DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IV.) Kontrolna grupa stabala bez stimulacija. Rezultati provedenih istraživanja
jasno su pokazali, da se prinos smole znatno povećava upotrebom
stimulacije kemijskim sredstvima pri smolarenju na sva tri načina, a
naročito primjenom kombinacije 25% solne kiseline sa kalcijkloridom.


Iz niže navedene tablice vidi se da se najveći prinos smole postigao
primjenom njemačke metode smolarenja (Rillenschnitt) i stimulacijom sa
smjesom 25% solne kiseline i kalcijhidrata, pri zarezivanju svakih 8 dana.
Prosječni prinos smole izražen je u gramima po-cm2 radne površine.


Podražavajuća sredstva


Razmak vremena I. 25% HCl II. 25% HOl´+Cl 2 III. 25% IV. Kontrola


među 2 zareza HCl + CaCfe bez stimuilacij
5 dama:
po franc, metodi 0.94 0.95 0 96 0.81 gr/cm2


„ austr, metodi 0,97 1.18 1.26 0.86


,, njiem. metodi 1.85 1.82 2.16 1.46 ´ „


8 dana:
po franc, -metodi 0.88 1.04 1.06 0.79 gr/cm2


,, austr. metodi 1.37 1.20 1.61 0,83 ´ „


,, njeim. metodi 186 2.06 ´ 3.47 1.25


14 dana:
po franc, metodi 0,91 0,92 1.02 0,75 gr/cm2
„ austr. metodi 1.25 1.32 1.32 0.74
,, mjem. metodi 2.05 2.07 2.37 1.30


Kako se iz prednjeg može razabrati kombinacija solne kiseline sa
kalcijkloridom u uporedbi sa primjenom same solne kiseline povećala je
prinos smole za 20°/o, a u uporedbi sa običnim smolarenjem (kontrola) za
100°/o.*


Iskorišćavanje smole zarezivanjem smrčevih i borovih stabala i podraživanjem
kiselinama s izvjesnom količinom kalcijhlorida dalo je i u godini
1949. povoljne rezultate, makar da su pokusi vršeni samo za vrijeme tromjesečja
junii-august. Tako nasmrčevim stablima bio je:


na kontrolnim stablima bez podraživanja prinos smole 358 gr


na stimuliranim stablima sa 25% HCl ,, ,, 433 gr


na stimuliranim stablima s 25°/o HCl + CaCl2 „ „ 580 gr


Povećanje prinosa podražavanjem kiselinom sa dodatkom neutralizirajućeg
Kalcij-hlorida iznosi oko 63%; kod bijelog i crnog bora ono se penje i
na 100%.


Ušteda na radnoj snazi kreće se oko 50%, a analogna ušteda na duljini
bjelenice omogućava dulje trajanje smolarenja za više godina. Smišljenom
organizacijom rada pokazao se i povoljniji finansijski efekat


Analogna ispitivanja vrše se i u ostalim republikama (Slovenija, Bosna
i Hercegovina, Makedonija) raznim kombinacijama podražujućih kemijskih


! Uticaj smeše ma.gnez´Jumihllorid-a, odnosno kafciiuimlhloo-ida sa hHorovodoničnom
kiselinom na lučenje baijsama crnog bora od S. D. iRadosavljevića i M. M. Dudića,
Glasnik Hamijskoig društva, Beograd ,1948.


48