DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing, Bran. Pejoski (Skopje)


RAZVOJ INDUSTRISKOG SMOLARENJA U PRVOM
PETOGODIŠNJEM PLANU (1947—1951)


Uvod


- I pored realnih uslova za jednO´ induisitrisko- smolarenje u sastavu
šumske privrede ono se pre rata nije moglo razviti na jednofj široj> osnovi.
Ne bi imalo nikakvog smisla da ovom prilikom anializiramo sve one
uzroke koiji su kočili razvoj ove tako važne i tako potrebne grane iskbrišćavanja
šuma.
Ondašnja naša proizvodnja, koncentrirana u jednom jedinom području
N. R- Makedonije i(Kapina), obez^beđivala je samo oko 5^/o potrošnje,
tako da oko 95>´/o potrebe, u kololonu i terpentinskom ulju morali smo
uvoditi. Ceni se da su. predratne potrebe naše industrije za smolne derivate
iznosile do 3,000 tona od koje količine na kolofon je dolaz^ikj^dp 2,500
tona a na terpentinsko ulje do 500 tona.


Prvi Petogodišnji plan imajući u perspektivi povećanje osnovnog
nivoa hemiske industrije i potrebno uvođenje industriskog smolarenja u
cilju zadovoljenja prešnili potreba, postavio je osnove i za ovu novu granu
iskorišćavanija šimia za naše prilike.


Nesumnjivo, da naš današnji nivo hemiske industrije još nije postigao
onaj step en razvitka koji mu zapravo predstioji. Samim tim osnovna potrošnja
kololona i terpentinskog ulja je ograniičena na samo neke industriske
grane. Da navedemo najvažnje: industrija boja i lakova, industrija
hartije, industrija sapuna, farmaceutska industrija i još ndke manjeg značaja.
Međutim, za čitavu oblast sintetičke organiske tehnologije (proizvodnja
sintetičkog kamfora na bazi terpentinskog ulja, proizvodnja
sintetičkih smola, terpenskih alkohola i dr.) do danaîs kod nas ovi osnovni
proizvodi četinarskih smola (u prvom redu borove smole) nisu nalazili
upotrebu.


Nećemo preterati aiko naglasimo da će i naša hemiska industrija
uskoro ovladati i šdrim područjem sintetske organske tehnologije. Tim-e
će potrebe na kolofonu i terpenrtinskom ulju nesumljivo još više porasti
u odnosu na predratne kao i prvih godina posleratne industriske proizvodnje.


Nastaje pitanfe dali naš postojeći: fond borovih šuma (eventualno i
smrčevihl i u kom opisegu, može zadovolîiti domaću potrošnju u kolofonu
i terpentinskom ulju. Malo dalje ćemo pokušati da odgovorimo na ova
pitanje.


Važna je činjenica da smo u toku 1950 godine uvezli samo 8O0 tona
kolofona i 200 tona terpentinskom ulja iz USA* (odnosno drvnog terpentinskog
ulja — "vv^ood turpentine).**. Sto znači da je domaća proi^vodnia
već te godine bila u stanju da podmiri 60:Vo potrošnje a na uvoz je otpalo


* Po pod^icnma JMînis^taTstva s,poflj,ne tngovine z,a, 1950 ´^oidlnii,
** Din^no terp´enfcsfco ´Uilje ne dolbiju se iprera^dOini smole već -desti´îfâcijom i ekstraikcij^
oim ´boirovih ipaoijeva.


25
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 28     <-- 28 -->        PDF

samo 40Vo. Sve do kraja Î950 godine naš izvoz kolofona i terpentinskog


ulja je bio orijentiran na USA.


Od 1951 godine novi trgovinski ugovor ´sa Grčkom predviđao je ku


povinu kolofona i terpentinskog ulja iz ove zemlje. Grčka je poznata


zemlja sa razvijenom smolarskom. industrijom. Ona je na pr, godine 1938


proizvela oko 32.000 tona borove smiole. Godine 1951 pak proizvodnja


je iznosila samo 17.000 tona smole. Glavna vrsta koja se smolari je


alepski bor (Pinus halepensis, Mili.) a u manjoj meri i crni bor (Pinus


nigra, var. palassiana). Površina borovih šumia koje se danas smolare


iznosi preko 200.000 ha.


Analiza razvoja smolarenja po narodnim republikama


Dovoljno je naglasiti sa kolikim je elanom smolarenje-uvedeno, ako
navedemo da se njime danas bave svih šest republika neke u većoj a neke
u manjoj mieri, već prema mogućnosti razvoja ove industriske grane»
odnosno pogodnosti borovih šuma za smolarenje.


Analizirat ćemo razvoj smolarenja po narodnim republikama kako


sledi:


N, R, S 1 o V e n i j a, U Sloveniji se smolari u šumama beloga bora,


Smolari se kratkoročno primenom modificirane nemačke metode (Chorin


FinO´wtal), Proizvodnja se kretala u prvom Petogodišnjem planu kako


sledi:


1947 ... . . . . . , 84,5 tona


1948 .... . . . . . 1.19,3 „


1949 .... 105,0 „


1950 .... .... 140,0 „


1951 .... 148,0 „


S obzirom na ograničene površfoe šimna beloga bora, iako se smolarenje
ne vrši u svim šumama, permanenttna količina borove smole teško
da će preći cifru od 2´(K) tona. Nesumljivo da NR Slovenija ima realnih
mogućnosti smolarenja i na drugim vrstama, u prvom redu na smrči
(Picea exelsa) a u manjoj meri i na arišu u dilju dobijanja poznatog ariševog
balsama (venecijanskog terpentina), Poislednji istražni radovi na
smolarenju smrče koji su preduzeti kod nas (Terzi ć — NR Bosna i
Hercegovina, Čokl u N- R, Sloveniji i Dudić u N- R. Srbiji), ikao i oni koje
je postigao M a z ek u Austriji, opravdavaju nade za jedno organizovano
kratkoročno smolarenje i na sm^rči.


Prerada smole vrši «e putem destilacije sa vodenom parom u blizini
Maribora (Rače),


Slovenija ima veoma dobro organizovanu proizvodnju eteričnih ulia
od četinarskih iglica i tamkih grančica, koje preostaju kod seče i izrade.
Eterična ulja od Cetina beloga bora, smrče i jele dobro su tražena ne
samo u evropskim zemljama nego i u Americi. U tom pogledu zaista NR
Slovenija je daleko napred ispred ostalih naših republüka.


26
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

N. R. Hrvatska . Smolari se u štunaana alepskog bora, belog bora
a u maloj mei´i i crnoga bora. Većinom se smolari na dugoročnoj osnovi
primenom francuske metode rada. Proizvodnja se je kretala kako sledi;
1948 36 tona
1948 . , 66 „
1949 95 ,,
1950 113 „
1951 159,5 „


Površina borovih šuma u N. R, Hrvatskoj je također priliično ograničena,
tako da su manji izgledi obzirom na borove šume da bi se osetno
povećala proizvodnja postignuta u zadnjoj godini Petogodišnjeg plana, 2^
smirču važi sve ono što je rečeno za ovu vrstu u N. R. Sloveniji.


Prerada smole vrši se u destilaciji u Zagrebu,
Smolarenje vrše sledeća šumska gazdinstva: Bjelovar, Zagreb, Gospić,
Rijeka i Split


N, R, Bosna i Hercegovina. Iako su činjeni pokušaji i pre
rata, a naročito pred sam rat, smolarska industrija počinje se razvijati
tek od 1947 godine. Predmet smolarenja su Šume beloga i crnoga bora
na područjima šuanskih gazdinstava Zavfidović, Bugojno i Višegrad- Smolarenje
je zamišljeno na dugoročnoj obnovi primenom francuske mietode
rada. Proizvodnja se je kretala kako sledi:


1947 . . . . . . 18,7 tona
1948 . . . . . . 109,0 M
1949 . . . -. . 244,0 ff
1950 , . . . . . 507,0 M
1951 . . .
. . 814,2 ft


Prema dobijenoj količini smole kao i broju belenica koje su otvorene,
NR Bosna i Hercegovina dolazi na prvo mesto, Nesumljivo, s obzirom
na pogodne borove šume u kojima se vrši smolarenje, ova Narodna republika
će i nadalje vaditi glavnu reč kod proizvodnje sirove smole.


Prerada dobijene smole vrši se ^u tvornici u Dobrunu. Smrča nije
predmet industri^kog smolarenja. Preduzeta su ozbiljna istraživanja od
strane saradnika Instituta za naučna šumarska istraživanja NR Bosne i
Hercegovine, kako bi se proučila i mogućnost njenog smolarenja,


U toku 1951 godine počela je raditi tvonmca za suvu destilaciju borovih
panjeva u Ribnici, gde se pored katrana dobija izvesna količina
i drvnog terpentinskog ulja (godine 1951 dobijeno je 48 tona). Tu je
podignuta i tvornica za proizvodnju eteričnih ulja iz četinarskih iglica i
grančica, u Porićkoj Reoi na području Šumske uprave Bugojno,


N. R. Srbija . Razvoj smolarenja i u ovoj republici pokazao je zavidne
rezultate i pored toga što nisu iskorišćene maksimalne mogućnosti
naročito na području Kosmeta. Smolari se crni i beli bor na dugoročnoj
27
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 30     <-- 30 -->        PDF

osnovi primenom modifikovane nemačke metode rada (îiemacke polubelenice].
Proizvodnja smole se je kretala kako sledi:


1947 ...-.-´ — tO´tia
1948 ....... 34 -„
1949 182 „
1950 .,,,,-. 322 „
1951 220 „


Pcslednjih dveju godina proširivanjem smolarenih podruqa, omogu-ćena
je znatna proizvodnja borove smole, koja se prerađuje u tvornici
kod Mokre Gore.


S obzirom na znatnije površine borovih i smrčevih štima u Kosmetu,
možda bi se mogla proizvodnja smole nešto i povećati od dosadašnje. U
toku 1951 godine dobijeno je i 2,5 tone muniikove smole (šumsko gazdinstvo
Peć).


N. R. C r n a Gora . Proizvodnja smole u ovoj republici bila je
najmanja, ne iz razloga što za to nije bilo´ pogo´dnih uslova, nego radi
izvesnih objektivnih organizacionih teškoća (pomanjkanje stručne radne
snage, opreme i slično). Proizvodnja u ovoj republici će se vremenom
moći povećati te obezbediti potrebu u kolofonu i terpentinskom ulju.
hemi.^´ke industrije.
Proizvodnja je iznosila; :


1947 tona
1948 .7
1949


13
1950 21
1951 19


N. R. Makedonija . Ovo je jedina naša republika gde smolarenje
ima «voju tradiciju, Tačnih podataka kada su seljaci u neikim- selima u
slivu reke Treske (Poreč) počeli da smolare nemamo. Neki smatraju da je
smolarenje bilo poznato još u toku XIV veka. Čak se navodilo da se na
srednjevekovnoj skopskoj pijaci pored ostalog prodavala i sirova smola
koju su većinom kupovali dubrovački trgovci. Međutim, proveravanjem
u Dubrovačkom Arhivu (Ing. J. Marčić) , ni^´e se mogao utvrditi ovaf
podatak. Drugi smatraju da je proizvodnja smola novijeg datuma, t. j . da
se pojavljuje tek u toku XIX veka.
Ovo staro smolarenje u N. R. Makedoniji u privatnim borovim šumama
fu zadnje vreme čine se pokušaji da se organizuje na zadružnof
osnovi), zadržalo je staru metodiku rada, poznatu u litcrati^ri kao »boxsistcm
« (ili stara austriska metoda). NesumJjiva, da je to jedino područje
u Evropi, a verovatno i u ćelom sv^etu gde se ovaj" stari način smolarenta
uspeo održati do današnnh dana.


Racionalno smolarenje na princapima savremenih metoda dobijan´a
smole uvedeno je u N. R. Makedoniji od 1934 godine u borovim šumama
u slivu reke Treske u neposrednoj blizini starih smolarenih (privatmh)"
površina,


28
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Sve do 1947 godine nova područja nisu smolarena. Te godine počinje
se smolariti i u borovim šumama na Morihovskim Planinama (potez
Nidže-Kožuf) (Sumsko-industriskog preduzeća u Vitolištu kod Prilepa).


Smolari se dugoročno na crnome i belome boini primenom modifici-
Tane francuske metode rada (radi se sa konkavnim teslom).
Proizvodnja smole kretala se kaiko sledi;


1947 . . . . . . . . . 148 tona
Î948 ..... . ... 182 „
1949 . . . . . . , . . 210 „
1950 . . . . . . . . . 160 „
1951 ..... . ... 300 „


Kao osnovni raizlog neravnomeme proizvodnje smole (čak opadanje
11 toku 1950 godine) je pomanjkanje radne, snage i što je jedan veliki deo
kapinjskog, područja isključen iz redovne pr oiizvo dinje-


Proizvodnja smole u NR Makedoniji mogla bi se još u izvesno] manjoj
meri povećati ako Se obuhvate i an,a područja pogodnih borovih šuma
11 kojima se do sada nije vršilo smolarenje, bilo radi udaljenosti objekata
ili pomanjkanja stručne radine snage.


Prerada smole vrši se u novoj destilaciji u Skoplju.
Proizvodnja smole za ćelu FNRJ. Proizvodj^jja smole za
ćelu državu kretala se kako sledi:


1947 ..... . . . . 287,2 tona
1948 . . . . . . , . . 517,3 „
1949 . . . . 849,0 „
1950 ..... . . . . 1263,0 „
1951 . ... 1660,7 „


Ovi podaci jasno nam pokazuju kako se je količinski odvijala proizvodnja
smole u našem prvom Petogodišnjem planu. Ona je rasla iz godine u godinu,
tako da je omogućavala da uvozimo sve manje i manje količiae
kolofona i terpentinskog ulja, što je osobitlo važno ii pogledu tako poirebnih
nam deviznih platežnih sredstava.


Kritički asvrt na dosadašnji razvoj smolarenja


Ovde bi hteli da se osvrnemo na izvesne probleme karakteristične
za samu smolarsku industriju kod nas kao i da iikažemo na one momente,
lioji uplivišu na sam razvoj ove naše mlade industriske grane unutar
štmiske privrede. Ti problemi su sledeči:


L Da bi se -smolarska industrija mogla stvoriti^ osnovna je nužnost
imati po´godne borove šttme u onim razmerama i sa onim pogO´dnostima
da bi se ista mogla postaviti na jednu širu, solidnu osnovu.


Po podacima koji su u ovom cilju razrađivani, stalo se na stanovište
da u našoj državi ima do 30.000 ha odnosno 35-000 ha borovih šuma
fČokl, Pejoski), u kojima bi se moglo vršiti smolarenje. Razume se, da je


29
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ova cifra uzeta na osnovu podatajka predratne statistike i kao takva
verovatno samo približna. Tačnih podataka kolika je površina borovih
šuma zahvaćeno smolarenjem nemamo, Svakako ona varira danas između


17.000 i 20-000 ha.
Zakonska osnova smolarskoj privredi data je i u § 20 Opšteg zakona
o šumama, gde izričito sto^i da se borove šume pre seče imaju iskorišćavati
i za dobijanje smole. Ovaj zakonski propis u praksi je veoma malo
korišćen, tako da su posečene znatne količine borovine koja prethodno
nije smolarena.
Teškoće su i u tome što se na pr, kod kratkoročnog smolarenja, koje


se naročito vrši na beiome boru,, po pravilu ne bi mogle vršiti nikakve


seče u periodu od 4 do 5 godina, dok se ceo turnus smolarenja ne izvrši.


U momentu izgradnje naša privreda niije mogla biti lišena izvesnih borovih


sortimenata, pa makar i kroz 4 ili 5 godina-


Osnove za kratkoročna smolarenja nisu izrađene, jer nemamo nekih
solidnih temelja za to (taksacioni podaci o debljinskoj strukturi, pojedinih
sasto^ina bora pogodnih za smolarenje.)


Kod duigoročnoig smolare^nja stvar je nešto jasnija s obzirom da se
vrši kroz 20 i više godina.


2. Uvođenje smiolarenfa zahteva izvesno vreme. Ono je specifičan
stručan posao, zahteva svo^u potrebnu materijalnu osnovu kako u odnosu
na čisto tereniske uslove (izrada baraka, otvaranje odnosnih objekata)
tako i opremu u alatu i priboru.
Kadrova nismo imali i niuorali smo ih stvarati negde sa više ncgde
sa manje solidnosti. Tu se ne radi samo o osposobljavanju radnika za
smolarske radove negO´ i za stvaranje dovoljnog broja pomoćnog tehničkog
i tehničkog kadra. U tom pogledu bilo je nesumljivo slabih strana ko^e se
i danas provlače tu i tamo


Šireg iskustva za jednu veću proizvoidnju također nismo imali a problemi
su nicali veoma naglo, tako da su negde rešavani povoljno a negde
i nedovoljno, što se -sve to u krajnjoj liniji odražavalo na samu produkciju.


3. Nedovoljna naučna razrada problematike smlolarenja koja je za
naše uslove tako- potrebna za dalji razvoj ove mlade privredne grane.
4. Nedovoljno interesovanje za ovu privrednu granu od izvesnog
broja stručnog oisoblja, koje ie dolazilo u dodir sa njom direktno ili indirektno.
Bez obzira na gore iznete okolnosti koje su uticale pozitivno ili negativno
na razvoj smolarske industrije kod nas, citre Petogoidišnjeg plana
jasno ocrtavahu njen uspeh. Da bi taj uspeh bio manje ili više trajno
održan, odnosno i povećan, nesumljivo kaO´ najjači momenti iznad sviju
ostalih ističu se samo dva a ti ´Su:


1. Stvoriti potrajnu bazu za razvoj domaće smolarske industrije,
2. Povećati prinos po jedinici smolarene površine (praiktično po bele*
nici, teoriöki po 1 sm^ tretirane površine).
Oba ova pitanja moramo podrobnije razmotriti budući da šu od interesa
cza ćelu zemlju.
ad. 1. Kao osnoviicu ovog pitanja moramo uzeti u obzir postojeći fond
borovih šumia. Tu u prvom redu dolaze u obzir šume crnoga bora, beloga
bora i alepskog bora. Ostale dVe vrste, t. j. molika i munika, s obzirom


30
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

na njihove ograničetie površine, ne prestavijaju neki osobiti interes za
Industrisko smolarenje. Na drugoj strani, budući da su njihove smole
neobično kvalitetne, potrebno je vršiti i nadalje naučna istraživanja u
ovom smislu, radi. upoznavanja istih te njihove odgovarajuće primene naročito
u tebnlici (zamena za Kanada balsam i dr,). Prve tri vrste i do sada
su činile osnov industriskog smolarenja kod nas. Tu će ulogu verovatnou buduće zadržati.


Najveće površine naših borovih šuma koje dolaze u obzir za smolarenje
u velikom stepenu su jednodobne sastojine, U nekim slučajevima
to su stare sastojine. Privođenje ovih sastojina za smolarsku proizvodnju,
s obzirom na potrebe zemlje u smoili, bilo je većinom suviše naglo, naročito
u onim narodnim republikama koje za to nisu imale pripremljene
najosnovnije privredne planove. Čak i kod dugoročnog smolarenja koje
bi se U najidealnijem slučaju moglo prodt^žiti i do 30 godina kod stanovitih
metoda i uslova rada, nisu napravljeni odgovarajući planovi za
postepeno otvaranje odnosnih površina borovih šuma.


Već damas postoje indicije; na pr, da će u zahvaćenim već borovim
šumama sa smolarenjem, nastati vakuum u proizvodnji posle perioda od
20 ili 30 godina. Proizvodnja će opasti usled nedoistatka mlađih debljinskih
razreda koji u intervalu öd 20 do 30 godina r^e će Mti u stanju da
zamene ona stabla koja mi danas smolarimo a koja posle tog vremena
moraju otpasti od daljneg smolarenja.


To znači da.se smolariska privreda u principu ne može, imajući u vidu
trajnost produkcije, oslanjati na jednodobne borove sastojine, kakve su
većim de´Iom naše prirodne borove svane.


Postoji opasnost u pogledu kontinuiteta proizvodnje smole, ako se ne
bi blagovremeno ipreduzele potrebne mere i izradili planovi za trajnu
proizvodnju smole pa makar ona i ne dostigla «voju maksimalnu visinu.


Klasičan primer za ovakvu sliku pruža nam i naše staro smolarsko
područje u Kapini u slivu Treske. Tamo je smolarenje započelo u toku
1934 godine- Broj belenica se iz godine u godinu povećavao (od 60.000 do


130.000 koliko ih je bilo 1940 godine). Smolari se primenom modifikovane
francuske metode (kapinska metoda) na dugoročnoj osnovi od 20 godina.
Tu bi već od 1954 godine počela da otpadajti iz proizvodnje stabla, koja
su prošla ovaj turnus od 20 godina. Prvo bi otpalo 60.000 belenica a iza
njih posle nekoliko godina î ostala koja su tretirana do 1940 godine. Brof
stabala koji će: otpasti od smolarenja bio bi veći no kori će pridoći, uzimajući
u vidu stabla sa prečniikom od 30 sm na prsnoj visini pa na više.
Faktično vakuum ne će potpuno nastupiti ni u Kapini, budući da su
posle rata privedene smolarenju i one površine koje do tog vremena nisu
smolarene (Kopanje, Patiška Reka i druga]. No unutar starih smolarenih
površina, pošto su znatni delovi pod jednodobnim sastojinama, to Kapinu
očekuje u skoro vreme.


Ovakvi slučajevi pojaviće se i na drugim mestima. Jedno od najizrazitijih
s obzirom na svoj kapacitet je nesumljivo sliv reke Krivaje (N. R.
Bosna i Hercegovina) gdje je smolarenje počelo posle rata.


Nastaje pitanje šta da se radi sa već smolarenim stablima? Kod
kratkoročnog smolarenja, na pr. kod beloga bora, koje traje 4 do 5 godina
obično se smolarena stabla seku.


31
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

No danas se već čuju prigovori da )e i turnus smolarenja od 4 do 5
godina koji se primenjuje u Evropi u glavnom na beJome boru suviše
kratak (SSSR]. Vode se naučne rasprave ne bi li bilo célishodnrije da se
kratkoročno smolarenje produži na 10 godina, na t. zv. produženo smolarenje.


Kod nas u ovom smislu jedino je imala malo iskustva N. R. Slovenija
sa sečom onih stabala koja su otpočela da se smolare u toku 1947 godine
a posečena su u toku 1951 ili 1952 godine.


Analogno kratkoročnom smolarenju mora se pristupiti i kod dugoročnog
smolarenja. S obzirom da je uvođenje ismolarenja kod nas, kao što
smo naveli, u nekim područjima bilo suviše naglo, to ćemo posle isteka
vremena od 20 ili čak i 30 godina, imati veliki broij stabala koja će se
morati poseći u kratkom vremenu, ako se imaju u vidu samo eksploatacioni
momenti. To bi bilo opravdano samo u tom slučaju ako-su odgovarajuće
površine delimice već pošumljene, odnosno nalciaimo mlađa çtabla
koja su već pristigla ili će pristići u kraćem" vremienu za simolarenje.


Znači da će uzgojni momenti biti oni koji će odlučivati da H će se i
koliiko smolarenih stabala poseći, da bi se održao princip potrajnoisti
gazdovanja u širem smislu.


Međutim, u drugim zemljama gde je smolarenje i gazdovanje sa šumama
na višem tehničkom nivou u ovom smislu ne postoje tako´ izrazite
teškoće. Ta:ko na pr. u Francuskoj u poznatom Lande-u , skoro su
većinom borove sastojine tako proređene, da je boru kao tipičnoj vrsti
svetla obezbedeno prirodno jti veštačko podmlađivanje (t. j , pošumljavanje)-
Redi sklop omogućuje da prinosi smole po^ jedinici smiolarene površine
budu veći no što su u sklopljenim sastojinama (sklop varira od 0,4—
0,7). Prebomo gazdovanje u borovim šumama Donje Austrije jedina je
sigurna zaloga za dugoročno i trajno smolarenje.


Kako stojii stvar kod nas ui ovom pogledu? Znatan deo naših borovih
šuma u kojima se vrši smolarenje, kao prirodne sastojine većim delom
su sklopljene (sklop od 0,6—0,9), Time je otežano podmlađivanje unutar
sastojina u jačoj meri, O nefkom proređivanju sastojina ne miože biti ni
govora, t, j . nikakve tehničke nxere u uizgojnom smislu nisu preduzimane
u prošlosti i sadašnjosti Međutim, za normalno i trajno smolarenje ove
mere su neophodne. Ne samo u odnosu na veći prinos koji je rezultat
pojačane asimilacione površine samih stabala raslih u prorcđenom sklopu,
no to je jedini put za ravnö^memiju zastu,pljenoist mladiii stabala, koja će
zćiimeniti smolarena stabla.


Na nekim mestima gde se smolarenje danas izvodi, postojeće borove


šume imaju čak i zaštitni karakter (sliv reke_ Treske, Dalmacija), Tu sva


kako i kada prođe određeni turnus dugoročnog smolarenja, veliki deo


smolarenih stabala čak i sva stabla morala bi ostati za izvesno vremc,


dok se odnosna površina većinom veštački ponovo! ne pošumi.


Prema tome moraju se postaviti isolidni O´snovi za obnovu borovih
šuma unutar smolarenih područja, bez obzira da li će to biti osigurano
prirodnim ili veštačkim putem, Saradn^a uzgajivača i smclara mora biti
prisna i intenzivna kaiko bi se u krajnjoj liniji održao i povećao fond
borovih šuma tako potrebnih za ^edno ovakovo iskorišćavanje. Na ovo}


32
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 35     <-- 35 -->        PDF

osnovi u pogledu borovih šuma bazirano je savremeno šumarstvo mnogih
država (SAD, Francuska, Portugalija, Grčka, Japan, SSSR, Italija).


Smolarska privreda sa svoje perspektive naročito nastoji da se postojeći
fond borovih šuma prvenstveno privede ovom načinu iskorišćavanja
a ujedno postavlja i svoje zahteve i na polju obnove tih šuma.
Dovoljno je samo da navedemo opsežne oglede na polju genetike i selekcije
onih stabala koja pokazuju neobično jaku izdašnost u prinosu smole
od dva i više puta od normalnog prošeka. Razmnožavanje borova vegetativnim
putem vodi nas istom zadatku (USA, Francuska). Ili pak forsiranje
onih varijeteta koje imaju osobito vredne terpenske grupe u svome
sastavu (SSSR).


Prema tome savremenost smolarenja mora počivati na uzajamnoj
saradnji taksatora, smolara i uzgajivača, vodeći stalnu brigu o povećavanju
osnovnog fonda borovih šuma a ne o njegovom smanjivanju.


Nesumnjivo, mi još nemamo dovoljno iskustva u ovoj grani iskorišćavanja
šuma. Često i u naučnim istraživanjima mi »zakašnjavamo«. Proučavanje
sličnih prilika u ostalim zemljama koje već imaju tradiciju u
smolarenju (Grčka, Austrija, Portugalija, Francuska, USA) sigurno da bi
koristila i pojedinim našim stručnjacima kao i našoj smolarskoj privredi
bez svake sumnje.


ad. 2. Pitanje prinosa. Prinosi smole koje faktički dobijemo
kod industriskog smolarenja ne mogu nas u nikom slučaju zadovoljiti.
Ovo važi za skoro sve naše republike i za sve vrste borova koji se smolare.
Da navedemo samo nekoliko tipičnih primera za to:


a) Smolarsko područje Kapina (N. R. Makedonija) gde se smolari
crni bor putem francuske metode dalo je srednji prinos po belenici u toku
1947 godine 580 grama a godine 1948 samo 530 gr. Opitno polje dalo je
u prvom slučaju kod iste metode rada 820 gr. a kod drugog slučaja 840 gr.
po belenici.


Nova smolarska područja u Moirihovskim šumama tih godina su dala
još manje prinose (oko 320 gr.) koji su docnije tek povećani.
b) Smolarska područja u N. R. Bosni i Hercegovini (Krivaja) i danas
daju relativno» niske prinose, koji ne dostižu ni 500 gr. po belenici.


c) Čak ni prinosi koje daje alepski bor, s obzirom na najpovoljnije
klimatske prilike i najdužu smolarsku sezonu u godini ne mogu nas zadovoljiti,
budući da su ispod jednog kilograma po belenici.


d) Kratkoročno´ smolarenje beloga bora po savremenoj metodi kakva
je u primeni u N. R. Sloveniji (Chorin-Fiinowtail-ska metoda), ne daje one
prinose koji bi se mogli očekivati kod ove metode.


Mnogobrojni ogledi na raznim vrstama borova i sa raznim metodama
rada dali su mnogo povoljnije rezultate u odnosu na prinos no što je to
slučaj sa industriskim smolarenjem. Tako i mora biti, s obzirom na pažljivost
rada koju zahtevaju opiti. No mi moramo» nastojavati da se prosečni
prinosi po jedinici površine povećaju pošto su oni neverovatno niski.


Ako pretpostavimo na pr. da se u Jugoslaviji smolari na oko tri
miliona borovih belenica i ako uzmemo da se u prošeku prinos poveća
-za samo 100 gr. po belenici, mi bi imali veći prinos od oko 300 tona od
onog koji faktično dobijamo. Tu vršimo uštedu za oko 600.000 belenica


33
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 36     <-- 36 -->        PDF

u pogledu samih borovih stabala ili štedimo državi oko 55.000 dolara (ne
računajući pod vozne i druge izdatke).


Smatramo da u zemlji ne bi mogli naći ni jednog smolarskog stručnjaka
koji se ne bi složio sa prednjom postavkom. Krajnje je vreme da
pitanju obezbedenja većih prinosa kod smolarenja moramo pokloniti našu
najveću pažnju. Za to neka nam posluže i predratni prinosi za Kapinu,
gde su kod crnog bora sa francuskom metodom rada dobijani srednji prinosi
kod industriskog smolarenja i do 900 grama u pojedinim godinama.


Prostor nam ne dozvoljava da u okviru ove teme razgledamo sve
mogućnosti koje nam stoje na raspoloženju za povećavanje dosadašnjeg
srednjeg prinosa po jedinici površine (ili belenice). To pitanje bi se moralo
posebno tretirati ne samo na osnovu primenjene metodike smolarenja
nego i koristeći najnovija shvatanja o fiziologiji smole, njenom
isticanju i kristalizaciji, te o štednji samog smolarenja drveta u odnosu na
dimenzije belenica. Kod nas za industrisko smolarenje manje ili više
primenjene su klasične metode smolarenja. Kod smolarskih opita čine se
pokušaji da se održi savremenost naučnih tekovina postignutih u drugim
državama (primena hemiskih stimulanata, upotreba savremenijeg i boljeg"
alata).


Jedna od najnovijih metoda, koja istina još se nalazi u okviru istraživanja
a predmet je diskusija, prestavlja inficiranje sa specijalnim sojem
gljivica iz grupe Fusarium, koje izazivaju isticanje smole za duže ili kraće
vreme.


Sa istraživanjima na polju smolarenja danas se u svetu bavi nekoliko
već poznatih instituta (Institut du Pin — Bordeaux; Cenitro di studio sulle
oleoresine — Firenza, Southeastren Forest Experiment Station — Lacke-
City, Fa, USA) i znatan broj naučnih radnika širom celoga sveta. To je
najbolja zaloga da smolarska nauka (smolarenje i poznavanje smola) neće
zaostajati za opštim naučnim postignućima koja današnjica ostvaruje.


Kod nas se naučnim proučavanjem problema smolarenja i smola pristupilo
na široj osnovi tek iza rata. Na tom polju su postignuti i izvesni
skromni naučni i praktični rezultati. No za naučna istraživanja ove vrste
nesumljivo je naša zemlja još mlada. Nedostaje nam ni dovoljno rutine
niti pak naučne opreme za ovo područje nauike. Rezultati istraživanja od
pre rata (Ugrenović — Šolaja, Em) ukazali su na put kako bi trebalo
pristupati ovim problemima. Današnji uslovi su kud i kamo povoljniji
s obzirom na postojeće institute, fakultete i akademije nauka koje se
bave ili će se baviti pitanjima i iz ove oblasti. No imajući u vidu nagli
razvoj smolarske industrije koji je kod nas nastao posle rata i razvoj
same smolarske nauike kao takve, nameće se pitanje da li je nužno da se
i kod nas osnuje jedan centar za naučna smolarska istraživanja, koji bi
bio oslonac za sva naučna istraživanja iz ove oblasti. Nesumljivo u manjem
obimu no što je to slučaj sa zemljama gde je smolarenje kud i kamo
mnogo razvijenije ovaj centar bi se mogao osnovati na jednom od postojećih
šumarskih instituta, univerziteta ili akademija nauka.


Jedan od osnovnih zadataka ovoga naučnog centra bi bila razrada
naučne problematike iz oblasti smolarenja i smole i njenih derivata u
uslovima naših vrsti borova i naše proizvodne sredine. On bi omogućio
potrebnu nabavku opreme za ovu svrhu, vršio bi naučnu razmenu u svom


34
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

delokrugu sa inostranim odgovarajućim centrima i naučnicima i održavao
bi potrebnu vezu sa istima. Nabavka knjiga i časopisa takođe bi bio
osnovni zadatak jednog ovakvog centra.


Ovo pitanje iznosimo više za diskusiju i želja nam je da se ova prihvati
kako od naših praktičara tako isto i od naučnih radnika, kako bi
se osvetlilo jedno pitanje, koje sutra ako ga ne budemo blagovremeno
postavili, može imati neželjenih posledica za čitavu smolarsku proizvodnju.
Na ovo su upućene i šumarstvo i hemiska industrija. Saradnja jednih
i drugih je neminovna i potrebna. Ona jedino može obezbediti uspeh i
ovoj mladoj grani unutar šumske privrede.


Développement du gemmage dans Va période du Plan quinqennal (1947—1951)
de Yougoslavie


L´auteuir a exposé ´des données sur le gemmage en Yougoslavie, dans la période
1947—1951, pourr chaque République populaire et pourr la Yougoslavie.
La production totale de §a gemme a été:


1947 287.2 tonnes
1948 517.3 „
1949. . . . . . 8490 ,
1950 1263 0 .,
1951. . . ´ . . 1660.7 „


Les (principales essences des pins qui on été soumis au gemmage sont: Pin
noijr. Pin sylvestre et P:´m d´Alep.


Il y a des possibilités a augmenter la production de fia gemme dans île proche
avenir, niais dans une mesure assez, restreinte- Apres deS´pins il peut etre envisage
le gemmage d´Epicéa.


La distillation de la gemme est effectuée dans cinq distilleries. M est a noter
qu´ en Yougoslavie (notamment en Slovénie) est assez développée la production des
huiles etheriiques extraits des aiguilles d´Epicéa Sapin, Pin sylvestre, Genévrier
commun.


Vu (Se développement intense dm gemmage en Yougoslavie, il serait utile d´envisager
la création d´un Centre scientifique pour l´étude de la production des gemmes
et autres produits de nos coniferes. Ce Centre pouraiit etre attaché a l´un des Instituts
de Recherohes forestieres, a l´une des Facultés Forestieres ou a l´urne des Academies
des Sciences. -


Dr. Živko Slavnić (Novi Sad) :


O EKOLOGIJI BÄHOFENOVE TOPOLE


Jedna od specifičnosti šumske dendroflore Deliblatskog peska u Banatu
je Bahofenova topola. U botaničkom pogledu ona pretstavlja jednu
retkost u vojvođanskoj flori, a i njena šumarska vrednost je znatna.


Sistematska vrednost Bahofenove topole nije u florističkoj literaturi
još definitivno određena. Tako Hayek uzima Bahofenovu topolu, Populus
Bachofenii Rchb. kao sinonim hibridne topole, Populus hybrida MB. i
smatra je posebnom vrstom, poznatom na Balkanu dosad samo iz Bugarske
(Hayek 1927). Jâvorka (1925) smatra da je Populus Bachofeni Wierzb.
jedna forma bele topole koja prema njemu dolazi kod nas na donjem Du


35