DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

P. trepanatuis a ordinaiirement deux ou meme trois generations. Le travarille de P, trepanatus
de la premiere moiitie du mo/is de septembre est signale par l´auteur cotnme
une troiisieme generation. Les recherches sur le developpement de ce ravageur su´ivent
son oours.
On pent considerer l´attaque du P. trepanatus comme consequence de la failblesse
fisiiolagique des aibres causee par intempecies climatiques, par les ravages des chcn lies
(en notre cas, Cnethocaimpa pityocainpa Schiff), par la degradation du sol etc. — Les
methodes du lutte sont mentionne a la) Km de l´article.


ing, Nenad Prokopijević (Beograd):


O ODREĐIVANJU VELIČINE VREDNOSTI UDELA
REDOVNOG I VANREDNOG PRINOSA NA TROŠKOVE
PROIZVODNJE DRVETA NA PANJU


Smanjivanje ili povećavanje troškova proizovdnje drveta na panju u odnosu
na društveno potrebne troškove proizvodnje, zavisi od veličine redovnog godišnjeg
etata drvne mase (E) i šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Z) t. j , od odnosa


E == Z.* Međutim, ako se redovnom godišnjem etatu drvne mase (E), doda vanredna


prinos (w) — koju nastaje: pretvaranjem šume u drugu vrstu kulture, pravljenjem
prošeka, razlikom između faktične i normalne drvne mase, snižavanjem sečne zrelosti,
skraćivanjem ophodnje i dr., — zavisiće pomerauto smanjivanje ili povećavanje tro-
šloova proizvodnje ne samo od veličine kombinacije (E + w) ä šumskog proizvoda —
godišnjeg priraštaja (Z), već i od odnosa napred pomemutih veličina t. j . postavlja se


pitanje da li je u konkretnom slučaju E = Z.


Za izračunavanje prvih disproporcija, već je objašnjen metod ranije*. A ovom
prilikoim azneću slučajeve koji mogu da nastupe u praksi korišćenjem vanrednog
prinosa (\v) u kombinaciji sa redovnim godišnjem etaitom drvne mase (E) i ujedno
predložiti metod za izračunavanje dispropoiroija koje nastaju usled kombinacije (E+w)


t. j. za (E+w) Ä Z, kada je E = Z.
I. POSTAVKA: E = Z
Kombinacija (E + w) daje nejednakost izraza (E + w) > Zt Vrednost ti cena
drveta na panju ove kombinacije izračunavaju se po formuli:


g


C(F.+wj = -~--—-.= pj+pri + v, (1)


(E+w)


a šumskog proizvoda godišnjeg priraštaja (Z):


5


OK t* —: = p2 + pr2 + V2 (2)


Gde su: C(E+W) = cenaj drveta na panju kombinacije (E + w); CZ = cena drveta na
panju šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Z); Š = društveno potrebni troškovi
proizvodnje godišnjeg piriraštaja; pi i pa = utrošak vrednosti za rabaćanje sredstava
za rad i materiale u proizvodnji, pri i pr2 = vrednost radne snage i vi i V2 = vrednost


* Vadi moj članak: »Disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na panju«.
"mmr


Šumarski list br. 7, Zgb, M 1951 g.


399
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

viška rada (proizvoda). Značenje ovih poslednjih veličina uzima se, već prema tome,
da li se radi o troškovima drveta nai panju kombinacije (E+w) ili o troškovima proizvodnje
godišnjeg priraštaja (Z).


Po sebi se razume da je veličina kombinacije (E+w) > Z. S time u vezi postaju
troškovi proizvodnje pi + pri + vi < p2 + pr2 + v2 i cena drveta na panju CiL+W) <
Cz- Razlika u cenama odnosno u troškovima proizvodnje daje smanjivanj e troškova
proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w) u odnosu na društveno potrebne
troškove proizvodnje godišnjeg priraštaja (Z) po 1 m3 t. j .


C(E+w) _ cz = (pi + pri + vi) — (p2 + pri + v2) = — AlE+w> .. . (3)
Ukupno: DlE+w) = _ A(E+w) . E — A(E+W> w ...... . . (4)


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 m3. iznosi:


E„ .„_ .......... (5)
(E+w)
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na smanjivanje troškova proizvodnje
drveta nai panju po 1 m3 iznosi: .


AE -— A(E+W) uE . . (6)
Ukupno: DE = —AE E . . (7)


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 m3 izmosrJ:


w , .


(E+w)
Udeo vanrednog .prinosa (w) na smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju
po l m1 iznosi.
Aw = — A(E+W> u* ...... . (9)
Ukupno: D* = — Aw w . . . . , ,. . . (10)


Pošto je E = Z, formula (4) dobava oblik:


D* = — Aw w . , . (4)


Na pr. Neka je ukupna površina nekog šumskoga gazdinstva 108.000 ha; Š = 500
Din i E = Z = 4 m´ po 1 ha.


1) Za w = o, vanredni prinos ne postoji. Troškovi proizvodnje — vrednosti
cena — drveta na panju redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) i šumskog proizvoda
— godišnjeg priraštaja (Z) — društveno potrebni troškovi proizvodnje, —
jednaki su.


2) Za O < w < E = Z, wi = 0,25 m´, w2 = 1,00 m3 i ws = 2,00 m3 po 1 ha.
Pomoću formule (1) i (2) izračunaju se razlike odnosno smanjivanje troškova
proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi — pri + vi) — (p2 + pr2 + v2)
po 1 m3:
za wi = 0,25 m3, AlE+w) = 117,65 —. 125,00 = — 7,35 din
za w2 = 1.00 m3, A(E+W> -´ 100.0Q1 — 125,00 = — 25,00 din
za w8 = 2.00 m3, A´E+W> = 83,33 — 125,00 -— 41,67 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na smanjivanje troškova proizvodnje
jednak je nuli, jer je E = Z.
Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + w) po 1 m3, prema formuli (8)


i iznosi:
za»i? 0,25 mg, u» - 0,25 : 4,25 = 0,0588
za w2 = 1,00 m3, u« = 1 : 5 - 0,2000
za w, = 2,00 m3, u* = 2 : 6 = 0,3333


400
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje po 1 m´, prema formuli (9) iznosi:


za wi =) 0,25 m3, Aw = — 7,35 0,0588 = — 0,43 Din
za w2 = 1,00 m3, Aw = — 25,00,- 0,2000 = — 5,00 Din
za w3 - 2,00 m3, Aw = — 41,67 0,3333 -— 13,89 Din


Ukupno:
´ za wi = 0,25 m3, D* = - 0,43 25.000 m3 = — 10.750 Din
za w2 = 1,00 m3, D« = — 5,00 100.000 ms = — 500.000 Din
za w3 = 2,00 m», O» = — 13,89 200.000 m* = — 2,778.000 Din


3) Za w =i E = 4 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) i (2) izračuna se smanjivanje troškova proizvodnje drveta
na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi) — (p2 + pr2 + v2) po 1 ms:


^(E+w) = 62,50 — 125,00 = — 62,50 din


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 ms, prema formuli (8) iznosi:
u* = 4 : 8 = 0,50
Smanjirvanje troškova! proizvodnja po 1 m9, prema formuli (9) iznosi:


Lw = _ 62,50 0,50 = — 31,25 dm


Ukupno: D« = - 31.25 400 000 m3 = — 12,500.000 din
4) Za E < w = E + wi : wi = 2,00 m3, w = E + w4 = 6,00 ms po 1 haPomoću
formula (1) i (2) izračuna se smanjivanje troškova proizvodnje drveta


na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi) — (p2 + pr2 + v2) po 1 m3;


^(E+w) = 50,00 — 125,00 = — 75,00 din


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 m3. prema formuli (8)
iznosi: u* = 6 : 10 = 0.60
Smanjivanje troškova proizvodnje po 1 m3, prema formuli (9) iznosi:


Aw = _ 75,00 060 = — 45,00 dän


Ukupno: D" = - 45,00 600.000 m8 = — 27,000.000 din
U uslovima postavke E » Z učestvuje u smanjivanju troškova proizvodnje
drveta na panju samo vanredni prinos (w) u napred izračunatim iznosim*. Preduzeca
(šumska gazdinstva) koja bi koristila vanredni prinos pod naveden´im uslovima, bila
bi dužna da od dobivenih prihoda za vanredni prinos (w), upla>te u elegazacioni fond
ili u budžet jedan od izračunatih iznosa, radi izravnavanja povećanih troškova proizvodnje
drugih preduzeća koja rade pod nepovoljnim uslovima.


!


II- POSTAVKA : E > Z


Kombinacija (E+w) daje takođe nejednakost izraza (E+w) > Z. Ovaj slučaj je
identičan sa napred pomenutim. Međutrim, razlika je utoliko što u gornjim uslovima
dolazi do izražaja i udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na, troškove proizvodnje
drveta na panju, ^to u prvom slučaju nije dolazilo.


Na primer. Površina šumskog gazdinstva iznosi 100.000 ha; Š = 500 din, E =
5 m3 i Z = 4 m3 po 1 ha.


1) Za w = 0. vanredni prinos ne postoji. Međutim, smanjivanje troškova proizvodnje
drveta na panju odnosi se u celini na redovni godišnji etat drvne mase (E). —
Pomoću formula (1) i (2) izračuna se razlika (smanjivanje) troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E + w) u odnosu na društveno potrebne troškove proizvodnje
šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Z). (pi + pri + Vi) — (p2 +
pr2 + v2) po 1 m3:


A.{E+w) = 100,00 — 125,00 = — 25,00 Din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 ms,


* prema formuli (5) iznosi: uE = 5 : 5 = 1
401
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi1:
» A E = — 25,00 -1 = — 25,000 din


Ukupno: DE = — 25,00 500.000 m3 = — 12,500.000 ´din


2) Za E > w = (E-Z), wi = 0,25 m3, w2 = 1,00 m3 i w3 = 2,00 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) i (2) izračunavaju se razlike (smanjiivainja) u troškovima


proizvodnja drveta na panju kombinacije (E + w), (pi+pri+vi) — (P2+PT2+V2) po 1 m3:
za wi <- 0,25 m3, A (E + w) = 95,24 — 125,00 = — 29,76 din
za w2 = 1,00 m3, A (E + w) = 83,33 — 125,00 = — 41.67 din
za w3 = 2,00 m3, A (E + w) = 71,43 — 125,00 = — 53.37 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji1 (E+w) po 1 m´,
prema formuli (5) iznosi:
za wi = 0,25 ms, uP = 5 : 5,25 = 0,9524
za w2 = 1,00 m3, uE = 5 : 6 = 0,8334
za w3 = 2,00 m´, tß = 5´: 7 = 0,7143


Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)


iznosi: . [
za wi = 0,25 m3, AE = — 29,76 0,9524 = — 28,35 din
za w2 = 1,00 m3, A E = —´ 41-67 0,8334 = — 34,70 dim
za w3 = 2,00 m3, AE = — 53.37 0,7143 = — 38,30 din


Ukupno:


za wi = 0,25 m3, DE = — 28,35 500.000 m3 = — 14,175.000 din
za wi = 0,25 ms, DE = — 28,35 500.000 m3 = — 14,175.000 din
za w2 = 1.00 m3, DE = _ 34,70 500.000 m3 = — 17,350.000 din
za %v3 «= 2,00 m3, DE = _ 38,30 500.000 m3 = — 19,150.000 don


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + vv) po 1 m3, prema formuli´ (8)


iznosi:
za wi = 0<,25 m3, u» == 0,25 : 5,25 = 0,0476
za w2 = 1,00 m3, u» = 1 :6 = 0,1666
za w3 = 2,00 m3, iuw — 2 : 7 = 0,2857


Smanjivanja troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)


iznosi:
za wi = 0,25 m3, Aw = — 29,76 0,0476 = — 1,42 din
za w2 = 1,00 m3, A w = — 41 67 0,1686 = — 6,94 din
za w3 = 2,00 m3, Aw = —´ 35.3T 0,2857 = —15,29 din


Ukupno:
za wi = 0,25 m3, D» = - 1,42 - 25,000 m3 == — 35.400 din
za w2 = 1,00 m3, D* =f — 6,94 100.000 ni3 == — 694.000 din
za w3 = 2,00 m3, D« = — 15,29 200.000 m3 == — 3,058.000 din


3) Za w = E = 5 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) in (2) izračunava se razlika (simanjnivanje) u troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E+w), (pi+pri+vi) — (p2+pr2+V2) po 1 ms:
A (E + w) = 50,00 — 125,00 = — 57,001 din
Udeo redovnog etat», drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 ms prema formuli


(5) iznosi: uE 5 : 10 = 0,50.
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi:
/\ß. = __ 75,00 0,50 = — 37,50 din
Ukupno: DE = — 37,50 500.000 m3 = — 18,750.000 din
Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + w) po 1 m3, prema formuli (8)
iznosi: uw = 5 : 10: 0,50


402
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)
iznosi:


^w = — 57,00 0,50 = — 37,50 din


Ukupno: D* = — 37,00» 500.000 m3 = — 18.750 din
4) Za E + w = E + wi, wt = 2,00 m3, w = E + wi = 7, m3 po 1 ha.
Kao napred, izračuna se — pomoću formula! (1) i (2) — razlika (smanjivanje) u


troškovima proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi+pri+vi) -7
(p2+pr2+v2) po 1 m3:
A (E+w) = 71,43 _^ 125,00 = — 53,57 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 m3,
prema formuli (5) iznosi: vß = 5 :12 = 0,4166
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi: \ j
AE = _ 53,57 0,4166 = —* 22,32 din
Ukupno: DE = — 22,32 500.000 m3 = — 17,160.000 din
Udeo vanrednog prinosa (E) u kombinaciji (E+w) po l1 m3, prema formuli (8)
iznosi: u« = 7 : 12 = 0,5833
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)
iznosu1:
Aw = — 53,57 0,5833 = — 31,25 din


Ukupno: D* = — 31,25 700.000 m3 m — 21,875000 din


Kao napred, preduzeća koja rade pod uslovima E Z, bila bi dužna da uplate
razlike u troškovima proizvodnje drveta na panju ne samo zbog udela vanrednog
prinosa (w), no i| zbog udela redovnog godišnjeg etata drvne mase (E).


III POSTAVKA : E

Kombinacija (E + w) daje tri različita izratita (E+w)

a) varijanta: (E + w) < Z,


U ovoj su varijanti! troškovi proizvodnje pi + pri + vi na panju C (E + w) > Q,z_ Razlika u cenama odnosno u troškovima proizvodnja drveta
na panju daje povećavanj e troškova proizvodnje drveta na panju kombinacije
(E + w) u odnosu na dnuštveno potrebne troškove proizvodnje Šumskog proizvoda po


=


vlaka godišnjeg priraštaja (Z) po 1 m3 t. ji A´E+W´ C(E+w) — CZ = (pi+pri+vi) —
(P2 + prs. + v2) (11)
Ukupno: D(E+w) = A(E+W) E + A´E+W) w . . . . .... , . (12)


Analogno formulama (5) do (10) dobivaju se izrazi za udele rednog godišnjeg
etaita drvne mase (E) i vanrednog prinosa (w) po jedinici mere i ukupno, kako sjedi:
A´E+w)


AE = uE . ´ (13>
Ukupno: DE = AE E (14)
odnosno: Aw = A´E+W! u* (15)
Ukupno: Dw = Aw w (16)


Na primer. Površina šumskog gazdinstva «nosi 100.000 ha; Š = 500 din,
E = 4 m3 Z = 5 m3 po 1 ha.


1) Za w = o, vamredni prinos ne postoji. Međutim, povećavanje troškova proizvodjne
drveta na panju odnosi se — kao napred u celinii na redovni godišnji etat
drvne mase (E)- Kao i ranije, povećavanje se rapoljava kao razlika u troškovima
proitzvodnje drveta na panju (pi + pri + vj) — (p2 + ipr2 + v2) po 1 m3, prema
formuli (11):


A(E+w) = 125,000 — 100,00 = + 25,00 din
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 m3, prema formuli (5) iznosi:
u« = 4 : 4 =1


403
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m8, prema formuli (13)
iznosi:
AE = + 25,00 li = + 25,00 din
Ukupno: DE = +, 25,00 500.000 m3 = + 12,500.000 din
2) Za w < (25 — E) w = 0,25 m» po 1 ha.
Pomoću formula (11) i (12) izračuna se razlika (povećavanje) troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E + w), (pi + pri + vi) — (p2 + prs + v2) po 1 m*:
A(E+w) = H7,65 _ 100,00 = + 17,65 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 m3, prema formuli (5) iznosi:
«E = 4 : 4,25 = 0,9412
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju 1 m8, prema formuli 113)
iznosi: t
AE = + 17,65 0,9412 = + 16,61 din
Ukupno: DE = + 16,61 500.000 m3 -+ 8,305,000 din
Udeo vanrednog prinosa (w) po> 1 m3, prema formuli (8) iznosi:
u" ~ 0,25 : 4,25 = 0,0588
Povećavanje troškove proizvodnje drveta na panju) po 1 m3, prema formuli (15)
Iznosi:
Aw = + 17,65 0,0588 = + 1,04 din
Ukupno: D* = + 1,04 25.000 m3 = + 25,250 din


b) varijanta: (E+w) = Z.


U ovoj su varijanti, troškovi1 proizvodnje pi + pri + vi = p2 + pff2 + V2 i cena
drVeta na panju CIE+W) = Cz. Prema tome, razlika (povećavanje) u cenama odnosno
u troškovima proizvodnje, ne postoji, t. j . cena kombinacije C(E+W) jednaka je ceni
Šumskog proizvoda — godišnjeg prištajai Cz-


Prema osnovnoj postavci E < Z, troškovi proizvodnje redovnog godišnjeg etata
drvne mase (E) ,— po + pro + vo u odnosu Aa društveno potrebne proizvodnje šumske
proizvodnje — godišnjeg priraštaja (Z) — p2 +> prs + vg veći su t. j . po + Pro


+
Vo > P2 + pr* 4- vg i cena drveta na panju CE > Cz.
Za (E+w) = Z, w (Z — E) = 1,00 m3 po 1 ha iz primera pod tač. a).
Pomenuta jednakost odnosno nejednakost u troškovima proizvodnje i cenama
drveta na panju daju zajedno: (pi + pri + vi) — (p2 + prž + vg) + (po + pro+´ Ve>


— (Pa + Pr2 + va) po 1 mS
AI(E+w) = 100,00 — lOO^OO = 0 din
+ /^n(E+w) = 125,00 — 100,00 — 25,00 din
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 ms, prema formuli: (5) iznosi:
U´J(E) = ö a ,UH(E) =4:4 = 1
Smanjivanje/ troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6) iznosi:
AKE) = 0 din
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (13) iznosi:
^II(E) = + 25,00 1 = + 25,00 din


Ukupno: DI(E) = o din i D&(E) « + 25,00 500.000 m3 = + 12,500.000 din
Usled dodatka vanrednog prinosa (w) emanjili su se troškovi proizvodnje
Pi + Pri + vi i cena drveta na panju kombinacije (E + w) i napokon se izjednačili
sa troškovima proizvodnje pa + pr2 + V2 i cenom drveta na panju šumskog proizvoda


— godišnjeg priraštaja (Z1 t. j . (pi + pri + Vi) — (p8 + pr8 + V2) ,i C(E+w) = Cz.
C) Varijanta: (E+w) > Z.
U ovoj su varijanti troškovi proizvodnje pi + prt + vi < P2 + pr2 +V2 i cena
drveta na panju CiE+w) < CZ, Prema tome, razlika (smanjiivanja) u cenama odnosno
troškovima proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi)


— (ps + Pr« + vj) po 1 m3 iznosi: —A´E+W), prema formuli (3).
404
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Prema osnovnoj postavci E < Z troškovi proizvodnje redovnog godišnjeg etata
vdrvne mase (E) — po + pro + vo u odnosu na društvena potrebne troškove proizvodnje
šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Z) — P2 + pr2 + V2 veći su t. j .
po + pr0 + v0 > p2 + pr2 + V2 i cenal drveta na panju CE > CZ.
^ Za (E+w) > Z, w >

Pomenute nejednakosti u troškovima proizvodnje i cenama drveta na panju daju
zajedno: (pi + prx + Vi) — (p2 + pr2 + v2) + (p0 + pr0 + v0) — (P2 + pr2 + v2)
po 1 m1 .


AKE+w) = 83,33 — 100,00 = + 16,77 din
AII(E) = 125,00 — 100.00 = + 25,00 din
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 m3, prema formuli (5) iznosi:
u HE) = 4:6 = 0,6666 i uWE)´= 4:4 = 1.
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli


(6) iznosi:
AI(E) = _ 16,77 0,6666 = — 11,18 dim
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 i»s, prema formuli


(13) iznosi:
AII(E) = + 25,00 1 = + 25,00 din
Ukupno: DHE) .= _ n,i8 . 500.000 m3 = —» 5,590.000 diln
DU(E) «= + 25,00 500.000 ;m3 = + 12,500.000 dan
Udeo vanrednog prinosa (w) po 1 m3, prema formuli (8) iznosi:
uKw) = 2 : a = 0,3333 i u" M = 0
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju 1 m3, prema formuli (9) iznosit
Ll(w> = _ 16,77 0,3333 = — 5,59 d:m
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 ms, prema formuli


(15) iznosi: An = 0, din.
Ukupno: DK«)
= 5,59 100.000 m3 = — 559.000 din i DUM = QI din.
Ako se sada rezultati dobiveni dejstvom kombinacije (E+w) = Z, kada je E


— Z, svedu u tabelarne preglede i to:
Zđw = 0 Tabela br. 1
I. E = Z II. E > Z III. E < Z Ukupno:
DE = 0 din — 12,500.000 d:n + 12,500.000 din 0 din
D1* = 0 din 0 din 0 din 0 din
Za w = 0,25 m3 po 1 ha Tabela br. 2
DE = 0 din — 14,175.000 din + 8,305.000 din — 5,870.000 din
D " «- 10.750 din — 35,400 din + 25.250 din —´ 20.900 dtn


Z w = 1,00 1 m3 po 1 ha Tabela br. 3
DE = 0 din — 17,350.000 din + 12,500.000 din — 4,850.000 din
D " = - 500.000 din — 694.000 din + 0 din — 1,194.000 din


Za w = 2,00 m3 po 1 ha Tabela br. 4


— 5,590.000 din
DE = 0 dim — 19,150.000 din + 12,500.000 din — 12,240.000 din
D " = — 2,778.000 din — 3,058.000 din — 559.000 din — 6,359.000 din
Za w = 4,00 m3 po 1 ha Tabela br. 5
DE = 0 din — — 0 din
1 > = -- 12,500.000 din — — 12,550.000 din


Za w = 5,00 m3 po 1 ha Tabela br. 6
DE = — — 18,750000 din — — 18,750.000 din
Dw = — — 18,750.000 din — — 18,750.000 din


405
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Za w = 6,00 im3 po 1 Sia Tabela br. 7


DE = o din — — — 0 din


D* = — 27,000.000 din — — 27,000.000 din


Za \v = 7.00 ma po li haj Tabela br. 8


DE = _ _ 11,160.000 din — 11,160.000 din


D« = — — 21,875.000 din — 21,875.000 din


Talbela br. 1 pokazuje da se disproporcija u troškovima proizvodnje drveta na*
panju izjednačuju, ako se stvari posmatraju «zolovano t. j.


1) za E = Z, DE = 0 din D« = 0» din


2) za E = Z, DE = — 12,500.000 din D» =< đ din


3) za E = Z, DE = + 12,500.000 din D* => đ din


Međutim, posmatrano u kompleksu, pokazaće se razlika i to za E > Z u odnosu
na Ei < Z, tako da će DE _ US.t = Ä ö, 6 = E—Ej. Naprotiv, tabele bn 2—6 pokazuju
da se disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na panju samo d e 1 imlčn
o izravnavaju. Kombinacija (E + w) dejstvuje u pravilu m smislu smanjivanja
troškova proizvodnje drveta na panju (— predznak), — kako to pokazuje rubrika
»Ukupno«, a delimično u pravcu povećavanja troškova proiizvodnje drveta na panju
(+ predznak).


VPU, koja bi koristila vanredni prinos (w) u kombinaciji (E + w), bila bi dužna
da izvrše obračun izravnavanjia u smislu gornjih pTodloga. Jedan deo pruhoda dobivenog.
usled smanjivanja troškova proizvodnje išao bi u svrhe izravnavanja povećanih troškova
proizvodnje preduzeća (šumskih) gazdinstava) koja rade pod nepovoljnim uslovima;
drugi deo bi išao u budžet kao društveni doprinos. Sa ostatkom dohotka od
vanrodnog prinosa (w) kao i od redovnog godišnjeg etata drvne mase (E), mišljenja
sam, da bi trebalo da se raspoloži kako sa redovnim dohotkom.


About the determination of the value of the participation of regular and exceptional
crop yield regarding to the production expenses.


Continuing to examine the problem of disproportions in the production costs
of live wood, the author analyses the effects of extraordinary yearly growth (w) combined
with the regular yearly growth of the wood mass (E) on the production costs
of live wood. On the grounds of this analysis, he finds that this combination (E + w)
mainly tends towards a reduction, and only partly towards an increase of production
casts of live wo,od. In closing the author makes suggestions as to how this reduction ol
costs can be made use of.


406