DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

potreba za drvet<Än. Može biti da će daleka budućnost iimatii i daleko veće
potrebe i zahtjeve za tanjim isiortimenitima nego što ih imamo danas, ili
da će se težiti samo za što većom količinom drvne materije, supstaînce,
Nasttipi li stvarno takvo stanje u dalekoj budućnosti, tada bi postao cilj
šumskog gospodarstva piroizvodnja najveće drvne mase na danoj štmiskoj
površini. Prijelaz na taj cilj šuimskog gospodarstva ne bi zadavao poteškoća
budućim generacijama, jer danaišnjem cilju gospodanenja (potrebama)
odlgovarajn dulje ophodnje i jači promjeri sječive zrelosti, koji bi
se lagano snižavanjem dovezli u stanje, koje odgovara tome niovom. cilju
gospodarenja.


IIL


Zaključujući s teoretskim razmatranjem o cilju šumskog gospodarstva


u socijalizmu došli smo do ovih zaključaka;


Qilj šumskog gospodarstva u socijalizmu ne može biti niti proizvodnja


najvrednije niti prdizvodn^ja najveće drvne maise, nego (i u sadašnjosti i u


budućnosti) trajno što bolje podmirenje potreba narodne privrede ili


društva traženim vrstama drveća i so,rtim.entima. To podmirenje potreba


treba uskladiti s prdizvodnjom, koju omogućavaju postojeća proizvodna


sredstva (snage) i prirodne sile.


Taj cilj potpunoma odgovara osnovnom cilju isocijalističke proizvod


nje ffi privrede, a njime je obuhvaćena ekonomska i biološko-tehnička


strana šnm´skog gospodarstva.


Realizacija toga cilja,_ po pitanju potrebnih sortimenata, provodi se
n pojedinim uzgojnim il gospodarskim oblicima na temelju tehničke zrelosti,
jer je ona izraz (oblik) toga cilja gospodarenja. Tehnička zrelost u
visokoj regularnoj, srednjoj i niskoj šumi izražena je vremenom, a u prebornoj
šumi promjerom sjeoive zrelosti,


U visokitn regularnim i prebornim šumama na dobrim bonitetima
stojbirte ona se kreće — obzirom na današnje ekonomske prilike ili potrebe
narodne priivrede (društva) — između zrelosti proizvodnje najveće
količine drvne mase i zrelosti proizvodnje najvrednije drvne mase. Kod
neikih vrsta d´rveća, kao kod smreke i jele u prebornim šumama, može
tehnička zrelost biti identična sa zrelošću proizvodnje najveće drvne
mase.


U šumskom gospodarstvu socijalizma ne bi se na dobrim bonitetima
stojbine smjele sjeći visoke regulaime sastojine (a u prebornim šumama
stabla) prije, nego se postigne zrelost proizvodnje najveće količine drvne
mase. Alko se šumsko gospodarstvo ne drži toga principa, ne će biti ekofioinliično
i racionalno (optimalno) iskorišćenia proizvodna sredstva i prirodne
sile, koje služe u proizvodnji. Od osobite je važnosti što bolje
iskorišćavanje prirodnih sila.


Sječa prije zrelosti proizvodnje najveće dryrte mase mogla bi se
dozvoliti samo u slučaju izvanredniti potreba,


U niskim šumama, u kojima se proizvodi ogrjevno drvo, bit će
tehnička zrelost identična sa zrelošću proizvodnje najveće drvne mase,
ako se ne traži određena kvaliteta ili deblj^ina ogrijevnog drveta,


22