DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ekstraktiyntih tvari, Moskva 1944). Usavršavanjem tehnike smolarenja


(specijalni strugovi, način zarezivanja, količina, koncentracija kiseline


i t. d.) proširena je primjena stimulacije na praktično smolarenje utro


škom 0,4 litre kiseline na 1000 zareza s dobrim uspjehom. (Rukovodstvo


po podsočke, M. L. P. SSSR, Moskva 1947. XII.)


U Francuskoj je provedeno na području šumarije Caudos (Gascogne)


smolarenje primorskog bora (P. pinaster) sa stimuliranjem u vidu pokusa,


najprije sa 500, zatim sa 1000, a ove godine sa 30.000 bjelenica. Prema


izvještaju M. BliecE-a, gener. direktora udruženja šumara i proizvođača


smole J. F. postignuti su slijedeći rezultati:


(Bois et Résineux, Bordeaux No. 1560, 1951.)


Prinos smolairenih stabala (500 bjelemica)


Godina %> °/o


pokusa sa stimulacijom normalno smolareno manjak višak


i


1948 1.767 1.682 4,85


-
1949 1.654 2.6C2 57,31


1950 1.548 2 166 39,92


Svoga za 3 sez.: 4.969 6.450 19,13


Time je pri smolarenju borova iste starosti, na istom staništu i jednoj
parceli sa istim smolarima postignuto za 3 sezone prosječno povećanje
prihoda od 549,5 kg smole ili 19,13°/o. Negativan prihod prve godine
treba svesti na nesigurnost u radu, nepotpunu racionalizaciju poslovanja
i neizvjesnost odgovarajuće koncentracije kiseline. Za toplih mjeseci
juli—august prskalo se sa 50%-tnim rastvorom sumporne kiseline (41*
Baume), za hladnijih sa 60% (48° Baume). — Utrošeno je 2,79 kg 50°/o-tne
i 8,35 kg 60%-tne kiseline, svega 11,14 kgr odnosno 7,41 gr po kari i
sezoni u vrednosti od 0,155 Frcs računajući za 1 kg 21.— Frcs. Po namirenju
svih troškova (radna snaga, kemikalije, nabava raspršivača i t. d.)
proizlazi povećanje prihoda metodom stimulacije po kari i sezoni od
14,62 Frcs pri tržnoj cijeni smole od 35,24 Frcs po litri.


Pri smolarenju sa stimulacijom pričvršćivanje slivnika vrši se tik
pred početak radne sezone (protivno od franc, metode], a skidanje kore
odnosno rumenjenje samo u tolikoj mjeri, da se odstrani mrtva kora i
postigne glatka površina. Bjelenica se postavlja što niže pri zemlji (na
visini od 30 cm, u širini od najviše 10 cm), širina zareza odgovara širini
struga, a dubina reza ne smije zahvatiti bijel. Za 3 sezone izvršeno je 78
rezova, dok je na stablima bez stimuliranja provedeno 96 zarezivanja.
Time je na 500 stabala za 3 sezone ušteđeno na vremenu 60 sati ili 2
sata 24 sekunde po kari, odnosno 8 sekunda po zarezu, (manje za 18,75%
na radnom vremenu).


Prskalice su izrađene iz plastične mase zvane »polvthen«, koju ne
nagriza kiselina.. S njima se može odmah po zarezivanju žlijeba po amerikanskoj
metodi nanijeti tačno određena količina kiseline bez svake
pogibelji za radnika, koji treba da ima sa sobom malo sode bikarbone ili


44