DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Der dritte Standort ist ein Fraxitaeto-Ulmetum effuisae, Fazies mit Alnus glustinosa,
Birke und Populus Baohofenii. Der Bodan ist ein sekr leichter sandlehmiger
.Moorboden; die Überflutung dauert verhältnismässig kurz. Die Vitelität der Art ist


gross.


Der vierte Standort is ein Eichen-Limder-Wald, ausserhalb der Überschwemmung;
der Boden ist ein feinkörniger Sand mit einer dünnen Humusschicht. Populus Bachofeni
kommt nur in Beständen dm Dunnenzwischeruraum vor. Die Vitalität dar Art ist
nicht gross, die Baume sind technisch aber tadellos.


Auserdem werde die Licht und Temperatur — Venhältn´sse während der Vorblüte-
und Blute-Zeit und während der Fruchtbildung besprochen.


Ing. Drago Radimir (Zagreb) :


SMOLARENJE STIMULACIJOM


Već deeenijama poznat je postupak povećanja proizvodnje smole iz
četinjara upotrebom raznih kemijskih srestava. Nanašanjem (premazivanjem,
kapanjem, prskanjem) rastvora kiselina ili alkalija na svježe rane
(žlijebove) bjelenica nastojalo se spriječiti bubrenje tkiva smolnih kanala
četinjara i zadržati ukrućivanje smole u dodiru sa vazduhom (zbog kristalizacije
odnosno isparivanja terpentinskog ulja iz smole), da bi se produžilo
curenje smole iz obnovljene rane.


Dr. Hessenland, profesor Visoke škole za trgovinu u Königsbergu,
zasnovao je pokusna istraživanja po ovom predmetu još $. 1933. sa 10.000
bjelenica običnog bora na području šumarije Kobelbude (Samland). Smolarenjë
sa stimulacijom postepeno je prošireno na područja Meseritz, Schönlanke
i Bütow sa ukupno 350.392 bjelenice. — Prema izvještajima nie^ovih
saradnika Kubluna (1936), Splittera (1937) a naročito Loyckea (Forstarchiv
Hannover 1938) ova istraživanja dala su za praktično smolarenje
pozitivne rezultate.


Nanašanje izvjesne količine kiselina ili alkalija na svježa zarezivanja
bijeli borovih stabala povoljno je djelovalo na proizvodnju smole. Curenje
smole se produžilo toliko, da nije bilo potrebno obnavljati rane nego samo
svakih 14 dana (mjesto do tada uobičajenih 5—7 dana kod normalnog smolarenja).
Time se mnogo uštedilo na radnoj snazi. Najveći uspjeh postignut je
primjenom 25°/o-sumporne kiseline.


Prskanjem svježe zarezanih žlijebova kiselinom mjesto dotadanjeg
močenja i premazivanja rana povećao se prinos smole za 30% po zarezu,
laka su time prinosi po zarezu i bjelenici prilično povećani, ipak konačni
sezonski prinos nije mnogo varirao od onog pri normalnom smolarenju
obzirom na reduciran broj obnavljanja rana (12—15 mjesto normalno 24—
35 zareza). Međutim uspoređivanjem proizvodnje smole narmalno smola-
Tenih sastojina s onima, u kojima se smolarilo primjenom kemijskih srestava,
— pri jednakoj širini bjelenica i s jednakim
vremenskim razmacima između dva uzastopna zarezivanja
— ustanovljeno je da se povećanje prinosa
smole po pojedinom zarezu kretalo između 200
do 250°/o bez obzira na stanišne i sastojinske prilike. Djelovanje stimulacije
pokazalo se efikasnim pri smolarenju sastojina boljeg i lošijeg boniteta kao
i pri višegodišnjem smolarenju jednog te istog stabla.


42
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Proizvedena sirova smola stimulacijom bila je po izgledu, kvaliteti i
indeksu iskorištenja (95—96°/o i to 72—73% kolofonija i dko 23°/o terpentinskog
ulja) slična onoj dobivenoj običnim smolarenjem, samo je kolofonij
naginjao kristalizaciji ali je zadržavao i pod kraj sezone izrazito jasno
svjetlu boju pogotovo kad je prskanje kiselinom smanjeno za 50°/o. Ekonomičnost
smolarenja stimulacijom iskazana je viškom dobitka koji je
iznosio 28% do 56% od prodajne cijene smole po kg. Naravno da rentabilnost
smolarenja sa stimulacijom ovisi — kao i kod normalnog smolarenja
— od prirodne sposobnosti proizvodnje smole pojedine borove sastojine.
Veća ekonomičnost i rentabilnost smolarenja sa stimulacijom prema normalnom
smolarenju ostaje na snazi sve dok ne nastupe bilo kakove izvanredne
okolnosti (poskupljenje prerade smole, snižavanje cijena destilacionih
proizvoda, uništenje šum. kapitala itd.). Iskorišćavanje smole sa
smrekovih stabala u Njemačkoj bilo je svojevremeno napušteno s razloga,
što je prinos smole bio razmerno malen (od 0,20—0,50 kg po stablu sa 4
kare u sezoni), što je skorjela smola sadržavala samo 10—12% terpentinskog
ulja, te što su smolarena stabla bila izvrgnuta truleži skidanjem kaiša
kore u širini od 3—5 cm i visini od 1—2 m.


Djelovanje stimulacije pri različitim stanišnim i sastojinskim prilikama


Pokusna ploha
Starost
Bonitet
Sklop
BiTOJ
zareza
Pauza
medu
zarezima
prosj.
dana
Ukupni
prinos
grama
Prinos
po rezu
I kari
grama
širina
kare
u cm
Prinos
po rezu
d cm
širine
kare
Hohenwalde
norm, smolar.
stimulirano
106
III.
0,7
12(13)* 11,67 852
2860
71
196,7
50,7 1,40 g
4,09 g
Chris ti an stadt
norm, smolar.
stimulirano
132
IV.
0,8
11(13) 12,92 673
1301
61,2
118,3
48,9
46,8
1,25 g
2,53 g
Tau or
norm, smolar.
stimulirano
105
IV./V.
0,7
10(12) 11.80 451
1109
45,1
110,9
43,5
42,1
1,04 g
2,63 g


Zarezivanjem smreke po »Spletlstösser-Kienitz« metodi, te upotrebom
specijalnih strugova i primjenom stimulacije s 25—30%-tnom solnom ili
sumpornom kiselinom s nešto kalcij klorida, povećali su se prinosi smole na
više nego trostruko, te je proizvedeno prosječno 1,50 kg sirove smole po
stablu. (Dr H. Splitter: Ein Weg zur Eigenversorgung Deutschlands mit
Naturharzen, Neudamm 1939.).


Naučna istraživanja smoilarenja sa stimulacijom u Rusiji pokazala
su da je prinos smole obnovljene rane 4 puta veći nego ikod običnog smolarenja,
ali je samim tim prinos po sezoni ostao nešto manji od običnog
smolarenja radi manjeg broja zarezivanja. Pri tome je utrošeno oko
2,5°/o kiseline od težine proizvedene smole. (Vasečkin — Tehnologija


* U zagradi su uračunati i prvi zarezi pred stimuliranje.
43
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ekstraktiyntih tvari, Moskva 1944). Usavršavanjem tehnike smolarenja


(specijalni strugovi, način zarezivanja, količina, koncentracija kiseline


i t. d.) proširena je primjena stimulacije na praktično smolarenje utro


škom 0,4 litre kiseline na 1000 zareza s dobrim uspjehom. (Rukovodstvo


po podsočke, M. L. P. SSSR, Moskva 1947. XII.)


U Francuskoj je provedeno na području šumarije Caudos (Gascogne)


smolarenje primorskog bora (P. pinaster) sa stimuliranjem u vidu pokusa,


najprije sa 500, zatim sa 1000, a ove godine sa 30.000 bjelenica. Prema


izvještaju M. BliecE-a, gener. direktora udruženja šumara i proizvođača


smole J. F. postignuti su slijedeći rezultati:


(Bois et Résineux, Bordeaux No. 1560, 1951.)


Prinos smolairenih stabala (500 bjelemica)


Godina %> °/o


pokusa sa stimulacijom normalno smolareno manjak višak


i


1948 1.767 1.682 4,85


-
1949 1.654 2.6C2 57,31


1950 1.548 2 166 39,92


Svoga za 3 sez.: 4.969 6.450 19,13


Time je pri smolarenju borova iste starosti, na istom staništu i jednoj
parceli sa istim smolarima postignuto za 3 sezone prosječno povećanje
prihoda od 549,5 kg smole ili 19,13°/o. Negativan prihod prve godine
treba svesti na nesigurnost u radu, nepotpunu racionalizaciju poslovanja
i neizvjesnost odgovarajuće koncentracije kiseline. Za toplih mjeseci
juli—august prskalo se sa 50%-tnim rastvorom sumporne kiseline (41*
Baume), za hladnijih sa 60% (48° Baume). — Utrošeno je 2,79 kg 50°/o-tne
i 8,35 kg 60%-tne kiseline, svega 11,14 kgr odnosno 7,41 gr po kari i
sezoni u vrednosti od 0,155 Frcs računajući za 1 kg 21.— Frcs. Po namirenju
svih troškova (radna snaga, kemikalije, nabava raspršivača i t. d.)
proizlazi povećanje prihoda metodom stimulacije po kari i sezoni od
14,62 Frcs pri tržnoj cijeni smole od 35,24 Frcs po litri.


Pri smolarenju sa stimulacijom pričvršćivanje slivnika vrši se tik
pred početak radne sezone (protivno od franc, metode], a skidanje kore
odnosno rumenjenje samo u tolikoj mjeri, da se odstrani mrtva kora i
postigne glatka površina. Bjelenica se postavlja što niže pri zemlji (na
visini od 30 cm, u širini od najviše 10 cm), širina zareza odgovara širini
struga, a dubina reza ne smije zahvatiti bijel. Za 3 sezone izvršeno je 78
rezova, dok je na stablima bez stimuliranja provedeno 96 zarezivanja.
Time je na 500 stabala za 3 sezone ušteđeno na vremenu 60 sati ili 2
sata 24 sekunde po kari, odnosno 8 sekunda po zarezu, (manje za 18,75%
na radnom vremenu).


Prskalice su izrađene iz plastične mase zvane »polvthen«, koju ne
nagriza kiselina.. S njima se može odmah po zarezivanju žlijeba po amerikanskoj
metodi nanijeti tačno određena količina kiseline bez svake
pogibelji za radnika, koji treba da ima sa sobom malo sode bikarbone ili


44
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

TI blizini krečne vode radi neutralizacije event, ozleda. Ukoliko se po
završetku ovogodišnjeg pokusnog smolarenja sa stimulacijom donese
odluka, da se ono proširi i na ostala područja, moći će se uštediti od


radnih sati< te u


J~WJ´ 00 0 ratnoj mjeri poštedjeti od kvara najvriledniji
(donji) dio borovih trupaca. — Prema saopćenju prof. R. David-a
rezultati dosadanjih bioloških istraživanja govore u prilog primjene ovog
postupka. .
""Sü


O postignutim rezultatima smolarenja stimulacijom na pokusnim plohama
od 500 odnosno 10.000 stabala primorskog bora (P. pinaster) iznosimo
slijedeće podatke:


Pokusi su vršeni — da bi se izbjegli individualni uticaji — tako da
je na svakom stablu na protivnoj strani zarezana kontrolna bjelenica po
trancuskoj metodi, dok se stimulacija vršila na bjelenicama po amerikan


cL?et0di Sa


S?/" niZ aC-Pjenom sumporne kiseline koncentracije od


JUJ/o, 40°/o i 50%


45
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

stimulirano nestimulirano prosj


Metoda smoCarenja 30% 40% 50% prosječno


kilo g r a ma
Obično smolarenje po amer.
met. zavezivanje svakih 8 dana . 1.00O
kontr. bjelenaca na Sstoan
stablu po fr. met. 2.000
amer. met. zarez, svi 8 d. 3.127 2.727 2.344 2.73
kontr. bjol. na .istom
stablu po franc, met 1.6.87 1.670 1.387 1.150
amer. met. zar. 15 dnevno 1.667 1.740 2.224 1.87
kontr. bjel. na is torn
stalb´Ju po franc, met. 0.868 0 968 1.036 0.956
amer. met. zarezf 15 dn. 1.862 1.847 1.902´ 1.87
kontr. bjel. na ist. stablu
po franc, met .zarez. 8 dn. 1.481 1.420 1.586 1.496


Prema drugim istraživanjima vršenim na većem broju stabala proizvedeno
je redovitim smolarenjem po francuskoj metodi prosječno po
bjelenici i sezoni 2.17 kg, dok je amerikanskom metodom sa stimulacijom
proizvedeno prosječno 2.65 kg smole.


U Španiji se već pet godina vrše naučna istraživanja po predmetu
iskorišćavanja smole primorskog bora (P. pinaster) stimulacijom. Pri tome
se vodilo računa o svim faktorima, koji imaju iole upliva na količinu i
kvalitet proizvedene smole kao na pr.: vrsta i koncentracija kiseline,
trajna ili izmjenična stimulacija, trajanje stimulacije, način zarezivanja,
temperatura, vlaga itd. Pri primjeni trajne stimulacije tj. prskanja prigodom
svakog zarezivanja apšoom, najveći doprinos smole dala je 200/»
solna kiselina uz trajanje stimulacije od 75—80%> ukupnog radnog vremena.
Pri jačem zarezivanju upotrebljena je je kiselina 30—40%> koncentracije
za vrijeme od 65% radne kampanje; pri izmjeničnoj stimulaciji tj.
prskana svakog drugog zarezivanja, upotrebljena je 30°/o kiselina za trajanja
od 4/5 radnog vremena (sezone). Ova istraživanja još nisu
okončana.*


U Americi se osim upotrebe stimulacije kemijskim sredstvima primjenjuje
pri smolarenju i cijepljenje gljivama u svrhu »ubrzanog sanolarenja
«. U Sjevernoj Karolini zapazio je 1945. g. Hepting, da se mnoga
stabla borova P. virginiana, P. rigida i P. echinata u vrhovima krošnja
napadno suše. Na oborenim stablima ustanovljen je napad gljive Fusarium
lateritium f. pini, koja prouzrokuje »smolasti rak« radi izvanrednog izliva
smole. Pošto je uspio da iz napadnutih stabala izolira jednu kulturu gljive
fusarium, on je time — u svrhu industrijskog iskorišćavanja smole —
inficirao redovita zarezivanja bora P. caribaea. Smola je curila za vrijeme
čitave ljetne sezone, — zastala je preko zime — da s proljeća ponovo
krene da curi bez ikakvog obnavljanja zarezivanja.


Pokusna istraživanja na borovima P. virginiana, P. echinata i P. caribaea
cijepljenim s gljivom fusarium pokazala su da je na stimuliranim
stablima smola obilno curila za vrijeme od 100 dana, dok je na kontrolnim
stablima normalnog smolarenja prestala curiti poslije 5—6 dana.


* F. Najera y Angulo e M. P. Riiipe Iamprecht: Resinacion con estimulantes
quimicos-Instituto forestal de investigaciones y esperieneias, Madrid 1951.
46
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Dabifji su pokusi vršeni u Lake City, Florida, na borovima P. caribaea
i P. palustris, koji se kao najizdašniji iskorišćavaju za proizvodnju smole,
u grupama po 10 stabala, pomoću posebnog valjkastog dlijeta promjera
2 cm (»Test tube«). Dubina rane je dopirala do kambiuma ili je zadirala
za 0.65 cm u bijel. Zarezi pojedinih dubina tretirani su na 4 razna načina:
inficiranjem gljivom fusarium I. i II. izolacije, primjenom sumporne
kiseline (40% za P. car., a 60°/o za P. palustris), dok rane na kontrolnim
stablima nisu zaražene gljivom niti prskane kiselinom.


Radi utvrđivanja curenja smole i varijacije djelovanja pojedinih faktora
(topline, vlage, vjetra itd.) tokom radne sezone vršeni su pokusi zarezivanja
P. car. i P. palustris po amerikanskoj metodi žlijebovima cea
1 cm širokim i dubokim i to I. zarezivanjem same kore do kambiuma i


II. zarezivanjem bijeli i neposrednim inficiranjem gljivom. Rezultati ovih
pokusa pokazali su da je normalno curenje prve periode trajalo kod bora
P. caribaea pet sedmica, a kod P. palustris tri sedmice, te da je daljnje
obnavljanje žlijebova na istoj površini produljilo curenje smole kod prvog
za tri sedmice, a kod drugog bora za još dvije sedmice.
Nije još tačno ustanovljeno da li gljiva fusarium može škoditi okolnim
mladim stablima, te da li je ona više pogibeljna kao parasit, koji prouzrokuje
bolest raka nego korisna kao stimulans za ubrzano smolarenje u
industriji terpentina i kolofonija. Svakako, ukoliko se pronadje neko
pouzdano i ekonomski povoljno sredstvo za upotrebu ove gljive za stimuliranje
smolarenja, ona će time, što omogućuje obnavljanjem zareza svake
treće sedmice, trajno curenje i obilan prinos smole, doprinijeti u mnogome
uštedi radne snage i rentabilnijem načinu smolarenja u budućnosti.


I u Jugoslaviji su vrša posljednjih godina naučna istraživanja za unapređenje
iskorišćavanja smole stimulacijom kiselinama (sumpornom, sol-
nom, kaustičnom sodom itd.) na boru i smrči, te su postignuti zadovoljavajući
rezultati.


Tako je u Srbiji 1948. godine organizirano smolarsko ogledno polje
»Divčibare« na Maljenu, da bi se i na domaćim borovima ispitalo djelovanje
raznih načina zarezivanja na prinos smole i našao najpogodniji razmak
između dva uzastopna zareza, nadalje da bi se istražio uticaj 25rVo solne
kiseline kao nadražujućeg sredstva u kombinaciji sa kalcium- i magneziumkloridom.
Dodatkom ovih higroskopskih sredstava nastojalo se spriječiti
naglo isparivanje solne kiseline poslije prskanja svježe zarezanih
žlijebova i time produljiti curenje smole.


Za oba zadatka određeno je po 1000 stabala crnoga bora prosječnog
promjera oko 25 cm u prsnoj visini, podijeljenih u dvije ekspozicije: sjevernu
i južnu, na nadmorskoj visini ođ 800—1000 metara. Kao mjerilo
procjene vrijednosti uzet je prinos po jedinici zarezane površine, vodeći
pri tom računa o prosječnom promjeru stabala i prosječnoj širini bjelenica
(zarezana površina). Zarezivanja su vršena po njemačkom, francusikom
i austrijskom načinu, a svježe rane su prskane sa tri rastvora:
I) 25% soma kiselina HCl, II) 25% HCl+MgCl2 i III) 25% HCl + Ca€l2. Za
nove kombinacije (II i III) dodavano je na 10 litara koncentrirane solne
kiseline 1.0 kg MgCl; odnosno 1.19 kg CaCl2. Prskanje je vršeno iz staklene
boce od 250 gr na principu obične parfimerijske prskalice. Količina
utrošenih kemikalija iznosila je oko 2 kg na 1 tonu proizvedene smole.


47
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IV.) Kontrolna grupa stabala bez stimulacija. Rezultati provedenih istraživanja
jasno su pokazali, da se prinos smole znatno povećava upotrebom
stimulacije kemijskim sredstvima pri smolarenju na sva tri načina, a
naročito primjenom kombinacije 25% solne kiseline sa kalcijkloridom.


Iz niže navedene tablice vidi se da se najveći prinos smole postigao
primjenom njemačke metode smolarenja (Rillenschnitt) i stimulacijom sa
smjesom 25% solne kiseline i kalcijhidrata, pri zarezivanju svakih 8 dana.
Prosječni prinos smole izražen je u gramima po-cm2 radne površine.


Podražavajuća sredstva


Razmak vremena I. 25% HCl II. 25% HOl´+Cl 2 III. 25% IV. Kontrola


među 2 zareza HCl + CaCfe bez stimuilacij
5 dama:
po franc, metodi 0.94 0.95 0 96 0.81 gr/cm2


„ austr, metodi 0,97 1.18 1.26 0.86


,, njiem. metodi 1.85 1.82 2.16 1.46 ´ „


8 dana:
po franc, -metodi 0.88 1.04 1.06 0.79 gr/cm2


,, austr. metodi 1.37 1.20 1.61 0,83 ´ „


,, njeim. metodi 186 2.06 ´ 3.47 1.25


14 dana:
po franc, metodi 0,91 0,92 1.02 0,75 gr/cm2
„ austr. metodi 1.25 1.32 1.32 0.74
,, mjem. metodi 2.05 2.07 2.37 1.30


Kako se iz prednjeg može razabrati kombinacija solne kiseline sa
kalcijkloridom u uporedbi sa primjenom same solne kiseline povećala je
prinos smole za 20°/o, a u uporedbi sa običnim smolarenjem (kontrola) za
100°/o.*


Iskorišćavanje smole zarezivanjem smrčevih i borovih stabala i podraživanjem
kiselinama s izvjesnom količinom kalcijhlorida dalo je i u godini
1949. povoljne rezultate, makar da su pokusi vršeni samo za vrijeme tromjesečja
junii-august. Tako nasmrčevim stablima bio je:


na kontrolnim stablima bez podraživanja prinos smole 358 gr


na stimuliranim stablima sa 25% HCl ,, ,, 433 gr


na stimuliranim stablima s 25°/o HCl + CaCl2 „ „ 580 gr


Povećanje prinosa podražavanjem kiselinom sa dodatkom neutralizirajućeg
Kalcij-hlorida iznosi oko 63%; kod bijelog i crnog bora ono se penje i
na 100%.


Ušteda na radnoj snazi kreće se oko 50%, a analogna ušteda na duljini
bjelenice omogućava dulje trajanje smolarenja za više godina. Smišljenom
organizacijom rada pokazao se i povoljniji finansijski efekat


Analogna ispitivanja vrše se i u ostalim republikama (Slovenija, Bosna
i Hercegovina, Makedonija) raznim kombinacijama podražujućih kemijskih


! Uticaj smeše ma.gnez´Jumihllorid-a, odnosno kafciiuimlhloo-ida sa hHorovodoničnom
kiselinom na lučenje baijsama crnog bora od S. D. iRadosavljevića i M. M. Dudića,
Glasnik Hamijskoig društva, Beograd ,1948.


48
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 51     <-- 51 -->        PDF

sredstava u različitim lokalnim prilikama u cilju pronalaska što savršenije
i ekonomičnije tehnike smolarenja.


Poznato je kakav je preokret u tehnici smolarenja proizvela nova
austrijska metoda uvađanjem boljeg i obazrivijeg načina zarezivanja kao
i efikasnijeg noža »bečkog hoblića« prema studijama prof. Dr Mazek-Fiala,
Beč, kao i poljska metoda (Edljinski, Švarc, Ezerski, Varšava).


Akoprem se ne može pomisliti, da se i na ovaj način smolarenja može
upotrebiti bilo kakav nož ili strug odnosno bilo kakva vrsta prskalice ili
količina kiseline u proizvoljnom trajanju, ipak se pri pravilnoj organizaciji
rada, svrsishodnom načinu zarezivanja uz prskanje odgovarajuće količine
kiseline određene koncentracije za stanovito vrijeme mogu postići
zamjerne prednosti u proizvodnji smole.


Dovoljno je spomenuti samo slijedeće koristi smolarenja sa stimulacijom:


1. Provađanjem žlijebova po samoj kori stabla ne zahvaća se u
kambij i ne šteti bijel. Ovakovim obazrivijim postupkom ne priječi se
drvo u prirastu, ne kvari kiselinom i ne uništava njegov najvredniji donji
dio debla. Zapažena je činjenica, da borova stabla smolarena stimulacijom
nisu toliko trpjela na bjelenicama od suše za vrijeme velike vrućine
1949. godine te da su u upoređenju s normalno smolarenim stablima zadržala
izrazito svježu zelenu boju iglica. Nadalje se na prerezu mogla
ustanoviti znatno veća širina proljetnog i jesenjeg tkiva godova, što
opravdava pretpostavku i živahnijeg prirasta,
2. Ušteda na radnom vremenu:
a) pri rumenjenju ne skida se onoliki sloj kore kao kod običnog
smolarenja,
b) za vrijeme radne sezone stablo se rjeđe zarezuje (12—15 mjesto
25—35 puta kao kod običnog smolarenja}.
Kad bi se u Americi prešlo na praktično smolarenje sa stimulacijom
(»bark.chipping, ecorcage avec stimulation a l´acide«), moglo bi se prema
izjavi šefa Instituta za-šumarska istraživanja Jugoistoka U. S. A. uštediti
najmanje jedan miilion radnih sati!


3. Ušteda na površini (veličini) bjelenice, koja proizlazi iz:
a) užih žlijebova i zbijenijeg načina zarezivanja (prije se među žlijebovima
ostavljao 2 cm širok pojas kore),
b) manjeg broja zarezivanja,´ tako da će se na površini, na kojoj se
do sada smolarilo četiri godine, moći u buduće smolariti 6—-7V godina.


4. Dokaže li se, da se primjena stimulacije gljivom fusarium elateritium
f. pini može smatrati korisnom u industriji smolarenja, onda će se
prednosti navedene pod toč. 1—3 još u većoj mjeri potencirati.
5. Iverje borovih stabala industrijskog smolarenja, tretiranih sumpornom
kiselinom, može se u sulfatnom procesu dobro iskoristiti za proizvodnju
celuloze, te daje skoro iste prinose kao okruglo celulozno drvo. Prema
izvještaju tehničkog direktora R.´H. Stevens (National Container Corporation)
i rezultata ispitivanja podružnice Jug.-ist. Instituta za šum. istraživanja
u Lake City (Florida) prinos čiste celuloze sa stabala zarezivanih
i stimuliranih svake dvije sedmice za vrijeme od četiri godline iznosio
je 41.2% težine suhe tvari, dok je prinos običnog celuloznog drveta bio
prosječno 42°/o,
49
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Da bi se gore navedene prednosti smolarenja sa stimulacijom kao
i stečena iskustva dosadanjih istraživanja mogla primjeniti na praktično
smolarenje uz svrhu što ekonomičnijeg i rentabilnijeg šumskog gospodarenja,
potrebno je ova istraživanja proširiti i upotpuniti prema našim
prilikama, jer se iz temeljitijeg poznavanja fizioloških i patoloških procesa,
koji vode izlučivanju smole, može s pravom iščekivati i daljni
napredak naše smolarske industrije.


Ing, Drago R a d i m i r, Zagreb


Bibliografija:


Hesseland: »Haranuntzung in deutschen Wäldern nach einem neuen Verfahren«.
Angewandte Ohemie, 1935.


Kuiblum: »Kiefeirnhairzung mit chemischen Reizmitteln«, Neudaimimv 1936^


Hepting: »Stimulation of oleoresin flow in pines by a fungus«. Science 19-47.


Snow: Effect of suMuric acid on guim yields from slash and longleaf pines.


Snow: S. e. Experiment Station. Tehn Note 1948.


Ouidin: »Etude sur la possibilité de modernisation du gemmage«, 1948 Bordeaux..


Oudtn: Activation chimique de la production résiniere, 1950, Helsinki.


Radosavljević Dudić: »Uticaj smjese magneziumihlorida odnosno kaliumfalorida
sa hlorovodoničkom kiselinom na lučenje balsama ornog bora«, Glasnik Hemijskog;
Društva, Beograd, 1948.
Snow: »Gum flow from turpentine pines inoculadet with the pitch-canker fusariuim
«, Journal of Forestry, 1949.


Blieck: »Rapport sutr le gemmage a l´acide«, Bois et Résineux, 1951.


David: »L´Âctivation du gemmage et ses consequenses sur la vitalité du pin
marittime«, Bois et Résineux, 1951.
Splitter: »Ein Weg zur Eigen Versorgung Deutschlands mit Naturharzen« Neudaimim,
1939.
Kisser, Mazek-Fiala: Untersuchungen über Harzgehalt geharzter Schwarz- und
Weisskriefer, Holzmarkt N. 21, 1950:.


F. Najera y Angulo e M. P. Ripe Lampreoht: Resinacion con estimulantes
quimicos-Instituto forestal de investigaciomes y esperiemciasi, Madrid 1951.
Les possibilités du gemmage activé a l´acide.


Depuis une vengtaine d´années de nombreuses expériences ont été effectuéespour
essayer de retirer de coniferes une plus grande quantité de gemme avec la
pulvérisation sur Iles cares de divers substances: acides minéraux et organiques, bases,
sais, produits organiques a diverses concentrations etc. Dr Hessenland et Dr Splitter
ont essayé en All´magne lia pulvérisation de solutions a 25°/o d´acide sulfurique et chlorhydrique
sur les cares de Pinus silvestris et de Picea excelsa (1933—1939.) En meme
temps en Russie Nikolaew et Sinebolow ont coimimensés des essais analogues.


Le Doyen Brus ouiligna dans une conference a Bordeaux le 3 février 1947 les
avantages du gemimage active pour la sylviculture landaise et tout a pres au, Domaine
de Caudos ont été faites par M, Bffieclk des démostrations publiques de ce procédé,
appliqué déja lia quatr´eme année en France sur Pinus mariitima. Les observations
biologiques effectuées par M. David depuis quelques années résultes favorables a
l´adoption du nouvelle méthode a l´acide.


Aux Etats-Unis la Station expérimentale gorestiere de Lake City (Florida) avait
reprise ces experiences avec succes sur Pinus palustris et P. Carilbaea (1936) et les
résultats d´une sécrétion plus abondante de la gemme (30—100%) et un accroissement
de la durée de son écoulement (3—5 semaines), causés par application de Fusarium
lateritium f. pini\, ont été exposés par A. G. Snow (1949.)


Les nouvelles méthode ont été appliqués en divers républiques de notre pays
spécialement an Serbie sur Pinus laricio et Picea excelsa avec succes, mais on pense
q´il vaut niieuix attendre les résultats d´un beacoup plus grand nombre ..de cares;
avant son apilicatiion industrielle.


50