eh r h ar dt o vi h (41) i Wim m e nau e r o vi h (32)
prihodnih tabela. No osim toga valja napomenuti, da su ti podaci vezani
i uz izvjesno manje odstupanje (pogreške), jer su dobiveni na temelju
prihodnih tabela, koje su više manje vezane uz pogrješke i pored najtočnijeg
rada prilikom njihova sastava.


Međutim i pored svih tih manjih odstupanja, ovi nam rezultati, kada
ih uporedimo sa rezultatima za zrelost najvećeg godišnjeg bruto-prihoda,
ipak posve sigurno dokazuju, da je vrijeme, kada nastupa zrelost proizvodnje
najveć e drvne mase, mnogo kraće nego vrijeme, kada nastupa
zrelost proizvodnje n a j v r e d n i j e drvne mase. Ovo uporedenje
smijemo provesti, jer su rezultati za zrelost najveće g godišnjeg sirovog
prihoda kao i za ekonomsk u zrelost utvrđeni na osnovu prihodnih
i financijskih tabela, koje vrijede za iste prilike.


Iz te uporedbe proizlazi, da razlika u godinama između navedenih
zrelosti iznosi: kod hrasta oko 80 godina, kod bukve oko 45 godina,
kod jele oko 45 godina, kod smreke oko 35 godina i kod bora oko
70 godina.


Ove razlike sasvim sigurno dokazuju, da se onda kada se želi proizvoditi
št o već a sveukupna drvna masa, ne proizvodi i št o v r e d-
n i j a drvna masa, I obratno, kada se proizvodi najvrednija drvna masa,
tada se ne proizvodi i najveća sveukupna drvna masa.


Ako imamo na umu godišnje trajno gospodarenje (gospodarske jedinice)
na boljim bonitetima, tada je za godišnju proizvodnj najveć e
sveukupne drvne mase potrebna normalna (stvarna) drvna zaliha, koja je
druge strukture i daleko manja od drvne zalihe potrebne za godišnju
proizvodnju najvrednij e drvne mase ili najvećeg godišnjeg sirovog
prihoda. To proizlazi iz danih rezultata za zrelosti (ophodnje), na temelju
kojih se određuje normalna i potrebna stvarna drvna zaliha.


Iz svega izloženog može se zaključiti, da cilj, koji je šumskom gospodarstvu
postavio H a r t i g, sadrži suprotnost, te da se on u današnjim
ekonomskim prilikama ne može realizirati. Ističemo — u današnjim ekonomskim
prilikama, jer te prilike traže raznovrsn e Sortimente i
raznovrsn u kvalitetu za podmirenje potreba. Ako bi za podmirenie
potreba dolazila u obzir samo drvna materija bez obzira na Sortimente
kao i bez obzira na neku specijalnu kvalitetu, tada bi obje razmatrane
zrelosti pale zajedno. Takav slučaj može postojati i danas u niskim šumama,
ako se ne zahtijeva neka određena kvaliteta ogrjevnog drveta.


Do gornjeg zaključka došli smo na osnovi podataka, koji vrijede za
Njemačku. No do istog zaključka došli bismo i na temelju naših podataka,
da smo njima raspolagali, jer kako srno naprijed dokazali, u današnjim
ekonomskim prilikama ne padaju nikada zajedno zrelost proizvodnje
najveće i zrelost proizvodnje najvrednije drvne mase.


"
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Cilj šumskog gospodarstva ne može se prema tome formulirati tako,
kao što ga je formulirao Hartig, nego tako, da se njime teži ili na proizvodnju
samo št o već e količine drvne mase ili na proizvodnju š t o
vrednije drvne mase.


Došavši do ovog zaključka nameće se pitanje, da li je cilj šumskog
gospodarstva u socijalizmu, da proizvodi najvrednij u ili pak naj već
u moguć u drvnu masu na danoj šumskoj površini?


Uzmimo u razmatranje prvi cilj tj. proizvodnju najvrednij e
drvne mase na određenoj šumskoj površini. Kako smo već naprijed spomenuli,
proizvoditi najvredniju drvnu masu znači u stvari proizvoditi
drvne sortim,ente s najvišim cijenama. Međutim, to ne znači ujedno- proizvodnju,
koja najbolje pokriva potrebe društva odnosno narodne privrede.
Proizvodnju na sveukupnoj postojećoj šumskoj površini usmjeriti
samo na vrlo snažne trupce (stabla) tj. na trupce za polovnjake, za furnir,
za Ijuštenje, za rezonans-drvo i za pilenje ne bi bilo ispravno, ma da oni
imaju najviše cijene, jer se njima ne bi najpovoljnije podmirile potrebe
narodne privrede na drvnim proizvodima, budući da se s proizvodnjom
vrlo snažnih trupaca proizvodi manja količina drvne mase na danoj površini.
Osim toga takvom proizvodnjom slabo bi se pokrile i potrebe na
slabijim (sitnim) sortimentima, kao što su radničko ili celulozno drvo,
pragovi i t. d.


Držimo, da u socijalističkoj proizvodnji nije cilj šumskom gospodarstvu,
da proizvodi vrlo snažne trupce (stabla) tj. trupce s visokim cijenama,
nego da u obzir treba da dođu tanji trupci, koji se dadu racionalno
preraditi u tražene proizvode. Prednost tanjih trupaca leži u tome, što
se uz iste uslove proizvode s manje troškova od snažnih trupaca. No stoje
još važnije, oni se proizvode i u većoj količini, ier je vrijeme za njihovu
proizvodnju kraće od vremena za proizvodnju vrlo snažnih trupaca. Ono
je bliže ili kod neke vrste drveća može biti i jednako» zrelosti, u kojoj´
se proizvodi najveća drvna masa. Proizvodnjom veće količine drvne masekoja
se doduše sastoji od tanjih, ali odgovarajućih trupaca, bolje će se
podmiriti društvene potrebe odnosno potrebe narodne privrede, a time
će se ispuniti osnovni cilj socijalističke proizvodnje ili privrede7.


Do sličnih zaključaka dolaze H a g f o r s (8) i Pipa n (22) prilikom
proučavanja teorije najveće šumske rente.


Ako osim toga sa stajališta ekonomike ispitamo i suštinu proizvodnje
najvrednije drvne mase na danoj površini, tada ćemo utvrditi, da proizvodnja
najvrednije drvne mase predstavlja u krajnjoj liniji težnju za postizavanjem
najveće sveukupne dobiti. No to ne može biti cilj šumskog gospodarstva
u socijalizmu. Težeći takvom cilju došlo bi se u sukob sa
osnovnim ciljem socijalističke privrede, koji traži što bolje pokriće društvenih
potreba, a ne što veću dobit.


7 Uzmimo za primjer furnirske trupce hrasta. Furnirsklii trupci kod hrasta počinju
prema jugoslavenskom standardu već s promjerom od 45—49 om u sredini bez
kore. Ako postoji mogućnost racionalne prerade i najpovoljnijeg pokrića potreba- n«
furniru već kod tih dimenziia, tada treba proizvodnju upravitti na dobivanje furnirrkih
trupaca tiih dimenzija. Zato dakle nisu potrebni vrlo snažni furnirski trupci od
70 om na više, ma da ovi dimaju daleko veću cijenu, jer bi se oni proizvodili u
manjoj (voCumno uzetoj) količini nego trupci od 49 om, te bi i pokriće potreba bilo
slabije.12
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Na temelju ovih izlaganja dolazimo do zaključka, da cilj šumskog
gospodarstva u socijalizmu ne može biti proizvodnja najvrednije drvne
mase iili mase s najvećom cijenom.


Analizirajmo sad drugi cilj šumskog gospodarstva tj. proizvodnju
najveće količine sveukupne drvne mase. Proizvodnjom najveće sveukupne
drvne mase pokrivale bi se u stvari na najbolji način potrebe narodne
privrede, kada bi za njihova pokriće bila odlučna samo drvna supstanca,
drvna materija. U toim bi slučaju bio jedini cilj šumske proizvodnje u socijalizmu
proizvodnja najveće količine drvne mase. No danas ne postoji
takvo stanje. Za podmirenje potreba nije dovoljna samo količina drvne
mase. Naša narodna privreda traži danas s obzirem na unutarnje potrebe
i s obzirom na potrebe svjetskog tržišta, na koje je vezana, ne samo ukupnu
količinu drvne mase, nego i raznovrsne Sortimente i određenu kvalitetu.


Ako imamo na umu utvrđene ekonomske zrelosti, te ako na njihovu
temelju odredimo dimenzije srednjeg sastojmskog stabla iz odgovarajućih
prihodnih tabela za bolje bonitete (I.—III.), vidjet ćemo, da se kod tih
zrelosti i kod nekih vrsta drveća, kao kod hrasta, kod bora, kod bukve,
a donekle i kod jele, ne će dobiti svi sortimenti, koji su danas potrebni
za pokriće potreba, ma da se kod dotičnih zrelosti proizvodi najveća
drvna masa. Ako ´se pak izvjesni sortimenti (trupci za furnire, za ljuštenje
i t. d.) i dobiju, ne će se1 dobiti u dostatnoj količini.


Prema tome niti proizvodnja najveće drvne mase ne će biti cilj šumskog
gospodarstva u socijalizmu, i ako mu je ovakav cilj po svojim osebinama
vrlo blizak. Iznimku mogu činiti samo niske šume, ako se ne
traži specijalna kvaliteta ogrjevnog drveta.


No u vezi s proizvodnjom najveće drvne mase valja istaknuti jednu
važnu činjenicu za šumsko gospodarstvo u socijalizmu. U socijalističkoj
naime proizvodnji ne bi se na dobrim stojbinama smjela posjeći niti jedna
sastoijina, koja nije prešla kulminaciju prosječnog dobnog prirasta ili, što
je isto, nije postigla zrelost proizvodnje najveće drvne mase. Ak o se
sastojina siječe prije kulminacije prosječnog prirasta
drvne mase, tada nisu racionalno i najbolje
upotrijebljena raspoloživa proizvodna sredstva
odnosno nisu se maksimalno iskoristile prirodne
sile (svijetlo, oborine i t. d.), što stoje ma upotrebu, jer
se nije proizvela najveća moguća.drvna masa, koja
se mogla proizvesti. Dakle nije potpuno iskorišćen kapacitet,
koji stoji na raspoloženju. Od osobite su važnosti upravo prirodne sile,
koje igraju veoma važnu ulogu kod proizvodnje u šumskom gospodarstvu,
a koje priroda daje bez ikakovih troškova.


Produži li se vrijeme proizvodnje ili se sastojina siječe poslije kulminacije
prosječnog prirasta, i tada doduše pada proizvodnjia drvne mase,
te se gubi na njenoj količini, ali se — s druge strane — dobiva na kvaliteti,
a što je još važnije, tim se produženjem vremena proizvodnje kod
nekih vrsta drveća proizvode sortimenti, koji su njajeko potrebni za
podmirenje društvenih potreba. Ovo dobivanje a^^^enatäwijek o potrebnih
za podmirenje društvenih potreba dana|0^od dalefte^v^ćeg značenja
,nego gubici na količini drvne mase.


13 > <
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

S obzirom na izloženo smjela bi se u socijalističkoj proizvodnji na
dobrim bonitetima dozvoliti sječa sastojina prije kulminacije prosječnog
prirasta samo onda, kada to baš zahtjevaju iznimne potrebe i slučajevi.


Došavši do zaključka, da cilj šumskog gospodarstva u socijalimu ne
može biti niti proizvodnja najveće niti proizvodnja najvrednije drvne
mase, nastaje pitanje, koji bi tada bio cilj šumskog gospodarstva u
socijalizmu?


Držimo, da cilj šumskog gospodarstva u -socijalizmu — kako u sadašnjosti
tako i u budućnosti — treba da bude trajno što bolje podmirenje
potreba socijalističke privrede odnosno društva traženim vrstama
drveća i sortimenitiima, a na bazi proizvodnje, koju omogućavaju postojeća
proizvodna sredstva (snage) i prirodne sile.


Taj cilj potpunoma odgovara osnovnom cilju socijalističke privrede.
Njime je obuhvaćena i ekonomska i biološko-tehnička strana šumskog
gospodarstva.


Ekonomska strana šumskoga gospodarstva dolazi u tome cilju do
izražaja u težnji za trajnijim i što boljim podmirivanjem potreba narodne
privrede ili društva potrebnim vrstama drveta i sortimentima; odnosno
ona se očituje u usklađivanju što boljeg podmirivanja potreba s mogućnostima
valjane proizvodnje.


Biološko-tehnička strana šumskog gospodarstva dolazi u ovom cilju
do izražaja u trajnoj proizvodnji potrebnih vrsta drveća i potrebnih sortimenata,
a na temelju mogućnosti, što ih pružaju proizvodna sredstva
(snage) i prirodne sile.


II.
U vezi s danim ciljem šumskog gospodarstva nameće se pitanje, kako
on može da se realizuje.


Realizacija jednog dijela toga cilja — tj. dijela, koji se očituje u
trajnoj proizvodnji potrebnih vrsta drveća na bazi postojećih proizvodnih
sredstava (snaga) i prirodnih sila — pripada biološko-tehničkoj strani
šumskog gospodarstva tj. uzgajanju šuma, te je zbog toga ne ćemo ovdje
razmatrati.


Ostvarenje drugoga dijela danog cilja — tj. dijela, koji u stvari predstavlja
utvrđivanje potrebnog kvantiteta i kvaliteta sortimenata, što ih
najviše potražuje narodna privreda ili društvo za pokriće svojih potreba


— pripada ekonomsko-tehničkoj strani šumskoga gospodarstva ili ekonomici
i uređivanju šuma, te ćemo ga ovdje potanko prikazati.
Utvrđivanje kvantiteta i kvaliteta potrebnih sortimenata ili realizacija
toga drugog dijela danog cilja provodi se na temelju tehničke zrelosti,
jer je ona njegov izraz ili oblik. Zbog toga ćemo u daljnjem izlaganju
razmotriti pitanje tehničke zrelosti za različite vrste drveća kao i za
različite uzgojne ili gospodarske oblike.


U visokoj šumi s oplodnom i golom sječom kaoi i u srednjoj i niskoj
šumi bazira se tehnička zrelost na vremenu. Valja dakle odrediti ono
vrijeme, u kojem će se proizvoditi maksimalna količina traženih sortimenata.
Utvrđeno vrijeme predstavlja u uređivanju šuma tehničku ophodnju.
Na temelju dane tehničke zrelosti odnosno ophodnje treba provesti


14
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

takvo uređenje šumskog gospodarstva, da se uz što manje žrtava proizvode
traženi sortimenti.


U prebornoj se šumi tehnička zrelost osniva na debljini ili promjerima
stabala u visini prsiju (1,3 m). Zbog toga je potrebno odrediti promjer
sječive zrelosti stabala i urediti preborne šume tako, da se postigne
maksimalna proizvodnja stabala ili sortimenatia traženih dimenzija.


Razmotrimo najprije pitanje tehničke zrelosti u visokoj šumi s oplodnom
i golom sječom. Tehnička zrelost u visokoj regularnoj šumi — koja
odgovara danom cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu — kretat će
se na boljim bonitetima stojbine u granicama određenim zrelošću proizvodnje
najveć e sveukupne drvne mase i zrelošću proizvodnje n a j v
r e d n i j e drvne mase ili najvećeg godišnjeg sirovog prihoda.


Donju će granicu činiti zrelost proizvodnje najveće sveukupne drvne
mase, jer se u socijalističkoj proizvodnji ne bi smjele sjeći sastojine na
boljim bonitetima stojbine prije te zrelosti, kako smo to naprijed istaknuli.
Iznimku bi činile samo izvanredne potrebe i slučajevi.


Gornju bi granicu određivala zrelost proizvodnje najvrednije drvne
mase. No ona ne bi bila u socijalističkoj proizvodnji dostignuta radi
razloga, koje smo naprijed iznijeli. Gornju granicu određivala bi ta zrelost
zbog toga. jer se´ do tog vremena mogu na boljim bonitetima stojbine
proizvesti svi prijeko potrebni sortimenti, koje danas treba naša narodna
privreda za podmirenje potreba.


Radi li se o tehničkoj zrelosti (ophodnji) za pojedine vrste drveća
na boljim bonitetima stojbine, tada držimo, da bi se ona — imajući na
umu racionalnu preradu kao i potrebe za različitim sortimentima i kvalitetama
— nalazila kod hrasta i bora bliže zrelosti proizvodnje najvrednije
drvne mase ili bliže gornjoj granici, kod bukve oko sredine između tih
granica, kod jele oko sredine, ali s tendencijom približavanja k zrelosti
proizvodnje najveće drvne mase. a kod smreke bliže zrelosti proizvodnje
najveće sveukupne drvne mase ili bliže donjoj granici, no mogla bi biti
s njome i identična.


Tehničke zrelosti, koje bi se kretale u tim granicama, pružaju potpunu
mogućnost prirodnog pomlađivanja, što je veoma važno za napredno
šumsko gospodarstvo. Dokaz za to daju naprijed navedeni podaci
za zrelosti, koji predstavljaju dulje vrijeme od fizičke zrelosti ili vremena,
kada stabla počinju rađati dobrim sjemenom.


Određivanje tih tehničkih zrelosti (ophodnji) na boljim bonitetima
stojbine za gore navedene vrste drveća valjalo bi ovako provesti:


Ponajprije bi trebalo utvrditi dimenzije najpovoljnijeg trupca (tj. promjer
u sredini bez kore i duljinu) kod svake pojedine vrste drveća uzimajući
kod toga u obzir racionalnu preradu i statističke podatke o dosada
potrebnoj količini različitih drvnih sortimenata kao i procjenjene podatke


o mogućim i potrebnim količinama za budućnost, Određivanje promjera
toga najpovoljnijeg trupca (mogli bismo ga nazvati »industrijski promjer«)
treba provesti na bazi trupaca za furnir, za Ijuštenje i za resonans-drvo
kao i na bazi pilanskih trupaca A/B kakvoće i njihovih procjenjenih količina.
Razumije se, da kod svake vrste drveća ne će doći do izražaja svi
ti sortimenti, Kod hrasta dolaze u obzir samo dimenzije trupaca za
furnir i piljenje, kod bukve dimenzije trupaca za furnir, za Ijuštenje i za
15
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

piljenje, kod smreke dimenzije trupaca za za resonams-drvo, Ijuštenje i za
piljenje i t. d.


Ostali sortimenti slabijih dimenzija (kao na pr. trupci za piljenje kakvoće
C, stupovi za vodove, rudničko i celulozno drvo, pragovi, kolarska
i seljačka grada) ne bi došli u obzir prilikom toga računa. Ti će se sortimenti
dobivati iz dijelova stabala, koji ostaju nakon izradbe gore spomenutih
sortimetnata kao i iz prorednog materijala. No kako je danas
potreba za tim sortimentima veoma velika, to bi u socijalističkoj privredi
trebalo za produkciju tih sortimenata upotrebiti slabije i lošije stojbine


(IV. i V. bonitetni razred) i odrediti njihove tehničke zrelosti na način
kako ćemo dalje opisati. Na tim slabijim bonitetima stojbine ne bi bilo
ekonomično proizvoditi Sortimente jačih dimenzija, jer bi za njihovu proizvodnju
bilo potrebno veoma dugačko vrijeme proizvodnje, što dokazuju
sve prihodne tabele, a to bi uzrokovalo i veće troškove.
Ako sastojine, koje su zrele za sječu, na tim slabijim bonitetima stojbine
još ne rađaju zdravim i klijavim sjemenom, tada valja ostaviti izvjestan
broj sjemenjaka zbog prirodnog pomlađivanja.


Nakon što su poznate dimenzije traženog najpovoljnijeg trupca, treba
odrediti onu starost sastojine, u kojoj srednje sastojinsko stablo postiže
te dimenzije (u glavnom promjer)8. Da se ona može utvrditi, potrebno je
poznavati za svaku pojedinu vrstu drveća debljinu, koju ima srednje sastojinsko
stablo u različitim starostima (debljinski rast) ili prosječni
debljinski prirast u prsnoj visini ili u visini, koja odgovara polovici dužine
najpovoljnijeg trupca. Na temelju tih podataka odredit će se starost
srednjeg sastojinskog stabla ili sastojine, u kojoj ono postiže tražene dimenzije
najpovoljnijeg trupca. Ta je starost jednaka vremenu proizvodnje
ili tehničkoj zrelosti (ophodnji). Tehnička se zrelost po tom zaokružuje
na puni decenij u svrhe uređivanja.


U tako utvrđenoj tehničkoj zrelosti proizvodit će se u sastojinama najveći
postotak stabala, koja će imati odgovarajući promjer. No istovremeno
će se proizvoditi i izvjestan postotak tanjih i debljih stabala od srednjeg
sastojinskog stabla (najpovoljnijeg trupca), jer je raspodjela stabala na
bazi debljnskih stepena (razreda) u regularnim visokim sastojinama binomska.
Ova je činjenica od važnosti, pa je valja imati na umu prilikom
određivanja dimenzija najpovoljnijeg trupca. Naime, ako postoje potrebe
i za trupcima jačih promjera, to će se one moći pokrivati tim jačim
stablima.


Valja istaći, da prema Wiedemann u (31) kod visokih regularnih
sastojina zrelih za sječu otpada na debljinske razrede, koji su za 10 cm
jači od srednjeg sastojinskog stabla, oko 1/3 cjelokupne mase sastojine.
Ovu trećinu cjelokupne mase sastojine čine stabla s mnogo jačim dimenzijama,
nego što se normalno traži u privredi.


Ako je potreba za tim jačim stablima mala, tada bi se njihova proizvodnja
mogla smanjiti, na temelju prijedloga ili postupka H a r 1 é a (7),
što ga je ovaj predložio francuskom šumarstvu.


s Napominjemo, da se prema izjavi .predstavnika naše drvne industrije tnofgu
d´jnas smatrati kao najlboljli ovi prsni ipromjeri stabala s korom: kod hrasta 60 om,
kod bukve 50 can, kod je?« 55 c,m, kod wnrekc 30—35 cm i kod jasena 40 cm.


16
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Harlc dolazi do tog prijedloga proučavajući binomskc krivulje broja
stabala i drvne mase teoretski i na nekoliko stvarnih sastojina. On se
sastoji tt tome, da se prsnii promjer srednjeg «astojinskog stabla, koji odgovara
promjeru traženog trupca (»trgovačkom ili industrijskom promjeru
«), umanji kod mladih sastojina barem za 5 cm, a kod starijih sastojina
barem za 10 cm. Za tako umanjene promjere valja odrediti vrijeme,
u kojem se oni mogu postići. Utvrđeno vrijeone uzimia se za ophodnju, te
se na temelju te ophodnje provodi daljnje uređivanje šume. Na taj je
način određena ophodnja kraća od stlaroisti srednjeg sastojinskog stabla
kojega promjer odgovara debljini traženog trupca. Umanjeni promjeri za
5 resp, 10 cm vrijede za prsne promjere srednjih sastojinskih stabala, kojih


staroist odgovara ophodnji.
Proučivši struikture sastojina, koje daje Hadé, utvrdili smo, da se
ovim postupkom ne gubi na količini drvne mase ´stabaila, koja odgovaraju
najpovoljnijem trupcu, ako dolaze u obzir i sva ostala stabla, kojih se
prsni premijeri razlikuju za ±5 cm od promjera najpovoljnijeg trupca.
Opisaninu se postupkom smanjuje broj i masa jačih stabala. Zbog
ioga bi mogao doći do primjene, ako nema potrebe za tim stablima jačih
dimenzija, kako^ smO´ to već napomenuli, a postoji znatna potreba za slaT>
ijim trupcima ili sitnijim sortimentima. U suštini predstavlja Harléov
postupak smanjivanje duljine ophodnje-
Nastane li potreba i želja, da se proizvodnja usmjeri na nekim, šumskim
površinama ´samo na jedan specijalni proizvod (uzmimo na hrastove
furnire (oplatice), tada bi prilikom određivanja zrelosti ili ophodnje trebalo
ovako postupati: Ponajprije valja utvrditi sve šumske površine, koje
su sposobne za proizvodnju hrastovih fumirskih trupaca iine strukture.
Nakon toga treba odrediti onu zrelost sastojina, u kojoj se može proizvoditi
najveća količina furnira. To znaci, da kod oidređivanja te zrelosti
ili ophodnje mora doći u obzir ne samo maksimalna količina mase tur-
Tiirskih trupaca, nego i postotak iskorišćavanfa tih trupaca (oblovine)
u furnir,
S rastenjcim dtdjine ophodnje raste s jedne strane drvna masa furriirskih
trupaca u cjeloktipnoj masi etata uz uvjet, da se ne mijenja zdravstveno
stanje sastojina, jer sve veći broj stabala postiže tražene promjere.
No s druge strane, nakon izvjesnog momenta, počinje padati etat mase
fumirskih trupaca s rastenjem ophodnje na utvrđenoj šumskoj površini,
jer prirast u masi fujmirskih trupaca nije u mogućnosti pokriti naglo smanjivanje
etata površine zbog sve dulje ophodnie. Prema tome će se- kod
neke određene ophodnje ili zrelosti postići maksimalna proizvodnja mase
fumirskih trupaca. No ova ophodnja ili zrelost ne mora biti još opho´dnja,
koia -daje mogućnost maksimalnog dobivanja furnira. Da bi se utvrrfâla
Oiphodnja, kona daie tu mogućnost, valia uzeti u obzir i postotak iskorišćavanja
fumirskih trupaca u furnir. Taj je to veći, što su trupci s^-3 7^_ijih
dimenzija (promjera)^. Zbo^.c^ toga može nastupiti situacÜa^ da manja
količina mase fumirskih trupaca, koji su snažnih promjera, daje veću
količinu furnira, nego veća količina m.´ase fumirskih tmpaca, koii su tanjih
promjera. Radi toga se može dogoditi da ophođjnju ili zrelost, u kojoj


^ Viditi Taidnj´u ´Krpan : fekorišćenje ´bu´koviih. truipa´Ca za Jjuštenje, Suimars´ki
List 1951.. str. 121.
17 .


ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

se proizvodi maksimalna količina mase fumirskih trapaca, treba ioš pro


dužiti s obzirom na postotak, iskorišćavanja. Tim produženjem dobit će


se manja količina mase fumirskih trupaca, ali jačih promjera, koji će pru


žiti mogućnost godišnjeg dobivanja najveće količine furnira s utvrđene


šumske površine. Tako određena zrelost üi ophodmfja bila bi odlučna


za što bolje pokriće potreba na furniru^*^.


Određivanje tehničke zrelosti u srednjoj šumi u vezi s danim -ekonom


skim ciljem ne uzimamo u potanje razmatranje, jer je taj uzgojni oblik


rijedak u našem šumskom gospodarstvu. No postUipak, koji ismo opisali


za određivanje zrelosti u visokoj pravilnoj šumi, vrijedit će u glavnom:


i za srednje šume-


Sto se tiče utvrđivanja tehničke zrelositi u niskoj šumi, treba istaći^


da je Sortiment, koji se proizvodi u niskim šumajma, ogrjevno drvo, a


donekle i sitna građa. Budući da cilj šumskog gospodarstva u socijalizmu


traži što veću proizvodnju određenih sortimenata za pokriće potreba,


to će u ništim šumama tehnička zrelost ili sječiva dob biti identična sa


zrelošću proizvodnje najveće drvme mase ili iS vremenom kulminacije


prosječnog dobnog prirasta. Ona iznosi na temelju Feistmanielovih (2)


prhodnih tabela za niske šumie (hrasta i buikve, topove i johe) 30 do 40


godina. Tom je zrelošću osigurana ne samo najveća proizvodnja ogrjeva


nego i regeneracija niskih šuma ili febojna snaga panjeva.


No ajko se traži specijalna kvaJiteta ogrjevnog drveta (određena


debljina), tada se može dogoditi, da ne dođe do podudaranja tehničke


zrelosti sa zrelošću proizvodnje najveće drvne mase.


Potrebno je napomenuti, da niske šume predstavljaju nepodesaai


tizgojni oblik, pa da ih valja u socijalističkoj privredi prevoditi u na


prednije uzgojne oblike.


Razmotrimo još pitanje zrelosti u prebornoj šumi- Imamo H na umu


cilj šum^skog gospodarsitva u socijalizmu, tada i u prebornoj šumi ne će


biti taj cilj izražen niti proizvodnjom najveće drwie mase niti proizvod^


njom najvrednije drvne mase, U šumskom gospodarstvu socijalizma pro


izvodit će se u prebomim šumama stabla s onim imaprijed utvrđenim


promjerima sječive zreloisti, koji odgovaraju sortimentima priieko po


trebnim narodnoj privredi za podmirenje potreba.


Takvog postupka nema u Švicarskoj, a često ni u Francuskoj, U
Švicarskoj´ se kontrolnom metodom promjer isječive zrelosti stabala ne
utvrđuje unaprijed. Zrelost stabala je određena naglim padanjem debljinskog
prirasta (širine godova). Stabla ostaju u prebornoj sastojini tako
dugo, dok imaju snažan prirast mase i vrijednosti, a bez obzira na veličinu
promjera (debljinu], Kontrolni metod ne pozna stvarno druge zrelosti


10 PvViioo-mâinjerno jaa d-a.Martin daje formiuiliu za -iipi´oksirn-ativ.no odrediw.mje
vrem´en.a tdhn^cke zrdO´StL Ona ´đu^si:


u = ^ + —^
2
gdje zina-öic u^ tehrtiičito zrelost (opihodnjiu), a vrijeme potrcibno, da staMo nara´Ste do
mjestu. Hi visane, v kojoj se mjeri debljina istaiblia, d piromjer staibila na rnjcstir injerenja,
n prosjiečan ibroj´ godova n^ 1 om pwmjera d. Ako Ne iiizme, da j^e mjv^to ili
vi&ma mjerenju oa pr. 1,3 -m., promjer u toj visim d = 36.6 cm, vrijorn^e ipotrobno, da
stalblo narafste do visime. 1,3 m, a = 10 god,, n = 5 godova na 1 cm pnumjera d, t.3da


j.e u " 101,5 godina. Miartin : .Diie Forstlicbe Statik, Berlin 1918.. str. 406.
-18


ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nego one, koju određuje plodnost stojbine, kako ističu Schaeffer ,
G a z in i D´A 1 v e rn y (24). Ona se konstatira jona se ne kalkulira.
Posljedica je takvog postupka, da se na dobrim stojbinama postizavaju
stabla veoma snažnih dimenzija.


Cilj je šumskog gospodarstva prema predstavnicima kontrolnog metoda
proizvodnja najvrednije drvne mase ili maksimalnog prirasta vrijednost
na temelju uravnotežene (normalne) drvne zalihe.


Socijalistička proizvodinja ne može bazirati na iznijetim načelima,
kako smo već gore istaknuli, nego valja da proizvodi i u prebomoj šumi
što veću količinu onih sortimenata, koje treba narodna privreda za podmirenje
potreba.


Naše se prebome šuime nalaze na različitim bonitetima stojbine*
Zbog toga ih treba svrstati s obzirom na njihove proizvodne sposobnosti.
Na boljim stoj´binama valja proizvodnju upraviti na produciranje stabala
ili sortimenata jačih dimienzija, a na lošijim samo na proizvodnju stabala
ili sortimenata slabijih dimenzija (rudničko drvo, celulozno drvo i t, d-)>
kao štO´ smo to^ već istaknuli prilikom razmatranja zrelosti u visokoj
regujlamoj šumi. No i na slabijim stojbinama ne bi trebalo, da je promjer
sječive zrelosti stabala tanji od 35 do 40 cm, U slučaju, da u prebornim
šumama, u kojima se proizvode sitni sortSmenti stabla još ne rađa,
ju dobrim (zdravim i klijavim) sjemenom, a već su zrela za sječu, tada
treba ostaviti izvjestan broj jačih stabala za naplođivanje (sjemcnjake).


Vrste drveća, koje sačinjavaju naše prebome šuimej jesu: jela, bukva
i smreka- Za te vrste drveća valja odrediti promjere sječive zrelosti stabala
na bazi najpovoljnijeg trupca. Razumije se, da će ti promjeri sječive
zrelosti biti različiti kod pojedine vrste drveća i različitih stojbina.


Na temelju uitrvrđenih promjera sječive zrelosti treba — imajući pred
očima istraživanja Miletića (16 i 17), F r an ç ods - a (3) i drugih
stručnjaka —- težiti za takvom veličinom i str-uikturomi drvne zalihe prebome
sastojine ili gospodarske jedinice, kojom će se proizvoditi najveća
količina drvne mase stabala s traženim prom/jerom sječive zrelosti.


Struktura proizvedenog etata (prirasta) treba da je takva, da sadrži
što veću količinu traženog sortimenta ili što veću drvnu masu stabala
s određenim, promjerom sječive zrelosti. Potrebno je naimie napomenuti,
da kod istog utvrđenog promjera sječiva zrelosti stabala i kod gotovo
jednake veličine etata mase može njegova struktura biti vrlo različita.
Etat može sadržavati različitu količinu mase stabala s traženim promjerom
sječive zrelosti. Zavisno je to donekle o veličini, a pogotovu


o strukturi drvne zalihe, kako to pokazuju najnovija istraživanja Mile tićeva
(17).
Imamo li na umu potrebe za različitim sortimentima naše drvne industrije
ili narodne privrede, kao i propise jugoslavenskog standarda, tada
bi se promjeri sječive zrelosti stabala u prebomoj šumi kretali od prilike
u granicama od 30—60 cm. Veličitne tih promjera, zavise od vrste drveća
i potrebnih sortimenata. Tako jela može imati na dobrim stojbinama
promjer sječive zrelosti od 55 do 60 cm. koji najbolje odgovara potrebama
naše drvne industrije, kako to izjavljuju njezini predstavnici.


S obzirom na navedene promjere sječive zrelosti valja istaći, da
drvna zaliha, koja bi odgovarala najvećoj proizvodnji stabala s tra


J9
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ženim promjerom sječive zrelosti, ne mora ujedno da bude drvna zaliha,
na kojoj se proizvodi najveća moguća količina drvne mase- Drugim
riječima, postoji jedan određeni promjer sječive zrelosti i njeniu odgovarajuća
struktura i veličina drvne zalihe, kojom se uz iste stojbinske i
gospodarske prilike proizvodi godišnje najveća količina drvne mase,^ Tako
prema istraživanjima F r a n ç o i s - a (3) u jelovini prebomim sastojinama
Savoje iznosi godišnja proizvodnja drvne mase po 1 hektaru kod ophodnjice
od 8 godina i pronijera sječive zreloisti stabala od;


60 cm ..... . 12,03 m^
50 cm ... -. . 13,44 m^
80 om 10,52 m^


Najveća je godišnja proizvodnja ukupne drvne mase na drvnoj zalihi,
koja odgovara promjeru sječive zrelosti od 50 cm. Kako se vidi iz tih
podataka, razlika je u godišnjoj količini proizvedene drvne mase po
hektaru znatna. Ona za promjere sječive zrelosti od 60 i 50 cm iznosi
1,41 m^ a za promjere sječive zrelosti od 80 i 50 cm čak 2,92 m-^.


Do sličnih rezultata dolazi i Mileti ć (17) u svojim najnovijim
istraživanjima za jelu. U nekim njegovim normalama proizvodi se godišnje
najveća količina drvne mase na jedinici površine kod promjera sječive
zrelosti od 50 cm, a u drugim kod promjera sječive zrelosti od 60 cmMeđutim
je razlika između godišnjih proizvedenih količina drvne mase
na jedinici površine kod njegovih normala mnogo manja. Ta razlika iznosi
maksimalno 0,601 m^ po hektaru, a u glavnom je posljedica unaprijed
utvrđenog promjera sječive zrelosti. Kako vidimo, ona je mnogo manja
nego kod François-a.


Analogno što vrijedi za proizvodnju najveće moguće drvne mase,
koju ovdje promatramo na temelju promjera sječive zrelosti i njima odgovarajuće
veličine i strukture drvne zalihe, vrijedi i za proizvodnju najvrednije
drvne mase. Postoji jedan određeni promjer sječive zrelosti
stabala i njemu odgovarajuća veličina i struktura drvne zalihe, s kojom
se uz isfte stojbinske i gospodarske prilike proizvodi godišnje najvrednija
drvna masa. Taj se promjer može utvrditi putem metode od Borela ,
koju navode S c h a e f f e r, G a z i n i D´A 1 v e r n y {24|.


Tako smo na temelju metode Borela i podataka od Miletića, Fran-
çois-a, Schaeffer. Gazin, D´Alverny-a utvrdili, da proizvodnja najvrednije
drvne mase u zdravim jelovim prebomvm sastojinama na dobrim stojbinama
nastupa kod promjera sječive zrelosti od 85 cm^\ dok proizvodnja
najveće drvne mase na temelju tih. podataka nastupa kod promjera
sječive zrelosti od 50 cm.


Zatim smo izračunali, da ako se žele proizvoditi stabla sa promjerom
sječive zrelosti od 50 cm, da bi tada od,tSovarajući godišnji etat (prirast^
bio za 14^´o manji u vrijednosti od najvrednijeg etata, kou se dobiva kod
promjera sječive zrelosti stabala od 85 cm. Ako bi se pak želio dobivati


^^ PnI:iko.m to´gii računanja računali smo s razlicitini cijcnoma /a 1 m´´ jelovine.
Vtšc su cijene uzete za-jare OebljinsTve raizrede. .jer su oiii vred´nijl. Na.i>ominjcino,


fia u Froncu´Sikoi, NjciniLieikoj i .^vüicarskoj cijene po kuibnom metru r-astu s ja.čim
iltnbijinskii.m raizrcdima.
20
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

laj najvredniji etat (prirast] ili najveći novčani prihod iz jelovih prebomih
suma, tada bi se proizvodila za 3**/o manja količina drvne mase od najveće
moguće, , -


Kao najpovoljniji promjer sječive zrelosti za jelova stabla na dobrim
bonitetima može se smatrati onaj od 60 cm. To se shvaćanje osniva na
ovim činjenicama: prvo, da kod toga promjera sječive zrelosti na pripadnoj
mu drvnoj zaJihi često nastupa proizvodnja najveće drvne mase,
kako´ to pokazuju istraživanja Miletićev a (17); drugo, da je kvaliteta
jelovih stabala s tim promjerom sječive zrelosti dobra, a mogu se
osim toga s obzirom na tu debljinu racionalno izraditi i preraditi. Prema
toime bi i pokriće potreba s proizvodima od jelovne kod prozvodnje
jelovih sitabala s prsßnim pronljeröm od 60 cm bilo vrlo povoljno.


Valja napomenuti, da su se prema Matthe w s u (15) stabla
s prsnim promjerom od 60 cm (24 in.) smatrala u USA kao najpovoljnija,
te su irnala najveću potražnju.


Ako bi se u jelovim prebomim šumama na dobrim bonitetima, stojbine
pristupilo proizvodnji jelovih stabala s promjerom sjećive zrelosti od
60 cm, tada može nastupiti situacija da taj promjer sječive zrelosti leži
između promjera, kod kojega se godišnje proizvodi najveća drvna masa
(50 om), i promjera, kod koga se godišnje proizvodi najvrednija drvna
masa (85 cm). No može nastupiti i takvo stanje, da taj promjer bude
identičan s promjerom sječive zrelosti, kod koga se proizvodi najveća,
drvna masa.


Iz izloženoga se vidi, da je situacija u prebomoj šumi jele donekle
slična kao u visokoj regularnoj šumi, samo što ovdje dolaze zrelosti izražene
promjerom,, dok su u regularnoj visokoj svjmi izražene vremenom,


Naprijed smo istaknuli, kako smatramo, da se sastojine u visokoj
regularnoj šumi na dobrim stojbinam.a ne bi smjele sjeći prije zrelosti
proizvodnje najveće drvne mase. Isto tako držimo, da i u prebomim
šumama socijalističke proizvodnje ne bi promjeri sječive zrelosti stabala
na dobrim stojbinama smjeli biti tanji (slabiji) od promjera sječive zrelosti,
kod kojih se proizvodi najveća količina drvne maise. Stabla se ne bi
smjela smatrati zrelimia za sječu na dobrim stojbinama, dok nisu postigla
taj promjer zbog već iznesenih razloga. Iznimku bi od toga činile samo
izvanredne potrebe i slučajevi.


Gornje izlaganje odnosilo se na prebome šume jele. ali će vjerojatno
takvo stanje biti i kod bukve. Ističemo ovo vjerojatnim zbog toga, što
nismo bili u mogućnosti da utvrdimo to stanje, jer nam manjkaju neki
prijeko potrebni podaci (realna vremena preiaza za metodu po Borelu).


Prikazavši teoretski naše gledanje o cilju šumskog gospodarstva u
^socijalizmu i njegovoj realizaciji potrebno je naglasiti, da smo u tim razmatranjima
pošli od ovih dviju Oisnovnih pretpostavki. Prvo, da su u
svijetu sređene ekonomske prilike ili bar mirnije. Dakle, . razmatranje
isključujie ekstremne i kratkotrajne ekonomske promjene uzrokovane
različitim momentima (naoružanje i t. d.), koji obično izazvaju potrebe
s^^ecifične i različite od normalnih. Drugo, da će i u budućnosti (nekoliko
decenija) postojati potrebe za istim, drvnim sortimentima kao i danas. Da
li će tako stanje biti i u dalekoj budućno´sti, to je vrlo teško predviditi
kod današnjeg gigantsikog razvitka tehnike (proizvodnih snaga) i golemih


21
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

potreba za drvet<Än. Može biti da će daleka budućnost iimatii i daleko veće
potrebe i zahtjeve za tanjim isiortimenitima nego što ih imamo danas, ili
da će se težiti samo za što većom količinom drvne materije, supstaînce,
Nasttipi li stvarno takvo stanje u dalekoj budućnosti, tada bi postao cilj
šumskog gospodarstva piroizvodnja najveće drvne mase na danoj štmiskoj
površini. Prijelaz na taj cilj šuimskog gospodarstva ne bi zadavao poteškoća
budućim generacijama, jer danaišnjem cilju gospodanenja (potrebama)
odlgovarajn dulje ophodnje i jači promjeri sječive zrelosti, koji bi
se lagano snižavanjem dovezli u stanje, koje odgovara tome niovom. cilju
gospodarenja.


IIL


Zaključujući s teoretskim razmatranjem o cilju šumskog gospodarstva


u socijalizmu došli smo do ovih zaključaka;


Qilj šumskog gospodarstva u socijalizmu ne može biti niti proizvodnja


najvrednije niti prdizvodn^ja najveće drvne maise, nego (i u sadašnjosti i u


budućnosti) trajno što bolje podmirenje potreba narodne privrede ili


društva traženim vrstama drveća i so,rtim.entima. To podmirenje potreba


treba uskladiti s prdizvodnjom, koju omogućavaju postojeća proizvodna


sredstva (snage) i prirodne sile.


Taj cilj potpunoma odgovara osnovnom cilju isocijalističke proizvod


nje ffi privrede, a njime je obuhvaćena ekonomska i biološko-tehnička


strana šnm´skog gospodarstva.


Realizacija toga cilja,_ po pitanju potrebnih sortimenata, provodi se
n pojedinim uzgojnim il gospodarskim oblicima na temelju tehničke zrelosti,
jer je ona izraz (oblik) toga cilja gospodarenja. Tehnička zrelost u
visokoj regularnoj, srednjoj i niskoj šumi izražena je vremenom, a u prebornoj
šumi promjerom sjeoive zrelosti,


U visokitn regularnim i prebornim šumama na dobrim bonitetima
stojbirte ona se kreće — obzirom na današnje ekonomske prilike ili potrebe
narodne priivrede (društva) — između zrelosti proizvodnje najveće
količine drvne mase i zrelosti proizvodnje najvrednije drvne mase. Kod
neikih vrsta d´rveća, kao kod smreke i jele u prebornim šumama, može
tehnička zrelost biti identična sa zrelošću proizvodnje najveće drvne
mase.


U šumskom gospodarstvu socijalizma ne bi se na dobrim bonitetima
stojbine smjele sjeći visoke regulaime sastojine (a u prebornim šumama
stabla) prije, nego se postigne zrelost proizvodnje najveće količine drvne
mase. Alko se šumsko gospodarstvo ne drži toga principa, ne će biti ekofioinliično
i racionalno (optimalno) iskorišćenia proizvodna sredstva i prirodne
sile, koje služe u proizvodnji. Od osobite je važnosti što bolje
iskorišćavanje prirodnih sila.


Sječa prije zrelosti proizvodnje najveće dryrte mase mogla bi se
dozvoliti samo u slučaju izvanredniti potreba,


U niskim šumama, u kojima se proizvodi ogrjevno drvo, bit će
tehnička zrelost identična sa zrelošću proizvodnje najveće drvne mase,
ako se ne traži određena kvaliteta ili deblj^ina ogrijevnog drveta,


22
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Na slabijim bonitetima stojbine treba tehničku zrelost tako odrediti,
da odgovara proizvodnji samo slabijih (sitnih] sortimenata, ko^i su prijeko
nužni narodnoj privredi za pokriće potreba. Proizvodnja jačih stabala ili
sortimenata ne bi na tim bonitetima stojbine bila ekonomična, jer bi
:zahtijevala vrlo dugačko vrijeme proizvodnje.


LITERATURA:


1.
H, iBiiolley; L´aménaigemeiiit des foiréts par la metho´de experementale´ et


:sipécî.a,´leTnGnt la inétliode du contrôle, Pairiis 1922,
2u A. Roiki 1 an s^k y : Feistmanteb ćillgemeine Wcldibestandestafelu, Wien 1876.


3.
T. Françoiis : La comiposiLtion théoriqoe noi^maiîe, de futaies jardinées de
Sa.´VO´ie. Revue des eaux et forets. Pairis 1938,


4. G- G ejbr´ha r d t : Ertragstafeln für reine glöiiohartige HoohwQildIbestände,
BefMin 1930.


5. E. Griundner : Untersuohun-^ein im ´BuohenihocliwaMe, Berlin 1940,


6. H. G u t t e nib er g : Die Forstbetriefoseiniri-cihta.mg, Wiîen 1911.


7. P, Harlé : Camiment determmer les dtoemsiOTis d´extploitatbilite. Reviîe des
eaux et forets, Paris 1939,


8. M.. Hegffors : Diber die ölkon-omisiohen Ziele bei der Bewirtsehaftuni^ der
WäMer, Acta Forestallia Ferihica, Fîelsiinfei 1929,


9. F. Judelilch : Die ´Forsteiniridhtu^mg, Berlin 1922.


10. D. KOlepac : Uređivanje suimia uz op´/Oidnu sječu. Zagreib 1951, (u štampi).


11.
H. Kin u cK el : Planung und Komtroille iim Foirslibetrieib, A^iirau 1949.


12.
Koridvahr : Gedanken über Zweck ´und Ziel der Forstwirtschaft, Zeitscnrift
für Forst- u. Jagdwesen., 1919.


13.
Kordvahr : Individualismus und Socialismus in der Forstwiirtschaft, Ze tsohriift
für Forst und Jagdwesen, 1921.


14.
Lemmie i : Die Bodenireinertralgslehre in sozialÖkonomiischc´m Lichte. Zeitscihrift
für Forst- und Jagdwesen. 1925,


15.
D. Miatt´hewLs: Managenient of America-n Forests, New Yoirk 1935.


16.
Ž, Mâlet.i é : Osnovi uređivanja prebîrne šume î. i IT iknjiga, Beograd 1950.


17.
2. Miiletić : Struktura i prinos teoretske normalne preibime Šume, Beognad
1951. ´(u štaimipi).
18i, A. Möilil´er: Der D-auersvaiLdgedainike, Berlin 1922.


19.
Đ. N etna diu ć :. Uređivanje šuime, Zaigreb 1929.


20.
H, Perri n : Principi d metoide francuske siMkulliture, äumarski -list 1932.


21.
A- Petračić : Uzröst i drvna imasa, hras-toViib šuma, Polla stoiljeća šaimarstva,
Zagreb 1926.
"22. R. Pipam : Kapitalilzam u šumarstvu. Šumarski list 1938,
23.. Mv Plavsic : O biii´an.ciranju, i irentabilitetu šumskog gospod-acstva, Glasnik


2.a
sxîimske ipokuse, Zagrab 1940,


24.
A. Schaeffer, Giiz´m, D´Alvetny: Sapinieres, Paris 1930.


25. L. Schaeffer : Principes d´estimation forestiere:, Paris 1949,


26. A,, Sc´hwâip p p a c h ; Ertragst-Qifeln der wichtiigeren Holzarten, Neudam,m
1912.


27. >R. Spiegel : Praktische WaJdwe-rtrechnung, Hannover 1926>.


28. J. Šafar : O utjecaju proizvodnih f-aktora na odredivamje cilja gospodarenja
iu uz^gajanju šuma, Šumarski liist 1950,


29. A. Seiniišin: Uređenje šuma, Beograd 1934.


30. E. Wiedeman n : Ertragstafeln für "Buche, Fichte u. Douglasie, Hannover
1938.


31. El. Wi e d e main n : ErtragsJkundlHohe und wa´ldlbauiîidhe Grundilagen der
Forstwirtsohaft, Teil I, 11, IiII Frankfurt am M. "1950., 1951.


32. F, Versuchs a^nst-a-´l t für Hess en : Ertragstafeln zum Gebrauche
bei der Foirsteinridhtung, Giessen 1913.


33. E. W i m m er : Ertrags- u. Sorti.meutsuntersuchungein inV Buchenhochwalde.
Karlsruhe 1914.


34. L. Žumer : Isikanje novih smeni v Jesnem gospodarstvu, šumarski list 1951.


23
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ZUSAMMENFASSUNG


In der vorstehenden Abhandking trachteten wir zu finden, wdlches forstwirt


schaftliche Ziel dem sacialistisohen Wirt&chaftssystiheme am besten ents-prohea


könnte m\d av^f weilche Weise es eiigent´ich am besten realisiert werden konnte.


Vorerst betrtichteten wir das off erwähnte Ziel »auf der zu Waid besttomtea


Fläche in möglichst kurzem Zeit, mit möglichst, geringem KO´Stenauf wände mögUch«it


viel und möglichst wertvolies Holz zu erzeugen«. Nach soirgfältiger Analyse kaimeoi


wir zum ßeschuus:se, dass dieses Ziel in der Forstwirtschaft wahrlich nicht realisiert


werden kann, weil es z^u gleicher Zeit auif einer bestimmten Waldfläche nicht imöglich


ist, die gTÖsste und ausschildern wertvollste HoCizmasse »u e-rzeuge,n. Im Laufe weite^^ef


Betrachtungen kernen wir auch noch znr Einsicht, dass das Ziel der Forstwirtscihaft


im Sozialismus weder die Erzeugung der wertvollsten nooh die Erzeugung der gros«


sten Ho´Lzmasse sem kaiui.


Nach unserem Ermessen soll im Sozialismus das Ziel der Forstwirtschaft _—


so´wohl in der Gegenwart als auch in der Zukuintf — stets die bestmögliche Befriedi-


gung der Bedürfnisse der Voikswirtschaft (bezw. der men&cbiliichen Gesellschaft) mk


notwendigen .HoC´zarten und Sortimenten seim. Dde bestmö.glHiohe Befriedigung der


obengenannte ´Bedürfnisse soll auf Grund dar Erzeugung, welche durch die beste


llenden PTod´uktiions/mittel und Naturkräfte ermöglicht wi.rd, .enfolgen.


Dieses Ziel entspricht voillkam´men dem. grunidsätzlicben Ziele der sozialistischen;


Froduktion, worin gleichzeitig sowoM die Ökonomische als auch die biologisch


technische Seite der Forstwirtschaft mitinbegdlfen ist.


Die Realisierimg dieses ZieOes wird in verschiedenen Betriobsairten auf Grumd


des techntischen Umtriebes bez-w. der teohniscnen Reife erzridlt.


In den schkgweisen Hochwaldbetrieben sowie m den PJenterbetrt´eben auf guten
Standorten bewegt sich der technische Umtrieb bezw, die techniscihe Reafe — die
gegenwärtigen Ökonomischen Verhältnisse bezw. die Bedünfnisse der soz^îialisMschen
Wirtschaft ins Auge genomimen — zwischen dem Umtrieb des grössten Mass^nertrages
und demjenigen des höchsten Wertertrages. Im Plenterwailde ´ der Fichte und
der Tanne kann die technis-che Reife mit der Reife des grössten Massenertrages idendetisch
sein.


Im Plenterwalde der Tanne erfolgt die Prodruktion der grössten Fic«!|2^masse auif
besserein Standorten beim Abtriobedurcbmesser (in der ^B^rusthöbe natürlich) von 50
resp. 60 cm, wajhrend die Erzeaigung der wertvioltfeten Hoilzima.sse beim Abtriöbsdurchmesser
von 85 cm erfolgt. Das hängt von .der Struktur des Plenterwaldest imid VOIT
der Standortsgüte ab.


Im Laufe unserer Darste^lilung haben wir erwiesen:, dasis für die sOiZiialistiscbe


Wirtschaft im Plenterwalde der Tanne der Abtriebsdiurohimesser von 60 cm als der


günstigste zu betrachten ist.


In der Forstwiitrtschaft des So´zialismois dürfte man auf guten Standoirten die


schlagweisen Bestände (und in den Plenterwaldimgen die Bäume) nicht fallen,, bevor


sie den Umtrieb bezw. d e Reife des grössten Massenertrages nicht erreicht haben.


Falls dne Forstwirtschaft dieses Prinzip unterlässt, Können die Produktionsim´ttel und


die Naturkräfte nicht Öikono´misdh aaisigenützt werden. Von besonderer Wichtigkeit


ist eben âr}e roöiglichste Ausnützung der Natuirkräfte.


In den für die Brenhollizprodulktion eingerichteten Ndederw^Idungen wird der
technische Umtriöb mit dem UmtrÜeb des grössten Massenertrages identisclh, faClIs
eine bestiinimte Qualität ´des Brennlholzes nicht verlangt wird.


Auf geringeren Standorten soll der tocnnisohe Umtriab (be27w. düe technische
Reife) derart bestimont werden,, dass er auisschliesiSÜi´ch de.r Erzeugung schwächerer
Sortiimente entspreohe. Diese sind nämlich für die Befriedigaing der vofcwirtsehaft«
liehen Bedürfnisse auisserordentllioh wiöhtig.


Die ErzeiDgumg stärkerar Stämme bezv/. stärkerer iSortliim-eoité, weldhe eine sebr
latnge Produktionsdauer verlangen würde., wäre a^uf diesen Standorten . nicht öko-
JiOimisoh.


24