DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 34     <-- 34 -->        PDF

V. K. sredstva, su dobra., ali preskupa, jedino su ekonomična DNOC sred. u konc
0,5 i l°/o, te po autoru iznose troškovi za´ 1 ha oko 320 MD, što znači za 200 DiM
jeftinije od uobičajenog pili je vi jenja.
Na koncu autor ističe, da je potrebno njegove rezultate provjeriti* u drugim Š. R.
s drukčijom klimom i tlom,, te s drugim šumskim biljkama.


´Pošto se i kod n.as u Šabou proizvode DNOC ´sredstva, a i u našim Š, Š. plijevljenje
predstavlja veliku poteškoću, bilo bi potrebno, da se i kod nas utvrdi, ne bi
li se mogla DNOC sredstva, kao jeftini Jia od radne snage, upotrijebiti! za suzbijan je
korova. dr. Kišpatić


Prof. dr. Krahl-Urban: Waldfeldbau in einem Mittelgebirgsrevier (Šumisko-poljsko
gospodarstvo u sredogorj´u), izdano po. prof. dr. R. Schofoer, Svezak I., a objavljeno
u .Schriftenreilhe der forstlichen Fakultat der Univerisitat Gottingen. —i Djelo ima 60
strana sa 16 slika i raznih tabela. Cijena 5,90 DM. Naklada.: J. D. Sauerlanders Verkg,
Frankfurt ai. M. 1951.


Autor u svom predgovoru ističe, da j´e čitav niz naročitih prilika bio povod, da
je Uprava šuma u Bramwaildu, šumara, fakulteta´ u Hannover Mund´enu uvela pre-
l´azno šumsko-poljsko gospodarstva na većim površinama, rastresenima u više revirai,
gdjie su izvršene čiste sječe simrekovih sastojina.


Glavini cilj tih radova je melioracija degradiran ih šumskih zemljišt
a zvanih »Molkenboden (kisela podzolasta tla najgoreg tipa)1, koja leže u
Njem. .srednjogorj>u u Bramwaildu. Tamo su počam od druge´ polovice XVIII. vijeka
podizane smrekove monokulture, iako su od pamtivijeka ove površine tulile obrasle
samo lišćairama, te pod uplivom stočarstva jako degradirane. Autor kaže, da su u
dosadašnjoj 5-godišnjoj praksi ovi radovi već toliko uznapredovalli, da se o stečenom
iskustvu i dobivenim rezultatima, može dati izvještaj, koji će u sličnim prilikama
dobro poslužiti .šumar, stručnjacima, osobito danas, kad se vrše prostrane čiste sječe,
te se potom često ukazuju potrebe melioriran ja šum. zemljišta.


Sadržaj radnje podjeljen je u 5 dijelova i to. onim redom, kako su se radovi
razvijali.


I. dio. Opis staništa i sastojina. Osim detaljnog opisa položaja, klime
i tla,´opisan je i historijat staništa 1 sastojina, da bi ee mogla pravilno postaviti điagnozai
prije početka radorva.l U davnoj prošlosti šume u Bramwaldui bile su obraštene
samo s mješovit, sastojinama hrasta: i bukve, dok njije bukva na boljim-tlima istisnula
hralst, koji je ostao samo na slabijim tlima. Uplivom čovjeka oibrast se je sve više
smanjivao, a uslijed preobilnog napasivainja kroz vj´ekove, tlo je sve više degradiramo.
Oko god1. 1.770 započela je Uprava u Bramwaldu na. 4$m čistinama podizati´ čiste
smrekove kulture,, kojih je tamo već god. 1905. bilo svega 27% a g. 1948. 38%.
II. dio. Početno, stanje šuma i cilj š um sk o - pol j sk o g gospodarenja!
. Tu je opisano biološko gledanje na taj. problem tei je naglašeno zbog čega
je odlučeno, da se na tim površinama! pređe na prelazno šumsko-poljsko gospodarenje.
Detaljnije je obrađen Tast drva i korijenja, rastvaranje listinca ta opasnosti! od vjetra
u tim šumama. Pisac ističe, da je rast mladih smrekovib sastojina potpuno zadovoljio,
no zbog sve većeg gomilanja sirovog ´humusa prirast je počeoj opadati,, tako da. jtei prirodno
pomlađivan!je bilo nemoguće, a i vještačko pošumljavanje bilo je vrlo. teško.
III. dio. Provedba prelaza šums k o - po 1 j.s ko.g gospodarenja.
Ovi su radovi podrobno opisani uz navod troškova i nadnica za svaku fazu rada.
Detaljno, su opisane mašine i alat za krčenje i obradi vam je tla sve´do posijelnje
obradbe prije samog pošumljiavainja, te također đubrenje i cjelokupna organizacija
rada.
IV. dio. Osnivanje sastojina. Ovdje su prikazani pokusi: s izravnim
pošumljiivanjem, koji, su vršeni na posebnim plohama istovremeno, dok je na drugim
površinamaf. vršenoi prelazno. š. p. gospodarenje. Autor stavlja ma diskusiju pitan je,, da
li je uopće potrebno gubiti vrijeme na š. p. gospodarenje, ako se .melioracija može
postići samom obradbom i đubrenj.em. On drži«, dai se melioracija ne može brzo provesti,
već je za to. potrebno izvjesno vrijeme.
Kfcđ izlaganje cilja gospodarenje autor postavlja! dva pitanja: 1. da li će ovako
melioriramo zemljište dulje vremena održati! popravljen bonitet; 2. da li će na taj
način pospješen rast buduće sastojline biti samo privremenog značaja.


Premda, ovaj problem time još .nije konačno riješen, ova će stručno i podrobno
obrađena radnja vrlo dobro doći i našim stručnjacima, osobito praktičarima, kako- bi
se u sličnim prillikaima mogli poslužjti ovim dragocjenim iskustvom. (Knjiga se može
posuditi u Šumarskom društvu N. R. H.) Ing, StJ. Brixy


386