DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Myosotis scorpioides f.
Tiemorosa +.2, Veronica maritima f, cordifolia +.2, Scrop´hularia alata +.2, Hypericum
acutum +.1, Carex vulpina f. tenuior 1.3; Svojstven e vrst e
sveze : Inula heienium +.2, Nepeta cataria +.2, Hamulus lupulus +.2, Ca rex
pendula 1.2, Thaliotrum angustissimum +.2, Mentha dumetorum +.2, Angelica
sylvestris +.2, Convolvulus sepium +.2, Solanum dulcamara +.2; Pratilice : Duvaljouvea
serotiina +.2, Sium Lanceolatum f. banaticum +-2, Bpilobiium lanceolaitum


+ .2, Nqphrodium thelypteris +.2, Galium palustre f. lanceolatum +.2, Glechoma
bederacea +.2, Lysilmachiia nummularia +.2, Potentiila reptans +.2, Echinochloa crus
galli +.2, Euphorbia lucida +.2, Glyciirrhiza echinata +, Aristolochia clematitiis +,
Bidens frondosus +.2, Symphytum officinale +.2, Calamogrostis epigeios +.2, Listera
ovata +.2, Erigeroim canadense +.1, Phleum pratense +.3, Succiissa pratensis f. hilrsuta
+ .2, Silene vulgaris +.2, Leersia cryzoddes +.2, Poa triviaLis 1.2, Polygonum hydropipe.r
+ .2, Lythrum salicaria f. toimentosum +.2, Dyeraniuin robertionum +.2, Glega officinalis
+.2, Gratiola officinalis +.2, Ciirsiuim canum +.2, Peucedanum palustre +.2,
Solanum nigrum +.2, Solidago virga aurea +.2, Poa palustris +.3, Serratula tinctoria
+ .2, Gentiana pneumionathe +.2, Eupatoriuim cannaibimuim +.2.
U faciesu sa belom topolom postiže Bahofenova topola svoj biološki
optimum: stabla su lepo razvijena, a visinski i debljinski prirast maksimalni.
U tehnološkom pogledu ona, međutim, nisu besprekorna, jer često imaju
habitus rubnih stabala. Ne može se reći da je u topolovoj šumi i ekološki
optimum Bahofenove topole, jer ona bolje uspeva na nešto suvljim staništima
u okviru jasenove šume. Međutim ona u topolovoj šumi postiže svoj
biološki optimum, jer u borbi sa belom i crnom topolom ima više prednosti
nego u borbi sa jasenom i lužnjakom, koji je na svom staništu potiskuju.


3} Treće stanište Bahofenove topole je šuma veza i jasena. Na ovakvim
staništima voda stagnira kraće vremene nego u šumama topole, ali na Deliblatskom
Pesku ova staništa su raspoređena oko stajaćih voda, a ne oko
tekućih, kao što je to slučaj u šumi topole. Tie je takode različito od tla u
šumi topole: ono je peskovito, ali je mnogo više humozno nego u šumi
topole. Osim toga ono ima jasne znake zabarivanja, što u šumi topole nije
slučaj.


U fitocenološkom pogledu ove šume jasena pripadaju asocijaciji Fraxineto-
Ulmetum effusae faciesu sa johom, brezom i Bahofenovom topolom.
Primera radi navodimo ovde jedan snimak sa Konstantinove Bare na
južnom obodu Deliblatskog Peska.


Sloj drveća: Svojstvene vrsie asocijacije: Fraxinus oxycarpa +.2,
ULmuis ef fusa +.2 ; Diferencijalne vrste f a c i e s a : Populus Baohof eni
1—2.3, Alnus iglutinosa 4.2; Pratilice : Populus alba +.2, Populus niigra + . —


Sloj šiblja: Pratilice : Ligustrum vulgare +.2, Cornus sangvdnea +.2 .Rhamnus
xathartriea +-2, Crataegus monogyna +.2, Prunus mahaieb 1.2, Sambucus niger +.2,
Viburnum opulus 1.2, Alnus glutinosa +.2, Fraingula alnus 1.2, Rubus caesius 2.2.—


Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Nephrodium thelypleris 4.4,
Fraxinus oxycarpa +.2, Ulmus effusa +.2; Pratilice : Brachypodium silvat´cum


+ .2, Geum urbanum +.2, Glechoma hederacea +.2, Cornus samguinea +.1, Rhamnus
cathartica +.1, Prunus rtahaleb "Hi, Clematis vitalba 1.2, Morus nigra +.2, Galium
palustre 1.2, Lysimachiia vulgaris +, Geranium robetrtianum +.1, Humulus lupulus
+ .2, Bidens frondosus 1.2, Polygonum hydropiper 2.2, Eupatorium Cannabinum +.1,
Carex stricta (?) +.2, Lycopus europaeus +.2, Carex pseudocyperus +.2, Cirsiium
«anum +, Lytbrum salicaria +.1, Solanum nigrum +, Poa tmlvialis 1.2, Carex vulpina