DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 35     <-- 35 -->        PDF

/


i dobrim dijelom savladao; 3) što je u istraživačka rad u oblasti uzgajanja šuma. unio
savremeni biometrički metod; 4) što je sadašnjici i budućnosti dao pobudu, da se
u prostranoj oblasti uzgajanja sadnica — a to znači u cilju proučavanja naslijeđenih
osobina i ekoloških činilaca — istraživački radovi moraju izvršiti saradnjom nauke
i operative.


Za šumarstvo FNRJ Münchova knjiga je vrlo korisna. Naše šumarstvo u oblasti
restauracije šuma na degradiranim površinama kao i u oblasti podizanja i gajenja
šuma na ostalim površinama, čekaju veliki«« važni zadaci. Kako smo ukazali na drugom
mjestu opširnije, taj se zadatak može uspješno savladati samo trajnom i tijesnom saradnjom
nauke i operative.


U zaključnoj riječi Miinchove knjige i Prof. Dr. Ernst Rohmeder ukazuje na
potrebu tijesne saradnje nauke i operative.


Tko namjerava ili mu je zadatak da se bavi naučno istraživačkim radom u oblasti
uzgajanja šuma uopće a uzgajanja sadnica napose, treba da detaljno prouči Münchovu
knjigu.


A. Ugrenović
Ing. Herbert Neusser: Holzfaserplatten, ihre Herstellung und ihre Eigenschaften,
Schriftenreihe der Osterreichischen Gesellschaft für Holzforschung, Wien 1951, str.
1-211, sa 60 fotografija i crteža, cijena 2,80 dolara.


Proizvodnja ploča vlaknatica je novijeg datuma. Svjetska proizvodnja ploča


rlaknatica
iznosila je u tonama
1925 14.000
1930 296.000
1935 478.000
1940 675.000
1945 1,070.000
1949 1,500.000
Ekonomska važnost ovih. ploča je u tome što se one proizvode iz otpadaka i to
bilo iiz tanjih grana ä ovršina bifo iz pilanskih otpadaka.
U ovoj knjizi autor je prikazao proizvodnju i svojstva ploča vlaknatica.


U prvom poglavlju prikazan je kemijski sastav i anatomska građa drveta. U drugom
poglavlju prikazan Jd sadržaj vlage u sirovom drvetu, sušenje drveta i opasnost
od zaraze gljiva.


U trećem poglavlju opisani su načini usitnjavanja drveta i transporta usitnjenog
drveta, defibracija. usitnjenog drveta, stvaranje vrpce (lista) od vlakanaca i zgušćivanje
(dehidracija), sušenje i prešanje ploča, klimatiziranje i okrajčivanje ploča te
završni radovi.


Prikazan je način usitnjavanja na sječkalicama Wigger i Voith te rad na mlinovima
za usitnjavanje Miag i Kondux. Usitnjeno drvo sortira se po veličini na posebnim
sortimentima, a odavle se prenosi transporterima i ekvatorima do silosa. Sječkalice
imadu rotor promjera 1600 do 2400 mm sa 2 do 4 noža.i broj okretaja Jtznosi 225 do
200, potrebna pogonska snaga 20 do 100 KS a kapacitet od 7 do 32 prm/h. Gubici
drveta kod usitnjavanja iznose kod zdravog omakljalog drveta 1%>, a kod pilanskih
otpadaka i loše okoranih oblica 4 do 5°/o. Za 1 tonu ploča vlaknatica potrebno je
4,1 do 4,4 prm smrekovih obuća ili 5,2 prm sječenica.


Raseljavanje ili defibracija usitnjenog drveta vrši se na, više načina. Opisane su


«snovne karakteristike postupka Mason, Biffar, Boja-Jung, Asplund, Xylon, Fibroplast,
Zefazit, US-Wallboard, Joesson, Brehmer, Bauer, Defiibiizer i dr. Dani su podaci o
uplivu temperature, vode i pare na omekšavanje usitnjenog drveta. Da bi se ovo
omekšavanje pojačalo dodaje se kod nekih postupaka kemikalije kao što su kalcijev
hidroksid, matrijev karbonat i natrijev hidroksiid. Za proizvodnju tvrdih ploča od
važnosti je i veličina rašcijanih vlakanaca, ako u kaši imade( grubljih svežnjeva vlakanaca
nastaju kod prešanja (dehidracije) štete na površini ploča, stvaraju se mjehuri
od pare. Za proizvodnju itzolacionih ploča vlaknatica veličina vlakanaca nije od velikog
značenja. Nadalje je opisan način sortiranja vlakanaca, ugušćivanja kaše vlakanaca
na posebnom bubnju sa metalnom mrežom i dodavanja sredstava za, vezivanje.
Finoća raseljavanja vlaikanaca utvrđuje se posebnim apaxatom Schoper-Riegler. Stepen
finoće meljave kreće se od 12 do 22 odnosno u ekstremnim slučajevima od 8 do 40° SR
419




ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 36     <-- 36 -->        PDF

(stupnjeva Shopper-Riegler). Za dodavanje sredstava za vezirvainje potrebno je pozna


vati pH-vrijednost kaše vlakanaca. U tu svrhu služe kontrolni jomometri.


Nakon defibracije i dodavanja sredstva za. vezivanje dolazi kaša vlakanaca na


stroj za stvaranje vrpce (lista) od vlakanaca. Za pravilan rad ovog stroja važno je


da je kaša vlakanaca određene gustoće od 0,7 d6 2,G<%. Ova gustoća kaše vlakanaca


postiže se posebnim regulatorima kao što su Arka-, Askania- Sail-, T.´imbey-, Voith-i


drugi regulatori. Opisan je rad na stroju za dobivanje vrpce (t. zv. Foudronier stroj),


način ugušćivanja t. j . dehidracije vrpce od vlakanaca.


Od ovog stroja odlazi vrpca kod proizvodnje izolacionih ploča u sušionik, a kod
proizvodnje, tvrdih ploča vlaknatica u vruću prešu. Ploča u tom času iimadu gustoću
od 33°/o što odgovsira približno vlazi od cea 200°/o ili 2 Ione vode na 1 tonu ploča
vlaknatica. Opisano je sušenje izolacionih i prešanje tvrdih ploča. Sušenje izolacionih
ploča, vrši se u kanalima za sušenje dužrine 100 do 200 m ili e.aižnim sušarama. Sušenje
kod 20 mm debele izolacione ploče i 170°C traje 3 sata. Za prešanje tvrdih ploča služe
hidraulike preše, koje redovito imadu 15 do 20 (najviše 25) etaža,. Za punjenje
d pražnjenje ovih preša postoje automatske naprave.


Izolacione ploče vlaknatice sadrže nakon sušenja 3—5% vlage i one vrlo brzo
dostignu vlagu higroskopske ravnoteže. Naprotiv, tvrde ploče vlaknatice sadrže nakon
prešanja 8,8—l,5°/o vlage i njih je potrebno posebnim napravama aklimatiz´rrati´. Ove
se ploče vode kroz kanal sa uzduhom od 40—50°C i 90 do 95°/o rel. vlage. Vlaga higroskopske
ravnoteže ovih ploča je n´ža nego vlaga higroskopske ravnoteže drveta.
Ovim su se pitanjem bavili Kcllman, Dosodil i Voirreiter- U tabeli donijeti su postoci
vlage higroskopske ravnoteže za ploče vlaknatice sa sadržajem vještačke smole od 3
do 25%; rel. vlagu uzduha od 10 do 100% i temperatura uzduha od 20°Q, Kod iste
relativne vlage i temperature uzduha što je veći procenat vještačke smole to je manji
postotak vlage higroskopske ravnoteže. Ploče se nakon sušenja odnosno prešanja
okrajčuju na cirkularcma i slažu u složajeve.


Postoje razni postupci za zaštitu ploča vlaknatica od vode, gliiva, insekata
i požara. Ploče vlaknatice mogu se »impregnirati sa raznim uljima. Svojstva čvrstoće
ploča vlaknatica mogu se povećati za 10 do 25%> ako se podvrgnu djelovanju vrućeg
uzduha od 130—160°C. Ploče vlaknatice mogu se obložiti furnirom, papirom, metalnim
folijama.


U četvrtom poglavlju opisana su razna sredstva za vezivanje i dodaci koji se
upotrebljavaju u proizvodnji ploča vlaknatica. To su škrob, kaze´n, glutin, albumin,
fenolne smole, karbamridne smole, parafin, montan-vosak, bitumen, cerezon, asfalt,
ozokerit i t. d.


U petom poglavlju op´isana je važnost vode u profcvodnji ploča vlaknatica. Ova
voda može potjecatri iz bunara, vodotoka ili se može upotrijebiti otpadna voda* Za
proizvodnju ploča vlaknatica važna je tvrdoća i čistoća vode. Za 1 tonu ploča vlaknatica
potrebno je maks´malno 250 m.3 vode. Redovito se u proizvodnji ploča vilaknatica
za 1 tonu ploča troši 60 do 80 ma svježe vede.


U sedmom poglavlju prikazani su razni postupci proizvodnje ploča vlaknatica.
U uvodnom razmatranju aiutor daje neke podatke važne za ekonomičnost proizvodnje
ploča vlaknatica. U tu svrhu za 1 tonu tvrdih ploča vlaknatica mogu poslužiti slijedeći
brojevi:


radno vrijeme . ... . * 20—30 h


potiošnja pare 4,0—5,0 t


potrošnja el. struje . . . . . . . . 400 ... 700 k Wh


potrošnja drveta (smreka) 4,3 prm


gubitak na težini drveta . ... . 20—25%


gubitak na volumenu dirveta (vol. težina ploča


1000 kg/m3) cea 60%


potrošnja na sortkerima i rezervnim dijelovima


(u % troškova proizvodnje) .... . 5 ... 8%


potrošnja kemikalija (u °/o troškorva proizvodnje) 6—10%


Brojevi za proćevodnjoi 1 tone izolacionih ploča približno su jednaki gore navedenim,
jedino potrošnja pare iznosi 5—8 tona.


420