DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Investiciona troškovi jedne tvornice ploča vlaknatica kapaciteta 30 tona u 24
sata (iznosili: su u 1945 eda 2,1 do 2,5 miliona RM, a danas iznose u Austriji 16,8—20,0
miliona šilinga.


Opisani su slijedeći načini proizvodnje: Masonite, U, S. Wallboard Machinery
Co., Defibrator:, Biffair, Fibroplast, Zefaisit, Nowalk, Ooncll-Rosenkiinid Hormogenholz,
Xylon ili Abikraft i Dynaimiit A. G.


U osmom poglavlju opisana su svojstva ploča vlaknatrcan sa podacima brojnih
autora kao što su Kollmann, Vorreiter, Klauditz, Nowak, Friedrich, Dosondil i t- d.
Opisana je klasifikacija ploča vlaknatica i njihovo ispitivanje (DIN 4076 i DIN 52.350)
izgled i čvrstoća ploča vlaiknatiica, higroskopnost i pojivost ploča vlaknatica, otpornost
ploča vlaknatica protiv požara, otpornost ploča vlaknatica pirotiv insekata i gljiiva,
terimička i akustična svojstva ploča viaknat:ca.


U devetom poglavlju opisano je područje upotrebe ploča vlaknatica i to izolacionih
i tvrdih.


U dodatku dam je popis literature i indeks.


Knjiga se preporuča svima onima koji se zanimaju pTOtiizvodnjom ploča vlaiknatica.


I. Horvat
FREDERIC WANGAARD, The Mechanical Properties of Wood, New York
1950; naklada John Wiley and Sons, Inc., New York; str. 1—377 sa 89 fotografija
i crteža; cijena 6 Dolara.


Prema riječima »utora ova je knjiga u prvome redu udžbenik za studente za
predmete tehnologija drveta i utilizaeija šuma, a u drugom redu priručn´k za sve
one koji žele upoznati tehnička svojstva drveta. Kao osnovica za sastav ovog udžbenika
poslužila je knjiga G. A. Gairrat-a, Mechanical Properties of Wood, koja je
objavljena 1931. god.


Ovaj je udžbenik podijeljen u 4 dijela. U prvome dijelu prikazana su osnovna
mehanička svojstva drveta, u drugom faktori o kojima ovise mehanička svojstva
drveta. u četvrtom metodika ispitivanja mehaničkih svojstava drveta´. Dodatak sadrži
nomenklaturu američkih vrsta drveća, program istraživanja mehaničkih svojstava
drveta na malim probama (clear specimens of wood) i indeks;


U prvom dijelu dane su definicije osnovnih pojmova naprezanja i deformacija
na vlak, tlak i posmiik i prikazana je čvrstoća na vlak, čvrstoća na tlak, čvrstoća, na
smicanje, čvrstoća; na savijanje, čvrstoća na udarac, modul elastic it et a, žilavost,
tvrdoća, otpor proti cijepanju. U tabeli br. 1 sadržani su podaci o mehaničkim svojstvima
-američkih vrsta drveća u sirovom stanju. Tabela broj 2 sadrži iste podatke
kao tabela 1 samo za drvo u prosušenom stanju (12°/o vlage). Tabela broj 4 sadrži
podatke o čvrstoći na udarac važnijih američkih vrsta: drveća u s´rrovoni i prosušenom
stanju, a tabela broj 5 podatke o elasticitetu nekih američkih vrsta drveća.


U drugom dijelu! prikazani su faktori o kojima ovise mehanička svojstva1 drveta.
Od grešaka drveta prikazan je upliv kvrga, raspuklina, okružljivosti, ustalasanomu
žice i usukanosti žice. Od grešaka boje i konzistencije prikazan je upliv truleži, modrenja,
zelenjenja, smeđenja i dr. Od grešaka građe drveta prikazan je upliv kompresijskog
drveta, smolnih vrećica i dr. Od grešaka sušenja prikazan je upliv vitlanja,
skorelosti, unutarnjih pukotina i kolapsa. Od grešaka insekata i štetnika pod vodom
prokazan Bankia, Limmoria, Sphaeroma i Chelurs. Nadalje su prkazane štete od para^žitnog
bilja, od studeni, upliv raznih mineralnih sastojina, dževeravosti, nepravilnosti
Hnije goda, i lisičavosti. Od faktora koji ne spadaju u grešike drveta opisan je upliv
volumne težine drveta, položaja stabla u sastojini, starosti, ekoloških tislova rasta,
sadržaja vlage, temperature, konzerviranja, bitjeli i srži, vremena sječe, trajanja
opterećenja i uimornosti materijala,


U trećem poglavlju prikazano je određivanje dozvoljenog naprezanjai Na dozvoljeno
naprezanje od upliva je variabilnost svojstava, trajanje opterećenja i slučajno
preopterećenje. Kao osnovica za utvrđivanje dozvoljenog naprezanja služe podac: o
čvrstoći u sirovom stanju. Ovi se podaci množe sa određenim faktorima. Tako na pr.
za variabilitet se uzima faktor 1/4 za naprezanje savijanja, a 1/5 za naprezanje za
tlak. Za trajanje opterećenja uzima se faiktor 1/3 za naprezanje na savijanje i na tlak.
Za slučajna preopterećenja uzama se faktor 2/5 za naprezanje savijanja, a 1/3 za


421