DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

viška rada (proizvoda). Značenje ovih poslednjih veličina uzima se, već prema tome,
da li se radi o troškovima drveta nai panju kombinacije (E+w) ili o troškovima proizvodnje
godišnjeg priraštaja (Z).


Po sebi se razume da je veličina kombinacije (E+w) > Z. S time u vezi postaju
troškovi proizvodnje pi + pri + vi < p2 + pr2 + v2 i cena drveta na panju CiL+W) <
Cz- Razlika u cenama odnosno u troškovima proizvodnje daje smanjivanj e troškova
proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w) u odnosu na društveno potrebne
troškove proizvodnje godišnjeg priraštaja (Z) po 1 m3 t. j .


C(E+w) _ cz = (pi + pri + vi) — (p2 + pri + v2) = — AlE+w> .. . (3)
Ukupno: DlE+w) = _ A(E+w) . E — A(E+W> w ...... . . (4)


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 m3. iznosi:


E„ .„_ .......... (5)
(E+w)
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na smanjivanje troškova proizvodnje
drveta nai panju po 1 m3 iznosi: .


AE -— A(E+W) uE . . (6)
Ukupno: DE = —AE E . . (7)


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 m3 izmosrJ:


w , .


(E+w)
Udeo vanrednog .prinosa (w) na smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju
po l m1 iznosi.
Aw = — A(E+W> u* ...... . (9)
Ukupno: D* = — Aw w . . . . , ,. . . (10)


Pošto je E = Z, formula (4) dobava oblik:


D* = — Aw w . , . (4)


Na pr. Neka je ukupna površina nekog šumskoga gazdinstva 108.000 ha; Š = 500
Din i E = Z = 4 m´ po 1 ha.


1) Za w = o, vanredni prinos ne postoji. Troškovi proizvodnje — vrednosti
cena — drveta na panju redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) i šumskog proizvoda
— godišnjeg priraštaja (Z) — društveno potrebni troškovi proizvodnje, —
jednaki su.


2) Za O < w < E = Z, wi = 0,25 m´, w2 = 1,00 m3 i ws = 2,00 m3 po 1 ha.
Pomoću formule (1) i (2) izračunaju se razlike odnosno smanjivanje troškova
proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi — pri + vi) — (p2 + pr2 + v2)
po 1 m3:
za wi = 0,25 m3, AlE+w) = 117,65 —. 125,00 = — 7,35 din
za w2 = 1.00 m3, A(E+W> -´ 100.0Q1 — 125,00 = — 25,00 din
za w8 = 2.00 m3, A´E+W> = 83,33 — 125,00 -— 41,67 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na smanjivanje troškova proizvodnje
jednak je nuli, jer je E = Z.
Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + w) po 1 m3, prema formuli (8)


i iznosi:
za»i? 0,25 mg, u» - 0,25 : 4,25 = 0,0588
za w2 = 1,00 m3, u« = 1 : 5 - 0,2000
za w, = 2,00 m3, u* = 2 : 6 = 0,3333


400