DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Način rada kad se stroj za blanjanje nalazi u fazi ispred strojeva za kraćenje.
Ovakvo rješenje rasporeda strojeva prikazano je u shemi B. Suština rješenja je u
tome, što se blanjanje pliljemicai obavlja u punoj ´duljini, a tek nakon toga dolaze na
obradu na strojevima za kraćenje. Neki praktičari! zalažu se za ovaj raspored strojeva
s motivacijom, da se na blanjalicama oštećuje kratki1 materijal. To oštećivanje očituje
se u okrnjiivanju oštrih rubova daščica. Oštećivanja nastaju naročito u predjelu onoga
čela, kojim se daščica stavlja u stroj. Oštećivan ja su znatna, ako stroj mije dobro
centriran, a naročito, ako su tupi noževi za blanjanje. Naprotiv u prilog rješenja u
shemi A govore slijedeće činjenice: 1. što se oštećivanje daščica, ako se radi na
ispravnim strojevima, svodi na najmanju mjeru. Rad na neispravnim strojevima ne
smije doći u obzir; 2. što kod rasporeda strojeva u shemli A strojevi zakrajčenje dolaze
tek poslije blanjalica; na taj način efikasno je riješeno! pitanje odstranjivanja pogrešaka
nastalf´h na blanjalici, bez posebnih poduhvata u radu. 3. prema shemi B prolaze
krioz blamjalicu i oni dijelovi piljenica, ikoji kvalitetno ne odgovaraju za ovu vrstu proizvodnje;
rješenjem u shemi A omogućeno je, da se fcafcvfi idijelovi prije blanjanja
(prilikom kraćenja piljenica) isijecaju u punoj duljini i odmah predaju fazi grube
obrade sanduka; 4. što se rasporedom strojeva u shemi A ušteđuje nešto ui građevnom
prostoru. U ovoj shemi piiljenice se pojavljuju u punoj duljini samo u dvije prve
operacije, dok se prema shemi B .pojavljuju u tri radne operacije.


Za krajčenje u shemi Bi predvidjeli smo obične stolne ciirkulare (br. 6, 7, 8 i 9).
.Kako na tim strojevima rad nije mehaniziran (a da se spriječi zagušivanje na ovom
radnom mjestu), to je bi&O potrebno predvidjeti dva puta više strojeva, nego kada se
krajčenjie obavlja na diuplacima. Ovi eirkulari dolaze u obzir samo onda, ako se ne
raspolaže s boljim strojevima.


Sortiranje daščica po širinama u shemi B obavlja se nakon izvršene operacije na
blanjalici ravnjaci (stroj br. 10), dok se u shemi A sortiranje vrši nakon svršene operacije
ma blanjalicama debljama (br. 4 i 5). Obadva ova rješenja; podjednako su dobra,
dobiva se više operativnog prostora.


Strojevi u obadvije alternative smješteni su na prostoru 1QX56 m. Po- shemi A
Rješenje unutarnjeg prometa. U obadvije sheme dovoz materijala riješen je na
dva kolos jeka. Dovoz se vrši izravno do prvih strojeva, a posluživanje istih obavlja se
sa vagoneta. U daljnjem napredovanju materijala sa stroja na stroj zalažemo se za
upotrebu plato´ kolica s kotačima, koji se osim u .pravcu kretanja -okreću i oko svoje
vertikalne osovine. Kolica se postavljaju pokraj pojedinog stroja; a .materijal kako
izlazi iz stroja, tako se slaže na kolica. Kada su kolica parna odguraju se na slijedeću
operaciju, a nadoknade drugima praznim kolicima. Velika prednost ovoga rješenja
je u tome, što- postoji mogućnost izravnog dodavanja, materijala svakom pojedinom
stroju. Transporteri su u tom pogledu neefikasni, naročito ako neki stroj treba preskočiti
ili materijal radi kvara stroja privremeno skloniti u kraj. Važno je obezbijediti
dovoljan broj ovih kolica, a mogu se izrađivati u vlastitim radionicama!. Svako suvišno
prenošenje materijala na rukama treba dosljedno sprečavati. Otprema gotovih proizvoda
u slagalište riješena je izlaznim kotos jekom. v


. Opće napomene. U shemi primjenjene horizontalne dimenzije strojeva, sa manjim
odstupanjima, odgovaraju naravnoj veličini. U toliko bi shema u pogledu potrebnog
prostora imala i realnu vrijednost. Međutim u slučaju ostvarenja nekog novog pogona,
nije uputno pristupati izradi plana rasporeda strojeva i veličine radnog prostora prije
nego je izvršen izbor strojeva i prikupljeni svi tehnički podaci. Raspolažući točnim1 podacima
o strojevima (dimenzijama i učinku) li namjeni budućeg pogona, jedino je moguće
odrediti potreban broj strojeva, njihov pravilan raspored i odgovarajuću pDvršinu
radnog prostora. Odstupanje od ovog principa uvjetuje rad »od prilike«, neuravno


teženost u kapacitetima radnih strojeva, nedostatke u njihovom rasporedu i u većoj
ili manjoj mjeri podizanje neekonomičnih građevnih objekata. Ovako zasnovani pogoni
redovito imaju većih nedostataka.


Kod nekih strojeva treba voditi računa, koji im je smjer djelovanja. Na pr. tračnih
pila ima. lijevih i »desnih«. U protivnom slučaijiu se "događa, da se strojevi naopako
montiraju. s


Za dobar rentabiitet proizvodnje u sandučaraina veoma je važno, da rukovodilac
na osnovu dimenzijia sanduka, koji su u planu proizvodnje, podešava dimenzije piranske
robe, ako pilama reže izravno za sandučaru. Kad to nije slučaj, treba za preradu birati
takvu robu od koje će biti najmanje otpadaka, U prvom slučaju mogu se postići znatni


377