DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 23     <-- 23 -->        PDF

<% a v pre u Jit


Pomoć Organizacije ujedinjenih nacija unapređivanju šumarstva
i drvne industrije FNRJ


Organizacija ujedinjenih nacija osnovala je god. 1945. svoju ustanovu FAO (Food


and Agrioultaral Organization —i organizacija za prehranu ä poljoprivredu), u kojoj je


uključena i sekcija za šumarstvo i drvnu industriju.


U nastojanju da se unaprijedi šumarstvo i drvna industrija FNRl Jugoslavije od
organizacije FAO izaslani su u našu zemlju dva delegata: šef Ureda za tehničku pomoć
OUN g. Camero n Roy i direktor Odjela za šuimarrstvo i drvnu industriju- OUN


g.
L e 1 o u p M a ir c e 1.
Delegati OUN održali su savjetovanja sa predstavnicima naših narodnih vlasti,
a sa predstavnicima naše nauke i operative održane su dvije konferencije (u Beogradu
i u Zagrebu). Na tima! konferencijama oba delegata izložili su značenje OUN napose
u sadašnjem razdoblju te svrhu i sadržaji rada FAO kao i pitanja tehničke pomoći.
U toku rasprava potanko su razmotrene i dogovorene pojedinosti te pomoći, pa je


* konačno zaključeno:
V


Sa konferencije delegata Organizacije ujedinjenih nacija — FAO

»
1. FAO će našoj zemlji dati opremu za osnivanje dva savezna instituta. Jedan
institut služit će za kontrolu šumskog sjemenja, genetiku, selekciju, isikorišćavanje
šumskih plodova i dr.; sjedište toga instituta bit će u Beogradu. Drugi institut obavljat*
će istraživanja kemijske i mehaničke prerade drveta i drvnih otpadaka, racionalizacije
iskorišćavanja i transpoirta, proučavat će također konzerviranje i oplemenjivanje
drveta i dr.; sjedište toga instituta bit će u Zagrebu.
2. FAO će u našu zemlju izaslati na kraće vrijeme znatan broj stranih eksperata
u svrhu unapređivanja pojedinih igrana drvne (industrije i šumarstva (faibrikacija šper407