DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 79     <-- 79 -->        PDF

TT Silinama na porju koje *s© protežu uz icrtočnu obalu Koreje preteku čteto- šumo Bistama
1 mleSovite Sume lfstaÖa i Četinjača. Ovdje uspijeva oko 22 vrs*a hrasta, 28 vrsta javo-a kao S
neko´:ko vrs´a jasena, line i irrnha. Uslijed prekomjerno? iskoiršeVivana ove su Sump pre*vo/*em#
n škare 3 niske Sume. U po´ožajevima iznad 1500 m pridolaze Sume čet;njače. Na brežu1ik>aterenu .iužne Koreie visine od iro do 4P0 m iznad morske razine rnsprostranjena/ je -subtropska
Suma koia fe Rastavljena od kestena, omha. breskve, R-inkj^o-ia, lovora, bambusa i dr.


T7 cospo´d^tvu zemlja iffra vt*?.iixi ulotru drvo 1 drvna industriji. ftteČft S<>nm *!an

a


oko 7 nvM m3. or? torra 2.5 mV m tehničko? drvet«. TT cod. l(M2´4*i Fod:.Smji o rod u koSn drve*,« vnljfed:
Ta Jfr´^Kfl mil. Ja*p. venia. Po-s*ofe m^o^a i^T). pkMo´ww^kfi d"nštvi lStima ! eksportom drveta u .Tapam. Nakon kapitulacije ,T"para započela je Izgradnja na ionalne
iiulustri´e drveta u Sumom bo^Mm knicv-mi SWerne Koreje.


(Prema podacima iz Ho´z-Zentralb´att, Stuttgart 1050). I. Horva t


O e«+ptskom uređivani« Suma. fNan´s-ano prema članku: Leo n Sehaeffei* . L*Amćraa(remest
p^th^tioue et nVreatif dps fore.tR. Revne forest´ere franoaise 1051. No 1. p. 21—20.)


Oko sredine proS*on;tu sk´onost n^em-a prrođi.
To so of^az´ln n kni´&evnost´ i nm!etnost>\ Riz´oq: tome b´o je promijenjen^ naČ;n života i nar
g-prn´Tavanie pučanstva u cradnv´nv>. Or^d^ko je p_u?"nskloni u nr!Todu. da o^dfe potrazi duSevn: odmor i estetsko zadovoljstvo. .


.Tftvnowt želi. da Suma. koioj se oni ob-^ća, dobifp oblik promi n´pzinof fVantazfii, prema,
B.fftstWwi Vtn´ama. No t° su idpfo na žalost č^sto po^pSne. Ali medu te5n;ama i^vnwt´ imi f
ttak^´h. ko´o su vr´o opravdane. Stoga se one ne sm.ijn smetnuti e uma, pa tako neke Sume
treba uređ´t´ po pravilima estetskog uređivanja.


T. j*vnmf f St»ma. Publika naših Suma vrlo je različita., te je možemo razvrstati u nekoliko
osnovnih t´pova.
Popularn u publik u s*«VnTa-vain gradski rađn´oi i činovnici koM u nedie´in i nraznVke
od1"7P u Sumu. Tai Te tin pub^kp željan odmora i s´ohodo. On n^ iino^ n Sumu njkak«rv
Rr-´»--^?´ rfnh n;ti ´mi lOtH**. ko´p b´ bMo tt1 *n«*v>*ftn*t( <: r^dom Sumira. 7a n i;b fp s´pčina jod an
«frO´´n; n-´-´o--: oni se po bune i ne nrcovarain zbo? posječena bri«tn. no´*o «fruWtt ina nj «a
Svotom niHffAlfl i 7nbvi!n>´u f1*»n,n*ku koji ga in smS´o. TTrno drva i t ninpJ predstavi fa fn zi niih
šVkn n^r^n" vadi. k-kav it* f n*´hov, a koji ima svoj »raison d´etre« i svoja praviila. Sve lu
svemu, tu nub´iku fe Tako zadovoMit:. i


T u " ; s f i obt´bva^nin rr>z´r^!te vrs*e Snm<>r«kp pub-Vkp. Tmia ih´, koji idu u Sumu fa


; n :


gpnrtn — r^d-" kT*rianra i p"´mbnc´!kp´»m :b. ko´i nd-TiT« n ^"mn (/»» n´" ´´*´" OP´"n «"KrtTr´tifn* ´nn *h kon°´!"o. ko´´ ´rtti n Sumu ipr te vo´e. Ti su pri|a*plii Sum° na srp^u
ni,mno´i´o,,"n!":!!, Oni fi"»L« n ?nm: o^^´tp^pn

o" i nf,vn7nn" f-^s-kn" *´f<\*o ? 7^_
f!tir.T-01,, 0f] Sum« a´m"10´´1´!) m´T´n. v"di*ine i. 7abavp. Tn-ts*p i^emo n^^mi to^ma. 7ji^ovoT!!*i tu-,
r´s´^vm u^^đpnjem Sume: trasiranjem staza, postavljanjem marka ci j-a, natpisa, skloniš !a.
Klupa ´ t. d.


pT.-"«oda prlr´ee*1 i n t P 1 P k t u a 1 p P. Voi; n S^trif T->vm;51jaju i sa-njaire i obično daju
Predni* S-´m^ma. koje su izuzete od svk e l´udske «ntervenpife, (


TT m ; o * n i P ; <;Tr"kp vcfo — kn´^Spvn´e1 st."knTi. ff^7bpn*pf i ri"H"!. n«´nBe u S»´m; mo-
t^TP ´ rfob;v"´ii n n´oi insntt»pp´?p f$n f>m pp T»O´*» «o*T>oda"<-kn Sumu. k"kr,iu ctt «p">f´T|! S"m",,*i.
^i n t´b ip *«VVB ?´"rn »ru?"n «k´tn <;t"baTr,«c. .fpHno^nhn´1 ^as4nT;"p. Ri^t-ivlipn" o^ i>"T-n;h. fprT«ol´Črib
i «1:^Ti;h c´-naln *« n´^ «-´T (i^^no j banalne. Oni sanjaju snn^ o divljim Sum-ima. ^to
«e sa^*oJp od Bt*oaln nalb;zr*rnii:h ob´rka.


.u TT i5"mn (ifl´"7o f p r ? T> O O* O n ´. c n i Vot; TT T ioi T--"f?n (f ff» ernv *P"H po1"p 71 fi«ti«n *:v) n ´«i,


I1;p" k,;


siimn ip u´^ +´nn´´ >pd->Ti m osob´*"mp koia Je no^oino za o´b´^vnn´n vn"kn" Kfol^ T>f-


Ifiln f ?´´T´of!n1n. "M>tva T T>ror>fltn st,"fStr> od´ič^n *i supstra* zi srp vstn puiws^V». N:;e d´k´e


^t"´"0 Hi qe> mrko10´»; : rrVr""´""! nr-r.Ti-*o »--"*Tn^"ti 7^ * "V"« Ätim° 7" »!´»*«. »´h´o/» on^>?n# V^´e


ri´p´ko Ti-´i"´:mi n irnicnodTc-lcni Sumi "7a nt´b t» nofT*or»5n ?n"io nm. Vn´om t?o np n-nsooff-pi^


fn« t» ´fiVi-oi ?´"n: nn! oti>*«*(«n n-´"n´,:č!t:ju floru i faunu. Njima također odgovara 1 Suma,


KOJOm S" rrr>cr*odnr; 17 pT^bOTOm Ob´-´kU. . , . .


i" FT Of***<\\ pehi´tp, o-l´ipi´rho ti T)r?ror?o fe RrtpTv r*b*«kf %Ä k´fT^wn´e.
pi»v,´!V^ t+*m u SiTrn1 of´mo- 7"^"T-n i pw*Af«Vn 7-^ovoljenje. Sve te posiet^o^e trebalo b" poduči´
1 ´i 5"TT)ii*

Pflnii´irnn n* b,:kii ´ tiiT>?cr*p. lenti, np pi´cVi^´ 77n. e´*eltn. Tom" * oAtei´rifn ?nmi v*>Milo


! !b


bi po<*"*´*: V,-V´-P 5*o*" np n«no«si S´irn´. N^^o^´to bi tT*^v.aiD nnri70´~rt! na oo"<;Tif>

Ali naročitu pa^n´u monii; h´crno ob»i+if´´ nnot Stim^´^ckoi r-ii^´-V Vofi ITDI ´z^S´"p-´ft
HC´f´«´!´ ´ n<* :Pr^n ? ClnnfTc^Tq Tf "´´m" imeT^´t*» f" fTn*V**krt « *ir> "" ,irn Sp´ T.! J(t, t »^ i^„ f ^ »^nflmo


(^r\""p´,f«T" »11 tn! r´fl np n r""*p n´W"*´ ni P´^iri ´on |i t"»´ripp rv´JETtnn V». Pio^tp fp^-^;"r »« n->. *a bli


pnbT´V« mP-t" v : ^n* «-ni´Vn ko-!-;" 7-+o f»phn « n«*»*!V*i o^Tafati i ukiazati na izviesne n.fpne.


pnr""-?ri i M^"o Trn´p npi :ir"o { ko*p Offl P" 9"Toet Hi´´« i´t>*_


TT ^mT,orn ,v redu po´i-obpo rtn OP rn´b:*p n^č^n^o m´S´feii". d-> svak a ni P ´ a znafl^
p n *f » n S r. n i e *.n m *. Me´.p ´ w T´ud1. ko´i. cT.v^«*n sfrču kao p-om^rt´v-n**» B?S n^^rOtiv,
TPČfn» vid: u sioči Sume nustoSen.ie. ns´rom^Spnj« z^m´ie. a ne zna. d^ fe «r+»f*n ni^pbn- ng
Fnmn jr» o«tva-pnip T>*VP np"o : 7" ptp^u i rejrenpraeiju Sume. — Nadalje, javnost mora znati,
<đa Suma np r n * t e «ama od sebp.


Tma joS jedno dosta rašireno mi-filjeoife. ko!e treba pob´ti. ftta v:Se i obrazovani Ifu-di m´slo
^i PO 8 i? m i m o ^ o n * u v n t f k " o k o m e n ? «i n o m P n : k fp S´PČII cvako" nojed´noty
etrb´a smatraju vandalizmom, a ne znaiu. da je sjoča neonbodno nu´na opor°p;ja u Sum´ Javno
m´Slfpnfe treba stoca iispraviti I uvjeriti puhifkn da bo´esna. umiriiča i defpktna st´bN znaČ©
Ht´n´m opasnost za Sumu. jer takva stabla omogućuju Širenje zaraze, požara, a mogu čak prouzrokovati
i nesreće prilikom slučajnih preloma.


353
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 80     <-- 80 -->        PDF

III. Estetsko uređivanje šuma. šumsko gospodarstvo ovisi o cilju koje šume faiaju. Ta>«
ffil može brti financijski, ekonomski, kulturni (biološki), pa konačno i estetski . Esteiski se,
cilj obično ne podudara s ekonomskim te šumar može doći u prjbku, da učini financijske žrtve
kako bi zadovoljio estetske momente.


Ima slučajeva, kad se šumar mora odreći .svojiih stručnih principa te mora zadovoljiti
javnost. Ali se on zato ipak ne mora sukobiti s osnovnim principima svoje struke. U takvim
prilikama on će nastojati, da uskladi uređivanje šumia i estetiku. Kod toga treba da ima prstt
ooima osnovna pravila estetskog uređivanja šuma.


Prvo — Provoditi takvu sječu, koja ne će mnogo modificirati pej8
a ž. Iskustvo pokazuje, đa sve reklamacije protiv šumarskih radova potječu odatle, što je
Suma/r svojom intervencijom narušio pejsaž, na koji su se ljudi naučili, pa ga vole. Treba izbjegavati
ve´iike sječe u on:m šumama., koje su vezane uz simpatije ljudi već dulje vrijeme*
Sječa mora biti zimi, a. tizvoz valja obaviti neopaženo, prije ljetne sezone tako, đa šetači ne
primijete balvane, složajeve drva i t. d.


Drugo — Najbolji je način gospodarenja s estetskog gledišta
onaj, koji u šumi osr´trurnva najširu distribuciju svijetla. Odviše gust»´
žurna, koja ne pronušta nijedan trak svjetlosti pobuđuje tugu. Ono š´o šet-č n r-"-v traži,
često i nesvjesno, to su svjetlosni traci, koji očaravaju jednostavnog tu"l=;tu i umetnika.


Treće — Najbolji.način gospodarenja s estetskog gledišta je onaj,
koji osigurava najbolju smjesu različitih starosti i razli čiitiri
vrst e drveća . Različite debljine i različite vrste drveća pobuđuju kod šetača interes, one
ga ra.zonođuj.u i zabavljaju.


Imajući pred oč´ma ta trri osnovna pravila o estetskom uređivanju šuma, vidimo, đa s»
ona. mogu najbolje zadovo´jiiti kod prebornog oblika gospodarenjat No ipak ne treba ni visoka
regularnu šumu potpuno isključiti kod estetskog uređivanja.


Sve u svemu, šumar mora gdjekad pristati na gospodarske žrtve. On će morati u) izvjesni»
prilikama ođiedit-, da iiskorišćavanje šuma bude neupad.j.vo; on će se morau ocimc. izvjes.n.a
obl´ki i načina gospodarenja, koji su vezani uz suviše j:ke ntenzitete sječ te bi mo"´i uzb"^´i´i
Javno mišljenje; morat će gdjekad sačuvati stara stabla, koja pružaju slikovitost, jer se nalaz«


:h


uz pu´ove da su na dohvatu pog´eda, ma da bi trebalo posjeći iz šumsko»-uzgojnih razloga.
Jednom rječju, u svakoj šumi, koja je postala šetalište, trebp. imati na umu estetsku stran«
uređivanja šuma. Dr. D. K l epa »


UPOZORENJE UPRAVITELJIMA ŠUMARIJA


Već odavna osjeća se potreba i potražnja za dobrim djeliirha iz osnova šumarstva za. naše
pomoćno stručno osoblje. Stoga Vam se skreće pažnja na radove prof. D. V e s e 1 i-a, navedene^
ü rubrici »Stručna djela iz područja šumarstva«. Uvjereni smo, da ćete svoj stručni rad olakšati,
ako svoje pomoćno stručno osoblje upozorite na ta djela i ako im na bilo koji način pomogne.tp
da ta djela nabave što prije.


U toku slijedeće godine iza

Uredništvo


PRODAJEM ŠUMARSKI LIST neuvezan: 19.%, 1939, «MO, 1941, 1942, 194*
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 11M9, 1950. Svih 13 godišta zajedno 1.5»».— Dinara, pojedina
godišta po 2»».— Dinara.


ŠUMARSKI LIST uvezan: 1904, 1906, 1908. pojedina godišta po nn— n´nara.


LTJGARSKI VJESNIK 1909 do uključivo 1914. svih šest godišta zajedn«
«vezano za Din. 259.—.
i KRISKOVIĆ, Zagreb, Strossmajerov trg l/U


Institutu za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske Akademije znanosti
i umjetnosti u Zagrebu


potreban ie ŠUMARSKI STRUČNJAK za upravnika


Eksperimentalne stanice Trsteno kod Dubrovnika. Uvjeti: visokoškolska kvalifikacija
i oko 3—5 godina staža u operativi ili u istraživačkim radovima.
Plaća po Uredbi za prosvjetno-naučnu struku i mjesečni paušal.


Reflektanti treba da svoje dokumentirane molbe´ i biografiju odmah
podnesu gore navedenom institutu. (Zagreb-Maksimir, post. pretinac 95.)


354


i
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE


prodaje


1) Kompletna godišta Šumarskog lista — neuvezana
1915, 1917, 1921, 1924—1928, 1929—30, 1932, 1935—
1939, 1941—1945, 1947, 1949—1950 240.— din.


2) Pojedine brojeve S. L. od 1878—1951 20.— „
3) Kauders A.: Šumarska bibliografia, Zagreb 1947 . 90.— „
4) Mali šumarako-tehnički priručnik I i II dio . . . rasprodan!
5) Fišer M.: Skrižaljke za računanje drvnih zaliha


u sastojinama, Zagreb 1951 220.— din
6) Tablice za kuhiciranje trupaca, Zagreb 1950 . . 20.— „
7) Benić-Frančišković: Motorne lančane pile, Zagreb


1949 50.— „


zatim starija izdanja


8) Huinagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma, Zagreb
1926 40.— din.


9) Josip Kozarac, izvaci iz njegovih književnih djela
povodom 30 g. smrti, Zagreb 1936 50.— „
{nabavku ove knjige preporučamo upravama i
đacima šumarskih škola)


10) Balen J.: Naš goli krš, Zagreb 1931 200.— „
11) Markić M.: Krajiške imov. cpć´ne, Zagreb 1937 . 30.— „
11) Markić M.: Krajiške imov. cpoine, Zagreb 1937 . 30.— „
12) Petrović D.: Šume i šum. privreda Makedonije,


Zagreb 1926 20.— „
13) Baranac S.: Pouke iz šumarstva, Beograd 1935 . . 30.— „
14) Baranac S.: Naše šumarstvo i lovarstvo, Beograd


1932 20.—, „


Narudžb e prima : Šumarske društvo NB Hrvatske, Zagreb,
Mažuranićev trg 11, čekovni račun kod NB 401-953.311


PRIPREMLJENO ZA ŠTAMPANJE:


1) LUGARSKA SLUŽBENA KNJIGA
2) LOVAČKI KALENDAR-PRIRUCNIK ZA 1952 GODINU
3) LUGARSKO-MANIPULANTSKI KALENDAR-PRIRUCNIK


Izdavač ; ŠUMARSKO DRUŠTVO NR HRVATSKE. ZAGREB,
Mažuranićev trg 11
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 82     <-- 82 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Pisac:


Beltram V.:


Bujukalić II.:
Bunušcvac T.:
Civiđini-Prister:


Flögl S.:


Frančišković S.:
FukarekP.:


Horvatlć 1 dr.:


Kauders A.:
Kauders A.:


Kovačevlć ž.:
Krpim J.:


Lončar I.:
Miletić ž.:


Milošević-Brev. M.:
Mohaček M.:


Panov A.:


Prisjažnjuk A.:


Prisjažnjuk A.:


Rainer F.:
Soljanik I.:


Sum. fakul. Bgd
Šušterčić M.:


šušterčić M.:
šušterčić M.:


Tresiglavlć D.


Ugrenović A.:


Ugrenović A.:


Weseli D.:
Wesell D.:
Veseli D.:


Veseli D.:


Wraber M.:


žnirteršić R.:


Naslov knjige:


Apnenje v gozdarstvu — Ljublj. 1950


Obračun zaprem, stabala, Sar. 1951
Gajenje šuma I, Bgd 1951
Tehnika vpenjanja žaganih listov v ja


rem, Ljubljana 1950
Gradnja mostova na šum. putovima i
prugama, Zgb 1950


Prirodno sušenje drveta, Zgb 1951
Bibliografija o kršu, Sarajevo 1951


Priručnik za tipološko istraž. i kartir.
vegetacije, Zgb 1950


šumarska bibliografija, Zgb 1947
Podizanje i gajenje šuma, Bgd 1950


Primijenjena entomologija I, Zgb 1950
Furniri i šperovano drvo, Zgb 1951
Njega sastojlna proredom, Zgb 1951


Osnovi ured. prebir. šume, Bgd 1950


Seljačko pošumlj. u Srbiji, Bgd 1951
Organska kemija, Zgb 1951
Sakuplj. i manip. šum. sjemena, Sarajevo
1951
Bolesti i štetočine semenja, Sarajevo


1951
štetočine i bolesti u rasadn., Sar. 1951
Uticaj šuma na vodni režim, Ljub. 1950
Spisak šum. drveća 1 džbunja na rusk.,


srp.-hrv. 1 lat. jeziku, Bgd 1950
Glasnik šum. fak., Bgd 1951
Tablice za enomerne sestoje in deblovni


ce, Ljubljana 1950
Prebiralni gozd., Ljubljana 1950
Cenitev po debelinskih razredih, Ljub.


1950
Čuvanje šuma od požara, Sar. 1951
šuma u svijetlu nauke, Zgb 1951


Drvo za rezonanciju od Stradivarija do


danas, Zgb 1951
Osnovi uzgajanja šuma, Sarajevo 1950


Osnovi zaštite šuma, Sarajevo 1951


Osnovi dendrometrije, Sar. 1951


Osnovi šum. botanike, Sar. 1951


Gojenje gozdov v luči genetike, Ljub.
1950
Tablice za kubiranje žaganega lesa v
angličkih merah, Ljubljana 1950


Nabavlja se kod:


Uprava »Lesa«, Ljubljana


Nar. šumar, Sar. Marš. Tita T6
Izd. preduzeće NRS, Bgd


Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18


Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
Naša knjiga, Sar., Titova 26


Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
šum. sekc. Zgb, Vukotinov. 2
Poljopr. izd. preduzeće, Bgd


Nakladni zavod Hrvatske, Zgb


Nakladni zavod Hrvatske, Zgb


Nakladni zavod Hrvatske, Zgb


SociJ. poljoprivreda Beograd,


Miloša V. 1«
Minist, šum. Srbije, Bgd
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb


Narodni šumar, Sarajevo


Narodni šumar, Sarajevo


Nar. šumar, Sarajevo


Blasnikova tiskarna, Ljubljana


šumar, institut Srbije, Bgd


Izd. preduzeće NRS


Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18
Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18


Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18
Nar. šumar, Sarajevo
Jugosl. akad. znan. 1 umj., Zgb,


(Jundul. 24
Jugosl. akad. znan. i umj., Zgb,


(iundiil. 24
Naša knjiga, Sar., Titova 26
Naša knjiga, Sar., Titova 28
Jugosl. akad. znan. i umj., Zgb,


Gunđul. 24


Jugosl. akad. znan. i umj., Zgb,


Gundul. 24


Drž. založba Slovenije


Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18


Cijena
Din


10

286


75


290
26
90


125
»0
87


158
29
68


100

243


29


30
60
50

38
60


70

30


30
53
70


56

58


30


UPOZORENJEI
Pozivaju se pisci i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredništvu Šumarskog
lista (Zagreb, Mažuranićev trg 11) pošalju popis svojiih novih publikacija tu
naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izdavačkon


poduzeću ne mogu više nabaviti.