DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ing. Dim. Tresiglavić: Kako ćemo sačuvati naše šume od požara. Izdanje Glavne
uprave za šumarstvo BiH Sarajevo 1951. — Knjižica je, prema riječima pisca, u prvom
redu namijenjena najširim masama. Zbog toga je pašama popularno, lakim i rsazumaljivini
stilom. Nakon prikaza poslijeratnih šteta Oid šumskih požara na području BiH detaljno
su prjikazaini uzroci požara. Zatim su opisane posljedice šum. požara, zakonski propisi u
vezi sa \šum. požarima te preventivne organizacione i stručne mjere za sprečavanje
požara.


Oyu vrlo dobro pisanu propagandnu brošuru trebalo bi raširiti i u našoj republici,
naročito u krajevima gdje su česti šumski požari.


I. Spaić
Prof. ing. R. Fantoni. Strojevi pilane. — Drvna industrija, kako je poznato, od
najveće je važnosti za opće narodno gospodarstvo, a produkti drvne industriljc naša su
glavna izvozna stavka.
PM aiskorišćaivainjui drva sa strojevima u drvnoj industriji može ibiti veći ili manji
gubitak na drvu, a grada može biti ispiljena ljepše Hi lošije. Razlika u gubitku na
drvu i finoći ispiljene građe može biti" vrio-velika, a ovisi1 o duboko promišljenom
dotjeranom radu, sa besprikornim strojevima ili o radu koji nije u svim detaljima: produbljen
i, usklađen, te o radu sa strojevima koji nisu u potpuno ispraivnom stanju ili su
u sasvim neispravnom stanju.
Mali gubitak na drvu i lijepo ispiljena građa može se poluoitii samo .ako glavni
radnici pilane poznaju u tančine strojeve d njihove mane, naročito vertikalne jarmače
kao glavne strojeve pilane.
U iknjizi prof. Fantoni-a obrađene su vertikalne jarmače u svim detaljima, navedene
su pogreške koje mogu nastati pri piljenju i kako se odstralnjujti:. Vertikalne
jarmače jače su i dublje obrađene nego je to u ostaloj domaćoj i stranoj literaturi. Uz
vertikalne jarmače opisane su opsežno također jairmače za prizme, jarmače za tanke
daske, venecijanske jairmače, horizontalne jarmače, tračne pile vertikalne i horizontalne,
kružne pile, pile´ za rušenje stabala i prerezivanje trupaca, strojevi za piljenje,
ljuštenje i rezanje furniira, strojevi za proizvodnju ukočenih i panel ploča. U kraćem
opsegu opisani su neki strojevi za finalnu industriju drva, a proizvodnja ploča od
drvnih vlakanaca je samo spomenuta.
Opsežno je opisan nadalje materijal za pile, uzdržavanje, brušenjic i popravak
pila, sušenje drva, transportM-anjc pilovine, izgradnja prlane, sa transportnim sredstvima
u pilani, skladjištem trupaca i skladištem gotove građe,
U knjizi su donijeti originalni pogledi na neke probleme pijenja, uvedeno je
mnogo originalnih matematski´ih formula za razna teoretska i praktična računanja.
U knjizi je spojena naučna strana sa praktičnom, taiko da onaj tko knjigu prouči
dobiva dublji pogled u probleme, naročito kod vertikalnih jarmača, koji su potrebni za
što boj je iskorišćavanje
drva i dobivanje što ljepše ispiljene građe.
Ing. V. Čehovim


Strana štampa


Statistički podaci o proizvodnji drveta. — Division of Forestry and Forest Products
FAO u svom god. izvještaju za 1950 donosi slijedeće podatke: Svjetska proizvodnja
oblog drveta procijenjena je ovaiko:


Područje Proizvodnja oblogu mil. m´:)
drveta ";´o učešća od
proizvot
USA i Kanada 361 26
AzijaSSSR
300
269
22
19
EuropaLat. Amerika
265
132
19
9
Afrika 51 4
Oceanija 19 1
1.597 1O0


382