DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ing. Dragomir Milojković: Problem uređenja seljačkih šuma u Srbiji. Izdanje?
Glavna uprava za šumarstvo NR Srbije, Beograd 1951. Strana 55.


Na području naše države privatni, a napose seljački šumski posjed zauzima
razmjerno veliku površinu. Iako je taj posjed vrlo velikog gospodarskog značenja za
našu privredu, ipak mu se dosad polagala razmjerno mala važnost: u šumarskoj
operativi, a pogotovo u šumarskoj literaturi i u nauci. Značajniji radovi publicirani
su iz područje Slovenije, Srbije i Makedonije, manje TE Hrvatske i dr>. Stoga rad


D. Milojkovića, direktora Biroa za projektiranje u šumarstvu Srbije, dolazi u pravi
čas, kad se realnije prilazi perspektivnom planiranju te rašč-´šćavanjiu suprotnih i nedovoljno
istančanih saznanja o gospodarenju seljačkiip šumskim posjedom.
Navedeni rad na razmjerno malom prostoru progledno je obuhvatio i otvorio
najaktuelniju kompleksnu problematiku uređivanja i uzgajanja seljačkih šuma i organizaciju
njihove uprave. U njemu je na prvim, stranicama iznesen (donekie nepotpun)
pregled stručne literature o gospodarenju seljačkim šumskiim posjedom na području
Jugoslavije, zatim je dan letimičan historijski profil kroz razvitak gospodarenja u
Srbiji napose u doba između oba svjetska rata i danas.


U daljnjim poglavljima prikazano je današnje stanje seljačkih šumna u Srbiji, i to
tabelarno i tekstovno po površina, općoj kategorizaciji njihovih kvaliteta i starosti.
Naročito je opsežno razrađeno pitanje dosadašnjeg gospO´darenja. Na temel´u sadašnjeg
stanja i gospodarenja autor postepeno prilazi problemu uređivanja šuma u
prelaznom periodu, te polemičkim načinom iznosi osnovne smetnje i mogućnosti za
uredno gospodarenje. Zasebno su opisani radovi´, koje treba izv.&´ti: stvaranje gospodarskih
jedinica, njihova podjela i opis sastojona, vrsta uzgoja i načen sječe, izbor
glavnih vrsta drveća., viisjna ophodnje, naknadno nadopunjavanje taksdoioeih podaitatka,
određivanje redovnih prihoda, opća i posebna osnova sječa, opr´a i posebna
osnova obnove i njege šuma, evidencija gospodarenja. Autor na nekoliko mjes a kao
i u zasebnom poglavlju raspravlja o cilju gospodarenja u seljačkima šumama i time u
širokom okviru utvrđuje perspektivu razvitka tih šuma. U ZBiključnom dijelu u vezi
sa gosipodarenjem autor iznosi potrebu reorganizacije šumairske službe. U zasebnom
poglavlju raspravlja o obrazovanju gospodarskih jčdiinica za zadružne šume. — Na
kraju dodan je kratak sadržaj na francuskom jeziku.


Čitav taj rad iznesen je lakim i jasnim stilom, tako da sadržaj mogu bez poteškoća
shvatiti i oni, kojima je ta knjiga prvenstveno namijenjena. Knjiga je ilustrirana
s nekoliko instruktivnih foto-srnimaka, te s jednom kartom gospodarske jedinice
privatnih šuma.


Time je čitav problem uređivanja seljačkih šuma ne samo za NR Srbiju nego
i za čitavu FNRJ široko zahvaćen, te se nadamo da će u vezi sa sve većom stabilizacijom
organizacije upravljanja i gospodarenje u seljačkim Sumama dobiti soldnije
temelje za napredniji razvitak. J. Šafar


Prof. ing. E. Marki; Vrijeme. Praktična uputa u upoznavanje i proricanje vre*
mena bez upotrebe sprava. Izdavačko poduzeće »Pomorstvo« Split 1950. Tisak Gradsko
štamparsko poduzeće »Ante Jonić« Split. Str. 176 sa 47 slika na 13 taibä. Gjena
Din. 50.


Pred više od pola stoljeća izašla je pod naslovom »Vrijeme« poprjJar^o-n»v>"ini»
knjiga Dra O. Kučere. U njoj su na lagan i razumljiv način prikazane i objašnjeno
sve meteorološke pojave prema tadanjem »tepenu razvitka meteorologije kao naivke.


Knjiga ing. Marbi-a, i ako po naslovu jednaka, u biti se razlikuje od Kućerinog.


»Vremena«. Dok je težište onog bilo u objašnjavanju meteoroloških pojava i nj bovom


motrenju pomoću sprava i metoda, koje primijenjuje meterolo-gija, a samo pogađanje


vremena bilo prilično potisnuto po važnosti, dotle se ing. Ma \ki ui svojoj knjizi, kako


je to u podnaslovu iste i naznačeno, specijalno bavi vještinom proricanja vremena.


Ljudima mnogih zanimanja, a među njima i šumarima, čijii se rad odvija na


otvorenu! prostoru, važno je znati, kakvo će vrijeme biti u satovima, koji neposredno


nastupaju. Zadaća je knjige ing. Mairkiua, da feim ljudima dade uputm za upoznr.vanje


znakova, po kojima će moći prilično sigurno prosuditi, kakovo se vrijeme može oče


kivati. Osrb:na je ove metode, da se opažanje i predsVazivanje vremena ne vrši


pomoću meteoroloških sprava ili drugih pomagala, već jedino po raznim znakovima


na nebu, koji se promatraju prostim okom. Zaključivanje o budućem vremenu na


temelju tih znakova, plod je mnogih i dugogodišnjih iskustava.


413