DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

&z. Mffiiene kitfikiottvsti


Domaća štampa


»Narodni šumar« 1951. god. Stručni list za. šumarstvo i drvnu industriju — Izdavač:
Društvo inženjera li tehničara — Sekcija šumara Sarajevo.


Br, 7—8 S t a m e nk o vić: o iskorišćavanju nekih plemenitih vrsti drveta;
Begovii^ć: »litis« sjekira — novi doprinos usavršavanju šumskog oruđa; Bel tram:
Sterilizacija .zemljišta u šumskim rasadnicima; Alabovski : Doznaka stabala; A f anasijev:
Šumske industrijske vrste; Selmanoviić: Sačuvajmo naše šume od
požaila; Gavrilov : Uticaj raznih vrsta drveća na zemljište; S t air č e vic: Mašina
za računanje izrađena od drvnih otpadaka; Piškorić : Uticaj gustoće sjetve na
razvoj bagremovih sadnica; Ti e sig 1 a v ić: Za punu zaštitu šuma od nepravilnih
sječa i izvoza drveta.x


»Šumarstvo« 1951, god. Organ Šumariskog društva Srbije — Beograd. Br.: 4
Si m e umov i ć: Kako pravilno organizirati upravu zemaljskim šumskim fondom;
Mijucić: Švedski gateri u našim uslovima; Po d b r e ž nlik - Maf t e j: Nekai
iskustva sa bjelančevinsfcim ljepkovima u industriji šper-ploča.


Zaštita bilja. Izdavač: Savezni institut za zaštitu bilja, Beograd. — Krajem prošle
godine počeo je u Beogradu izlaziti časopis »Zaštita bilja«. Time je ispunjena praznina,
kaju su naročito osjećali stručnjaci za zaštitu bilja. Zbog pomanjkanja časopisa, koji
DS se bavio samo problemima zaštite bilja, radovi iz ovog područja objavljivani SJ
u raznim stručnim poljopirivrcdnim, šumarskim i drugim časopisiVna, što je otežavalo
uvid u radove na polju zaštite bilja. Radovi! su ostajali nedovoljno zapaženi i neiskorišteni.


Intenziviranje poljoprivrednog i šumskog gospodarstva u cilju povećanja produkcije
te´igolemc štete koje tom gospodarstvu nanose razne bolesti i štetnici uzrokom
su da se praktičnoj, zaštiti bltjai´sve više poklanja pažnja´. Rad na, području zaštite bilja
mnogostruko je pojačan osnivanjem novih zavoda te povećanjem stručnog kadra za
zaštitu bilja. Zbog toga je pohvalno nastojanje izdavača da se izdavanjem; časopisa
omogući uvid u taj rad. Časopis, prema svom programu, treba, da okupi sve stručnjake
na polju? zaštite bilja, da objavljuje rezultate) njihovih istraživanjla te da reprezentira
naš rad na tom području pred inostrianstvom.


Sadržaj do sada izašlih brojeva:.
Broj 1. M. G rad o j e vt.i ć: O potrebi izdavanja zaštite bilja;. .1. Kišpatić:
Metodika ispitivanja tileticida;. M. Lekić : Biologija jabučnog simotavca na teritoriji
NR Srbijie i mere za njegovo suzbijanje. V. Nikolić : Myoosphaerella senlina
Fuckel i mogućnost zaštite krušaka od zaraize. M. Građ o j e vić: Problem skakavaca
u FNRJ. M. Mijušković : Biljne bolesti u NR Crnoj Goili u 1949 g. Beleške,
Prikazi.
Broj 2. M. Krstić : Određivanje zdravstvenog stanja jedne prebornc bukove
sastojine. K. Vasić : Rezultati pregleda lutaka gubara u 1948. g. B. Arča.nin :
Utvrđivanje najefikasnijih mjera za suzbijanje klisinjaka (Elateriidae). M. Panjan :
Ispitivanje Stolbur-a .Solanaceia i način suzbijanja,. M. M a r ti n a vić-^P. Bj eg o vić:
O nekim bolestima i štetočinama utvrđenim u NR Srbiji; u 1949. g. M. Pcrišić :
Prilog poznavanju parazita, mikofloire u NR Sloveniji u 1948. g. A. Tominić: Opažanja
iz biologije j suzbijanja maslinovog tripaa. C. Petrik : O nekilm problemima
zaštite bilja u Vojvodini. P. Vu k asov i ć: Suzbijanje palsuljevog žiška, pomoću DDT
i HOC. A. Stank o vić : Neka iskustva u radu sa motornim zapraš´vačem marke
Liberti. M. Krstić : Endothia parasitica u našoj zemlji Beleške. Prikazi.


Broj 3. D. Šutšć : Otpornost nekih sonata pamuka prema Bacterium mal.vaeearum.
M, Tadić : Neka pitanja u vezi sa upotrebom lovnih pojaseva kod suzbijanja


380