DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. Josip Šafar (Zagreb):


O GOSPODARSKOM ZNAČENJU PODZEMNIH ORGANA


SADNICA I DRVEĆA


Prigodom razmatranja o problemima razvitka šumskih sastojina i
pojedinih drveta pažnja se uglavnom koncentrira na njihov nadzemni dio.
To je posve razumljivo, kad se ima u vidu, da je taj dio za privredu ii potrošnju
najvažniji. Ali i velika većina istraživanja zahvaća probleme iz
nadzemnog dijela sastojina; osnovni razlog tome jest svakako taj, što se
numerički materijal može tu razmjerno lako i jeftinije prikupiti, a zatim
što se postignuti rezultati mogu neposrednije primijeniti u praksi.


Ali razvitak drveća i sastojina ne ovisi samo o njihovom nadzemnom
dijelu već i o< podzemnom, u kojem se drveće učvršćuje i iz kojega prima
potrebnu vlagu i hranu; gdjekad je taj donji dio za održavanje i razvoj
važniji, a ponekad ima i odlučno značenje za zdravstveno stanje drveća
i za kvalitet stabala. Zato se istraživanja korijenovog sistema obavljaju
u ovom stoljeću sve više i nauka nastoji da šumskom gospodarenju ukaže
na potrebu i važnost upoznavanje korijena i njegovog razvitka pri radovima
pošumljavanja, njege, uzgajanja i prirodnog obnavljanja.


U prirodno uzgojenim šumama istraživanje drveća u zoni rizosfere
bilo je isprva vodeno nastojanjem, da se upoznaju morfološki sastav i
rasprostranjenost korijenja te uzroci oboljenja; zatim da se na temelju
postignutih rezultata usavršavaju metode osnivanja i uzgajanja sastojina
te odredi pravilniji sastav sastojina obzirom na smjesu vrsta drveća i
strukturu njihovu u zraku i tlu. Potreba takvih istraživanja postala je vremenom
sve veća, kad su se počele umjetno osnivati šumske kulture na
većim površinama u lošijim staništima i napose kad.su se masovno uvodile
alohtone vrste drveća (smreka!) na razna tla.


Unatoč poteškoća istraživanja, ipak danas postoji razmjerno mnogo
podataka o obliku i razvitku korijenovog sistema. No većina rezultata
opažanja i istraživanja odnosi se na mlade biljke i na neodrasle šumske
kulture. Korijenje odraslog drveća općenito vrlo je malo istraživano, i
to većinom njihovi horizontalni, bočni ogranci.


Prva -opsežnija opažanja o obliku i razvitku korijena objavio je Duhame l
du Moncea u (1760). Tek stoljeće kasnije vršeni su opsežniji istraživački radovi.
U našoj zemlji korijenov sistem se gotovo nije istraživao, iako je u našoj stručnoj
šumarskoj literaturi razmjerno rano ukazano- na važnost i značenje upoznavanja podzemnog
dijela drveća. Na temelju opažanja u šumama Gorskog Kotara te u brdskim
i nizinskim šumama Brosi g (1883) je razmatrao ove pojave: korelacija krošnje i korijenja
napose u odnosu na stanište, oblik korijena u raznih vrsta drveća i njegove
modifikacije prema vrstama tla, odnos korijena i srži; naročito je istaknuta važnost
upoznavanja korijena mladih biljakoi za presađivanje, kao i utjecaj raznih zahvata na
klice i korijen za daljnji razvitak biljaka na razUčittai tlima.


Mnogo kasnije o sistemu korijena više su pisali Pe t rači ć (1925), Šlande r
(1950) i Banuševa c (1951), Mnogi naši stručnjaci u člancima, objavljenima napose


o pošumljavanju, nisu mirnoišli i problem o obliku, veličini, i razvitku korijena (P ucić
(1900), Burllakov (1929), Silkić (1934), Marković (1934), Španović
(1936), Afanasijev (1937), Šalajev (1938), Krpan (1946), Petrović (1948),
Co kl (1948), Wraber (1948), Jiosić (1948), Enić (1950) i dr.).
363
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Iako problem upoznavanja i istraživanja podzemnog dijela drveća u
kompleksu ostalih šumsko-uzgojnih problema sačinjava razmjerno malen
detalj, ipak u šumskom gospodarenju ni on se ne smije ispustiti iz vida.
To zahtijevaju naročito potrebe na podizanju kvalitete umjetnog a i prirodnog
pošumljavanja, a zatim i njega i održavanje pojedinih sastojina.
Stoga je svrha ovog prikaza, da našu stručnu javnost ukratko upozori na
stečena iskustva i na novije tekovine istraživanja, izvršenih na korijenovom
sistemu.


Korijenov sistem mladih biljaka i sadnica ´ \


Poznavanje korijena i njegovog razvitka na pomlatku i sadnicama
vrlo je važno pri radovima pošumljavanja. Uz pretpostavku, da je manipulacija
sa sadnicama bila ispravna te da je prirodno i umjetno pošumliavanje
tehničko dobro izvedeno, najteži problem u daljnjem razvitku biljke
jest borb a za ´ vlagu . Zato ponik najprije razvije korijen okomito
u tlo, a zatim razgranjuje bočne korijenčiće i potom postrane i površinske
ogranke; u toku toga razvitka pojavljuju se korijenove dlačice ili (prema
njihovoj funkciji) korijenove crpaijke, koje sačinjavaju glavni dio fiziološki
djelatnog korijena. (Na korijenu mnogih vrsta šumskog drveća razvija
se simbioza s gljivinim hifama — mikoriza, koja je do danas malo
istražena.) Ponik i pomladak u šumama jake oplodne i preborne-sječe
često nestaje ne samo zbog mraza i prejakog svijetla nego još više zbog
pomanjkanja vlage u tlu -— pod utjecajem prejakog isparivanja tla, a i
povećane transpiracije odraslijeg drveća. Opažanja, pokusi i istraživanja
su naime pokazali, da je općenito vlaga pretežno onaj faktor, koji je u
minimumu, a manje je to toplina i svijetlo ili kemijski i mikrobiološki
sastav tla.


Za pošumljavanje napose suhih staništa te pogotovo na području gologa
i degradiranog krša uzgajivači nastoje, da u rasadnicima uzgoje takav
oblik i sustav korijena, koji će biljci omogućiti da barem u
prve dvije godine svlada loše ekološke (napose higrološke) okolnosti. Pri
tome nije dovoljno imati u vidu samo dužinu, širinu i razgranjenost korijenovog
sistema nego i odnos veličine korijena i asimilacionog aparata
odnosno površinu kojom biljka prima vlagu i rastopljene mineralne, tvari i
površinu kojom transpirira. Taj odnos na području našega golog krša općenito
treba da je donekle povoljniji za veličinu korijenovog sistema, jer
tada on zahvaća veću masu tla i prema tome postoji mogućnost da više
dođe1 u vezu sa vlagom i tako u biljci nadoknadi vodu, istranspiriranu pod
jakim utjecajem topline i bure; taj problem nešto više su kod nas obradili
Holl (1901) i Oraš (1940).


U svrhu stvaranja što boljeg odnosa između krošnje i korijenja
, zbog održavanja dobrog režima vode u sadnicama, već pred
nekoliko decenija nastojalo se pronaći način, kako da se na neiskopanim
biljkama u rasadniku stvori što veći broj korijenčića. Često se to postizavalo
prostim presijecanjem korijena pomoću oštre lopate na izvjesnoj
dubini; u novije doba izrađene su i prikladne naprave (Swart , B a uschery
) za lakše obavljanje te operacije- na zakorijenjenim biljkama,


364
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Pourte t (1940) taj postupak preporuča uglavnom za hrast. U vezi s tim
problemom je i obrezivanje krošanja na sadnicama (L o n č a r 1947) te
povećavanje površine korijenovog sistema pomoću dvostrukog korijena
na sraslim reznicama (Podhorski 1951).


Početni oblik, veličina i razvitak korijenovog sistema vrlo često odlučujući
je faktor u preživljavanju i smrti biljaka (Tourne y 1929), napose
u onom kratkom i kritičnom periodu, kad ponik iskoristi rezerve sadržane
u sjemenu i samostalno počinje sintetizirati hranu (Bake r 1934), Način,
kojim podzemni organi biljke u prvoj godini prodiru u tlo, značajan je
pogotovo za vrijeme ljetne suše i za vrijeme mraza u slijedećem proljeću.
Prema tome mnogi neuspjesi u prirodnom i umjetnom pošumljavanju u
našim okolnostima mogli bi se bolje objasniti, kad bi se istražio i korijen
uginulih i uvenulih biljaka.


Za umjetno pošumljavanje važno je pitanje: dob a mirovanj a
kori j ena . Iako se to pitanje u prvi čas čini suvišno, ipak ono ima zasebno
značenje. Jer samo na temelju poznavanja mirovanja i aktivnosti
nadzemnog dijela biljke ne može se zaključiti i na mirovanje i aktivnost
njenog podzemnog dijela.


Već pred tri četvrt stoljeća otkrio je Res a (1872), da u razdoblju vegetacije posto
je dva perioda aktivnost korijena: proljeće i je:sen, i ujedno je potvrdio rezultate
opažanja i straživanja.koja su izvršili Duhamel-du Moaceau (1760) i M o h 1
(1862) o zimskom rastenju korijena. Zatim su Peterse n (1898), Engle r (1903),
Gobi (1905), McDougall (1916), Laitakari (1927), Crider (192*8) i Col-
li son (1935) potvrdili- teoirijiu o nepotpunom zimskom mirovanju korijenja u nekih
vrsta drveća (uglavnom liistaće). Zasebno iist´čemib, da; je i naš Brasii.g objavio
(1883), da korijenje liistača i zimi raste, i to tako dugo, dok je toplina tla iznad led išta.
Pojedini (malobrojni) rezultati pokusa i istraživanja pokazalii su, da uzrok ugibanju
sadnica gdjekad nisu toliko mraz i drugi štetni atoiotski i> biotski utjecaji, koliko
zimska suša odnosno zimska t r a nsp i r ac i jl a na nedovoljno vlažnom tlu.


Rezultati tih istraživanja upućuje nas, da napose u našima toplijim
i suhijim staništima na području Mediterana i uopće u semiaridnim krajevima
istražimo period zimskog mirovanja, kao i okolnosti:
nije li možda nepotpuno zimsko mirovanje korijena uzrok, da se sadnice, ,
posađene u pojedinima jesenskim i zimskim mjesecima, bolje ili lošije
razvijjaju.


Novijim istraživanjima (Steven s 1931, Ree d 1939) utvrđeno je,
da ljetni period mirovanja korijena (uglavnom druga polovina
augusta i početak septembra) prekida aktivnost rastenja korijena u dva
razdoblja; drugi (Ladefoge d 1939) te podatke posve ne potvrđuju.
Stoga na temelju stečenih iskustava Pourte t (1946) navodi, da se dvogodišnje
jele i smreke mogu presađivati koncem augusta ili početkom
septembra, jer u toku jeseni sadnice razviju mnoge korijenove žilice.
Općenito je poznato, da na području našega južnog Mediterana postoji,
razdoblje ljetnog mirovanja vegetacije (Marinkovi ć 1950). Bilo bi
dakle interesantno pokusima otkriti, da li se u klimatskim okolnostima
našega Juga i uopće na toplom području Krša i goleti može vršiti ljetna
presadnja u rasadnicima i tako skratiti proces stvaranja gušćeg korijenovog
sistema na sadnicama i umanjiti potrebnu površinu rasadnika. «


365
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U vezi s time vrlo je važno pitanje, da li je bolje obavljati p r oljetnu
ili jesensku sadnju. Na temelju analize o razvitkuaktivnosti korijenovog sistema Slande r (1950) je došao, do zaključka,
da je za listače i ariš bolja jesenska sadnja; ostale četinjače mogu se
saditi u jesen samo na zemljištima, gdje posađene biljke rano pokrije
snijeg i do proljeća ih zaštićuje od zimske transpiracije, te u područjima
sa stalno visokom relativnom vlagom zraka.


Kad se! biljka u tlu učvrsti, ona se počinje boriti za vlagu u tlu; na
pojedinim staništima razvija se borba s korijenjem trava i korova. Kasnije,
kad se mlada sastojina počinje sklapati u zraku i u tlu, pojavljuju
se veće poteškoće — u. borbi za prostor, U prirodno uzgojenom
pomlatku često se sklop u tlu stvori ranije nego u zraku,°pa je tu borba za
prostor veća i ranije započne negoli u umjetno osnovanim kulturama.


Mnogi istraživači ističu, da je u toj borbi za prostor gotovo redovno
vlaga naznačajniji faktor za održavanje i razvitak biljaka (K r a u s 1926,
Grasovsky 1929, Reed 1939), U toj borbi i svijetlo je vrlo važan
faktor ,ali ne toliko kako se to ranije isticalo. U borbi pomlatka za vlagu
susjedno odraslo drveće gdjekad ima vrlo važnu ulogu; oduzimanjem vlage
putem vrlo razgranjenog korijenovog sistema starije drveće često uzrokuje
ugibanje mladog naraštaja. Zato se prigodom obavljanja raznih vrsta
oplodnih i prebornih sječa nastoji umanjiti konkurenciju ne samo nad
tlom nego i u tlu. No potrebno je pri tome primijetiti, da prema nadzemnom
oblikovanju i sklapanju sastojine ne može se uvijek dovoljnom
sigurnošću zaključiti, da je borba u rizosferi kvantitativno podjednaka
onoj u atmosferi.


Joiš pred pola stoljeća F r i e c k e (1904) je otkrio, da. su se mlade biljke šumskog
drveća bujnije razvijale na pokusnim plohama, na kojima je pomoću iskopanih izolacionih
gralba j prerezivanjenx korijenja na susjednom odraslom drveću umanjeno podzemno
oduzimanje vlage. Na temelju daljnjih, savršenijih metoda utvrđeno je, da se
nai takvim pokusnim plohama1 povećala količina vlage u tlu.


Na internacionalnom kongresu šumarskih instituta u Stockholm u (1929) na
osnovu svojih istraživanja Fabriciu s je objavio, da je zaostajanje razvoja pomlatka
u rupama sklapa i na unutrašnjim rubovima sastojina vjerojatno uzrokovano
više nedovoljnim [prostorom u zoni korijenja negoli zasjcnoim ili prejakim osvjetljenjem.
Sli´čno navodi i Steven s (1931) te upozoruje, da se ne bi smio olako shvatiti
zadatak nadapunjavanja postojećih kultura mlađim biljkamia, i preporuča da se popunjavanje
obavlja isto tako starim biljkama kako je stara kultura.


Na internacionalnom botaničkom kongresu u Iraki g. 1929. Tourne y je na temelju
svojih pokusa nesumnjivo utvrdio, da vlaga tla ima ogromnu važnost na razvitak
šumskog pomlatkai. Na pokusnim plohama, koje su od odraslog drveća bile izolirane
grabama, već nakon 5 mjeseci pokazala se razlika u vegetaciji i njenoj vitalnosti;
veće razlike prema kontrolnim plohama ispoljile su se slijedeće godine za vrijeme
suše, a kasnije nestale su neke kseroifiilne biljke a druge, higrofilne, olbilno su
se pojavite I zato isti autor kasnije (1947) primjećuje: općenito se može reći, da sposobnost
neke vrste da se´ naseli u novo područje ovisi vrlo mnogo o tome, kakav je
njegov početni korijenov sistem i kako se taj odnosi prema raspoloživoj vlazi tla-, liz
kojega sadnica namiruje svoje potrebe.


Unatoč rezultata takvih istraživanja ipak ima i protivnih mišljenja. Tako je
Kryzhanovsk i (1949) ustvrdio, da je borba među vrstama za svijetlo redovno
veća nego za hranu i vlagu, izuzevši na mršavim suhim tlima (napose na pijescima).


To sve upućuje nas, da se ni podjednaki rezultati inozemnih istraživanja
ne smiju bez kontrole prenositi u. naše okolnosti te da se za svako
značajnije naše stanište moraju izvršiti vlastita istraživanja i pokusi,


366
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Na temelju iznesenog može se dakle konstatirati, da prigodom prirodnog
i umjetnog pošumljavanja treba imati u vidu prvenstveno potrebu
biljaka za vlagom u tlu i njihovu mogućnost da putem podzemnih organa
iskorišćuju raspoloživu vlagu. Prema tome za pošumljavanje i regeneraciju
sastojina važnije su okolnosti u tlu nego u zraku, uz pretpostavku
dakako, da izabrane vrste drveća odgovaraju ekološkim okolnostima
dotičnog staništa; važniji je korijen nego krošnja te odnos između veličine
krošnje i korijena — bar na lošijim] staništima.


Podzemni organi izvađenih sadnica vrlo su osjetljivi na vanjske
utjecaje. Zato prigodom vađenja, prenošenja, pakova nja
i druge manipulacije do sadnje nastaju često znatni gubici. Ti
se gubici gotovo redovno očituju tek nakon sadnje, pa se zato često
događa, da se posade biljke, koje više nisu sposobne za daljnji život, a za
neuspjeh pada krivnja na klimatske okolnosti. Stoga su vrlo važna istraživanja
Petraeić a (1929, 1930, 1937) o zaštiti biljaka prije sadnje odnosno
o trajanju otpornosti njihova nadzemnog i podzemnog dijela
prema vjetru, suncu, kiši i u zasjeni. Prema rezultatima tih istraživanja
redoslijed otpornosti korijena protiv isušivanja za listače je ovaj: bagrem,
jasen, brijest, hrast, javor, bukva. U manjem opsegu slična je istraživanja
obavljao i Š ac k i (1927) na makedonskim goletima i utvrdio, kako raste
postotak ugibanja sadnica u razdoblju od vađenja do sadnje zbog nepravilne
manipulacije, kao i postotak neuspjeha pri presadnji na druge visinske
položaje. Loša manipulacija sa biljkama općenito najviše utječe na
vitalnost korijenova sistema, pa se na tu okolnost u našoj literaturi vrlo
često ukazivalo (Rubbia 1912, Arnautović 1948, Bel tram
1949, i dr.).


Da se ukloni mogućnost uništavanja korijenčića prigodom vađenja
biljaka, osjetljive vrste u svrhu presadnje uzgajaju se u lončićima ili se u
busenima prenose na teren. U vezi s time kod nas se raspravljalo o uzgajanju
sadnica u šupljim dijelovima stabljika suncokreta, kukuruzovine i
trstike te u cijevima od običnog i katranisanog kartona (P r e m u ž i ć
1940, Fukarek 1947, Bel tram 1948).


Korijenov sistem odraslog drveća !


Na odraslom drveću redovno se razlikuju tri oblika korijena: a) sistem
korijena sa jednom ili nekoliko glavnih, vertikalnih ogranaka (srčanica),
koji prodiru duboko u tlo, i sa više bočnih i horizontalnih (reprezentanti
bor i hrast); b) plitko, tanjurasto korijenje, koje nema srčanice, sa vrlo
razvijenim bočnim ograncima (smreka, breza, grab); c) korijenje sa gustim
čvorištem u centralnom dijelu, odakle se rasprostiru kosi i horizontalni
ogranci (jela, bukva). Međutim ta klasifikacija nije posve umjesna.


Već pred nekoliko stoljeća pojedini su autori opazili, da se korijenje prilagođuje
stanju tla, a daljnja istraživanja su ta opažanja potvrdila. Tako B u s g e n - M u n c ´h
(1927) u svojem djelu o izgradnji i životu šumskog drveća navodi, da se oblik korijenovog
sistema mijenja, prema´ prirodii tla, te se pretpostavlja da su mehaničke zapreke
odlučnije negoli uvjeti ishrane. Na temelju svojih i´straži´vanja Hilf (1927) je
otkrio, da bor može razviti´ sreanicu 5—6 m dugu, a u zbijenom tlu samo 0,5—1 m.
Također i Mor o zov (1930) ukazuje na veliku plastičnost korijena bora, koji na
treset´štu i nad nepropusnim slojem tla ne razvija ili samo djelomično razvije ž:lu


367
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

srčanicu, dok mu se istovremeno na bočnim ograncima tanje korijenje razvije geotropno.
Gdjekada se korijenje na ograncima razvija i negativno geotropno, iskotrišćavajiući
ihranljivi supstrat humusa (bukva). Visoka) /donja voda redovno utječe, da žila
srčaniee ne prodire duboko te se djelomično razvije ili vremenom nestane, kao na pr.
u našima nizinskinu poplavnim šumama, kako ćemo kasnije detaljnije prikazati:. Pojedini
autori uopćuju te pojave i tvrde, da šumsko drveće na (boljem tik ima korijen
razgranjen — gust, a narlošijem više rasprostranjen (Aaltone n 1923, Scfareibe r
1926, Baker 1934, Tkačenko 1939, Svoboda 1946, Tourney 1947, Poskitn
1949).


Korijenje šumskog drveća "drenir a tl o i nakon sječe uginuli
ogranci u dubljim slojevima tla podržavaju i čak povećavaju kvalitet
šumskog tla; prema Dengler u (1944) na lakim tlima mogu povećati
prozraku, a na ležima kapacitet za vodu. Korijenje nove sastojine u takvo
tlo lakše prodire kroz šupljine i kanale, što ih ostavlja trulo korijenje.
Ako se takva površina duže vremena ostavi nepošumljena, tipična struktura
šumskog tla se znatno izmijeni. Zato mnogi evropski autori ističu, da
je ´glavni razlog neuspjehu šumskih kultura (napose četinjača) na bivšim
dugogodišnjim poljoprivrednim zemljištima, što je šumska arhitektura tla
narušena te korijenje šumskog drveća teško prodire u takva tla. Stoga
Burge r ukazuje na loše posljedice krčenja korijenja te preporuča, da
se vade samo panjevi. Tkačenk o (1939) ipak ističe, da je takva postavka
odviše uopćena, i upućuje, da krčenje panjeva i žilja nife toliko
štetno, ako se na izvjesnim tlima odmah nakon krčenja i sječe izvrši
pošumljavanje.


U vezi sa podizanjem poljozaštitnih šumskih pojasa i masovnim
osnivanjem šumskih kultura stručnjaci se sve više bave proučavanjem
međusobnog odnosa drveća u tlu. Tako Ahromeik o (1949) navodi,
da listače stvaraju specifičnu strukturu Šumskog tla, koje je jedan od
glavnih temelja veće otpornosti mješovitih sastojina četinjača i listača;
kroz trube ili cijevi starog i uginulog korijena, koje sadrže plodno tlo i
obilnu vlagu, lako prodire korijenje bora. Korijenje u mješovitim sastojinama
zato prodire znatno dublje nego u čistima (R a h t e e n k o 1949). U
smjesi sa bukvom smreka razvija dublje podzemne organe, koristeći
kanale preostale od podzemnih organa bukve (K r a u s s 1925). Prema
tome i s gledišta razvitka drveća u rizosferi većinom su bolje mješovite
sastojine nego čiste.


U vezi s problemom međusobnog utjecaja drveća u rizosferi spomenut
ćemo, da izvjestan utjecaj u našim šumama vrše i ž i v i panjevi .
Ti panjevi (u nekih vrsta drveća) obrašćuju novim drvetom i korom kroz
nekoliko decenija, u jele ponekad i čitavo stoljeće, jer iskorišćuju asimilate
iz susjednih živih stabala putem sraslog korijenja. Korijenje tih panjeva
mora da ima izvjesnu veću ulogu u životu šume, pa nije isključeno da oni
djelomično uzrokuju neke značajne pojave u biocenozi šumske zajednice.
Držimo, da ta pojava ima zasebno značenje u našima šumama, pa ćemo o
tome na temelju analize prikupljenih podataka u najskorije vrijeme objaviti
zasebnu raspravu.


Osim fiziološke uloge korijenov sistem vrši i važnu mehaničku ulogu.


Ta se njegova
uloga najbolje odrazuje u otpornost i drveća prema
vjetru . Razne vrste različito se odnose prema sili udara vjetra; no i iste
vrste nemaju podjednaku otpornost, pa na različitim tlima razvijaju različit
sistemi korijena. Na pr, naša se jela na škrapovitom tlu vapnenačke
368
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 17     <-- 17 -->        PDF

podloge razmjerno dobro odupire udarcima vjetra, dok na silikatnim tlima
nije toliko otporna. U vezi se time nije bez važnosti ni srašćivanje korijena
istih i različitih vrsta drveća, jer se time svakako povećava otpornost
drveća prema vjetru.


Struktura podzemnih organa drveća u izvjesnim okolnostima može
posredno utjecati na prirast i kvalitet str.bla, kao i na oblik i
razvitak krošnje. Na pr. sušne godine utječu da se (prema evropskim
autorima) prirast više umanjuje na smfreki nego na jeli; razlog je tome
uglavnom taj, što smreka ima pliće korijenje i ne nalazi dovoljno vlage i
rastopljenih mineralnih tvari u onom horizontu, koijti zbog suše isparivanjem
gubi mnogo vode. U Sloveniji, kako je pokazao Wrabe r (1948),
u nekim predjelima smreka u mladosti razvija dobro deblo i krošnju; u
starijoj dobi znatno joj se umanjuje prirast, vitalnost postaje naglo manja,
napada je rak i imela, oblik njenog debla je loš, krošnje se pri vrhu naglo
zaobljuju; razlog je tome nepropusna dolomitna podloga, nad kojom se
podzemni organi smreke nenormalno razvijaju. Nerijetko se događa da
truljenje debla ili sušenja stabala započinje od korijenja i to zbog djelovanja
biotskih faktora (gljive) ili zbog utjecaja nekih negativnih fizioloških
pojava uzrokovanih stanjem tla ili izmjenom pedogenetskih procesa
(trajno visoka donja voda, umanjeno disanje korijenja odnosno pomanjkanje
kisika napose u zamočvarenim tlima, kanalizacija, jaki podzol, konkrecije).


Općenito može se ustvrditi, da je veliki utjecaj tla na korijenov sistem
i obratno, kao i utjecaj korijena na oblik i kvalitet debla i krošnje. Stoga
bi nas predaleko1 odvelo, kad bi iznosili sve ispitane i opažene pojedinosti
iz tih odnosa.


Vlastita opažanja. Ova razmatranja navela su nas, da započnemo
istraživanja podzemnih organa na nekima vrstama našega drveća u svrhu
utvrđivan-a nekih nerazjašnjenih pojava u biologiji i gospodarenju u našima
čistim i mješovitim šumama. Ovdje priopćujemo opažanja uglavnom
za hrast lužnjak i jelu. Napominjemo, da su istraživanja izvršena (zbog
sticaja izvjesnih okolnosti) aproksimativno.


U našima poplavnim šumama na području Posavine kod Lipovljana
u predjelima Zabarski Bok, Vel. Đol i Opeka (koji su dijelom u
posjedu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu) vihor je ove godine
oborio´ znatan broj stabala hrasta, topole, jasena i manje lipe, brijesta,
klena, graba i johe. Korijenov sistem istražen je (bez iskapanja) na 35
stabala hrasta lužnjaka te djelomično na 34 jasena, 26 topola i pojedinačno
na ostalim vrstama drveća.


Već na temelju opažanja moglo se otkriti, da odrasla stabala .svih
naprijed spomenutih vrsta drveća nemaju žilu srčanicu, a tek na vrlo
malom broju primjeraka srčaniica je samo djelomično ili neznatno razvijena.
Korijenov sistem hrasta nije mnogo rasprostranjen, ali ima vrlo gust
splet tanjih ogranaka s mnogo sitnog korijenja i korijenčića, koji rijetko
prelaze dubinu 1,8—-2 m. Sa debljinom odnosno sa starošću stabla mnogo
se više produžuju horizontalni ogranci korijena negoli dubinski, kako se
razabire iz prosjeka prikupljenih podataka u pril. tabeli. No ipak ni dužina


Debljin. razreddubina korijenaširina korijana
cm
m
m
20—30
1,2
3,—
31—40
1,3
3,7
41—50
1,5
4,—
51—60
1,6
4,6
61—70
1,7
5,4
71—80
1,9
5,R
369
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

horizontalnih ogranaka razmjerno nije velika, kako bi se pretpostavilo
obzirom na horizontalnu projekciju krošanja, U vezi s time bilo bi -interesantno
istražiti, kakav korijenov sistem imaju naši hrastici u šumama,
gdje donja voda trajno visoko stagnira odnosno gdje su tla fiziološki plitka.


Na ostalim vrstama drveća nisu se mogli prikupiti potpuni podaci
(jer bi se u tu svrhu morala vršiti iskapanja prelomljenih horizontalnih
ogranaka), pa se zato ni ne objavljuju. No ipak iz tih podataka kao i na
temelju opažanja moglo se utvrditi, da se dubina korijena na jasenu i topoli
malo razlikuje od dubine korijena hrasta. Topole i jasen imaju duže
i deblje površinske ogranke korijena nego hrast te ih pružaju u slobodne
prostore između drugih drveta. Korijenov sistem hrasta je kompaktniji (t.
zv. intenzivni sustav korijenja) te sa gustom mrežom tankog sitnog korijenja
veže zemljanu masu uglavnom oko središnjeg dijela, pa je prema
tome više koncentričan (v. skicu). Naprotiv korijenov sistem topola i jasena
zahvaća veću površinu tla (t. zv. ekstenzivni sistem korijenja).


Shematski prikaz zemljane mase, zahvaćene sistemom korijena, u području šumske
zajednice Querceto-Genistetum elatae Horv.: a) Q u ere us,
t>) Populus i F r a x i n u s.


Na temelju tih podataka može se sa znatnom sigurnošću pretpostaviti,
da u našim mješovitim nizinskim šumama nema značajnijeg slojanja drveća
u rizosferi, kad su sastojine jednodobne. Naprotiv u raznodobnijim sastojinama
korijenje je razvijeno i u slojevima, mada su razlike u dubini korijena
medu susjednim debljinskim razredima malene (v. tabelu). Znatnije
su razlike u horizontalnom razgranjivanju korijenova sistema te one ukazuju,
da je površinski dio tla u mješovitim nejednodobnim hrastovim sastojinama
bolje iskorišten nego u čistim jednodobnim hrastovim sastojinama.
Prema tome je horizontalni sistem korijena za obrast sastojine i
odnos drveća u rizosferi važniji negoli vertikalno i koso rasprostranjen
sistem korijenja. Izuzetak sačinjavaju dakako slučajevi, kad se kanalizacijom
snizi ili povisi razina donje vode (fiziološki duboka i plitka tla); tada
se pojavljuje pitanje, kako starije i mlade drveće reagira te da li pri sniženoj
razini vode razvija dublje podzemne organe a napose žilu srčanicu.


— U vezi s time bilo bi intesantno istražiti, u kojem je odnosu veličina
(promjer i visina) i oblik krošnje prema veličini i obliku podzemnog dijela
drveća za pojedine vrste i njihove starosti te za pojedina prirodna i umjetno
nastala staništa.
U našima planinskim prebornim š um ama opaženo je, da
jela na bogatim svježim tlima silikatne podloge te tu i tamo na dubljim
tlima vapnenačke podloge ima razmjerno plitak i oko središnjeg dijela
vrlo gust sistem korijenja; u kamenitim i pećinastim zemljištima vapnenca
korijenove ogranke jela mnogo rasprostranjuje u širinu a vertikalnim


370
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ograncima prodire duboko u mineralni dio tla medu pukotine kamenja
i škrape. Iako se ova konstatacija već a priori može prihvatiti te bi se
prema tome moglo pretpostaviti da o njoj ne treba raspravljati, ipak se
cna ne može uopćiti. Ne smije) joj se dati opće značenje ne samo u razmatranju
bioloških značajki šume i drveća nego još više i iz šumsko-gospodarskih
razloga. To zato, što je struktura iste petrografske podloge često
vrlo različita. Evo jedan tipičan prmijer. U šum. predjelu Tisovac na Kapeli
(ekspozicija istočna, neizložena padina) bila je jednom vrk> bujna
šuma jele-smreke-bukve. Zbog jačih sječa šuma je danas znatno progaliena.
Sudeći po aspektu, tlo je vrlo dobro i dovoljno duboko. Pregledom
izvala utvrđeno je, da se tu jela vrlo plitko zakorijenjuje, jer je tlo stvarno
plitko (vanjski izgled zemljišta pruža dakle vrlo varavu sliku). Većima izvaljenih
debljih stabala ima tanjurasti oblik korijena dubine 0,7—1 m (!)
rijetko 1,5 m i širine 8—12 m; horizontalni korijenovi ogranci vrlo su debeli.
Vertikalni ogranci većinom se nalaze na pločastom a i na razdrobljenom
kamenju te se deformirani povijaju pod horizontalno korijenje. Zato
u lom predjelu vjetrovi obaraju mnogo stabala. — Prema tome prigodom
određivanja jačeg intenziteta sječe potrebno je, da se u pojedinim predjelima
ispita ne samo nadzemni dio sastojine nego i podzemni razvitak
drveća, jer se štete od vjetra kasnije ne mogu ni nakon dužeg razdoblja
ispraviti. *


Iz tih razmatranja i opažanja pojavljuje se pitanje, da li je za osvajanje
i reguliranje prostora u sastojini u šumsko-uzgojnom pogledu odlučniji
razmještaj krošanja ili razmještaj korijena. Na
temelju dosadašnjih opažanja u našima planinskim i nizinskim šumama
može se pretpostaviti, da je za obrast, sklop i smjesu drveća na bogatijima
i svježim tlima u dobrim staništima važniji odnos drveća u atmosferi,
a na skeletnijim i suhijim tlima u izloženijim staništima vrlo je važan i
odnos drveća u rizosferi. Ta pretpostavka uostalom izilazi i iz činjenice,
da se drveće u lošijim staništima mora više boriti za vlagu i hranu u tlu,
a osim toga nužno modificira podzemne organe te u borbi s vjetrovima
kao i zbog mehaničkog svladavanja raznih zapreka stvara jači sistem korijenja,
Numeričke podatke za potvrdu te pretpostavke i daljnje izvode o
tomu interesantnom problemu za neka naša ekstremna staništa nastojat
ćemo iznijeti kasnije.


Zaglavak


Iz izloženoga kratkog prikaza može se razabrati, da prigodom umjetnog
i prirodnog pošumljavanja, kao i prigodom njege i održavanja sastojina
treba imati u vidu ne samo nadzemni nego i podzemni dio drveća. Gdjekad
su za razvitak drveća i većinom za razvitak mladih biljaka važniji njihovi
odnosi i okolnosti u rizosferi negoli u atmosferi,


Za sadašnje naše okolnosti vrlo je aktuelno, da se opažanja i istraživanje
sistematski obavljaju na korijenju mladih biljaka. Danas, kad se na
čitavom području naše države vrši masovno pošumljavanje ogoljelih zemljišta,
danas je taj zadatak važniji negoli ikada ranije; upravo, on je
akutan, U tome i jest zapravo čitav problem umjetnog pošumljavanja:
kakvo korijenje treba da ima sadnica i kakva treba da je manipulacija


371
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

od vađenja do zasađivanja. Jer mi stvarno zasadujemo k or
i j e n a n e sadnicu . Korijen izvađene i zasađene biljke je najosjetljiviji
dio sadnice, brzo reagira na vanjske nepovoljne utjecaje; u toku prvih
godina presađeni korijen mora se boriti za stabiliziranje i daljnji razvitak
redovno više nego drugi dijelovi biljke. Zato rezultat pošumljavanja najvećim
dijelom je odraz utjecaja svih radnih faza od oblikovanja podzemnih
organa biljke u rasadniku doi njihova učvršćivanja na terenu. I prema tome
loša manipulacija sa korijenjem vrlo često uzrokuje, da se sade biljke
uginule ili nesposobne za daljnji život.


Kad bi praksa u pošumljivačkim radovima više pažnje poklanjala korijenju
sadnica, njegovoj strukturi, njegovoj mogućoj otpornosti prema
vanjskim nepovoljnim utjecajima kao i tehničkom postupku prigodom manipulacije
i smještaja korijena u tlu, bilo bi više uspjeha. Kad bi se´ izvršila
komparativna ispitivanja o štetama, koje nastaju samo zbog loše manipulacije
u razdoblju od vađenja biljaka u rasadniku do sadnje po pojedinim
fazama, držim, da bi se za nedovoljan uspjeh pošumljavanja mnogo manje
moglo okriviti klimatske okolnosti a više proces, kojim sadnica prolazi do
sadnje. Također i komparativni pokusi o nepravilnom obavljanju same
sadnje korijenja pokazali bi brojčano, za koliko postotaka bi se uspjeh
pošumljavanja mogao povećati. Rezultati takvih i sličnih pokusa omogućili
bi, da se pažnja pošumljivača, upravnih i nadzornih organa usmjeri
prvenstveno na najslabije točke čitavoga kompleksa radnih procesa; ukazali
bi, Ttad bi i šta bi trebalo učiniti) da se poveća kvalitet pošumljavanja.


Naša pak istraživačka služba može u proučavanju korijenja i zakorijenjivanja
naći vrlo plodno, polje rada, ako se na temelju dosad stečenih
iskustva pokusi usmjere na današnje najaktuelnije probleme, koji izviru
iz potreba i težnja na masovnom pošumljavanju: a) kakvo korijenje1 za pojedina
(napose loša) staništa treba da imaju sadnice, da se uz1 racionalan
utrošak radne snage i financijskih sredstava postigne dobar uspjeh pošumljavanja;
na koji se način takvo korijenje može proizvesti; b) najjeftiniji
postupci sadnje, koji omogućuju da zakorijevanje sadnica na pojedinim
tlima ipak bude dobro; c) razdoblje mirovanja korijenja, napose u semiaridnim
područjima; u vezi s time najpovoljnije doba pošumljavanja i presađuje,
te produživanje razdoblja! pošumljavanja; d) najpovoljniji odnosi između
veličine krošnje i korijenja za lošija staništa.


Ti pokusi i istraživanja većinom ne zahtijevaju mnogo radne snage
ni financijskih žrtava, a može ih obaviti i operativa na obližnjim-terenima
uz pomoć instituta. Ta istraživanja omogućit će, da se ne moramo neprestano
oslanjati na iskustva iz drugih zemalja, u kojima ekološke okolnosti
većinom nisu podjednake onima u našoj zemlji,


tJBER DIE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER PFLANZEN- UNI)
BAUMENTWICKLUNG


Das Wurzelsy.stem der Wialdbaume und PfLanzem in R. N. R. Jugoslawien war
wenig untersucht. Deswegen legt der Autor dar, auf Grand der Untersuchungen und
Beabachtungen welche im Auslande -und Inlamde ausgcfiihrt wan-en, die Rit´.le und Bedeutumg
der Wurzel besonders fiir Pflaozungen die man in Jugoslaven auf gerikimigen
Flachen an sehr verschiedenen Standortcn ausfiihrt.


372
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Mitteileiid die Rcsultate eigener Beobachtungen und aproximativen Untcrsuchungen
iiber die Breite und Tiefe des Wurzeusystems fur einizellne Starkelklassen, haupsachlieh
iiber die Stieleiche (s. Tab. u. Graf.) iin Uberischwommungsgebiet der Save,
kommt der. Verfasser zuf Schlussfoligerung, đass mfit Riioksiicht auf die Verteiluimg der
Wurzelti die uuigleichairtigen Eiichcnmischbcstande besser s´indi alis reine gleichartiige. —
Auf Grund aproximativer Untersuchungen unterirdjscher Organe der Weisstanne in
den Plenterwaldern sobliesst der Autor, das man in einzelnen: Waldgelbieten vor der
Anordnung starkerer Holzschlaigintensitat die Bewurzeilung der Baume untersuchen
muss, weil mam nur" auf Grund des ausseren Aussehens ahnlichcn Bodens nicht iinmer
die Wiedenstandskraift der Waldbauime gegen den Wind erkennen kano. Ferner setzt
der Autor voraus, dass sich bei der Bes´tandespfleige auf den ungunstigeren Boden und
windauisgesetzten Standorten die Aufmeriksamkeit konzentrieren muss niicht nur auf
den Kroinnenschiuss sondern auch auf den Wurzelschluss und Wurzelform.


Zum Schluss scMagt der Verfasser vor, die Forschlungen und Untersuchungen zu
machen; welche Institute und auch die Praxis ausuben sollten zwecks Hebung der
Qualitat der Pflanzung. «


»


Ing Ferdo Šulentić (Ogulin): ,


UPOTREBA I RASPORED STROJEVA U PROIZVODNJI SANDUKA


Sanđučare, u kojima se proizvode sanduci fin e obrade , mogu se svrstati u
red većih tvornica. Osiim za faizu fine obrade one su kompletirane i garniturama strojeva
za proizvodnju ostalih vrsta sanduka: neobrađeni! sanduci i sanduci za voće. Zadnjih
godina sagrađen je priličan broj. sandučaira. U ovim) tvornicama mogu se vidjeti
razna rješenje u osnovnom rasporedu strojeva, Sva ta rješenja nisu podjednako dobra,
a ponegdje su| montaže izvršene tako, da je u tim tvornicama više ili imanje onemogućen
princip sistematizacije proizvoidnjie. Ta okolnost ponukala nas je, da ovdje izložimo
osnovne principe pri rješavanju problematike odabiranja, rasporeda i upotrebe
strojeva u samdučairaima. U ovom članku ograničit ćemo se isključivo na analizu rasporeda
i upotrebe strojeva u fazi proizvodnje sanduka fine obrade.


U međunarodnoj trgoviM zahtijeva se, da su »obrađeni« sanduci jednostrano ili
dvostrano blanjani, da su debljine, š´irine i duljine elemenata sanduka precizno izrađene
dl da su pojedini elementi jednodjclni. Uzansama se predviđa, da se elementi sanduka,
sastavljeni na pero i utor u vladu »lastinog repa« od´ dvijle ili više daščica i međusobno
slijepljenih, imaju smatrati kao jednodjelni. Do ovog popuštanja u zahtjevima
na kvalitetu nesumnjivo je došlo u momentu pronalaženja savršenijih radnih strojeva,
a također kao´ posljedica smanjivanja drvnih zaliha. To1 je omogućilo veću proizvodnju
sanduka, na kojima se počelo oslkudjevati, kao i osjetno sniženje troškova proizvodnje
tih proizvoda.


U istraživanju načina bolje i efikasnije proizvodnje tokom vremena došlo! se do
naročitih konstrukcija strojeva za izradu pera i utora ii sastavljanja daščica. Tako danas
postoji stroj, ikoji istovremeno na dvije daščice urezuje »lastin rep«, te sastavlja ii slijepljuje
daščice. Stroj je veoma produktivan, a u savremenim sanduoaraimai najvažniji
je u fazi proizvodnje sanduka fine obrade. To je uvjetovalo naročita tehnička svojstva
i raspored ostalih radnih strojeva u fazi. Za pakovanje nekih proizvoda ipak se ne
toleriraj« sanduci, kojih su elementi izrađeni na ovaj način, već se za neke od elemenata
izričito zahtijeva, da su liKrađeni od jedne daščice (na pr. stranice sanduka za
etivažu suhih šljiva, jafa-sanduci i još neki). Prilikom naručivanja sanduka ovaj se
uvjet mora posebno istaknuti. Izrada ovakovih elemenata zahtijeva posebnu manipulaciju
prilikom priređivanja materijala za proizvodnju. Već´nom se talkav materijal
mora posebno rezati na pilani. Cijena ovim proizvodima osjetno je veća od proizvoda,
kod kojih su elementi višedjelni.


Radi veće čvrstine, a na zahtjev kupca, elementi sastavljeni! na pero i utor, mogu
ec na sastavcima daščica pojačati još i posebnim žicanim klanficama._ Sklapanje elemenata
u sanduk© oibTčno se vrši zabijanjem čavala na spojnim mjestima. Sanduci, koji
treba da imaju lijep izgled te čvrstinu i trajnost, umjesto čavlima sklapaju se načinom:
»jarebičji rep«.


373