DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Novi propisi treba da zamijene dosadašnje standardne propise FPL o sušenju
drveta, koji su ranije objavljeni. Osnovne karakter istilke novih propisa, koje usavr-´
šavaju .rainlije propise sastoje se uglavnom u ovom: 1) učiniti prvu izmjenu rel. vlage Tfk tada kada; drvo izgubi oko jedne trećine svoje vlage, 2) relativnu vlagu uzduha sniziti
brže i 3) primijeniti na kraju sušenja visoke temperature. Rel. vlaga uzduha u početku
sušenja treba zaštiti drvo osjetljivih vrsta od površinskih pukotina. Utvrđeno je,
da se pojava grešaka sušenja može najbolje spriječiti primjenom umjerenih uslova sušenja
u početku sušenja, i da se brzina sušenja može ubrzati sa najmanjom opasnosti za
kvalitet sušenog drveta za vrijeme srednje faze a naročito zai vrijeme završne faze sušenja.
Temperature su najkritičnije obzirom na pojavu kolapsa i unutarnjih pukotina,
osobito kod hrastovine za vrjijeme dok je drvo jako vlažno. Maksimalno sigurna početna
temperatura ne bi smjela znatno biti povećana sve dotle dok vlaga drveta nije ispod
30u/o (stanje zasićenosti žice drveta vlagom), Rel. vlage su kritične obzirom rta površinske
pukotine i kod sušenja sirovog drveta minumalna sigurna početna rel. vlaga
treba biti postepeno1 snižena, ali sniženje rel. vlage može biti već tek tada kada je
drvo izgubilo drugu trećinu od svoje početne vlage.


Kako se temperatura i aseL vlaga ne odnose jednako prema vlazi drveta obzirom
na pojavu grešaka sušenja, propisi za temperaturu i relativnu vlagu izrađeni su odvojeno
ii prikazani neovisno od drugih usiova propisa za sušenje drveta.


Prema novim revidiranim propisima za sušenje postoje 14 propisa za temperaturu,
poredanih od najblažih Ti do najstrožih T14. Na primjer utvrđeno je da je Ti podesan
za sušenje kundaka iz hikorijevine, a da je T 14 podesan zai ubrzano sušenje
nekih vrsta borove piljene robe. Početna se temperatura održava sve dotle dok vlaga
drveta ne dostigne 30°/o. Konačna temperatura se dosiže u pet promjena za vrijeme
dok drvo izgubi vlagu od 30°/o do 15%.


Propisi za rel. vlagu dani su psihrometr jskim razlikama i sastoje se od osam
propisa označenih sa brojevima od 1 do 8. Svaki piiopis imade različitu početnu vrijednost,
ali fetu konačnu vrijednost od 50° F (10°C), Konačna se vrijednost kod svakog
propfiisa dostiže u šest puta (stupnjeva) i to u postepeno većim stupnjevima, jer je to
utvrđeno kao sigurno i poželjno. Drugi dio propisa o vlazi jesu vlage drveta kod kojih
se mogu upotrebiti različite ps´hrometrijske razlike. Kao što je naprijed rečeno´ utvrđeno
je .da se prva promjena rel. vlage uzduha moiže izvršiti kada drvo izgubi; prvu
trećinu svoje početne vlage. Zbog toga je vlaga drveta razdijeljena u 6 razreda označenih!
sa slovima A do F, svaki od njih može se upotrebditii sa nekim od 8 propisa o
rel. vlazi uzduha, koji najbolje odgovara drveta koje se suši. Moguće su 48 kombinacija´.


Prilično niske temperature upotrebljavaju se za sušenje đuglazijevine, da se otopi
smola oko kvrga. Propisi za rel. vlagu isto su tako umjereni da bi se reducirale razlike
između utezanjia kvrge d drveta oko nje.


U ovim propisima nije dano vrijeme sušenja (trajanje sušenja) svakog pojedinog
propisa, jer bi takav propis zavodio operatora u bludnju. Kod istih režima, ali u razli-čitim
pogonima, vrijeme sušenja ovisi od nizaj faktorai kao što su početna i konačna
vlaga drveta, brzina i jednoličnost cirkulacije uzduha, jednoličnost uslova sušenja,
način slaganja, sigurnost kontrolnih uređaja, uspješnost tehnike sušenja i o individualnim
osebinama materijala koji se suši.


Bilo bi poželjno a i potrebno da se za potrebe naše prakse nabavi Report No 1791,
February 1951, koji sadrži nove propise za sušenje drveta.


I. Horvat
Udžbenik za stolarstvo (Textbook of woodwork) od G. W. Thomas-a u izdanju


E. J. Arnold and Sohn LTD Glasgow-Belfast-London. Knjiga sadrži 16(J stranica, 17
slika i ako 400 većrnoim perspektivnih crteža, a namijenjena je zanatskim školama kao
vađiS u praktičnom radu. Autor stoji na gledištu, na temelju stečenog iskustva u
praksi, da je za učenike ovih škola potrebno što više pojmova prikazati lako razumljivim
crtežimai
Knjiga je razdijeljena u tri poglavlja. — Piv o poglavlj e ima tri dijela, koji
se dalje dijele u lekcijle. U prvom poglavlju se obrađuje: kako treba rezati drvo, vlakamca
drveta, pravila za blanjanje, označivanje, osiguranje protiv pogrešaka kod označivanja,
sastavljanje,´ čišćenje, čavli, osnovni´ pojmovi o ljepilima, njihovoj izradi
i upotrebi, principi tehničkog crtanja, pravila za crtanje, vijci, pravila za spajanje
i osiguranje spojeva, površinska obrada drveta, bojenje, laštenje, uljenje, krojenje


384