DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Bilo Je potrebno, da u uvodu izložimo opće okolnosti, pod kojima se proizvode
sanduci fine obrade. Osobitosti ove vrste proizvodnje poslužit će nam kao podloga
pri analizi upotrebe i rasporeda strojeva u tima tvornicama. Kako u načinu organi1
zacije proizvodnje postoje izvjesne modifikacije, to ćemo uzeti u razmatranje dva
glavna tipa.


Način rada kad se stroj za blanjanje nalazi u fazi iza strojeva za prerezivanje
materijala. Rješenje lokacije i rasporeda strojeva kod ovoga načina rada vidi se iz
sheme A. Svi strojevi u shemi uz tehničku oznaku imaju i svoj tekući broj. Pod tekućim
brojem 1 označena je rasporna tračna pila. Ovaj steej služi ovdje za propisivanje
debele robe na potrebne tanje dimenzije. Kako sandučeta pretežno prerađuju
raznu deklasiranu pilansiku robu, to veći dio robe namijenjene za proizvodnju sanduka!
prolazi kroz ovaj stroj. Radi toga je rasporna tračna pila redovito! mnogo opterećena.
Zahvaljujući uspjeloj konstrukciji! ove vrste strojeva, na njima se taj posao
uspješno savlađuje. Vadeći računa o boljem iskorišćivanju drveta, uvedeno je u
praksu, daj se materijal namijenjen za proizvodnju sanduka izrađuje u vidu mesnica,
a tek nalkon sušenja piropiljuje na tanje dimenzije. ;Na taj način postižemo dvije koristi;
jedna je, što debela roba za vrijeme sušenja manje puca, a druga, što je rez na
raspo´rnoj tračnoj pili gotovo u pola manji od reza na jarmaiči.


Nakon prortezivanja na raspornoj tračnoj pili piljenice. dolaze na preradu na
strojeve za presijecanje (broj 2 i 3). Na tim strojevima iskrojimo: piljenice u daščice,
kojih se duljine poklapaju sa duljinama pojedinih elemenata određenog tipa sanduka.
Za ovu operacijo najprikladnije su stojeće klatne pile sa ugrađenim elektromotorom.
Ovi strojevi odlikuju se velikom preciznošću, a odgovarajući modeli pogone se sa
svega 2,5 do 3 few pogonske snage. Iz sheme se vidi, da je stroj pod tek. brojem 3 namijenjen
za preradu robe, koja dolazi sa rasporne tračne pile, dok je stroj pod tek.
br. 2 predviđen za preradu robe već odgovarajućih debljina, koju ne treba parati, već
se ovdje doprema izravno sa stovafrišta rezanog materijala. Ovakve je strojeve u god.
1950. ´proizvela tvornica »Bratstvo«, a od stranih poznati su fabrikati Georg Fischer
i I. W. Jirion.


Pošto amo obavili rad na presijecanju, daščice sada dokize na obradu na strojeve
za blanjanje (strojevi označeni pod 4 i 5). Blanjanje daščica može biti jednostrano, ali
se rta ovom radnom mjestu vrši većinom dvostrano blanjanje. Poslije ćemo vidjeti, da
ie to radi naročitog konstruktivnog svojstva stroja za izradu »lasfcinog repa«. Od strojeva
za ovu radnu operaciju (blanjallice debljače) zahtijeva se velika preciznost, da su
snabdjeveni gornjom i donjom radnom osovinom (dvostrana blanjaliea debljača) i đa
imaju širinu grla najmanje 600 mm. Na blanjalicama sa#širim grlom postizava se veći
radni učinak, jer je tako omogućeno, da se istovremeno obraduje veći broj daščica,
stavljajući ih jednu za drugom stepeničasto u stroj. Na ovom radnom mjestu predviđenđ
su dvije blanjalice, zato, što se na jedinoj ne bi mogao obraditi sav materijal,
koji dolazi sa prethodnih strojeva. Blanjalice su osjetljivi strojevi, koje treba često
dotjerivati i popravljati, pa bi u radu samo sa jednom blanjalicoim; dolazilo do čestih
zastoja. Na radnom mjestu pod brojem 12 nailazi se također blanjaliea debljača, koja
nije uvijek dovoljno iskorišćena (objašnjenje naknadno). Znači, da bi taj stroj ponekad
mogao nadoknaditi jedan od strojeva pod 4 i 5. Takvo rješenje bilo bi pogrešno,
jer bi na taj način normalno odvijanje proizvodnje ovisilo o sktčaju.


Naikon svršene obrade na blanjalicama, daščice dolaze na strojeve za krajčenje
na širine (br, 6 i 7). Za ovaj rad predviđeni su u ovoj shemi kao najefikasniji: cirkulari
duplaai. Odlike su ovoga stroja, što se na njemu istovremeno i paralelno obraduju
obadvije strane daščica. Ovi su strojevi snabdjeveni i uređajem za mehanizirano napredovanje
materijala prilikom obrade. Da ne bi bilo suvišnih otpadaka, a da bi se
postigao! što bolji radni učinak, potrebno je daščice nakon blanjanja razvrstati po širinama.
Daščice se propuštaijni kroz duplak tek ovako razvrstane. Tada se na duplaku
za svaku širinsku grupu namjesti odgovarajući razmak cirkularnih p´la. Ako se daščice
ne bi razvrstavale u širinslke grupe, morali bi skoro za svaku daščicu namještati drugi
razmak pila, što bi uvjetovalo smanjenje radnog učinka stroja, a također i veći gubitak
u otpacima. Također je bolje isikorišćenje materijala, ako se u pilani piljenice, namijenjene
za isandučaru, krajče konično ili samo jednostrano. Jednostrano krajčenje preporučuje
se, kada su piljenice nesimetričnog oblika. U obadva slučaja´ od iste piljenice
dobivene daščice daju veći zbroj širina, nego u slučaju paralelnog) krajčenja piljenica.
Zato što se na ovim strojevima prerađuju daščice malih duljina, najčešće 30 do 80 cm
potrebno je birati duplake lagane konstrukcije i sa malim razmakom prvog ; drugog
para nazubljenih valjaka-transpon-tera. U protivnom bi se događalo, da daščice prilikom


374