DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

crne topole, subasocijaciji deliblatske šume topole. — Primera radi donosimo
jedan snimak iz okoline Markuševog Bunara.


Sloj drveća; Svojstvene vrste asocijacije: Populus nigra 3.2, Populus
alba 1.3, Populus Bachofeni 1.2; Svojstven e vrište sveze: Alnus glutinosa
+.2, Salix amygdalina +.2; ´Pratilice : Fraximus aniericana +.2.


Sloj šiblja: Svojstvene vrste asocijacije: Rubus caesius 2.3, Salix
cinerea +.2, Populus alba 4.2, Salix purpurea +.2; Svojstvene vrste sveze:
Frangula alnus +.3, Humulus lupulus +.2, Salix viminalis +.2,, Cusouta lupulaformJls


+ .2, Amorpna fruticosa +; Pratilice : Fraxinus americana +.2, Ulmus campestris
+ , Monis nigra + .
Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Carex vulp´Jna f. tenudor
+ .3, Hypericum acutum +, Populus alba +.2, Myosotis scorpioides f. nemorosa +.2,
Valeriana officinalis +.2; Svojstvene vrste sveze: Lycopus aeropus +,
Convolvulus sapium +.2, Galeopsis speciosa +.2, Angelica sylvestris +.2, Humulus
lupulus +.2, Anthriscus Silvester +.2, Crataegus nigra +, Helloborine palustris +.2;
Pratilice : Lathyrus ulig nosus 1.2, Epilobium lancelatum +.2, Siuim lanceolatum
f. banaticum +.2, Nephrodium thelypteris +.2-, Galium palustre f. lanceolatum +,
Glechoma hederacea +.2, Lysiimachia numumiularia +.2, Lythrum salicaria 1.2,
Symphytum officinale +.2, Senecio paludosus +.2, Bidens frondosus +.2, Inula britannica
+.2, Glycirrhiza ech´nata +.2, Lysimachia vulgaris +.2, Bidens tripairtitus
+ .1, Echinochloa crus galli +.2, Potentilla reptans +.2, Agrostis alba 1.3, Eupatorium
cannahinum +.2, Epilobium adnatum +-2, Urtica diooea +.2, Armoracia macrocarpa
+ .2, Gra´tiola officinalis +.2, Althaea officinalis +-2, Verbena officinalis +.1, Galega
offinicinalis +.2, Roripa sylvestris +.2, Geranium iro´bertianum +.2, Stenactis annua
+ .2, Pulicaria disenterica +, Epilab´um hirsutum +.1, Scutellaria gallericulata +.2,
Polygonum hydropiper +.2, Teuonium iScoirdium +.2, Poa trivialis 1.2, Potentilla
anserina +.2, Oenathera biennis +.2, Carex leporina + , Polygonum lapathipolium
+ .2.
Treba istaći da je u ovakvim sastojinama Bahofenova topola očito minimalne
vitalnosti: stabla su niska, iskrivljena, nepravilne krune i nejednoličnog
prirasta. Sve ovo govori u prilog tome da je na ovakvim staništima
Bahofenova topola na granici vlažnosti koju može podneti. U tehnološkom
pogledu ona tu daje slabo upotrebivu tehničku deblovinu.


Ovakva staništa Bahofenove topole su najduže plavljena staništa šume
topole. Zabarenost tla, međutim, nije velika i struktura peska nije nepovoljna.
Prema tome slabi uzrast Bahofenove topole objašnjava se dužim
stagniranjem površinske vode.


2) Drugi tip staništa Bahofenove topole je isto tako šuma topole s razlikom
da na ovom drugom, staništu bela topola preovladuje ili potpuno potiskuje
crnu topolu. To su sastojine na uzdignutim, oceditijim mestima, koja
manje trp© od površinskih voda.


U fitocenološkom pogledu ove sastojine pretstavljaju facies bele topole
deliblatske šume topole. Približan floristički sastav ovog faciesa vidi se iz
sledećeg´ snimka (okolina Vrela):


Sloj drveća: Svojstvene vrste asocijacije: Populus alba 3,3, Populus
Bachofeni 2.2; Pratilice : Fraximus oxycarpa +. Betula verrucosa +.


Sloj šiblja: Svojstvene vrste asocijacije: Rubus caesius 1.3, Salix
cinerea +.2, Viburinum opulus +.2, Salix purpurea +.2; Svojstven e vrst e
sveze : Frangula alnus 1.3, Alnus glutinosa +.2; Pratilice : Crataegus monogyna
1.2, Rhamus cathartica +.2, Prunus mahalefo +, Fraxinus oxycarpa +.2, Samlbucus
nigra +, Morus nigra +.2.


38