DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

delokrugu sa inostranim odgovarajućim centrima i naučnicima i održavao
bi potrebnu vezu sa istima. Nabavka knjiga i časopisa takođe bi bio
osnovni zadatak jednog ovakvog centra.


Ovo pitanje iznosimo više za diskusiju i želja nam je da se ova prihvati
kako od naših praktičara tako isto i od naučnih radnika, kako bi
se osvetlilo jedno pitanje, koje sutra ako ga ne budemo blagovremeno
postavili, može imati neželjenih posledica za čitavu smolarsku proizvodnju.
Na ovo su upućene i šumarstvo i hemiska industrija. Saradnja jednih
i drugih je neminovna i potrebna. Ona jedino može obezbediti uspeh i
ovoj mladoj grani unutar šumske privrede.


Développement du gemmage dans Va période du Plan quinqennal (1947—1951)
de Yougoslavie


L´auteuir a exposé ´des données sur le gemmage en Yougoslavie, dans la période
1947—1951, pourr chaque République populaire et pourr la Yougoslavie.
La production totale de §a gemme a été:


1947 287.2 tonnes
1948 517.3 „
1949. . . . . . 8490 ,
1950 1263 0 .,
1951. . . ´ . . 1660.7 „


Les (principales essences des pins qui on été soumis au gemmage sont: Pin
noijr. Pin sylvestre et P:´m d´Alep.


Il y a des possibilités a augmenter la production de fia gemme dans île proche
avenir, niais dans une mesure assez, restreinte- Apres deS´pins il peut etre envisage
le gemmage d´Epicéa.


La distillation de la gemme est effectuée dans cinq distilleries. M est a noter
qu´ en Yougoslavie (notamment en Slovénie) est assez développée la production des
huiles etheriiques extraits des aiguilles d´Epicéa Sapin, Pin sylvestre, Genévrier
commun.


Vu (Se développement intense dm gemmage en Yougoslavie, il serait utile d´envisager
la création d´un Centre scientifique pour l´étude de la production des gemmes
et autres produits de nos coniferes. Ce Centre pouraiit etre attaché a l´un des Instituts
de Recherohes forestieres, a l´une des Facultés Forestieres ou a l´urne des Academies
des Sciences. -


Dr. Živko Slavnić (Novi Sad) :


O EKOLOGIJI BÄHOFENOVE TOPOLE


Jedna od specifičnosti šumske dendroflore Deliblatskog peska u Banatu
je Bahofenova topola. U botaničkom pogledu ona pretstavlja jednu
retkost u vojvođanskoj flori, a i njena šumarska vrednost je znatna.


Sistematska vrednost Bahofenove topole nije u florističkoj literaturi
još definitivno određena. Tako Hayek uzima Bahofenovu topolu, Populus
Bachofenii Rchb. kao sinonim hibridne topole, Populus hybrida MB. i
smatra je posebnom vrstom, poznatom na Balkanu dosad samo iz Bugarske
(Hayek 1927). Jâvorka (1925) smatra da je Populus Bachofeni Wierzb.
jedna forma bele topole koja prema njemu dolazi kod nas na donjem Du


35
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 38     <-- 38 -->        PDF

navu, u Srbiji i na Balkanu. Wagner iznosi mišljenje da je Deliblatska
Bahofenova topola, Populus Backofen! Wierzb kibrid između bele topole i
trepetljike (Wagner 1914). Važno je istaći pri tome dve činjenice. Prva je
da se dijagnoza za vrste Populus Babofeni Rckb. kao i dijagnoza podvrste
bele topole ssp. Babofeni Wierzb ne mogu u potpunosti primeniti na Bahofenovu
topolu sa Deliblatskog Peska. Druga činjenica je da su primerci
topole koji se danas na Deiiblatskom pesku nazivaju imenom Bahofenove
topole međusobno različiti, tako da daju utisak da ne pripadaju istoj sistematskoj
jedinici. Prema tome pitanje sistematske pripadnosti Bahofenove
topole na Deiiblatskom pesku nije jasno i njemu treba posvetiti veću pažnju.


Ekologija Bahofenove topole


Kako je Bahofenova topola u Vojvodini ograničena na Deliblatski
pesak, klimski faktori koji ulaze u sklop njenih spoljnih delova su oni koji
važe za Daliblaitski pesak u celini.


Temperaturni odnosi Deliblatskog peska su ovi: prosečna godišnja
temperatura 11,3°C, prosečna temperatura vegetacionog perioda 18,2°C,
meseca januara iznad —2°iC, meseca aprila iznad 12°C, meseca jula iznad
23°C i meseca oktobra iznad 12°C, Suma temperature za vegetacioni period
je 3.354°C. Minimalna prosečna srednja temperatura meseca januara je
—14°C, a apsolutna maksimalna srednja temperatura meseca jula oko 38°C.
Poslednji mrazevi su u mesecu aprilu, a prvi u ranu jesen.


Pluviometrijski režim Deliblatskog peska ima odlike karakteristične za
jug Vojvodine. Prosečna suma ´godišnjih oborina je između 600 i 700 mm,
za vreme vegetacionog perioda 300—400 mm.


Pored godišnjeg maximuma oborina u periodu maj—juni, koji je karakterističan
za ćelu Vojvodinu treba istaći i t. zv. drugi godišnji maximum
u mesecu oktobru, koji je na Deiiblatskom pesku izrazit. Pored ova dva
maximuma oborina ima i dva perioda suše, jedan zimski i jedan letnji. Ovaj
poslednji ne održava se na vegetaciji Deliblatskog peska onako jako kao u
drugim delovima Vojvodine zbog specifične osobine peska da kondezuje
vlagu. Vlažnost vazduha je leti oko 40%, a zimi oko 90°/o.


Specifična klimska osobina Deliblatskog peska je istočni vetar košava
koji se u ovom kraju oseća mnogo jače nego u ostalim krajevima Vojvodine
(Stojković, 1949).


Svetlosni odnosi na Deiiblatskom pesku su uglavnom isti kao i u ostalim
delovima Vojvodine. Meseci maj, juni, juli i august imaju dugi dan,
njegova dužina se kreće između 14 i 15h. Meseci mart, april, septembar i
oktobar imaju kratki dan s prosečnom vrednošću od llh—13h 30´. Prosečna
dužina dana u ćelom vegetacionom periodu je oko 14h, a suma svetlosnih
časova istog perioda je oko 2.144 časa.


. Za fenologiju Bahofenove topole važni su toplotni i svetlosni faktori
naročito za izvesne faze u vegetacionom periodu. Kako Bahofenova topola
cveta krajem marta i početkom aprila mogu se za njenu preflorajnu fazu
uzeti prve tri nedelje meseca marta, za fazu cvetanja kraj marta i prva
polovina aprila, a za fazu listanja druga polovina aprila i početak maja.


36
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Svaka od ove tri faze ima određene toplotne i svetlosne karakteristike, koje
ćemo izneti ovde.


Prefloralna faza obuhvata prve tri nedelje meseca marta i poklapa se
sa fazom cvetanja rano proletnjih geofita (Leueoium aestivum) i jednogodišnjih
proletnjih efemera (Veronica hederifolia). U toplotnom pogledu
ovaj period se karakteriše prosečnom temperaturom vazduha od 6,3°, suma
temperature za ove tri nedelje je oko 150°. U svetlosnom pogledu ova faza
se karakteriše kratkim danom od 12h53´ dužine i sumom svetlosnih časova
od oko 270h. Prema tome glavna karakteristika prefloralne faze Bahofenove
topole je najniža prosečna temperatura i najkraći dan u vegetacionom
periodu na Deliblatskom Pesku i minimalne sume temperature i svetlosnih
časova.


Faza cvetanja obuhvata kraj meseca marta i prvu polovinu meseca
aprila. Ona odgovara prema tome fazi cvetanja prolećnih geofita (Hellebo1rus
odorus, vrste roda Corydalis), a karakteriše se ovim toplotnim i svetlosnim
momentima. Srednja temperatura ove faze je oko 10°, a njena suma
temperature oko 170°. Prosečna dužina dana je oko 13h 20´, a suma svetlosnih
časova je oko 280. Prema tome faza cvetanja se u pogledu temperature
i svetlosti ne razlikuje mnogo od prefloralne faze. Cvetanje se odvija
pri niskoj prosečnoj temperaturi, kratkom danu, i malim sumama svetlosnih
časova i temperature.


Faza listanja, koje se poklapa istovremeno sa fazom formiranja
semena obuhvata drugu polovinu meseca aprila i početak meseca maja,
Prosečna temperatura ove faze je oko 15°, a suma temperature oko 315°.
Prosečna dužina dana je uglavnom iznad 14h, a prosečna suma svetlosti
435h. Ova faza se kvalitativno razlikuje od prethodne dve naročito u svetlosnom
pogledu, jer se odvija pri uslovima dugog dana; u pogledu prosečne
temperature, sume svetlosnih časova i sume temperature, razlike su kvantitativne,
ali one su velike.


Pored navedenog u fenologiji Bahofenove topole imamo još nekoliko
karakterističnih momenata, kao što su sazrevanje semena i formiranje pupoljaka
(leto), klijanje i jarovizacija semena i jarovizacija pupoljaka (jesen
i proleće). O ovim fenološkim fazama bilo je govora u glavnim crtama u
jednom prethodnom radu (Slavnić, 1951), pa se na ovom mestu na njima
nećemo zadržavati.


Tip tla na kome uspeva Bahofemova topola je pesak aluvijalne ili diluvijalne
starosti, eolskog porekla. Po mehaničkom sastavu on se sastoji od
zrna iz frakcije finih čestica. Kako se međutim finoća zrna na Deliblatskom
Pesku menja i zrna postaju sve grublja, što se više ide sa severo-zapada na
jugoistok, za južni obod Deliblatskog Peska na kome uspeva Bahofenova
topola karakteristična su najgrublja zrna peska.


Na pesku ovakvog mehaničkog sastava staništa na kome nalazimo Bahofenovu
topolu su različita s obzirom na trajanje površinskih poplava i na
stepen zabarenosti peska, Sa te tačke gledišta mogu se staništa Bahofenove
topole podeliti u 4 tipa :


1) Najduže je pod vodom stanište Bahofenove topole u šumama sa belom
i crnom topolom. U fitocenološkom pogledu ove šume pripadaju faciesu


37
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

crne topole, subasocijaciji deliblatske šume topole. — Primera radi donosimo
jedan snimak iz okoline Markuševog Bunara.


Sloj drveća; Svojstvene vrste asocijacije: Populus nigra 3.2, Populus
alba 1.3, Populus Bachofeni 1.2; Svojstven e vrište sveze: Alnus glutinosa
+.2, Salix amygdalina +.2; ´Pratilice : Fraximus aniericana +.2.


Sloj šiblja: Svojstvene vrste asocijacije: Rubus caesius 2.3, Salix
cinerea +.2, Populus alba 4.2, Salix purpurea +.2; Svojstvene vrste sveze:
Frangula alnus +.3, Humulus lupulus +.2, Salix viminalis +.2,, Cusouta lupulaformJls


+ .2, Amorpna fruticosa +; Pratilice : Fraxinus americana +.2, Ulmus campestris
+ , Monis nigra + .
Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Carex vulp´Jna f. tenudor
+ .3, Hypericum acutum +, Populus alba +.2, Myosotis scorpioides f. nemorosa +.2,
Valeriana officinalis +.2; Svojstvene vrste sveze: Lycopus aeropus +,
Convolvulus sapium +.2, Galeopsis speciosa +.2, Angelica sylvestris +.2, Humulus
lupulus +.2, Anthriscus Silvester +.2, Crataegus nigra +, Helloborine palustris +.2;
Pratilice : Lathyrus ulig nosus 1.2, Epilobium lancelatum +.2, Siuim lanceolatum
f. banaticum +.2, Nephrodium thelypteris +.2-, Galium palustre f. lanceolatum +,
Glechoma hederacea +.2, Lysiimachia numumiularia +.2, Lythrum salicaria 1.2,
Symphytum officinale +.2, Senecio paludosus +.2, Bidens frondosus +.2, Inula britannica
+.2, Glycirrhiza ech´nata +.2, Lysimachia vulgaris +.2, Bidens tripairtitus
+ .1, Echinochloa crus galli +.2, Potentilla reptans +.2, Agrostis alba 1.3, Eupatorium
cannahinum +.2, Epilobium adnatum +-2, Urtica diooea +.2, Armoracia macrocarpa
+ .2, Gra´tiola officinalis +.2, Althaea officinalis +-2, Verbena officinalis +.1, Galega
offinicinalis +.2, Roripa sylvestris +.2, Geranium iro´bertianum +.2, Stenactis annua
+ .2, Pulicaria disenterica +, Epilab´um hirsutum +.1, Scutellaria gallericulata +.2,
Polygonum hydropiper +.2, Teuonium iScoirdium +.2, Poa trivialis 1.2, Potentilla
anserina +.2, Oenathera biennis +.2, Carex leporina + , Polygonum lapathipolium
+ .2.
Treba istaći da je u ovakvim sastojinama Bahofenova topola očito minimalne
vitalnosti: stabla su niska, iskrivljena, nepravilne krune i nejednoličnog
prirasta. Sve ovo govori u prilog tome da je na ovakvim staništima
Bahofenova topola na granici vlažnosti koju može podneti. U tehnološkom
pogledu ona tu daje slabo upotrebivu tehničku deblovinu.


Ovakva staništa Bahofenove topole su najduže plavljena staništa šume
topole. Zabarenost tla, međutim, nije velika i struktura peska nije nepovoljna.
Prema tome slabi uzrast Bahofenove topole objašnjava se dužim
stagniranjem površinske vode.


2) Drugi tip staništa Bahofenove topole je isto tako šuma topole s razlikom
da na ovom drugom, staništu bela topola preovladuje ili potpuno potiskuje
crnu topolu. To su sastojine na uzdignutim, oceditijim mestima, koja
manje trp© od površinskih voda.


U fitocenološkom pogledu ove sastojine pretstavljaju facies bele topole
deliblatske šume topole. Približan floristički sastav ovog faciesa vidi se iz
sledećeg´ snimka (okolina Vrela):


Sloj drveća: Svojstvene vrste asocijacije: Populus alba 3,3, Populus
Bachofeni 2.2; Pratilice : Fraximus oxycarpa +. Betula verrucosa +.


Sloj šiblja: Svojstvene vrste asocijacije: Rubus caesius 1.3, Salix
cinerea +.2, Viburinum opulus +.2, Salix purpurea +.2; Svojstven e vrst e
sveze : Frangula alnus 1.3, Alnus glutinosa +.2; Pratilice : Crataegus monogyna
1.2, Rhamus cathartica +.2, Prunus mahalefo +, Fraxinus oxycarpa +.2, Samlbucus
nigra +, Morus nigra +.2.


38
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Myosotis scorpioides f.
Tiemorosa +.2, Veronica maritima f, cordifolia +.2, Scrop´hularia alata +.2, Hypericum
acutum +.1, Carex vulpina f. tenuior 1.3; Svojstven e vrst e
sveze : Inula heienium +.2, Nepeta cataria +.2, Hamulus lupulus +.2, Ca rex
pendula 1.2, Thaliotrum angustissimum +.2, Mentha dumetorum +.2, Angelica
sylvestris +.2, Convolvulus sepium +.2, Solanum dulcamara +.2; Pratilice : Duvaljouvea
serotiina +.2, Sium Lanceolatum f. banaticum +-2, Bpilobiium lanceolaitum


+ .2, Nqphrodium thelypteris +.2, Galium palustre f. lanceolatum +.2, Glechoma
bederacea +.2, Lysilmachiia nummularia +.2, Potentiila reptans +.2, Echinochloa crus
galli +.2, Euphorbia lucida +.2, Glyciirrhiza echinata +, Aristolochia clematitiis +,
Bidens frondosus +.2, Symphytum officinale +.2, Calamogrostis epigeios +.2, Listera
ovata +.2, Erigeroim canadense +.1, Phleum pratense +.3, Succiissa pratensis f. hilrsuta
+ .2, Silene vulgaris +.2, Leersia cryzoddes +.2, Poa triviaLis 1.2, Polygonum hydropipe.r
+ .2, Lythrum salicaria f. toimentosum +.2, Dyeraniuin robertionum +.2, Glega officinalis
+.2, Gratiola officinalis +.2, Ciirsiuim canum +.2, Peucedanum palustre +.2,
Solanum nigrum +.2, Solidago virga aurea +.2, Poa palustris +.3, Serratula tinctoria
+ .2, Gentiana pneumionathe +.2, Eupatoriuim cannaibimuim +.2.
U faciesu sa belom topolom postiže Bahofenova topola svoj biološki
optimum: stabla su lepo razvijena, a visinski i debljinski prirast maksimalni.
U tehnološkom pogledu ona, međutim, nisu besprekorna, jer često imaju
habitus rubnih stabala. Ne može se reći da je u topolovoj šumi i ekološki
optimum Bahofenove topole, jer ona bolje uspeva na nešto suvljim staništima
u okviru jasenove šume. Međutim ona u topolovoj šumi postiže svoj
biološki optimum, jer u borbi sa belom i crnom topolom ima više prednosti
nego u borbi sa jasenom i lužnjakom, koji je na svom staništu potiskuju.


3} Treće stanište Bahofenove topole je šuma veza i jasena. Na ovakvim
staništima voda stagnira kraće vremene nego u šumama topole, ali na Deliblatskom
Pesku ova staništa su raspoređena oko stajaćih voda, a ne oko
tekućih, kao što je to slučaj u šumi topole. Tie je takode različito od tla u
šumi topole: ono je peskovito, ali je mnogo više humozno nego u šumi
topole. Osim toga ono ima jasne znake zabarivanja, što u šumi topole nije
slučaj.


U fitocenološkom pogledu ove šume jasena pripadaju asocijaciji Fraxineto-
Ulmetum effusae faciesu sa johom, brezom i Bahofenovom topolom.
Primera radi navodimo ovde jedan snimak sa Konstantinove Bare na
južnom obodu Deliblatskog Peska.


Sloj drveća: Svojstvene vrsie asocijacije: Fraxinus oxycarpa +.2,
ULmuis ef fusa +.2 ; Diferencijalne vrste f a c i e s a : Populus Baohof eni
1—2.3, Alnus iglutinosa 4.2; Pratilice : Populus alba +.2, Populus niigra + . —


Sloj šiblja: Pratilice : Ligustrum vulgare +.2, Cornus sangvdnea +.2 .Rhamnus
xathartriea +-2, Crataegus monogyna +.2, Prunus mahaieb 1.2, Sambucus niger +.2,
Viburnum opulus 1.2, Alnus glutinosa +.2, Fraingula alnus 1.2, Rubus caesius 2.2.—


Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Nephrodium thelypleris 4.4,
Fraxinus oxycarpa +.2, Ulmus effusa +.2; Pratilice : Brachypodium silvat´cum


+ .2, Geum urbanum +.2, Glechoma hederacea +.2, Cornus samguinea +.1, Rhamnus
cathartica +.1, Prunus rtahaleb "Hi, Clematis vitalba 1.2, Morus nigra +.2, Galium
palustre 1.2, Lysimachiia vulgaris +, Geranium robetrtianum +.1, Humulus lupulus
+ .2, Bidens frondosus 1.2, Polygonum hydropiper 2.2, Eupatorium Cannabinum +.1,
Carex stricta (?) +.2, Lycopus europaeus +.2, Carex pseudocyperus +.2, Cirsiium
«anum +, Lytbrum salicaria +.1, Solanum nigrum +, Poa tmlvialis 1.2, Carex vulpina


ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 42     <-- 42 -->        PDF

U ovoj šumi postiže Bahofenova topola ekološki optimum. To međutim
ne dolazi dovoljno do izraza zbog odnosa konkurencije, koji čine da je ona
po pravilu potisnuta najčešće od johe, jasena i veza, rede od breze.


Kako je ova šuma obično gusta i potpuno sklopljena, stabla Bahofenove
topole u njoj su visoka, pravilna i sa dobrim prirastom u debljinu. Zbog
toga su u tehnološkom pogledu besprekorna.


U šumi jasena i veza, naročito u faciesima sa lužnjakom, Bahofenova
topola nalazi se na granici suhosti podloge i preko te granice ona u prirodnim
sastojinama više ne dolazi.


4) Poslednje stanište Bahofenove topole su međudinski prostori na
južnom obodu Deliblatskog Peska; to su vrste kotlova ograničenih relativno
niskim dinama od svega nekoliko m visine vrlo< senovitih i čiji prečnik se
kreće u granicama od par stotina metara. Tie je sivkastožuti pesak, najgrubljeg
mehaničkog sastava na Deliblatskom Pesku, Na površini ima tanak
(do 8 cm) sloj humusa, koji je po mehaničkom sastavu takođe peskulja sa
tragovima zabarivanja.


U fitocenološkom pogledu ova šuma pripada tipu deliblatske šume
hrasta i lipe, faciesu sa Bahofenovom topolom.


Primera radi donosimo jedan snimak iz okoline Dubovca,


Sloj drveća: Svojstvena vrsta sveze: Tilia tomentosa 1-2, Prunus mahaleb
1.2; Diferencijalna vrsta faciesa: Populus Bachoieni, 4,2; Pratilice
: Crataegus monogyna +.2,


Sloj šiblja: Svojstvene vrste sveze: Loniicera xylosteum 2.3, Viburnum
lantana +.2, Evonymus verrucosa´ +.1.2, Tilia tomentosa +.2, Prunus mahaleb +.1.2,
Querents pedunculatai f. crass,iiulcula (?) +.2, Rhus coitynus +.2; Pratilice: . Cornus
sangnivea +.2, Crataegus monogyna ´ 1.2, Beriberis vulgaris + .2,, Lygustruim vulgare


+ .1.2, Rufous caesieus +, Samlbucus nigra +.2, Clematis vitalba 1.2, Populus Bachofeni
+ , Evonymus europaea +.2.
Sloj zelja: Svojstvene vrste asocijacije: Viincetoxicumi laxum i .2;
Di fer en ci jalne vrste facicsa : Ruibus caesius 1.2, Solidago vinga aurca 1.1,
Equisetum palustre +.2; Svojstvene vrše te sveze: Tilia tomentosa 1.1, Po´ygonatum
latifolium +.1, Virbuirnum lantema 1,1, Lonicera xylosteum; +.1.2, Prunus mahdleb
+ .2, Evonymus varruicosa +.2, Rhamnuis cathartica +.2, Quercus pedünculata f.
crassiuscula +, Rhus cotynus +.2, Cephalanthera rubra +.2, Dietaimnus albus +.2;
Pratilice : Crataegus monogyna +.1.1, Cynoglossuim officinale +.1, Berberis vulgaris
1.1, Clematis vita´ba +.1, ´Convallaria majailis 1.2, Lygustrum vulgare +.1.1, Asparagus
tenuiifoliuis +.2, Carex divulsa +.1.2, Piimpinelk saxifraga +.2, Thalictruim aguilegifolium
+, Evonymus europaeus +.1, Cornus sangninea +.1, Morus alba+, Acer campestre


+ , Brachyipodiium silvaticum +.1.2, Toriillis arvensiis +.2, Poipuilus alba +, Poa triv´ailis
+ .2, Polygonuim duimetoiruim +, Agriinrooia eupatoKum +, Sedum maximum +, S´lene
vulgaris asip. latifoia (?) +.2´.
Prema iskazima šumara Bahofenova topola u ovim medudinskim prostorima
je veštački podignuta na račun iskrčene lipe i lužnjaka. Habitus
stabla Bahofenove topole to potvrđuje: ona su relativno visoka, nerazgranata,
prava, ali vrlo slaba prirasta u debljinu i za svoju starost nenormalno
tanka (što ukazuje da drvo nije na svom prirodnom staništu). U tehnološkom
pogledu ova stabla su dobra.


Iz rečenoga se vidi da ovo nije prirodno stanište Bahofenove topole,
nega da na njemu ona uspeva samo uz intervenciju čoveka.


40
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zaključak


Staništa Bahofenove topole na Deliblatskom Pesku su ova:


Facies sa crnom topolom u asocijaciji Populetum nigro-albae;


Facies sa belom i Behofenovom topolom u istoj asocijaciji;


Facies sa johom, brezom i Bahofenovoim topolom u šumi jasena i veza.


Sva ova tri staništa su prirodna staništa Bahofenove topole.


Facies sa Bahofenovom topolom u deliblatslkoj šumi Jipe i lužnjaka. Na
ovom staništu Bahofenova topola uspeva samo uz intervenciju čoveka.
Optimum postiže Bahofenova topola u faciesu sa belom topolom (asocijacija
Populetum nigro-albae) na slabo bumoznoim pesku, na mestima uz
tekuće vode i koja su periodički plavljena. — Ekološki optimum Bahofenove
topole je u šumi jasena i veza na zabarenom humoznom pesku, na
mestima gde poplava traje vrlo kratko. U ovoj šumi međutim ona dolazi
rede, zbog konkurencije drugih drvenastih vrsta.
Granica prema vlažnosti je za Bahofenovu topolu facies sa crnom
topolom, u šumi topole na slabo humoznom pesku, uz tekuće vode, na mestima
koje najviše trpe od poplave. Ovde ona ima jako smanjeni vitalitet,
a tehnološki je bez vre dna.
Granica prema suhosti podloge za Bahofenovu topolu nalazi se u
deliblatskoj šumi lipe i lužnjaka, u međudinskim prostorima, jako osenčenim,
van dohvata poplavnih voda, na vrlo slabo humuznom, relativno grubom
pesku. Ovo stanište ne pretstavlja za nju biološki optimum, ali je na
njemu u tehnološkom pogledu besprekorna. Prirast joj je, međutim, mali.
Na ovakvim staništima Bahofenova topola uspeva samo veštački uzgojena.


Literatura:


Haye k A.: Prodromuis, florae Penins/ulae balcanicae, — Berlin 1927.


Jâvork a S,: Magyar Flora. — Budapest 1925.


Slavni ć Ž.: Vegetacijske studije Vojvodine. Naučni zb. Mat. srp. Serija prir.
nauke bn 2. (u štampi). ´
Stojkovi ć L.; Navodnjavanje Vojvodine i njen b´ljnii sastav. Arh. za polj.
nauke i tehn, — Beograd 1949.
Wagne r J.: A dclibldti kincstâri hotmokpuszta novényilâga. Brd, kis. XVI.
Selmecbânya 1914.


ÜBER DIE ÖKOLOGIE DER ART POPULUS BACHOFENI WIERZ IM GEBIETE
DES DELIBLATER SANDES


In der Abhandlung wird die Ökologie der Art -Populius Baohofeni Wierz. die in
der Vojvodina auf das Gebiet des Delöblater Sandes beschränkt ist, ausführlieh besprochen.


Von dem ökologischen und phytoicoenologischen Standpunkt aus werden die
Standorte der Art in vier Typen abgesondert. Der erste Typus dos Standortes ist das
Populetum albo-nigrae, Fazies mit Populus nigra. Auf diesem Standorte dauert die
Ufoerschwemimiung am längsten; der Boden ist ein Alluvium. Populus Bachofeni ist
hier na der Grenze dar Feuchte und gedeiht schlecht.


Der zweite Standort is das Populetum albo-niigrae, Fazies mit Populus alba. Die
Ubersohwemimung dauert etwas kürzer, der Boden ist derselbe. Die Vitalität der Art
ist gross.


41
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Der dritte Standort ist ein Fraxitaeto-Ulmetum effuisae, Fazies mit Alnus glustinosa,
Birke und Populus Baohofenii. Der Bodan ist ein sekr leichter sandlehmiger
.Moorboden; die Überflutung dauert verhältnismässig kurz. Die Vitelität der Art ist


gross.


Der vierte Standort is ein Eichen-Limder-Wald, ausserhalb der Überschwemmung;
der Boden ist ein feinkörniger Sand mit einer dünnen Humusschicht. Populus Bachofeni
kommt nur in Beständen dm Dunnenzwischeruraum vor. Die Vitalität dar Art ist
nicht gross, die Baume sind technisch aber tadellos.


Auserdem werde die Licht und Temperatur — Venhältn´sse während der Vorblüte-
und Blute-Zeit und während der Fruchtbildung besprochen.


Ing. Drago Radimir (Zagreb) :


SMOLARENJE STIMULACIJOM


Već deeenijama poznat je postupak povećanja proizvodnje smole iz
četinjara upotrebom raznih kemijskih srestava. Nanašanjem (premazivanjem,
kapanjem, prskanjem) rastvora kiselina ili alkalija na svježe rane
(žlijebove) bjelenica nastojalo se spriječiti bubrenje tkiva smolnih kanala
četinjara i zadržati ukrućivanje smole u dodiru sa vazduhom (zbog kristalizacije
odnosno isparivanja terpentinskog ulja iz smole), da bi se produžilo
curenje smole iz obnovljene rane.


Dr. Hessenland, profesor Visoke škole za trgovinu u Königsbergu,
zasnovao je pokusna istraživanja po ovom predmetu još $. 1933. sa 10.000
bjelenica običnog bora na području šumarije Kobelbude (Samland). Smolarenjë
sa stimulacijom postepeno je prošireno na područja Meseritz, Schönlanke
i Bütow sa ukupno 350.392 bjelenice. — Prema izvještajima nie^ovih
saradnika Kubluna (1936), Splittera (1937) a naročito Loyckea (Forstarchiv
Hannover 1938) ova istraživanja dala su za praktično smolarenje
pozitivne rezultate.


Nanašanje izvjesne količine kiselina ili alkalija na svježa zarezivanja
bijeli borovih stabala povoljno je djelovalo na proizvodnju smole. Curenje
smole se produžilo toliko, da nije bilo potrebno obnavljati rane nego samo
svakih 14 dana (mjesto do tada uobičajenih 5—7 dana kod normalnog smolarenja).
Time se mnogo uštedilo na radnoj snazi. Najveći uspjeh postignut je
primjenom 25°/o-sumporne kiseline.


Prskanjem svježe zarezanih žlijebova kiselinom mjesto dotadanjeg
močenja i premazivanja rana povećao se prinos smole za 30% po zarezu,
laka su time prinosi po zarezu i bjelenici prilično povećani, ipak konačni
sezonski prinos nije mnogo varirao od onog pri normalnom smolarenju
obzirom na reduciran broj obnavljanja rana (12—15 mjesto normalno 24—
35 zareza). Međutim uspoređivanjem proizvodnje smole narmalno smola-
Tenih sastojina s onima, u kojima se smolarilo primjenom kemijskih srestava,
— pri jednakoj širini bjelenica i s jednakim
vremenskim razmacima između dva uzastopna zarezivanja
— ustanovljeno je da se povećanje prinosa
smole po pojedinom zarezu kretalo između 200
do 250°/o bez obzira na stanišne i sastojinske prilike. Djelovanje stimulacije
pokazalo se efikasnim pri smolarenju sastojina boljeg i lošijeg boniteta kao
i pri višegodišnjem smolarenju jednog te istog stabla.


42