DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zaključak


Staništa Bahofenove topole na Deliblatskom Pesku su ova:


Facies sa crnom topolom u asocijaciji Populetum nigro-albae;


Facies sa belom i Behofenovom topolom u istoj asocijaciji;


Facies sa johom, brezom i Bahofenovoim topolom u šumi jasena i veza.


Sva ova tri staništa su prirodna staništa Bahofenove topole.


Facies sa Bahofenovom topolom u deliblatslkoj šumi Jipe i lužnjaka. Na
ovom staništu Bahofenova topola uspeva samo uz intervenciju čoveka.
Optimum postiže Bahofenova topola u faciesu sa belom topolom (asocijacija
Populetum nigro-albae) na slabo bumoznoim pesku, na mestima uz
tekuće vode i koja su periodički plavljena. — Ekološki optimum Bahofenove
topole je u šumi jasena i veza na zabarenom humoznom pesku, na
mestima gde poplava traje vrlo kratko. U ovoj šumi međutim ona dolazi
rede, zbog konkurencije drugih drvenastih vrsta.
Granica prema vlažnosti je za Bahofenovu topolu facies sa crnom
topolom, u šumi topole na slabo humoznom pesku, uz tekuće vode, na mestima
koje najviše trpe od poplave. Ovde ona ima jako smanjeni vitalitet,
a tehnološki je bez vre dna.
Granica prema suhosti podloge za Bahofenovu topolu nalazi se u
deliblatskoj šumi lipe i lužnjaka, u međudinskim prostorima, jako osenčenim,
van dohvata poplavnih voda, na vrlo slabo humuznom, relativno grubom
pesku. Ovo stanište ne pretstavlja za nju biološki optimum, ali je na
njemu u tehnološkom pogledu besprekorna. Prirast joj je, međutim, mali.
Na ovakvim staništima Bahofenova topola uspeva samo veštački uzgojena.


Literatura:


Haye k A.: Prodromuis, florae Penins/ulae balcanicae, — Berlin 1927.


Jâvork a S,: Magyar Flora. — Budapest 1925.


Slavni ć Ž.: Vegetacijske studije Vojvodine. Naučni zb. Mat. srp. Serija prir.
nauke bn 2. (u štampi). ´
Stojkovi ć L.; Navodnjavanje Vojvodine i njen b´ljnii sastav. Arh. za polj.
nauke i tehn, — Beograd 1949.
Wagne r J.: A dclibldti kincstâri hotmokpuszta novényilâga. Brd, kis. XVI.
Selmecbânya 1914.


ÜBER DIE ÖKOLOGIE DER ART POPULUS BACHOFENI WIERZ IM GEBIETE
DES DELIBLATER SANDES


In der Abhandlung wird die Ökologie der Art -Populius Baohofeni Wierz. die in
der Vojvodina auf das Gebiet des Delöblater Sandes beschränkt ist, ausführlieh besprochen.


Von dem ökologischen und phytoicoenologischen Standpunkt aus werden die
Standorte der Art in vier Typen abgesondert. Der erste Typus dos Standortes ist das
Populetum albo-nigrae, Fazies mit Populus nigra. Auf diesem Standorte dauert die
Ufoerschwemimiung am längsten; der Boden ist ein Alluvium. Populus Bachofeni ist
hier na der Grenze dar Feuchte und gedeiht schlecht.


Der zweite Standort is das Populetum albo-niigrae, Fazies mit Populus alba. Die
Ubersohwemimung dauert etwas kürzer, der Boden ist derselbe. Die Vitalität der Art
ist gross.


41