DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

se proizvodi maksimalna količina mase fumirskih trapaca, treba ioš pro


dužiti s obzirom na postotak, iskorišćavanja. Tim produženjem dobit će


se manja količina mase fumirskih trupaca, ali jačih promjera, koji će pru


žiti mogućnost godišnjeg dobivanja najveće količine furnira s utvrđene


šumske površine. Tako određena zrelost üi ophodmfja bila bi odlučna


za što bolje pokriće potreba na furniru^*^.


Određivanje tehničke zrelosti u srednjoj šumi u vezi s danim -ekonom


skim ciljem ne uzimamo u potanje razmatranje, jer je taj uzgojni oblik


rijedak u našem šumskom gospodarstvu. No postUipak, koji ismo opisali


za određivanje zrelosti u visokoj pravilnoj šumi, vrijedit će u glavnom:


i za srednje šume-


Sto se tiče utvrđivanja tehničke zrelositi u niskoj šumi, treba istaći^


da je Sortiment, koji se proizvodi u niskim šumajma, ogrjevno drvo, a


donekle i sitna građa. Budući da cilj šumskog gospodarstva u socijalizmu


traži što veću proizvodnju određenih sortimenata za pokriće potreba,


to će u ništim šumama tehnička zrelost ili sječiva dob biti identična sa


zrelošću proizvodnje najveće drvme mase ili iS vremenom kulminacije


prosječnog dobnog prirasta. Ona iznosi na temelju Feistmanielovih (2)


prhodnih tabela za niske šumie (hrasta i buikve, topove i johe) 30 do 40


godina. Tom je zrelošću osigurana ne samo najveća proizvodnja ogrjeva


nego i regeneracija niskih šuma ili febojna snaga panjeva.


No ajko se traži specijalna kvaJiteta ogrjevnog drveta (određena


debljina), tada se može dogoditi, da ne dođe do podudaranja tehničke


zrelosti sa zrelošću proizvodnje najveće drvne mase.


Potrebno je napomenuti, da niske šume predstavljaju nepodesaai


tizgojni oblik, pa da ih valja u socijalističkoj privredi prevoditi u na


prednije uzgojne oblike.


Razmotrimo još pitanje zrelosti u prebornoj šumi- Imamo H na umu


cilj šum^skog gospodarsitva u socijalizmu, tada i u prebornoj šumi ne će


biti taj cilj izražen niti proizvodnjom najveće drwie mase niti proizvod^


njom najvrednije drvne mase, U šumskom gospodarstvu socijalizma pro


izvodit će se u prebomim šumama stabla s onim imaprijed utvrđenim


promjerima sječive zreloisti, koji odgovaraju sortimentima priieko po


trebnim narodnoj privredi za podmirenje potreba.


Takvog postupka nema u Švicarskoj, a često ni u Francuskoj, U
Švicarskoj´ se kontrolnom metodom promjer isječive zrelosti stabala ne
utvrđuje unaprijed. Zrelost stabala je određena naglim padanjem debljinskog
prirasta (širine godova). Stabla ostaju u prebornoj sastojini tako
dugo, dok imaju snažan prirast mase i vrijednosti, a bez obzira na veličinu
promjera (debljinu], Kontrolni metod ne pozna stvarno druge zrelosti


10 PvViioo-mâinjerno jaa d-a.Martin daje formiuiliu za -iipi´oksirn-ativ.no odrediw.mje
vrem´en.a tdhn^cke zrdO´StL Ona ´đu^si:


u = ^ + —^
2
gdje zina-öic u^ tehrtiičito zrelost (opihodnjiu), a vrijeme potrcibno, da staMo nara´Ste do
mjestu. Hi visane, v kojoj se mjeri debljina istaiblia, d piromjer staibila na rnjcstir injerenja,
n prosjiečan ibroj´ godova n^ 1 om pwmjera d. Ako Ne iiizme, da j^e mjv^to ili
vi&ma mjerenju oa pr. 1,3 -m., promjer u toj visim d = 36.6 cm, vrijorn^e ipotrobno, da
stalblo narafste do visime. 1,3 m, a = 10 god,, n = 5 godova na 1 cm pnumjera d, t.3da


j.e u " 101,5 godina. Miartin : .Diie Forstlicbe Statik, Berlin 1918.. str. 406.
-18